Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVENΑ. Πρόλογος

Στην απόφαση ΠΟΛ. 1074/1.4.2015 που αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κ.λπ., επισυνάπτεται εκτός από το έντυπο «Ν» των νομικών προσώπων και το υπόδειγμα της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2014. Βέβαια, το οξύμωρο είναι ότι καλούμαστε να αναμορφώσουμε δαπάνες χωρίς να έχουμε δει ακόμη την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 4172/2013 αναφορικά με τα θέματα των εκπιπτόμενων και μη δαπανών. Ακόμη χειρότερο είναι το γεγονός ότι έκλεισαν ισολογισμοί επιχειρήσεων χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τις θέσεις της Διοίκησης αναφορικά με το ζήτημα της έκπτωσης των δαπανών, με κίνδυνο να βρεθούν εκτεθειμένοι οι συνάδελφοι που ουσιαστικά ακολούθησαν το ένστικτό τους σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων αυτών του ν. 4172/2013. Προφανώς, πρέπει να ακούμε το ένστικτό μας προκειμένου να εφαρμόσουμε κάποιες διατάξεις ή να επιστρατεύσουμε όλες τις μαντικές μας ικανότητες για να ερμηνεύσουμε τη βούληση του νομοθέτη, αφού ορισμένες φορές η καθυστέρηση στην έκδοση των εγκυκλίων δεν είναι κάτι καινοφανές.

Ας δούμε εν τάχει τα βασικά σημεία σχετικά με τη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.Β. Περιεχόμενο της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης

α. Πίνακας Ι

Στον πίνακα Ι αναγράφονται τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών. Στο περσινό έντυπο είχαμε δεκαεπτά περιπτώσεις δαπανών, ενώ στο φετινό έχουμε είκοσι.

β. Πίνακας ΙΙ

Στον πίνακα ΙΙ αναγράφονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. της επιχείρησης με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον κυβισμό τους, αντίστοιχα. Να σημειώσουμε ότι φέτος δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που σχετίζονταν με τον κυβισμό των αυτοκινήτων και την έκπτωση των δαπανών (πάνω από 1.600 cc και μέχρι  1.600 cc). Επίσης, στο φετινό έντυπο δεν υπάρχει η κατάσταση κινητής τηλεφωνίας, αφού με τον ν.4172/2013 δεν ισχύει κάτι ανάλογο όπως ίσχυε με τον ν. 2238/1994.
γ. Πίνακας ΙΙΙ

Στον πίνακα ΙΙΙ αναγράφονται οι αποδοθέντες και οι οφειλόμενοι φόροι. Στην κατάσταση αυτή έχουν συμπεριληφθεί ξεχωριστά οι παρακρατηθέντες φόρους με την ένδειξη «παρακρατηθέντες», και οι υπόλοιποι αναγράφονται στη συνέχεια (το Φ.Π.Α. το χαρτόσημο, ο φόρος πολυτελείας και οι λοιποί φόροι). Η μία στήλη αφορά στους προκύπτοντες φόρους (όπως και πέρυσι), η άλλη στους δηλωθέντες (πέρυσι αναφέρονταν ως «αποδοθέντες») και η τελευταία αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των δύο στηλών (όπως και πέρυσι).

Γ. Ειδικές περιπτώσεις

i. Οι ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979 και τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 δεν υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.

ii. Τα γραφεία αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005) υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κ.Φ.Α.Σ καθώς και στην υποβολή της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).

iii. Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται για το φορολογικό έτος 2014 στην υποβολή της «Κατάστασης με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών» (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), καθώς και της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).


Δ. Τρόπος υποβολής

Στην ανωτέρω απόφαση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων αναφέρονται τα εξής: «οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet».

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά μόνο μέσω διαδικτύου.

Προσοχή:
Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.1, τα έντυπα (Ε2) και (Ε3) καθώς και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.


Ε. Επίλογος

Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα η απόφαση σχετικά με την έκπτωση των δαπανών, διότι έχουν ήδη ανακύψει τεράστια προβλήματα από την τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή της. Για άλλη μία φορά παλεύουμε στο ανοιχτό και φουρτουνιασμένο πέλαγος της φορολογίας χωρίς να έχουμε ούτε ένα «σωσίβιο» ή έστω ένα μικρό ξερό κορμό να μας κρατήσει στην επιφάνεια και δυστυχώς η στεριά βρίσκεται πολύ μακριά...

Καλή δύναμη.


______________

[1] Σύμφωνα με την απόφαση υπάρχουν δύο περιπτώσεις (δ και ε) κατά τις οποίες οι δηλώσεις υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. Ειδικότερα, οι περιπτώσεις αυτές είναι:
δ. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα:
- υποβάλλει τη δήλωση με επιφύλαξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4174/2013
- έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, Ν.2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του Ν.4172/2013.
ε. Εκτός της περίπτωσης Δ', σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα Β - Λειτουργική περιοχή Εισόδημα νομικών προσώπων), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των παραπάνω δηλώσεων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο