Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέες Κανονιστικές Πράξεις της Ε.Λ.Τ.Ε. για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου και το Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β' 864 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι δύο πρώτες Κανονιστικές Πράξεις της Ε.Λ.Τ.Ε. για το 2015 για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου και το Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών.

Για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου οι εξής προϋποθέσεις:

α) Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

β) Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 3693/2008, ή των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3693/2008, κατά τους ειδικότερους ορισμούς της Κανονιστικής Πράξης υπ' αριθμ. 0002/09 (υπ' αριθμ. 29580/940/2009 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ τ. Β' 1245/24.6.2009).

γ) Συμπλήρωση από τον υποψήφιο, κάτοχο τίτλου σπουδών κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο α), τριετούς πρακτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιείται για δύο τουλάχιστον έτη υπό την εποπτεία νόμιμου ελεγκτή που έχει λάβει επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι και το ειδικότερο περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας.

δ) Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 4 του Ν. 3693/2008, η οποία κρίνεται βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπό στοιχεία ζ) και η) του παρόντος κεφαλαίου.

Για τη λήψη άδειας νόμιμου ελεγκτή υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή με τα στοιχεία του Παραρτήματος Α.1,

β) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής,

γ) Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του Ν. 3693/2008.

δ) Ανακεφαλαιωτικές ετήσιες αναφορές του επιβλέποντα νόμιμου ελεγκτή σχετικά με το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της άσκησης σύμφωνα με το Παράρτημα Γ' της παρούσας,

ε) Βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού που θα αποδεικνύει την ασφάλισή του κατά την περίοδο της πρακτικής του άσκησης,

στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για γενική χρήση,

η) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166), της απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, δόλιας χρεοκοπίας ή για άλλο αδίκημα εκ του οποίου θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του ούτε έχει ασκηθεί σχετική πειθαρχική δίωξη ούτε εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική διαδικασία εκ της οποίας θα μπορούσε να ανακύψει σοβαρή αμφισβήτηση της εντιμότητάς του, άλλως παρατίθενται αναλυτικές λεπτομέρειες για το είδος, τη φύση της εκκρεμούσας σε βάρος του εν λόγω προσώπου δίωξης ή διαδικασίας και τις φερόμενες ως παραβιαζόμενες διατάξεις της νομοθεσίας ή των κωδίκων δεοντολογίας ή/και την επιβληθείσα ποινή ή κύρωση.

Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των Νομίμων Ελεγκτών αφορά τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:

Θέματα Ελεγκτικής και Δεοντολογία

• Θέματα Λογιστικής - Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ-ΕΛΠ)
• Εμπορική Νομοθεσία
• Φορολογική Νομοθεσία
• Θέματα Πληροφορικής Τεχνολογίας
• Θεσμικά και λοιπά ρυθμιστικά θέματα στην οργάνωση και λειτουργία των Αγορών που επηρεάζουν τον έλεγχο
• Επίκαιρα οικονομικά θέματα λογιστικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος.
• Άλλα γνωστικά αντικείμενα κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

Δείτε τις από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 001/2015

Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 002/2015
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο