Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Οι συντελεστές Φ.Π.Α. των κρατών μελών της Ε.Ε. ανά κατηγορία αγαθών - Διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών

Οι συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών της Ε.Ε. με ανάλυση ανά κατηγορία αγαθών/υπηρεσιών.


Δείτε αναλυτικά

-Τον κατάλογο των ποσοστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.
- Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου
- Κατάλογο των εξαιρετικά μειωμένοι συντελεστές (λιγότερο από 5%) που εφαρμόζονται ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ της ΕΕ
- Κανονικοί συντελεστές  ΦΠΑ που εφαρμόζονται γενικά ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
- Την εξέλιξη των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ της ΕΕ


Συντελεστές ΦΠΑ κρατών ΕΕ.


Member States Code Super Reduced Rate Reduced Rate Standard Rate Parking Rate
    Υπερμειωμένος Μειωμένος Κανονικός Ενδιάμεσος
Belgium BE - 6/12 21 12
Bulgaria BG - 9 20 -
Czech Republic CZ - 10/15 21 -
Denmark DK - - 25 -
Germany DE - 7 19 -
Estonia EE - 9 20 -
Greece EL - 6,5 / 13 23 -
Spain ES 4 10 21 -
France FR 2,1 5,5 / 10 20 -
Croatia HR - 5/13 25 -
Ireland IE 4,8 9/ 13,5 23 13,5
Italy IT 4 10 22 -
Cyprus CY - 5/9 19 -
Latvia LV - 12 21 -
Lithuania LT - 5/9 21 -
Luxembourg LU 3 8 17 14
Hungary HU - 5/18 27 -
Malta MT - 5/7 18 -
Netherlands NL - 6 21 -
Austria AT - 10 20 12
Poland PL   5/8 23 -
Portugal PT - 6/13 23 13
Romania RO   5/9 24 -
Slovenia SI - 9,5 22 -
Slovakia SK - 10 20 -
Finland FI - 10/14 24 -
Sweden SE - 6/12 25 -
United Kingdom UK - 5 20 -

 

Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιέχονται στην
Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ


Πατήστε πάνω στην κάθε εικόνα για να την μεγεθύνετε.

Μετάφραση υποσημειώσεων:

13 HR: προμήθεια ορθοπεδικών προϊόντων και προθέσεων οποιουδήποτε τύπου και αξεσουάρ τους, με την εξαίρεση των οδοντικών προσθέσεων (σύμφωνα με το περί Ορθοπαιδικής του Ταμείου Ασφάλισης Υγείας της Κροατίας)
14 RO: προμήθεια ορθοπεδικών προϊόντων και προθέσεων κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους, με εξαίρεση των οδοντικών προσθέσεων
15 LT: 9% συντελεστή ΦΠΑ ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε τακτικές γραμμές
16 MT: Μεταφορά επιβατών από τα δημόσια λεωφορεία. Λοιπές μεταφορές επιβατών, π.χ. μια υπηρεσία ταξί, βρίσκεται στο 18%
17 LV: Μεταφορά μαθητώνμε αερομεταφορείς που είναι αδειοδοτημένοι ειδικά για το λόγο αυτό
18 HR: Βιβλία με επαγγελματικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Εγχειρίδια για την παιδαγωγική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
19 FR: Βιβλία που έχουν πορνογραφικό χαρακτήρα ή τα οποία θα μπορούσαν να υποκινήσουν βία
20 IT: Βιβλία σε γραφή Braille και σε κασέτες ή άλλα μαγνητικά υποστήριξη για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης
21 SE: Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ του 6% ισχύει και για τα αγαθά που καθιστούν διαθέσιμες πληροφορίες για τα άτομα με Αναπηρίες ανάγνωση μέσω της νοηματικής γλώσσας ή για την ανάγλυφη γραφή τυφλών
22 Ηνωμένο Βασίλειο: Μηδενικός συντελεστής για τις προμήθειες των βιβλίων για τυφλούς και άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά μόνο όταν παρέχονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα
23 EE: Εφημερίδες και περιοδικά που περιέχουν κυρίως δημοσιότητας, ιδιωτικές διαφημίσεις ή ερωτικό / πορνογραφικό υλικό είναι 20%
24 ώρες καθημερινές εφημερίδες δημοσιεύονται αν το πληροφοριακό περιεχόμενο περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 000 λέξεις ανά έκδοση (εξαιρουμένων των εφημερίδων με περισσότερο από το 50% του περιεχομένου που χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση)
25 FI: Εφημερίδες και περιοδικά με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά πωλούνται στη συνδρομή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα
26 HR: Εφημερίδες, πλην των ημερήσιων των οποίων ενημερωτικό περιεχόμενο περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 000 λέξεις. Το 50% του περιεχομένου χρησιμοποιείται για διαφήμιση
27 EE: Εφημερίδες και περιοδικά που περιέχουν κυρίως δημοσιότητες, ιδιωτικές διαφημίσεις ή ερωτικό / πορνογραφικό υλικό είναι 20%
28 HR: Μόνο επιστημονικά περιοδικά
29 HR: Περιοδικά, εκτός από επιστημονικά περιοδικά εκτός αν χρησιμοποιείται περισσότερο από το 50% του περιεχομένου των διαφημιστικών
30 ES: Παρέχεται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή από άλλους οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος
31 HR: Εισαγωγή στον κινηματογράφο (προβολές ταινιών)
32 HR: Τα εισιτήρια για τις συναυλίες
33 LT: Παρέχεται από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
34 EL: Μόνο για το θέατρο
35 LV: Εισαγωγή στον κινηματογράφο (προβολές ταινιών)
36 FR: Πάρκα ψυχαγωγίας που δεν προβάλλουν κανένα πολιτιστικό θέμα υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή του 20%
37 CZ: Δημόσιες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με εξαίρεση εκείνες που έχουν εμπορικό χαρακτήρα, απαλλάσσονται
38 HR:
Δημόσιες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με εξαίρεση εκείνα που έχουν εμπορικό χαρακτήρα, απαλλάσσονται
39 EL: Οι υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους ραδιοφωνικούς και τη δημόσια τηλεόραση εξαιρούνται
40 HU: Οι υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους ραδιοφωνικούς και τη δημόσια τηλεόραση εξαιρούνται
41 PL: Υπηρεσίες που σχετίζονται με βιντεοταινιών και με όλες τις ταινίες διαφήμισης και προώθησης, καθώς και η λειτουργία των οργανισμών πληροφοριών
42 SK:
Δημόσιες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές,, με εξαίρεση εκείνες που έχουν εμπορικό χαρακτήρα, απαλλάσσονται
43 HU: Οι υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους ραδιοφωνικούς και τη δημόσια τηλεόραση εξαιρούνται
44 SI:
Δημόσιες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με εξαίρεση εκείνες που έχουν εμπορικό χαρακτήρα, απαλλάσσονται
45 SK:
Δημόσιες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με εξαίρεση εκείνες που έχουν εμπορικό χαρακτήρα, απαλλάσσονται
46 HR: Εάν το εισόδημα που αποκτάται από αυτοαπασχολούμενο καλλιτέχνη, συνθέτη κλπ είναι περισσότερο από  230.000 για το προηγούμενο οικονομικό έτος
47 FI: των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που συλλέγονται από οργανισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
48: Νοείται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
49 LU: Σπίτια που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
50 BE: 6% για την ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών που έχουν αποπερατωθεί από 5 χρόνια πριν
51 EL: Μόνο για παλαιών ιδιωτικών κατοικιών
52 ES: Κτίσιμο εργασίες για την επισκευή ιδιωτικών κατοικιών
53 FR: Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών που έχουν αποπερατωθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν
54 NL: Βάψιμο και σοβατίσμα για την ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των 15 ετών. Εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 6% Φ.Π.Α. για την ανακατασκευή, ανακαίνιση και επισκευή ιδιοκτητων κατοικιών  από 3.1.2013 μέχρι 01.03.2014
55 Ηνωμένο Βασίλειο: Για τη Νήσο του Μαν
56 να είναι όλοι.  Εξαιρούνται τα ποτά
57 FR: Αλκοολούχα ποτά υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή.
58 IE: Όλα τα ποτά εξαιρούνται.
59 IE: Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στους ασθενείς νοσοκομείων ή στους μαθητές σχολείων
60 LU: Αλκοολούχα ποτά υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή
61 NL: Αλκοολούχα ποτά υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή
62   : 10% στα τρόφιμα, το 10% για το γάλα και σοκολάτα, 20% για τον καφέ, το τσάι και άλλα αλκοολούχα ή μη αλκοολούχα ποτά
63 PL: Αλκοολούχα ποτά υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή
64 SI: συντελεστής ΦΠΑ 9,5% ισχύει και για την προετοιμασία των γευμάτων


Υποσημειώσεις στα Αγγλικά

13    HR: Supply of orthopaedic products and prostheses of any type and accessories to them, with the exception of dental prostheses (in accordance with the Order on Orthopaedic and other appliances of the Croatian Health Insurance Fund)
   
14    RO: Supply of orthopaedic products and prostheses of any type and accessories to them, with the exception of dental prostheses
15    LT: 9% VAT rate applies to public passenger transportation services on regular routes
16    MT: Transport of passengers by the Scheduled Public Bus Service. Other transport of passengers, e.g. a taxi service, is at 18%
17    LV: Transport of schoolchildren conducted by carriers licensed specially for this reason
18    HR: Books with professional, scientific, artistic, cultural and educational content; textbooks for pedagogical, primary, secondary and tertiary education
19    FR: Books which have a pornographic character or which may incite violence
20    IT: Books in Braille and on cassettes or other magnetic support for the blind or persons with impaired vision
21    SE: The reduced VAT rate of 6% also applies to goods that make information available to people with reading disablements through sign language or Braille
   
22    UK: Zero rate for supplies of talking books for the blind and handicapped but only when supplied to charities
23    EE: Newspapers and periodicals containing mainly publicity, private advertisements or erotic/pornographic material are at 20%
24    HR: Daily published newspapers if the informative content encompasses at least 25 000 words per edition (excluding newspapers with more than 50% of the content used for advertising)
   
25    FI: Newspapers and periodicals provided that they are sold on subscription for a period of at least one month
26    HR: Newspapers other than daily published newspapers whose informative content encompasses at least 25 000 wordsper edition unless more than 50% of content is used for advertising
   
27    EE: Newspapers and periodicals containing mainly publicity, private advertisements or erotic/pornographic material are at 20%
28    HR: Only science magazines
29    HR: Magazines other than science magazines unless more than 50 % of contents is used for advertising
30    ES: Supplied by bodies governed by public law or by other organisations recognised as charitable by the Member State concerned
31    HR: Admissions to cinema (film shows)
32    HR: Tickets for concerts
33    LT: Supplied by non-profit making legal persons
34    EL: Only for the theatre
35    LV: Admissions to cinema (film shows)
36    FR: Amusement parks which do not illustrate any cultural topic are liable to the standard rate of 20%
37    CZ: Public radio and TV broadcasting, excluding those of a commercial nature, are exempt
38    HR: Public radio and TV broadcasting, excluding those of a commercial nature, are exempt
39    EL: Services provided by public radio and public TV are exempted
40    HU: Services provided by public radio and public TV are exempted
41    PL: Services connected with video tapes and with all advertising and promotion movies, and operation of information agencies
42    SK: Public radio and TV broadcasting, excluding those of a commercial nature, are exempt
43    HU: Services provided by public radio and public TV are exempted
44    SI: Public radio and TV broadcasting, excluding those of a commercial nature, are exempt
45    SK: Public radio and TV broadcasting, excluding those of a commercial nature, are exempt
46    HR: If the income earned by a self-employed artist, composer etc. is more than KN 230.000 for the prior financial year
47    FI: Copyright royalties collected by copyright organisations
48    BE: Provided that all the conditions are fulfilled
49    LU: Houses used as a principal dwelling
50    BE: 6% on renovation and repairing of private dwellings completed more than 5 years ago
51    EL: Only for old private dwellings
52    ES: Bricklaying work for the repair of private dwellings
53    FR: Renovation and repairing of private dwellings completed at least 2 years ago
54    NL: Painting and plastering services for the renovation and repairing of private dwellings more than 15 years old; application of a reduced 6% VAT rate for rebuilding, renovation and repair of owner-occupied dwellings from 1.03.2013 until 1.03.2014
   
55    UK: For the Isle of Man only
56    BE All beverages are excluded
57    FR: Alcoholic beverages are subject to the standard rate
58    IE: All beverages are excluded
59    IE: Catering services supplied to patients in a hospital or students at their school
60    LU: Alcoholic beverages are subject to the standard rate
61    NL: Alcoholic beverages are subject to the standard rate
62    AT: 10% on food, 10% on milk and chocolate, 20% on coffee, tea and other alcoholic or not alcoholic beverages
63    PL: Alcoholic beverages are subject to the standard rate
64    SI: VAT rate of 9,5% applies to the preparation of meals
65    SI: Social security services, provided as a public service or by other non-profit-making organisations, deemed to be charitable, disabled organisationsor self-help organisations, are exempted
   
66    IE: IE: Dental care is exempt
67    NL: Collection of domestic waste and street cleaning is a service that is carried out by the public authorities. A levy will only be imposed on services which are carried out by a private enterprise which is called in by the public authorities. There will be no levy imposed toward citizens
   
68    CZ: Cleaning and draining of waste water, collection of domestic waste
69    EL: When these services are supplied by public authorities
70    HU: Social services, with the exception of social catering


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ υπερμειωμένων συντελεστών (λιγότερο από 5%) που εφαρμόζονται ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
(ΣΗΜ .: Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός)Κανονικοί ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ που εφαρμόζονται γενικά ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίεςΜετάφραση υποσημειώσεων:

46 DK: Όσον αφορά το άρθρο 123 της Δανίας μειώνει το φορολογητέο ποσό έως 20% στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής 25%, με αποτέλεσμα ένα αποτελεσματικό επιτόκιο 5% για των εισαγωγών και των δύο έργων τέχνης και αντικών. Ομοίως, η βάση επιβολής του φόρου για τα έργα των δημιουργών  μειώνεται κατά 20% για τα οποία ο συντελεστής 25% εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα ένα αποτελεσματικό ποσοστό 5%
47 IE: 13,5% εφαρμόζεται επί των έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
48 IT: «Περιστασιακές πωλήσεις" φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή
49 CY: Εισαγωγή των προϊόντων της αρχαιολογικής αξίας, στον κωδικό ΣΟ 9706 00 00
50 PT: Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται μόνο σε έργα τέχνης. Στις Αζόρες, ο κανονικός συντελεστής είναι 18% και ο μειωμένος συντελεστής είναι 5%. Στη Μαδέρα, το τυπικό ποσοστό είναι 22% και ο μειωμένος συντελεστής είναι 5%.
51 HU: Σε περιστασιακή βάση


Οι υποσημειώσεις  στα Αγγλικά


46    DK: In respect of Article 123 Denmark reduces the taxable amount to 20% to which the 25% rate is applied, resulting in an effective rate of 5% for
imports of both works of art and antiques. Similarly, the taxable amount in respect of supplies by creators is reduced by 20% to which the 25% rate applies, resulting in an effective rate of 5%
47    IE: 13.5% applies on works of art and on antiques
48    IT: "Occasional sales" are taxable at the standard rate
49    CY: Importation of goods of archaeological value, CN code 9706 00 00
50    PT: The reduced rate applies only on works of art. In the Azores, the standard rate is 18% and the reduced rate is 5%. In the Madeira, the standard
rate is 22% and the reduced rate is 5%.
51    HU: On occasional basis

 

Εξέλιξη συντελεστών ανά κράτος μέλος

 

MEMBER STATES REDUCED RATE STANDARD INCREASED PARKING RATE
AND DATES   RATE RATE  
Belgium        
01-01-71 6 18 25 14
01-01-78 6 16 25 -
01-12-80 6 16 25 I 25+5 -
01-07-81 6 17 25 I 25+5 -
01-09-81 6 17 25 I 25+8 -
01-03-82 1 I 6 17 25 I 25+8 -
01-01-83 1 I 6 19 25 I 25+8 17
01-04-92 1 I 6 | 12 19,5 - -
01-01-94 1 I 6 | 12 20,5 - 12
01-01-96 1 I 6 | 12 21 - 12
01-01-00 6I 12 21 - 12
Bulgaria        
01-04-94 - 18 - -
01-07-96 - 22 - -
01-01-99 - 20 - -
01-01-07 7 20 - -
01-04-11 9 20 - -
Czech Republic        
01-01-93 5 23 - -
01-01-95 5 22 - -
01-05-04 5 19 - -
01-01-08 9 19 - -
01-01-10 10 20 - -
01-01-12 14 20 - -
01-01-13 15 21 - -
01-01-15 Oct-15 21 - -
Denmark        
03-07-67 - 10 - -
01-04-68 - 12,5 - -
29-06-70 - 15 - -
29-09-75 9,25 15 - -
01-03-76 - 15 - -
03-10-77 - 18 - -
01-10-78 - 20,25 - -
30-06-80 - 22 - -
01-01-92 - 25 - -
Germany        
01-01-68 5 10 - -
01-07-68 5 11 - -
01-01-78 6 12 - -
01-07-79 6,5 13 - -
01-07-83 7 14 - -
01-01-93 7 15 - -
01-04-98 7 16 - -
01-01-07 7 19    
Estonia        
1991 - 10 - -
1993-... - 18 - -
2000-2008 5 18 - -
01-01-09 9 18 - -
01-07-09 9 20 - -
Greece        
01-01-87 3 | 6 18 36 -
01-01-88 3 | 6 16 36 -
28-04-90 4 | 8 18 36 -
08-08-92 4 | 8 18 - -
01-04-05 4,5 | 9 19 - -
15-03-10 5 | 10 21 - -
01-07-10 5,5 | 11 23 - -
01-01-11 6,5 | 13 23 - -
Spain        
01-01-86 6 12 33 -
01-01-92 6 13 28 -
01-08-92 6 15 28 -
01-01-93 3 | 6 15 - -
01-01-95 4 | 7 16 - -
01-07-10 4 | 8 18 - -
01-09-12 4 | 10 21 - -
France        
01-01-68 6 16,66 20 13
01-12-68 7 19 25 15
01-01-70 7,5 23 33,33 17,6
01-01-73 7 20 33,33 17,6
01-01-77 7 17,6 33,33 -
01-07-82 4 | 5,5 | 7 18,6 33,33 -
01-01-86 4 | 5,5 | 7 18,6 33,33 -
01-07-86 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 33,33 -
17-09-87 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 33,33 28
01-12-88 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 28 -
01-01-89 2,1 | 5,5 | 13 18,6 28 -
08-09-89 2,1 | 5,5 | 13 18,6 25 | 28 -
01-01-90 2,1 | 5,5 | 13 18,6 25 -
13-09-90 2,1 | 5,5 | 13 18,6 22 -
29-07-91 2,1 | 5,5 18,6 22 -
01-01-93 2,1 | 5,5 18,6 - -
01-08-95 2,1 | 5,5 20,6 - -
01-04-00 2,1 | 5,5 19,6 - -
01-01-12 2,1 | 5,5 | 7 19,6 - -
01-01-14 2,1 | 5,5 | 10 20 - -
(1) Up to 1.1.1970, the VAT rates were applic   ve of VAT itself. As fr om 1.1.1970, the VAT
rates apply to prices net of tax.        
(2) 4% rate 1.7.1982 to 1.1.1986 was provisional      
Croatia        
01-08-98 - 22 - -
01-11-99 0 22 - -
01-01-06 0 | 10 22 - -
01-08-09 0 | 10 23 - -
01-03-12 0 | 10 25 - -
01-01-13 5 | 10 25 - -
01-01-14 5 | 13 25 - -
Ireland        
01-11-72 1 | 5,26 16,37 30,26 11,11
03-09-73 1 | 6,75 19,5 36,75 11,11
01-03-76 10 20 35 | 40 -
01-03-79 1 | 10 20 - -
01-05-80 1 | 10 25 - -
01-09-81 1,5 | 15 25 - -
01-05-82 1,8 | 18 30 - -
01-03-83 2,3 | 23 35 - -
01-05-83 2,3 | 5 | 18 23 | 35 - -
01-07-83 2 | 5 | 18 23 | 35 - -
01-05-84 2 I 5 I 8 I 18 23 I 35 - -
01-03-85 2,2 I 10 23 - -
01-03-86 2,4 I 10 25 - -
01-05-87 1,7 I 10 25 - -
01-03-88 1,4 I 5 I 10 25 - -
01-03-89 2 I 5 I 10 25 - -
01-03-90 2,3 I 10 23 - -
01-03-91 2,3 I 10 I 12,5 21 - -
01-03-92 2,7 I 10 I 12,5 21 - 16
01-03-93 2,5 I 12,5 21 - 12,5
01-01-96 2,8 I 12,5 21 - 12,5
01-03-97 3,3 I 12,5 21 - 12,5
01-03-98 3,6 I 12,5 21 - 12,5
01-03-99 4 I 12,5 21 - 12,5
01-03-00 4,2 I 12,5 21 - 12,5
01-01-01 4,3 I 12,5 20 - 12,5
01-03-02 4,3 I 12,5 21 - 12,5
01-01-03 4,3 I 13,5 21 - 13,5
01-01-04 4,4 I 13,5 21 - 13,5
01-01-05 4.8 I 13.5 21 - 13.5
01-12-08 4.8 I 13.5 21,5 - 13.5
01-01-10 4.8 I 13.5 21 - 13.5
01-07-11 4.8 I 9I 13.5 21 - 13.5
01-01-12 4.8 I 9I 13.5 23 - 13.5
Italy        
01-01-73 6 12 18 -
01-01-75 6 12 30 18
18-03-76 6 12 30 18
10-05-76 6 I 9 12 30 18
23-12-76 1 I 3 I 6 I 9 12 30 18
08-02-77 1 I 3 I 6 I 9 I 12 14 35 18
03-07-80 2 I 8 15 35 18
01-11-80 1 I 2 I 3 I 6 I 9 I 12 14 35 15 I 18
01-01-81 2 I 8 15 35 18
05-08-82 2 I 8 I 10 I 15 18 38 20
19-04-84 2 I 8 I 10 I 15 18 30 I 38 20
20-12-84 2 I 9 18 30 -
01-08-88 2 I 9 19 38 -
01-01-89 4 I 9 19 38 -
13-05-91 4 I 9 I 12 19 38 -
01-01-93 4 I 9 19 - 12
01-01-94 4 I 9 19 - 13
24-02-95 4 I 10 19 - 16
01-10-97 4 I 10 20 - -
17-09-11 4 I 10 21 - -
01-10-13 4 I 10 22 - -
Cyprus        
01-07-92 - 5 - -
01-10-93 - 8 - -
01-07-00 5 10 - -
01-07-02 5 13 - -
01-01-03 5 15 - -
01-08-05 5 I 8 15 - -
01-03-12 5 I 8 17 - -
14-01-13 5 I 8 18 - -
13-01-14 5 I 9 19 - -
Latvia        
01-05-95 - 18 - -
01-01-03 9 18 - -
01-05-04 5 18 - -
01-01-09 10 21 - -
01-01-11 12 22 - -
01-07-12 12 21 - -
Lithuania        
01-05-94 - 18 - -
01-08-94 9 18 - -
01-01-97 - 18 - -
01-05-00 5 18 - -
01-01-01 5 | 9 18 - -
01-01-09 5 | 9 19 - -
01-09-09 5 | 9 21 - -
Luxembourg        
01-01-70 4 8 - -
01-01-71 2 | 5 10 - -
01-07-83 3 | 6 12 - -
01-01-92 3 | 6 15 - -
01-01-93 3 | 6 15 - 12
01-01-15 3 | 8 17 - 14
Hungary        
01-01-88 0 | 15 25 - -
01-01-93 0 | 6 25 - -
01-08-93 10 25 - -
01-01-95 0 | 12 25 - -
01-01-04 5 | 15 25 - -
01-01-06 5 | 15 20 - -
01-09-06 5 20 - -
01-07-09 5 | 18 25 - -
01-01-12 5 | 18 27 - -
Malta        
01-01-95 5 15 - -
01-01-99 5 15 - -
01-01-04 5 18 - -
01-01-11 5 | 7 18 - -
Netherlands        
01-01-69 4 12 - -
01-01-71 4 14 - -
01-01-73 4 16 - -
01-01-76 4 18 - -
01-01-84 5 19 - -
01-10-86 6 20 - -
01-01-89 6 18,5 - -
01-10-92 6 17,5 - -
01-01-01 6 19 - -
01-10-12 6 21 - -
Austria        
01-01-73 8 16 - -
01-01-76 8 18 - -
01-01-78 8 18 30 30
01-01-81 13 | 8 18 30 30
01-01-84 10 20 32 32
01-01-92 10 20 - -
01-01-95 10 20 - 12
Poland        
08-01-93 7 22 - -
04-09-00 3 | 7 22 - -
01-01-11 5 | 8 23 - -
Portugal        
01-01-86 8 16 30 -
01-02-88 8 17 30 -
24/03/1992(1) 5 16 30 -
01-01-95 5 17 - -
01-07-96 5 | 12 17 - -
05-06-02 5 | 12 19 - 12
01-07-05 5 | 12 21 - 12
01-07-08 5 | 12 20 - 12
01-07-10 6 | 13 21 - 13
01-01-11 6 | 13 23 - 13
(1) On 24 March 1992 Pt 3rtugal abolished the ze ro rate. All goods an d services previously z ero-rated are now
taxed at 6%.    
Romania        
01-07-93 - 18 - -
01-01-95 9 18 - -
01-02-98 11 22 - -
01-01-00 - 19 - -
01-01-04 9 19 - -
01-12-08 5 | 9 19 - -
01-07-10 5 | 9 24 - -
Slovenia        
01-07-99 8 19 - -
01-01-02 8,5 20 - -
01-07-13 9,5 22 - -
Slovak Republic        
01-01-93 5 23 - -
01-08-93 6 25 - -
01-01-96 6 23 - -
01-07-99 10 23 - -
01-01-03 14 20 - -
01-01-04 - 19 - -
01-01-07 10 19 - -
01-05-10 6 | 10 19 - -
01-01-11 10 20 - -
Finland        
01-06-94 12 | 5 22 - -
01-01-95 17 | 12 | 6 22 - -
01-01-98 17 | 8 22 - -
01-10-09 12 | 8 22 - -
01-07-10 13 | 9 23 - -
01-01-13 14 | 10 24 - -
Sweden        
01-01-69 6,38 | 2,04 11,11 - -
01-01-71 9,89 | 3,09 17,65 - -
01-06-77 11,43 | 3,54 20,63 - -
08-09-80 12,87 | 3,95 23,46 - -
16-11-81 11,88 | 3,67 21,51 - -
01-01-83 12,87 | 3,95 23,46 - -
01-07-90 13,64 | 4,17 25 - -
01-01-92 18 25 - -
01-01-93 21 25 - -
01-07-93 21 | 12 25 - -
01-01-96 6 | 12 25 - -
United Kingdom        
01-04-73 - 10 - -
29-07-74 - 8 - -
18-11-74 - 8 25 -
12-04-76 - 8 12,5 -
18-06-79 - 15 - -
01-04-91 - 17,5 - -
01-04-94 - 17,5 - 8
01-01-95 8 17,5 - -
01-09-97 5 17,5 - -
01-12-08 5 15 - -
01-01-10 5 17.5 - -
04-01-11 5 20 - -

 

Πηγή:  Taxud - EU


Ετικέτες για αναζήτηση ΦΠΑ ΕΕ υπηρεσίες


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο