Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Την Τρίτη η ψήφιση του φορολογικού - Οι παρατηρήσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το «μίνι» φορολογικό νομσχέδιο

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 11.6.2015 και χαρακτηρίσθηκε ως κατεπείγον από την Κυβέρνηση, αποτελείται από επτά άρθρα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νομοσχεδίου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος («ΚΦΕ», ν. 4172/2013) και ρυθμίζεται ο τρόπος φορολόγησης των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού για τα εισοδήματα πηγής Ελλάδος, ώστε η υποχρέωση να αναγράφουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλα τα εισοδήματα από πηγή Ελλάδας να μην ενεργοποιεί τις διατάξεις περί ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του άρθρου 33 του ΚΦΕ (παράγραφος 1). Ορίζεται ότι η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος και του εισοδήματος που αποκτά ο φορολογούμενος μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ (παράγραφος 2).

Καταργείται η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, συμφώνως προς την οποία, οι διατάξεις περί ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του άρθρου 33 του ΚΦΕ δεν εφαρμόζονται εφόσον ο φορολογούμενος ή τα εξαρτώμενα μέλη αυτού αποκτούν εισόδημα μόνο από τόκους και ακίνητα (παράγραφος 3). Ορίζεται ότι, όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, και εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (παράγραφος 4). Καταργείται, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ο υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες, κατιόντες ή συζύγους (παράγραφος 5), και ορίζεται ειδική έναρξη ισχύος για τις παραγράφους 1, 2 και 5 του εν λόγω άρθρου (παράγραφος 6).

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοσχεδίου προστίθεται νέα περίπτωση κ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000), με την οποία ορίζεται ότι, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, υπόχρεος για την απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενος στον φόρο με δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νομοσχεδίου προστίθεται περίπτωση ιβ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), δυνάμει της οποίας, από την 1.1.2015 απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, πλην της χρήσης ως καυσίμου κινητήρων ή καυσίμου θέρμανσης), υπό την προϋπόθεση ότι παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νομοσχεδίου προστίθεται περίπτωση στ' στην ενότητα Γ' του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (που κυρώθηκε με τον ν. 2961/2001), με την οποία προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο δωρεών για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από την 1.1.2015 έως την 31.12.2015 στον(ην) σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια των προσώπων που απεβίωσαν ή αγνοούνται λόγω του ναυαγίου του πλοίου Norman Atlantic τον Δεκέμβριο του 2014.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νομοσχεδίου προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών χρήσης 2004 των πρατηρίων καπνικών  προϊόντων που επανεντάχθηκαν στη Β' κατηγορία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 3229/2004, ώστε να απαλλάσσονται της πραγματικής απογραφής και, αντί αυτής, να γίνεται πλασματική απογραφή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 1 περ. γ' του καταργηθέντος ν. 2238/1994.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νομοσχεδίου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) ως προς τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένως, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου, ώστε η μη επισύναψη στο συμβόλαιο του πιστοποιητικού του άρθρου αυτού (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) να μην έχει ως συνέπεια την «αυτοδίκαιη» ακυρότητα της σχετικής υποσχετικής ή εκποιητικής δικαιοπραξίας, και θεσπίζεται απαγόρευση κατάρτισης συμβολαίου στο οποίο δεν μνημονεύεται ή δεν επισυνάπτεται το ως άνω πιστοποιητικό. Προβλέπεται, επίσης, ότι θεωρείται έγκυρο το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφανείας του μέχρι 5 τ.μ., και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι 2% της επιφανείας τους, ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία, τα οποία δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την καταβολή μειωμένου φόρου (παράγραφος 1). Ορίζεται, περαιτέρω, ότι οι τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα, ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α που προσαρτώνται και μνημονεύονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιφέρουν ακυρότητα των πράξεων αυτών (παράγραφος 2). Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 54Α και μειώνονται τα επιβαλλόμενα σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων πρόστιμα, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το άρθρο αυτό (παράγραφος 3).
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νομοσχεδίου ορίζεται η έναρξη ισχύος του.

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ

1. Επί του άρθρου 1

Για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, θα ήταν σκόπιμο η προτεινόμενη παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής».

2. Επί του άρθρου 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται περίπτωση στ' στην ενότητα Γ' του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (που κυρώθηκε με τον ν. 2961/2001). Δεδομένου ότι στην ενότητα αυτή υφίσταται ήδη περίπτωση στ', η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3522/2006, πρέπει να λάβει χώρα αναρίθμηση των υφιστάμενων περιπτώσεων ε' και στ', σε δ' και ε', αντιστοίχως, λαμβανομένου υπόψη ότι η περίπτωση δ' της ενότητας αυτής καταργήθηκε από το άρθρο 25 παρ. 17 του ν. 3842/2010.

3. Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι: «Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών χρήσης 2004 των επιχειρήσεων που επανεντάχθηκαν στη Β' κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, Α' 84) με τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004 (Α' 38) η απογραφή της χρήσης αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α' 151) και γίνεται επαναπροσδιορισμός των καθαρών κερδών και νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία».

Συμφώνως προς την αιτιολογική έκθεση, «με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η φορολογική ισορροπία και τερματίζονται οι δικαστικές διενέξεις». Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν φαίνεται να καταλαμβάνει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, εφόσον δε αυτό είναι σκοπός της ρύθμισης, πρέπει να προβλεφθεί ρητώς, όπως και να ορισθεί σχετική διαδικασία, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων του άρθρου 66 παρ. 44 του ν. 4174/2013.

4. Επί του άρθρου 6

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και ορίζεται ότι «απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (...) Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειας του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις εκατό (2%) της επιφάνειάς τους, ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου».

Επί της προτεινόμενης ρύθμισης παρατηρείται ότι χρήζει επεξήγησης ο όρος «φορολογική ταυτότητα» του ακινήτου, δεδομένου ότι δεν απαντά σε διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

5. Επί του άρθρου 7

Για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, θα ήταν σκόπιμο να αναδιατυπωθεί ως εξής το προτεινόμενο άρθρο: «Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του».

Αθήνα, 12.6.2015

Ο εισηγητής
Γεώργιος Φωτόπουλος
Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Προϊστάμενος του Α' Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας
Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος

Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ο Προϊστάμενος της Β' Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος

Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Κώστας Μαυριάς

Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο