Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα αποτελέσματα της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 και οι στόχοι για το 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2014KPIs Στοχοθεσία Έτους 2014 Απολογισμός Έτους 2014 ποσοστό επίτευξης Στόχου
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ   
Είσπραξη παλαιών οφειλών  2.000 εκατ. € 1.560,9 εκατ. € 78,05%
% Είσπραξης ληξιπρόθεσμων νέων οφειλών 25% 15,30% 61,20%
Εισπράξεις προ επιστροφών από Δ.Ο.Υ.  30,9 δις € 30,6 δις € 99,03%
Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,1 δις € 11,9 δις € 98,35%
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ    
Πλήθος πλήρων ελέγχων 500 411 82,20%
% Είσπραξης από πλήρεις ελέγχους  65% 11,40% 17,54%
Πλήθος μερικών ελέγχων  680 446 65,59%
% Είσπραξης από μερικούς ελέγχους 65% 28,60% 44,00%
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ   
Πλήθος πλήρων και μερικών ελέγχων 720 693 96,25%
% Είσπραξης από πλήρεις και μερικούς ελέγχους 50% 25,50% 51,00%
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΥΕΔΔΕ)και Δ.Ο.Υ.  
Πλήθος ελέγχων πρόληψης 80.000 75.408 94,26%
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Ο.Υ.   
Πλήθος πλήρων ελέγχων 4.000 2.190 54,75%
Πλήθος μερικών ελέγχων  10.000 16.200 162,00%
Πλήθος ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου 1.500 2.111 140,73%
 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ   
Πλήθος ελέγχων 200.000 272.868 136,43%
% Είσπραξης από ελέγχους 10% 6,10% 61,00%
 
ΕΛΕΓΧΟΙ Γ.Χ.Κ.   
Εξέταση δειγμάτων προϊόντων και υλικών 15.000 22.990 153,27%
Διενέργεια επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής και διακίνησης χημικών προϊόντων 500 550 110,00%
Διεξαγωγή εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης 15.000 23.275 155,17%
Διεξαγωγή εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα των καυσίμων 21.000 33.122 157,72%
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ποσοστό Ολοκλήρωσης των υποθέσεων που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία 40% 55,10% 137,75%
 
ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων 125 104 83,20%
Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων 150 108 72,00%
Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τη διασφάλιση των διαδικασιών 30 10 33,33%
Ολοκλήρωση διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. εντός ενενήντα (90) ημερών 90% 54,50% 60,56%ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015Κωδικός Ε.Σ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2015 Δείκτες Αποδοτικότητας (KPIs)
(βάσει Επιχειρησιακού Σχεδίου(Ε.Σ.) Γ.Γ.Δ.Ε.)  
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Σ.1.1 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.  34,3 δις €
Σ.1.2 Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,4 δις €
Σ.1.3 Εισπράξεις έναντι του «παλαιού» ληξιπροθέσμου χρέους Φορολογικής Διοίκησης 1,7 δις €
Σ.1.4 Εισπραξιμότητα έναντι του «αποτελεσματικού νέου» ληξιπροθέσμου χρέους Φορολογικής Διοίκησης  ≥25%
Σ.1.8 Αύξηση των εισπράξεων από πωλήσεις οχημάτων και δικύκλων τα οποία εκποιούνται, σε σχέση με το 2014  5%
Σ.1.9 Αύξηση εσόδων από διαχείριση λοιπών ειδών (πλην οχημάτων και ικύκλων) σε σχέση με το 2014  5%
Σ.1.10 Ποσό χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης 3,45 δις €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Σ.1.5 Εισπράξεις της Ε.Μ.ΕΙΣ. από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις έναντι «παλαιών» και «νέων» ληξιπροθέσμων χρεών 420 εκατ. €
ΕΛΕΓΧΟΙ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ
Σ.2.16 Πλήθος πλήρων ελέγχων ≥ 400
Σ.2.18 Βεβαίωση από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους >2,6 δις €
Σ.2.17 Πλήθος μερικών ελέγχων ≥ 500
Σ.2.19 Βεβαίωση από μερικούς φορολογικούς ελέγχους >325 εκατ. €
Σ.2.20 Βεβαίωση από ελέγχους τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με χρήση της βάσης δεδομένων AMADEUS (συμπεριλαμβάνονται στα 325. εκατ. €) ≥30 εκατ. €
Σ.2.21 Εισπράξεις από μερικούς και πλήρεις φορολογικούς ελέγχους >370 εκατ. €
ΕΛΕΓΧΟΙ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
Σ.2.22 Πλήθος πλήρων και μερικών ελέγχων ≥900
Σ.2.23 Βεβαίωση από μερικούς και πλήρεις φορολογικούς ελέγχους >325 εκατ. €
Σ.2.24 Εισπράξεις από μερικούς και πλήρεις φορολογικούς ελέγχους >77 εκατ. €
ΕΛΕΓΧΟΙ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Ο.Υ. 
Σ.2.6 Πλήθος ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου ≥2.000
Σ.2.1 Βεβαίωση από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους >1,04 δις €
Σ.2.2 Βεβαίωση από μερικούς φορολογικούς ελέγχους  >700 εκατ.
Σ.2.4 Εισπραξιμότητα επί των βεβαιωθέντων τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ.  ≥10%
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δηµοσίων Εσóδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Σ.2.9 Πλήθος ολοκληρωμένων υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου  ≥200
  Πλήθος ολοκληρωμένων υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που αφορούν απάτες στο Φ.Π.Α.  40
Σ.2.10 Αύξηση των εντοπιζόμενων διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε σχέση με το 2014  4
Σ.2.11 Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό ως ποσοστό των υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου ≥80%
ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σ.2.3 Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες ασκείται ενδικοφανής προσφυγή σε σχέση με το έτος 2014  0,25
Σ.3.7 Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων που άγονται στα Δικαστήρια μετά από τη Δ.Ε.Δ. σε σχέση με το 2014 0,1
Σ.3.14 Ποσοστό ολοκλήρωσης των υποθέσεων που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία ≥50%
ΕΛΕΓΧΟΙ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Σ.2.25 Πλήθος εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης (προληπτικών) με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6% 40000
  Πλήθος προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις ως υποχρεωτικών επί της διαδικασίας ελέγχων καθώς και προβλεπομένων ως τακτικών ελέγχων >200.000
Σ.2.33 Πλήθος εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης «προληπτικών» (από τους 40.000 ελέγχους) για παραποιημένα εμπορεύματα με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6% 3000
Σ.2.26 Πλήθος καταλογιστικών πράξεων από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου  >6.200
Σ.2.27 Ποσά (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο >182,5 εκατ. €
Σ.1.7 Εισπραξιμότητα επί των βεβαιούμενων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο  >10%
Σ.1.6 Εισπραξιμότητα επί των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης (αύξηση κατά 5% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα στις 31/12/2014) 0,059
Σ.3.9 Αύξηση του αριθμού κατόχων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΑΕΟ) σε σχέση με τον αριθμό που έχει επιτευχθεί έως 31/12/2014 0,1
Σ.2.31 Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο 0,05
  Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εισαγωγές με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο 0,15
Σ.3.19 Ποσοστό μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου σε σχέση με το 2014 μέσω της αύξησης του αριθμού των συναλλασσομένων που αποστέλλουν τα συνημμένα έγγραφα ηλεκτρονικά 0,1
Σ.3.20 Ποσοστό ικανοποίησης των αιτημάτων των συναλλασσομένων με Τελωνεία 24ωρης λειτουργίας για διεκπεραίωση διαδικασιών εκτός ωραρίου εργασίας 0,5
ΕΛΕΓΧΟΙ Γ.Χ.Κ. 
Σ.2.34 Υλοποίηση προγραμμάτων εργαστηριακού ελέγχου προϊόντων και υλικών (εκτός αυτών που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών ουσιών) 17000
Σ.2.35 Διεξαγωγή εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης. ≥17.000
Σ.2.36 Διεξαγωγή εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων ≥23.000
Σ.2.37 Υλοποίηση διεργαστηριακών σχημάτων 16
  Υλοποίηση διεργαστηριακών σχημάτων (εκ των 16), σε νέους τομείς 2
Σ.2.38 Διενέργεια επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων ≥300
Σ.2.29 Πλήθος Δελτίων Χημικής Ανάλυσης για την υποστήριξη τελωνειακών αρχών ≥8.000
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Σ.3.1 Ποσοστό συμμόρφωσης επί των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ≥40%
  Ποσοστό είσπραξης μετά από δράσεις της φορολογικής συμμόρφωσης κατά το μήνα διαχείρισης των οφειλών ≥25%
Σ.3.2 Ποσοστό υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. επί των υπόχρεων για κάθε φορολογική περίοδο ≥92%
Σ.3.3 Ποσοστό συμμόρφωσης επί των μη υποβληθέντων εμπροθέσμως προσωρινών δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π.  0,2
Σ.3.8 Διενέργεια τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ. (με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογούμενων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε. Φ.Π.-Ν.Π., κλπ) και την καταβολή των ληξιπροθέσμων οφειλών τους) ≥100.000
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σ.4.11 Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων 70
  Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων 130
Σ.4.12 Διενέργεια ελέγχων υπαλλήλων Γ.Γ.Δ.Ε. για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων  80
Σ.4.13 Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες για την τήρηση διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών και πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.  50
Σ.4.14 Ποσοστό αξιολόγησης των καταγγελιών που αφορούν την εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε υποθέσεις διαφθοράς και παράνομες πράξεις ≥60%
Σ.4.17 Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τη διασφάλιση των διαδικασιών ≥30
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
Σ.3.11 Ποσοστό ολοκλήρωσης διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. στους δικαιούχους εντός 90 ημερών ≥65%
Σ.3.12 Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής Φόρου Εισοδήματος στους δικαιούχους εντός 90 ημερών  ≥65%Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο