Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

ΤτΕ - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


06/05/2015 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2015


1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε άνοδο. Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 3,82 εκατοστιαίες μονάδες από 3,79 τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,13%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος επίσης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,83%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,95%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,53% έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης, στο 7,01%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,36%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,87%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,13%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,04% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,97%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,62%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ


Μειώσεις παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2015, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,02 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα στο 1,13%, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων, το οποίο διαμορφώθηκε στο 5,15%, από 5,19% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,94%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,87%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,83%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,24%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 5,22%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
 

 

 

Ιανουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,18

0,17

0,17

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,27

0,29

0,31

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,80

1,81

1,83

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,12

1,12

1,13

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,53

14,54

14,53

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,41

6,35

6,36

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

8,02

7,97

7,87

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο 1

7,38

7,19

7,01

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο 1

 

 

 

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,43

6,06

6,13

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,23

5,19

5,04

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

5,22

4,86

4,97

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο 1

2,44

2,36

2,62

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,06

4,91

4,95

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,94

3,79

3,82


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Ιανουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος   2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

2,04

1,99

1,94

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,86

1,87

1,87

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,20

1,17

1,13

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,84

2,84

2,83

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,31

4,28

4,24

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,50

5,48

5,22

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,21

5,19

5,15

 Περιθώριο επιτοκίου*

4,01

4,02

4,02* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
 
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο