Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Διασφάλιση του ακατάσχετου των ποσών που καταβάλλονται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης - Ρυθμίσεις για τους ΦΚΑ για κατασχέσεις κινητών κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις εξαιρετέες μέρες

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», εφαρμόζονται αναλογικά στους ΦΚΑ οι διατάξεις για κατασχέσεις κινητών κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις εξαιρετέες μέρες σε βάρος επιχειρήσεων που οφείλουν μεγάλα ποσά, προβλέπονται τα δικαιώματα που διατηρούν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά την υπαγωγή των οφειλετών σε ρύθμιση και τη συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, θεσπίζεται η υποχρέωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών και γενικότερα των δημόσιων και ιδιωτικών νομικών προσώπων να χορηγούν στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 κάθε είδους στοιχείο σχετικό με την είσπραξη των προς τα Ταμεία αυτά οφειλόμενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων και διασφαλίζεται το ακατάσχετο των ποσών που καταβάλλονται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά:

Άρθρο 16
Αναλογική εφαρμογή στους ΦΚΑ των διατάξεων για κατασχέσεις κινητών κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις εξαιρετέες μέρες σε βάρος επιχειρήσεων που οφείλουν μεγάλα ποσά


Με το άρθρο 11 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) παρ.3 προβλέπεται η απαγόρευση της κατάσχεσης κινητών εις χείρας του οφειλέτη κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις κατά νόμο εξαιρετέες ημέρες, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο νόμο για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 του ΚΕΔΕ (για οφειλέτες υπόπτους φυγής ή και γενικά αν από τη μη άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου).

Με το άρθρο 1 της από 7/8/2013 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 176), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Α' 268), προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 11 του ΚΕΔΕ, με τα οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα στο Δημόσιο να επιβάλει κατασχέσεις κινητών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα διαστήματα αυτά υπό την προϋπόθεση να έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ. Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Η διάταξη αυτή, όπως είναι διατυπωμένη, ισχύει μόνο υπέρ του Δημοσίου και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι και αυτοί εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για την είσπραξη των απαιτήσεών τους. Με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, ο λόγος που επέβαλε τη θέσπιση της διάταξης αυτής υπέρ του Δημοσίου ισχύει και για τις απαιτήσεις των φορέων αυτών. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αναλογική εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων και για την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 17
Δικαιώματα ΦΚΑ μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωση


Με το άρθρο αυτό προβλέπονται τα δικαιώματα που διατηρούν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά την υπαγωγή των οφειλετών σε ρύθμιση και τη συμμόρφωσή τους στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της τήρησης των ρυθμίσεων και της εξόφλησης των συνολικά οφειλομένων ποσών. Η προτεινόμενη διάταξη έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτήν του άρθρου 12 του 4321/2015 που έχει θεσπιστεί για τα δικαιώματα του Δημοσίου έναντι των οφειλετών του που τελούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και συμμορφώνονται με τους όρους αυτής.

Άρθρο 18
Υποχρέωση παροχής στοιχειών στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν.4052/2013


Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η υποχρέωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών και γενικότερα των δημόσιων και ιδιωτικών νομικών προσώπων να χορηγούν στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν. 4052/2013 κάθε είδους στοιχείο σχετικό με την είσπραξη των προς τα Ταμεία αυτά οφειλόμενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων. Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης είναι φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασταύρωσης των ποσών που τους οφείλονται από κάθε είδους εισφορές καθώς και σε διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων τους.

Άρθρο 19
Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς ΦΚΑ


Οι ρυθμίσεις για την καταβολή οφειλομένων εισφορών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να συμβάλουν στην είσπραξη μεγαλύτερου μέρους των οφειλομένων εισφορών και στη μείωση των ελλειμμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ποσά δόσεων που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την πληρωμή ρυθμίσεων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αναλαμβάνονται είτε από Τράπεζες για χρέη προς αυτές είτε αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ, για χρέη από φορολογικές υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η απώλεια πολλαπλάσιων εσόδων σε σύγκριση με εκείνα που εισπράττονται για μία και μόνη φορά, κατά παραπάνω, καθώς οι οφειλέτες των ΦΚΑ αποθαρρύνονται και δεν καταβάλλουν τις λοιπές οφειλές και εισφορές προς αυτούς. Για αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του Δημοσίου η διασφάλιση του ακατάσχετου των ποσών που καταβάλλονται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σχέδιο νόμου:Άρθρο 16
Αναλογική εφαρμογή στους ΦΚΑ των διατάξεων για κατασχέσεις κινητών κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις εξαιρετέες μέρες σε βάρος επιχειρήσεων που οφείλουν μεγάλα ποσά


Τα εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) με το άρθρο 1 της από 7/8/2013 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 176), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Α' 268), εφαρμόζονται αναλογικά και για την είσπραξη των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 17
Δικαιώματα ΦΚΑ μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωσ
η

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

γ) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του φορέα και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

Άρθρο 18
Υποχρέωση παροχής στοιχειών στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν.4052/2013


Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και γενικότερα τα δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να χορηγούν στα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 κάθε είδους στοιχείο σχετικό με την είσπραξη των προς τα Ταμεία αυτά οφειλόμενων εισφορών και τη διασταύρωση των στοιχείων των εργοδοτών και ασφαλισμένων. Τα Ταμεία επιβαρύνονται με την απαιτούμενη δαπάνη για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 19
Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς ΦΚΑ


Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή/και εισφορών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν δύνανται να αποδοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο δανειστή πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο