Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Τροπολογία για τη ρύθμιση του τρόπου εξόφλησης υπολοίπου οφειλής του ΕΤΕΑ προς το ΤΑ.ΠΙ.Τ. και την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στα Ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ

Τροπολογία-Προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική Έκθεση

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του πρώην ειδικού λογαριασμού του ΤΑΥΕΒΖ, με την ονομασία «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.» στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ). Ειδικότερα, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ) συστήθηκε το 1975, ως αλληλοβοηθητικό σωματείο αποτελούμενο από το «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.» και το «Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.» για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών, δανείων και άλλων παροχών.

Οι εργαζόμενοι στην ΕΒΖ εξαιρέθηκαν το 1984 από την ασφάλιση του τέως ΕΤΕΑΜ, βάσει της τότε ισχύουσας διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 997/1979 για τα ασφαλιστέα πρόσωπα του τ. ΕΤΕΑΜ, και συνέχισαν να ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη στο ΤΑΥΕΒΖ. Ωστόσο, η σταδιακή μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας της ΕΒΖ οδήγησε σε δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας με αντίστοιχη μείωση των εισπραττομένων εισφορών, με συνέπεια το ΤΑΥΕΒΖ να περιέλθει σε ιδιαιτέρως δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του (24/08/2013) αποφασίστηκε αφενός η τροποποίηση του καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ με παράλληλη κατάργηση του κλάδου επικουρικής σύνταξης και αφετέρου η μεταβίβαση ποσοστού 60% της συνολικής κινητής και 60% της συνολικής ακίνητης περιουσίας του στο ΕΤΕΑ, προκειμένου αυτό να αναλάβει τη συνέχιση των υποχρεώσεων του καταργηθέντος λογαριασμού.

Στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης της Πολιτείας για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, προτείνεται η υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του καταργηθέντος Λογαριασμού Επικουρικής Σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Μετά την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στο ΕΤΕΑ οι ασφαλισμένοι θα διέπονται από τη νομοθεσία του ΕΤΕΑ (πρώην ΕΤΕΑΜ), ενώ στους συνταξιούχους του εν λόγω καταργούμενου Λογαριασμού θα παρέχεται το ποσό της σύνταξης, το οποίο ελάμβαναν από το ΤΑΥΕΒΖ.

Η οικονομική επιβάρυνση του ΕΤΕΑ θα αντιμετωπιστεί με τη μεταφορά μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προτείνεται να παραταθεί από 1.1.2015 μέχρι και 31.12.2018 η δυνατότητα:

1) του Λογαριασμού Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)/ΑΚΑΓΕ να καλύπτει ελλείμματα των Φορέων και Κλάδων Κύριας Σύνταξης.

2) του Λογαριασμού Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΕΣΕΑ)/ΑΚΑΓΕ να καλύπτει ελλείμματα των Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η παράταση αυτή προτείνεται προκειμένου, εάν παραστεί ανάγκη, να καλυφθεί μέρος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και τακτική καταβολή των συντάξεων.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ρυθμίζεται η οφειλή του ΕΤΕΑ (του τέως κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) που εντάχθηκε στο ΕΤΕΑ μέσω του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) προς το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και αφορά οφειλή που προέκυψε ως υπόλοιπο εισφορών μετά την τελική εκκαθάριση και την έγκριση του ισολογισμού του Ταμείου του οικονομικού έτους 2004).

4. Τα ταμεία του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 είναι ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης, που λειτουργούν ως νπιδ καθ' υποκατάσταση του δημόσιου οργανισμού επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, όσον αφορά στην υπαγωγή, τα έσοδα και τις παροχές (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4225/2014), έχουν δηλαδή διφυή νομικό χαρακτήρα. Στόχος της διάταξης της παρ.4 είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας είσπραξης, η ενοποίηση της διαδικασίας με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και συνακόλουθα η μείωση του διοικητικού κόστους είσπραξης των απαιτήσεων αυτών των ταμείων καθώς και η διευκόλυνση της ενοποίησης των αντίστοιχων δικαστικών διαδικασιών, δεδομένου ότι θα συνεισπράττονται από το ΚΕΑΟ οι τυχόν οφειλόμενες εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων και αυτών των ταμείων. Η διαδικασία του ΚΕΔΕ διασφαλίζει την είσπραξη των εισφορών και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Ενόψει του ότι τα Ταμεία δεν έχουν ταμειακή υπηρεσία και το ΚΕΑΟ επιδιώκει την είσπραξη για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑ και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς παρέχεται εξουσιοδότηση στον εποπτεύοντα τα ασφαλιστικά Ταμεία Υπουργό για να εκδώσει με τη σύμφωνη γνώμη τους, απόφαση με την οποία θα ανατίθεται στο ΚΕΑΟ η είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών, προσαυξήσεων ή/και τόκων υπερημερίας.

5. Με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 θεσπίστηκαν διατάξεις συνταξιοδότησης για τις μητέρες ανηλίκων ή ανικάνων παιδιών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχες με αυτές που ίσχυαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς ΦΚΑ, στους οποίους προβλεπόταν η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους.

Με την παρούσα διάταξη θεσπίζονται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, αντίστοιχες διατάξεις συνταξιοδότησης για τις ασφαλισμένες γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του ΤΑΙΣΥΤ, στα Καταστατικά των οποίων δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη.

Άρθρο...

1.α. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου λογαριασμού επικουρικής σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από την υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑ, από το σύνολο της νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

γ. Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 19 του προϊσχύοντος Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

δ. Οι συνταξιούχοι του καταργούμενου λογαριασμού του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης αυτού του λογαριασμού, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (Α'188), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (Α'48). Οι ανωτέρω συνταξιούχοι διέπονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και της γενικότερης νομοθεσίας.

ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΥΕΒΖ από ασφαλισμένους του μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεμούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ.

στ. Το 60% της συνολικής κινητής και το 60% της συνολικής ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ μεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.8.2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ. Τα ποσοστά αυτά της περιουσίας του ΤΑΥΒΕΖ που μεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως επίσης και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτων.

2. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του αρθ. 38 του Ν. 3863/2010 (115 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31.12.2018 καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος "Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων"».

Η παρ. 7 του αρθ. 38 του Ν. 3863/2010 (115 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφαλαίο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του».

Το εδάφιο β της περ. α) της παρ. 13 του αρθ. 44 του Ν. 3986/2011 (152 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31.12.2018.»

Η περ. θ) της παρ. 13 του αρθ. 44 του Ν. 3986/2011 (152 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφαλαίο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του»

3. Η εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της περιόδου 1/1/2004 έως 31/12/2004 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), ύφους 50.453.534,85 € ρυθμίζεται να εξοφληθεί ως εξής :

1. Το έτος 2015 θα καταβληθεί το ποσό των 15.000.000,00 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις ύψους 1.000.000,00 € κατά το πρώτο εξάμηνο και μηνιαίες δόσεις ύψους 1.500.000,00 € κατά το δεύτερο εξάμηνο.

2. Το υπόλοιπο της οφειλής από 1/1/2016 θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις ύψους 2.000.000,00 € μέχρι εξοφλήσεως.

4. α) Οι απαιτήσεις των ταμείων υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΝΔ 356/1974 ΦΕΚ Α 90).

β) Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αυτών των Ταμείων αποτελεί η απόφαση των ΔΣ τους με την οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, τόκους υπερημερίας και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται, με βάση πράξεις των αρμοδίων υπηρεσιών ή καταστάσεων των οφειλετών.

Ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την κοινοποίηση της πράξης στον οφειλέτη και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του ΔΣ, άλλως σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής μετά την κοινοποίηση της απόφασης, που απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή. Σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την πάροδο 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ.

Η απόφαση του ΔΣ εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών. Με κοινοποίηση της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή της απόφασης Δ.Σ., σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, ενημερώνεται ο οφειλέτης για τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης αυτής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, οι απαιτήσεις των Ταμείων κατατάσσονται προνομιακά, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Το δικαίωμα προς είσπραξη των εισφορών παραγράφεται μετά 20ετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο κατέστησαν απαιτητές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων περί παραγραφών του Αστικού Κώδικα. Η επίδοση της απόφασης και η τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αυτής διακόπτει την παραγραφή. Μετά την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης από το ΚΕΑΟ ή άλλο δημόσιο ταμείο εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί παραγραφής του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη των Ταμείων και κατόπιν αίτησής τους, μπορεί να ανατίθεται στο ΚΕΑΟ ή σε άλλο δημόσιο ταμείο η είσπραξη των αναφερόμενων στην παρ. 1 απαιτήσεών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος και ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τυχόν αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

5. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α) και μετά τη φράση «Ασφαλισμένες του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,» προστίθεται φράση «του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.ΣΥ.Τ.».

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 3655/2008, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Στρατούλης Δημήτριος

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σκουρλέτης Παναγιώτης

Ο Υπουργός Οικονομικών
Βαρουφάκης Ιωάννης

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Νικόλαος Βούτσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεώργιος Κατρούγκαλος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο