Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο δράσης για πιο δίκαιη και πιο αποδοτική φορολόγηση των εταιρειών στην Ε.Ε. - Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εταιρική φορολογική διαφάνεια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 17 Ιούνιος 2015

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα σχέδιο δράσης για τη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση διατηρήσιμων εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό περιβάλλον των εταιρειών στην ΕΕ, καθιστώντας την φορολόγησή τους πιο δίκαιη, πιο αποδοτική και πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη.

Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν στρατηγική για την επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΦΒΕ) και πλαίσιο για την εξασφάλιση της πραγματικής φορολόγησης εκεί όπου πραγματοποιούνται κέρδη. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ένα πρώτο κατάλογο σε επίπεδο ΕΕ που περιλαμβάνει μη συνεργάσιμες περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας τρίτων χωρών και ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να εκτιμήσει αν οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ορισμένα φορολογικά στοιχεία.

Ο αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, καταρτίσαμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο για μια φορολογία στην ΕΕ που θα είναι πιο δίκαιη και ευνοϊκή για την ανάπτυξη. Βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι όλες οι εταιρείες - μεγάλες ή μικρές, τοπικές ή παγκόσμιες - πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο του φόρου που δικαίως τους αναλογεί στον τόπο όπου πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριότητα και προκύπτουν κέρδη.»

Ο Pierre Moscovici, Επίτροπος οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας και τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση. Προς το συμφέρον της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της δίκαιης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και όλοι πρέπει να καταβάλουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Σήμερα, η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια για μια νέα προσέγγιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει πλέον να βασιστούν σ’ αυτά.»

Οι κανόνες που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ σήμερα δεν συμβαδίζουν με τη σύγχρονη οικονομία. Ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύονται τα μη συντονισμένα εθνικά μέτρα για να διαφεύγουν από τη φορολόγηση στην ΕΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για τα κράτη μέλη, βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν το μερίδιό τους.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το σημερινό σχέδιο δράσης καθορίζει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των εταιρειών. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω ορισμένων πρωτοβουλιών που πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι πρωτοβουλίες αυτές αξιοποιούν τα μέτρα που καθορίζονται ήδη στη δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο. Τα μέτρα που περιγράφονται συνοπτικά στο παρόν σχέδιο δράσης απηχούν επίσης τις εν εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ με στόχο τον περιορισμό της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει εκ νέου την πρότασή της για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ως σφαιρική λύση για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών.

Η ΚΕΒΦΕ μπορεί να προσφέρει λύσεις σε όλα τα μέτωπα, βελτιώνοντας σημαντικά την Ενιαία Αγορά για τις επιχειρήσεις, και παράλληλα μειώνοντας τις ευκαιρίες εταιρικής φοροαποφυγής. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν επί του παρόντος στάσιμες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του 2011 για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών. Ωστόσο, υπάρχει γενική συναίνεση ότι πρέπει να αναζωπυρωθούν, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων της ΚΕΒΦΕ. Θα ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες για την υποβολή νέας πρότασης για τη θέσπιση υποχρεωτικής ΚΕΒΦΕ μέσω σταδιακής προσέγγισης. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προβούν ταχύτερα στη διασφάλιση της κοινής φορολογητέας βάσης. Η ενοποίηση θα καθιερωθεί στη συνέχεια, δεδομένου ότι είναι το δυσκολότερο στοιχείο των διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή θα υποβάλει τη νέα αυτή πρόταση το συντομότερο δυνατό εντός του 2016.

Διασφάλιση πραγματικής φορολόγησης

Το σχέδιο δράσης καθορίζει την πορεία προς την πραγματική φορολόγηση στην ΕΕ, που σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν δίκαιο μερίδιο του φόρου στη χώρα στην οποία πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, χωρίς την εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, τη βελτίωση του συστήματος τιμών μεταβίβασης και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, μεταξύ άλλων. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην πρόοδο του τρέχοντος διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καθοριστεί και να συμφωνηθεί μια ενωσιακή προσέγγιση της πραγματικής φορολόγησης.

Αύξηση της διαφάνειας


Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τα επόμενα μέτρα για την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής διαφάνειας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και έναντι τρίτων χωρών. Βασίζεται στα μέτρα που προβλέπονται ήδη στη δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο. Για να δρομολογήσει μια πιο ανοικτή και ομοιόμορφη προσέγγιση της ΕΕ σε μη συνεργαζόμενες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, η Επιτροπή δημοσίευσε, σε επίπεδο ΕΕ, έναν κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών που έχουν καταχωριστεί σε μαύρες λίστες των κρατών μελών. Ο κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους. Από αυτή την άποψη, θα ενισχύσει το σύστημα συλλογικής άμυνας των κρατών μελών κατά των εξωτερικών απειλών για τα έσοδά τους.

Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης σήμερα δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ορισμένα φορολογικά στοιχεία, μεταξύ άλλων και μέσω της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα. Η διαβούλευση, μαζί με τις τρέχουσες εργασίες εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής, θα συμβάλει στη διαμόρφωση μελλοντικών αποφάσεων πολιτικής στο θέμα αυτό.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το σχέδιο δράσης για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των εταιρειών εντάσσεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της εταιρικής φοροαποφυγής, τη διασφάλιση πιο δίκαιης Ενιαίας Αγοράς και την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Ιουλίου 2014, ο Πρόεδρος Juncker δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε περισσότερη αναλογικότητα στην εσωτερική μας αγορά. Ενώ αναγνωρίζουμε την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά το δικό τους φορολογικό σύστημα, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ώστε όλοι να συμβάλλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί.»

Η Επιτροπή υλοποιεί ταχέως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών της για το 2015 να πατάξει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου παράγουν κέρδη.

Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια με στόχο την επαύξηση του ανοίγματος των κρατών μελών και της μεταξύ τους συνεργασίας σε θέματα φορολογίας των εταιρειών. Βασικό στοιχείο της δέσμης ήταν η πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling». Η πρόταση αυτή έτυχε ομόφωνης πολιτικής υποστήριξης από τους Υπουργούς Οικονομικών, κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN, τον Απρίλιο. Τα κράτη μέλη συζητούν τώρα σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους.

Το σημερινό σχέδιο δράσης αποτελεί το δεύτερο και πιο ολοκληρωμένο βήμα προς τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών στην ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε και Α σχετικά με το σχέδιο δράσης

Ε και Α για την επαναδρομολόγηση της ΚΕΒΦΕ

Δικτυακός τόπος για τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας


Βίντεο: Πέντε αλήθειες για τη φορολογία των εταιρειών

Χρονοδιάγραμμα της δράσης για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών

ec.europa.eu/fair-taxationΔελτίο Τύπου

Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εταιρική φορολογική διαφάνεια

Βρυξέλλες, 17 Ιούνιος 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εταιρική φορολογική διαφάνεια στην ΕΕ. Σκοπός της διαβούλευσης είναι να διερευνηθεί αν ο εξαναγκασμός των εταιρειών να δημοσιοποιούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φόρους που καταβάλλουν θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και των επιθετικών πρακτικών φοροδιαφυγής στην ΕΕ. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να προβλεφθεί υποχρέωση των εταιρειών να δημοσιοποιούν τους φόρους που καταβάλλουν σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η καταπολέμηση της εταιρικής φοροαποφυγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής. Η διαβούλευση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης σχετικά με τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των εταιρειών, που παρουσιάζεται επίσης σήμερα. Οι εργασίες της Επιτροπής αποτελούν συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβαν οι ηγέτες της G20 να διασφαλίσουν την μεταξύ φορολογικών αρχών ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (CBCR).

Ορισμένες εταιρείες παράγουν σήμερα μεγάλα κέρδη στην ενιαία αγορά, αλλά καταβάλλουν λίγους ή καθόλου φόρους στην ΕΕ. Λόγω του ότι υπάγονται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και να εκμεταλλεύονται αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών κανόνων, καθώς και νομικά κενά των φορολογικών συστημάτων. Οι σύνθετες εταιρικές τους δομές θέτουν συχνά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε μειονεκτική θέση. Ενδέχεται επίσης να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, να λειτουργούν εις βάρος μικρότερων ανταγωνιστών και να δημιουργούν εντάσεις μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών εταιρειών που λειτουργούν εντός της ενιαίας αγοράς.

Επί του παρόντος, τέτοιες απαιτήσεις διαφάνειας υφίστανται για τις τράπεζες σύμφωνα με την οδηγία IV για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV) (IP/14/1229) και για μεγάλες βιομηχανίες εξόρυξης και υλοτομίας σύμφωνα με τη λογιστική οδηγία (IP/11/1238, MEMO/13/540), με τη μορφή υποβολής εκθέσεων ανά χώρα (CBCR)). Η σημερινή διαβούλευση αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί κατά πόσον η επέκταση σε πολυεθνικές εταιρείες άλλων τομέων της υποχρέωσης για δημοσιοποίηση ορισμένων φορολογικών πληροφοριών θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής.

Ο εξαναγκασμός μιας εταιρείας να δημοσιοποιεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές της υποθέσεις — είτε στις φορολογικές αρχές είτε στο κοινό μέσω των ετήσιων εκθέσεων — θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάδειξη των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών. Η αυξημένη διαφάνεια θα παρείχε επίσης ενδεχομένως κίνητρα στις επιχειρήσεις να καταβάλλουν το φόρο που τους αναλογεί στη χώρα όπου πραγματοποιούν κέρδη. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαφάνεια ίσως να ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για αποτελεσματικότερο και πιο θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις ενέχουν τον κίνδυνο δημοσιοποίησης ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών. Αυτό θα μπορούσε να είναι επιζήμιο για τις εταιρείες, ιδίως, αν οι ανταγωνιστές τους εκτός ΕΕ δεν ακολουθούν την ίδια τακτική. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, αλλά και άλλοι, θα πρέπει να σταθμίζονται με προσοχή όταν εξετάζεται η ανάγκη για περαιτέρω μέτρα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το σχέδιο δράσης που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή για ένα πιο δίκαιο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση της εταιρικής φορολόγησης στην ΕΕ. Θεσπίζει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση βιώσιμων εσόδων και την προώθηση ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ενιαία αγορά. Συλλογικά, τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά τη φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ, καθιστώντας την πιο δίκαιη, πιο αποδοτική και πιο φιλική προς την ανάπτυξη.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η G20 ενέκρινε επίσης ένα σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στη φορολόγηση των κερδών εκεί όπου αυτά πραγματοποιούνται. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συντονίζει επίσης εργασίες για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS). Η πρωτοβουλία BEPS, η οποία δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη, περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας, όπως π.χ. η υποχρέωση των πολυεθνικών εταιρειών να δίνουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης
17 Ιουνίου 2015
 
Λήξη της δημόσιας διαβούλευσης
9 Σεπτεμβρίου 2015

 

 

Δείτε το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης εδώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο