Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ακόμη πιο ευνοϊκή γίνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων - Τι αλλάζει με παραδείγματα.

Γιώργος Χριστόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΕΦΕΕΑ.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 35, στις 27 Μαρτίου 2015 η κυβέρνηση τροποποιεί το άρθρο του νόμου 4321/2015 σχετικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Με την τροποποίηση του νόμου με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η διάταξη αλλάζει ριζικά:  

Ωστόσο ο κλάδος των Λ/Φ και η νομική κοινότητα ερωτά: Ανοίγει έτσι ο δρόμος στο απαγορευτικό  σήμερα καθεστώς, όπου με τη διοικητική επίλυση  δεν μειώνεται  η βασική οφειλή του φορολογούμενου, που την διπλασιάζει και τριπλασιάζει ! η επιβολή αμφίβολης νομιμότητας «τοκογλυφικών» τόκων (δηλαδή προσαυξήσεων έως 120% και παλιότερα έως 300%) και τούτο λόγω της αδυναμίας της διοίκησης να πράξει εγκαίρως το ελεγκτικό της έργο??

Η σχετική τροποποίηση έχει ως εξής :

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφουΙσχύουσα μορφή παραγράφου
1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
....
1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997 , πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
....

 

Αναδείξαμε από την πρώτη ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ότι, ή ηθελημένα ο «νομοθέτης» παρέλειψε να συμπεριλάβει στη διαγραφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων και τα πρόστιμα και πρόσθετους φόρους ή αυτό έγινε από παραδρομή. Στις 24-03-2015, ο έγκριτος συνάδελφος Γιώργος Δαλιάνης με τη συνεργασία του νομικού Γιώργου Ευσταθόπουλου, έγραφαν σε σχετικό άρθρο με τίτλο τα "«ψιλά γράμματα» της ρύθμισης των 100 δόσεων" που δημοσίευσε ο φιλικός κόμβος taxheaven, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

«[...] Για την πλήρη ενημέρωση των φορολογουμένων, πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως, ότι οι ανωτέρω απαλλαγές εκ των προσαυξήσεων δεν αφορούν στις τυχόν επιβληθείσες δυνάμει καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής διοίκησης προσαυξήσεις (π.χ. στον ΦΠΑ) ή στους πρόσθετους φόρους (π.χ. στη φορολογία εισοδήματος), αλλά αποκλειστικά και μόνο στις επιβληθείσες μετά την έκδοση των πράξεων αυτών προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου ή του προστίμου [...]».

Έτσι, για παράδειγμα αν ύστερα από τακτικό έλεγχο της φορολογικής αρχής για προηγούμενα έτη (πχ. για χρήσεις 2012 και 2013) σε βάρος επιχείρησης ή φυσικού προσώπου είχε επιβληθεί με μία οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, κύριος φόρος και πρόσθετος (λόγω ανακρίβειας της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης), ο οποίος υπολογίζεται με μία προσαύξηση της τάξεως του 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο το 120%, η διά της υπαγωγής στη νέα ρύθμιση απαλλαγή από προσαυξήσεις δεν θα οδηγούσε στη μείωση του πρόσθετου φόρου. Δηλαδή, ο φορολογούμενος θα έπρεπε να ρυθμίσει σε δόσεις το σύνολο της «βασικής οφειλής» που προέκυπτε από την άνω καταλογιστική πράξη (κύριος και πρόσθετος φόρος εισοδήματος). Η απαλλαγή αφορούσε μόνο στις επιβληθείσες προσαυξήσεις από το χρόνο, που η βασική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και εντεύθεν (το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον ΦΠΑ).

Μετά την τροποποίηση της Π.Ν.Π. η διάταξη άλλαξε ριζικά. Πλέον μπορούν ακόμα και τα υπέρογκα πρόστιμα του νόμου 2523/1997 αλλά και τα διαδικαστικά πρόστιμα του νόμου 4174/2013 (άρθρο 54,58) να ρυθμιστούν και φυσικά να διαγραφούν εξ ολοκλήρου ή σε ποσοστό ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει ο καθένας για την ρύθμιση.

 

Παράδειγμα 1ο για μη καταβολή Φ.Μ.Υ.

Φόρος - Δήλωση Περίοδος
Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Ο έλεγχος γίνεται στις
Φ.Μ.Υ. χρεωστικό 10.000 ευρώ Σεπτεμβρίου 2013
Οκτώβριο 201325 Ιουλίου 2014 και καταλογίζονται τα σχετικά πρόστιμα
Πρόστιμο ν. 2523/1997 (3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% για μη υποβολή) 3,5%*10 μήνες = 35% * 10.000 = 3.500,00 ευρώ
Μετά τον καταλογισμό του φόρου και ων προστίμων στις 25 Ιουλίου και εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί η συγκεκριμένη οφειλή, ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή των προστίμων των άρθρων 53 και 57 του ν.4174/2013.
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (10.000+3.500) 13.500 * 0,73% * 8 μήνες έως σήμερα = 788,4 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 571 Δεν υπολογίζεται καθώτι < από του άρθρου 59
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 59110.000,00 ευρώ (ισόποσο του φόρου)

Συνολικά τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

Πρόστιμο του ν. 2523/19973.500,00
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) 788,40
Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 59 10.000,00
Σύνολο προστίμων και προσαυξήσεων
14.288,00

Κεφάλαιο => 10.000,00

Προσαυξήσεις => 14.288,40

Η διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει ο οφειλέτης έχουν ως ακολούθως:

14.288,00 - 10.000 = 4.288,00 (πρόστιμο άρθρου 59 το οποίο δεν υπολογίζεται εφόσον υπαχθεί στην ρύθμιση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο παραγράφου 1 άρθρου 1 ν.4321/2014)

Υπόλοιπο προσαυξήσεων και προστίμων που μπαίνουν στην ρύθμιση

    Προσαυξήσεις που διαγράφονται
Εφάπαξ 100% 4,288.00
2-5 δόσεις 90% 3,859.20
6-10 δόσεις 80% 3,430.40
11-20 δόσεις 75% 3,216.00
21-30 δόσεις 70% 3,001.60
31 -40 δόσεις 65% 2,787.20
41-50 δόσεις 60% 2,572.80
51-60 δόσεις 55% 2,358.40
61-70 δόσεις 50% 2,144.00
71-80 δόσεις 45% 1,929.60
81-90 δόσεις 40% 1,715.20
91-100 δόσεις 30% 1,286.40

 

1Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4321/2015, με έναρξη ισχύος από 21-03-2015, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 καταργούνται. Η κατάργηση των προστίμων καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του ν. 4321/2015.Παράδειγμα 2ο για δήλωση Φ.Π.Α.

Φόρος - Δήλωση Περίοδος Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Μετά από τακτικό έλεγχο καταλογίζονται τα πρόστιμα μη υποβολής την
Φ.Π.Α. χρεωστικό 2.500 ευρώ Μαΐου2012 20 Ιουλίου 2012 20η Οκτωβρίου 2014
Πρόστιμο ν. 2523/1997 (3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% για μη υποβολή) 3,5%*27μήνες = 94,5% * 2.500 = 2.362,50 ευρώ
Μετά τον καταλογισμό των φόρων και προστίμων ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή προστίμων των άρθρων 53 και 57 του ν.4174/2013.
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) 4.862,5* 0,73% * 5 μήνες έως σήμερα από τον καταλογισμό = 177,48 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57 4.862,5*10% = 486,25 ευρώ

 

Συνολικά τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

Του ν.2523/19972.362,50
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) 177,48
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57 486,25
Σύνολο προστίμων και προσαυξήσεων 3.026,23

Κεφάλαιο => 2.500

Προσαυξήσεις => 3.026,23

3.026,23 - 486.25 = 2539.98  (πρόστιμο άρθρου 57 το οποίο δεν υπολογίζεται εφόσον υπαχθεί στην ρύθμιση - τελευταίο εδάφιο παραγράφου 1 άρθρου 1 ν.4321/2014)  =

Υπόλοιπο προσαυξήσεων και προστίμων που μπαίνουν στην ρύθμιση


    Προσαυξήσεις που διαγράφονται
Εφάπαξ 100% 2.539,98
2-5 δόσεις 90% 2.285,98
6-10 δόσεις 80% 2.031,98
11-20 δόσεις 75% 1.904,99
21-30 δόσεις 70% 1.777,99
31 -40 δόσεις 65% 1.650,99
41-50 δόσεις 60% 1.523,99
51-60 δόσεις 55% 1.396,99
61-70 δόσεις 50% 1.269,99
71-80 δόσεις 45% 1.142,99
81-90 δόσεις 40% 1.015,99
91-100 δόσεις 30% 761,99
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο