Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλάζει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού των επικουρικών ιατρών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο.......

1. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη ταχύτερης κάλυψης με επικουρικούς ιατρούς στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας ώστε να καλύπτουν επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες.

2. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού των κλάδων Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Νοσηλευτών, άμεσα χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της πρόσληψης που προβλέπουν οι διατάξεις αρ. 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές και άμεσες ανάγκες που προκύπτουν, όπως η στελέχωση Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. αλλά και η άμεση στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό στις Φυλακές ή σε μονάδες απεξάρτησης τοξικομανών κ.λ.π.

3. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, ήτοι η κατάργηση του άρθρου 125 του Ν. 4316/2014, κρίνεται αναγκαία διότι ο έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών των εποπτευόμενων από το Υπουργείου Υγείας φορέων πρέπει να γίνεται κεντρικά, μέσω του ίδιου του Υπουργείου, πριν από την πραγματοποίηση των προσλήψεων και μετά από ειδικά στοιχειοθετημένο αίτημα του φορέα. Λόγω της κατάργησης του εν λόγω άρθρου πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αναρίθμηση των επομένων αυτού άρθρων του Ν. 4316/2014.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο....

1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
2. α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σ' αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι:
α) είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,
β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας,
γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας μας και
δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ιατροί, οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον κατάλογο δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν περισσότερο από πέντε (5) έτη.
β. Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται και η μεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης. Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την κύρια αίτηση καταχώρησης στον κατάλογο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της προτίμησής του ή β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή γ) στην ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού. Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της Υγειονομικής Περιφέρειας ή την Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ που έχει επιλέξει, μεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλόγου της ειδικότητάς του. Ιατρός που αποποιείται την τοποθέτησή του για δεύτερη φορά ή παραιτείται από τη θέση πρόσληψής του δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής στον κατάλογο αν δεν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή την αποποίησή του. Ομοίως, ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση ΕΣΥ ή ιατρός του ΕΣΥ που παραιτείται από τη θέση του για οποιαδήποτε αιτία δεν μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο για θέση επικουρικού ιατρού.
Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, των Διοικητών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή του προέδρου του ΕΚΑΒ αντίστοιχα.
γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, ΠΠΙ, ΠΙ, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως και δύο έτη. Στους νομούς Αττικής, εξαιρουμένων των Κυθήρων, και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και ενός έτους.
δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β' του ΕΣΥ. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η σύμβαση συνάπτεται αντιστοίχως με το οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
ε. Οι επικουρικοί ιατροί που τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4272/14 ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4213/2013. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τους ιατρούς που τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματα του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τα ΤΕΠ, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το νοσοκομείο αιτείται ορισμένη εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω μονάδες και ελλείψει αυτών όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευμένος ιατρός στις αντίστοιχες μονάδες. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη θέση, η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
ζ. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27-12-2006 (ΦΕΚ 280Α/28-12-2006) όπως κάθε φορά ισχύει,
η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής τους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός προσμετράται, ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών ΕΣΥ, καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο ΕΣΥ.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδοντιάτρους,
θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64°) έτος της ηλικίας τους που πάσχουν από ομόζυγο Β' μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενος του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της.
ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση του καταλόγου καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών,
ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107Α/05-05- 2014) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του αρ. 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009, καθώς και της παρ. 20α, του ένατου άρθρου, του Ν. 4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

3. Το άρθρο 125 του Ν. 4316/2014 ΦΕΚ (270/Α724-12-2014) καταργείται. Τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται αντίστοιχα.

Αθήνα, 28-4-2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο