Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων - Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ για το α' τρίμηνο του 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Μάιος 2015
www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Με τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκαν κανόνες παρακολούθησης της επίτευξης στοχοθεσίας των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (εκτός Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005), ο ετήσιος προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, υποβάλλουν με ευθύνη των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών το σχετικό μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) (Εγκύκλιος 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014). Το προαναφερθέν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνου για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται τυχόν αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% από τον στόχο (ισοζύγιο), αιτιολόγησή τους, καθώς και μέτρα ή δράσεις που θα αναληφθούν για τη διόρθωση της εν λόγω απόκλισης. Στην αρ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-12 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων και πρακτικών.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το πραγματοποιηθέν οικονομικό αποτέλεσμα του Α' τριμήνου 2015 (έσοδα μείον έξοδα), των σαράντα τεσσάρων (44) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους τριμήνου που είχαν τεθεί από τους φορείς. Στο οικονομικό αποτέλεσμα περιλαμβάνεται και η επίπτωση της μεταβολής των απλήρωτων οφειλών, σε σχέση με την 31-12-2014.

Από τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

• Τα συνολικά αποτελέσματα των σαράντα τεσσάρων (44) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το στόχο του Α' τριμήνου κατά 111 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται.

• Είκοσι τέσσερις (24) φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το Α' τρίμηνο του 2015. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Αθήνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), ΜΟΔ ΑΕ, ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ και Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

• Είκοσι (20) φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, ΕΚΑΒ, ΚΕΘΕΑ και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Ειδικότερα για τους εν λόγω φορείς με αρνητική απόκλιση σημειώνονται τα εξής:

• Η απόκλιση των εσόδων του Πράσινου Ταμείου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη προσέλευση των πολιτών για νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την περίοδο αναφοράς.

• H απόκλιση των εσόδων για το ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε σχέση με τους στόχους του τριμήνου οφείλεται στην μη ρευστοποίηση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, τους οποίους διακρατεί ο φορέας.

• Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων υπάρχει ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους στόχους τριμήνου που έχουν τεθεί. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

• Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, το ΚΕΘΕΑ και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.

• Η απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ. έγκειται στην μη οριστικοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, τα οποία αποτελούν την πηγή εσόδων του φορέα.

• Σχετικά με την Επιτροπή Ανταγωνισμού η αρνητική απόκλιση των εσόδων οφείλεται στα μειωμένα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (ανταποδοτικό τέλος 1%ο επί του κεφαλαίου σύστασης και αύξησης αυτού των Ανωνύμων Εταιρειών).

Επιπρόσθετα, δεν έχουν αποστείλει ακόμη στοιχεία οι εξής φορείς:

• Πανεπιστήμιο Αθηνών -Ειδικός Λογαριασμός.
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
• "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης.
• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
• Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
• Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ).
• Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο