Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κείμενο Διαβούλευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ΤτΕ για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το αρ. 14 του ν. 3606/2007

ΣΧΕΔΙΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
000/00.00.000 του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν.3606/2007.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α/81/5.4.2013 ) και το άρθρο 10 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014)

2. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχές

Άρθρο 1

Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται στις:

(α) Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του σημείου 1 του άρθρου 3 του ν. 3606/2007,

(β) Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) του άρθρου 41 του ν. 3606/2007,

(γ) Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α 250),

(δ) Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178),

(ε) Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) του ν. 4209/2013 (ΦΕΚ A 253) οι οποίες διαχειρίζονται Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) το ενεργητικό των οποίων επενδύεται μεταξύ άλλων σε κινητές αξίες και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και τις ΑΕΔΟΕΕ οι οποίες παρέχουν επιπροσθέτως υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών, οι οποίες έχουν λάβει άδεια και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Εταιρίες»).

Άρθρο 2

1. Οι Εταιρίες απασχολούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών:

(α) της λήψης και διαβίβασης εντολών,

(β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών,

(γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών,

(δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων,

(ε) της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης,

(στ) της διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

(ζ) της εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, μόνον πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 17.

Η ως άνω υποχρέωση αφορά επίσης τις εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.4099/2012 κατά τη συνεργασία τους με φυσικά πρόσωπα για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

2. Κάτοχος Πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται, για την απασχόλησή του σε ή τη συνεργασία του με τις ανωτέρω εταιρίες στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, να αποκτήσει Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι Εταιρίες υιοθετούν κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται:

(α) η σε διαρκή βάση επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και των συνεργατών τους της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 , για την αποτελεσματική παροχή των παραπάνω υπηρεσιών,

(β) η ευχερής ταυτοποίηση των απασχολούμενων προσώπων και ο έλεγχος επαγγελματικής καταλληλότητας τους από τις ίδιες τις Εταιρίες αλλά και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.

4. Υπάλληλοι και στελέχη υποκαταστημάτων ελληνικών ΑΕΠΕΥ σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής του Πιστοποιητικού της παραγράφου 1, εφόσον είναι κάτοχοι ισοδύναμου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα του το υποκατάστημα. Το πιστοποιητικό υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής από την οποία προκύπτουν οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει ο κάτοχός του.

5. Οι Εταιρίες τηρούν ονομαστικό αρχείο του απασχολούμενου προσωπικού και των συνεργατών τους (περίπτωση (στ) της παραγράφου 1) που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό, με ένδειξη του χρόνου έκδοσης του Πιστοποιητικού και του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι Εταιρίες επίσης προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ανανεώνεται έγκαιρα η ισχύς του Πιστοποιητικού των απασχολούμενων σε αυτές υπαλλήλων καθώς και των συνεργατών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22. Η καταχώρηση στο αρχείο απασχολούμενου ή συνεργαζόμενου προσώπου διατηρείται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από το χρόνο στον οποίο το ανωτέρω πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρίας.

Άρθρο 3

1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ως εξής:

(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων , τίτλοι χρηματαγοράς). (α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α) και 1(β) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (παράγωγα προϊόντα).

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι χρηματαγοράς).

(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007. (γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου συλλογικών επενδύσεων από τις εταιρίες του άρθρου 1 στοιχεία (β) ως (ε).

(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της παραγράφου 2(ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007. (ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το Πιστοποιητικό αφορά στη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. (στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών. (στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.

2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (ε). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε).

Άρθρο 4

1. Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο:

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας,

(β) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας και ήθους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β,

(γ) έχει συμμετάσχει με επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ή εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 15 και

(δ) έχει καταβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος Πιστοποίησης που ανέρχεται σε εκατό ευρώ (€ 100).

2. Η ισχύς Πιστοποιητικού ανανεώνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας

Άρθρο 5

1. Δεν χορηγείται Πιστοποιητικό, εάν:

(α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/2007), ή έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο, ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα των άρθρων 398 ή 406 του Ποινικού Κώδικα ή της νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (ν. 3340/2005 ΦΕΚ Α'112 και προϊσχύσαντες ν. 3632/1928, άρθρο 34, ν. 1969/1991 άρθρο 71 παρ. 1, ν. 1806/88 άρθρο 33, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος) και της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 3691/2008, ΦΕΚ Α' 166, και προϊσχύσας ν. 2331/1995, ΦΕΚ Α 173, ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος),

(β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα χρηματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση:

(βα) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ιδίως - εφαρμοζομένων ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης - της Υπουργικής Απόφασης 2263/Β.500/24-4-97 "Κώδικας δεοντολογίας επιχειρήσεων παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (ΦΕΚ Β 340), της Υπουργικής Απόφασης 15/1998 (ΦΕΚ Β 1257), και της Απόφασης 2/132/19.5.1998 «Κώδικας Δεοντολογίας Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 615), και όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα της 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς « Κανόνες Συμπεριφοράς ΑΕΠΕΥ» (ΦΕΚ Β' 2136), της 1/462/7.2.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β' 297), της απόφασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β' 12/10.1.2013), της 3/460/10.1.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Κανονισμός Αναδοχών (ΦΕΚ Β' 97) και της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1487), όπως ισχύει,

(ββ) των διατάξεων του ν. 3340/2005, καθώς και των προϊσχυσάντων ν.1969/1991 άρθρο 72, και του ΠΔ 53/1992, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης, (βγ) των διατάξεων του ν. 3691/2008 και του προϊσχύσαντος ν. 2331/1995 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(βδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 και της προϊσχυσάσης παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(βε) των διατάξεων του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

2. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες που η αναφερόμενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας, ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις στις οποίες αρμόδια αρχή ή αρμόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από ενδιαφερόμενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται με την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, να χορηγεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, Πιστοποιητικό εφόσον έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την επιβολή της αντίστοιχης κύρωσης, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, στην οποία είχε υποπέσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του βαθμού συσχέτισης της παράβασης με το αντικείμενο του αιτουμένου πιστοποιητικού και ειδικά του είδους της υπηρεσίας που αυτό αφορά, τυχόν άλλης σχετικής καταδίκης, κύρωσης ή ποινής που έχουν επιβληθεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τυχόν άλλων σχετικών εκκρεμών διώξεων οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοικητικής ή πειθαρχικής) που εκκρεμούν κατά του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Άρθρο 7

Προς εξέταση της συνδρομής των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, το υποψήφιο προς Πιστοποίηση πρόσωπο προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση για αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής διώξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις και το Σεμινάριο Πιστοποίησης

Άρθρο 8

Οι τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα) για τη συμμετοχή των υποψήφιων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11-14, κατά περίπτωση, είναι οι εξής:

1. Για τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (ε), (στ1) ή (στ2) του άρθρου 3, οι υποψήφιοι κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου.

2. Για τα Πιστοποιητικά (β1) και (β), οι υποψήφιοι κατέχουν:

(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άλλο εκπαιδευτικό τίτλο ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, και

(β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:
(βα) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ή εναλλακτικά
(ββ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε.
Εναλλακτικά των προϋποθέσεων (α) και (β) παραπάνω, οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις εφόσον διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

3. Για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ) οι υποψήφιοι κατέχουν:

(α) Πτυχίο οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άλλο εκπαιδευτικό τίτλο ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, και

(β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής: (βα) δώδεκα τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ή
(ββ) δώδεκα τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε, ή
(βγ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, ή
(βδ) έξι τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή δραστηριότητα, μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης.

Άρθρο 9

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης (α1) ή (ε) ή (στ1) ή (στ2) του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει Απολυτήριο Λυκείου και προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην υπηρεσία της «Λήψης και Διαβίβασης Εντολών σε Κινητές Αξίες» ή, αντίστοιχα, στην υπηρεσία «Διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων» ή στην υπηρεσία της «Εκκαθάρισης συναλλαγών», σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 10

1. Προς επιβεβαίωση των τυπικών προσόντων προσκομίζονται σωρευτικά:

(α) αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου, ή σχετική σύμβαση συνεργασίας για την περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2,

(β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνοδευόμενη από αντίγραφο των σχετικών ενσήμων, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει πράγματι απασχοληθεί στον εργοδότη που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

(γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και (δ) αντίγραφο για κάθε τίτλο σπουδών.

2. Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προέρχεται από πραγματική απασχόληση ή συνεργασία με εταιρίες του ν. 3606/2007 ή του ν. 4099/2012 ή με άλλες εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή από απασχόληση με αντικείμενο την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 4 του ν.3606/2007 στο Δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή σε ιδιωτικές εταιρίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5, 8 και 9, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον κρίνει απαραίτητο, μπορεί να προβαίνει στις εξής ενέργειες:

(α) ζητεί από την Εταιρία και το εκάστοτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκρινίσεις,

(β) ζητεί συστατικές επιστολές, και

(γ) επικοινωνεί και ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει την συνδρομή των προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας των υποψήφιων για Πιστοποίηση προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εξετάσεις και Σεμινάριο Πιστοποίησης

Άρθρο 11

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), (ε), (στ1) και (στ2) διενεργούνται συντονισμένα τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της διενεργεί εξετάσεις ή με κοινή απόφαση με την Τράπεζα της Ελλάδος αναθέτει τη διενέργεια των εξετάσεων στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρίες ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε άλλο φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον ο εν λόγω φορέας παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα για τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διοργάνωση Εξετάσεων Πιστοποίησης φορέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την υλικοτεχνική υποδομή του και τις εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση εξετάσεων.

Άρθρο 12

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης περιλαμβάνουν δύο διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα φέρει τον τίτλο «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Το δεύτερο τμήμα φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας για την οποία χορηγείται το Πιστοποιητικό.

2. Το τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς εξέτασης.

3. Το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελείται από επιμέρους ενότητες που αντιστοιχούν σε κάθε Πιστοποιητικό, ως εξής:

-για το Πιστοποιητικό (α1) : ειδικά θέματα (α1),
-για το Πιστοποιητικό (α2): ειδικά θέματα (α1) και ειδικά θέματα (α2),
-για το Πιστοποιητικό (β1): ειδικά θέματα (α1) και ειδικά θέματα (β1),
-για το Πιστοποιητικό (β): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) και ειδικά θέματα (β),
-για το Πιστοποιητικό (γ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1), ειδικά θέματα (β) και ειδικά θέματα (γ),
-για το Πιστοποιητικό (δ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1)
ειδικά θέματα (β), ειδικά θέματα (γ) και ειδικά θέματα (δ),
-για το Πιστοποιητικό (ε): ειδικά θέματα (ε).
-για το Πιστοποιητικό (στ1): ειδικά θέματα (στ1).
-για το Πιστοποιητικό (στ2): ειδικά θέματα (στ1) και ειδικά θέματα (στ2).

4. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις τόσο του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» όσο και όλων των επί μέρους ενοτήτων του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που αντιστοιχούν στο προς απόκτηση Πιστοποιητικό και καθορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Σε περίπτωση επιτυχίας μόνο στο τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» ή σε μερικές ενότητες του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα, μέσα σε διάστημα δύο ετών από τη ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων, να συμμετέχει στην εξέταση των υπόλοιπων ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού. Μετά την παρέλευση των δύο ετών, απαιτείται η εκ νέου συμμετοχή στην εξέταση τόσο του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» όσο και σε όλες τις ενότητες του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που αντιστοιχούν στο προς απόκτηση Πιστοποιητικό.

Άρθρο 13

1. Η εξεταστέα ύλη για το τμήμα με τίτλο «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής;

(α) θέματα λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, των αγορών, και των εποπτευόμενων εταιριών,

(β) θέματα διαφάνειας και προστασίας επενδυτών, σύγκρουσης συμφερόντων, και συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

(γ) θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και

(δ) θέματα εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων και πληροφόρησης επενδυτών.

2. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το Πιστοποιητικό.

3. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αφορά σε θέματα χρηματοοικονομικής επιστήμης που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 2. Ειδικά για την ενότητα «Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει και θέματα διάθεσης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 14 του ν.3606/2007.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναρτά στην ιστοσελίδα της παραδείγματα ερωτήσεων τα οποία επιμελείται η Επιτροπή Εξετάσεων.

Άρθρο 14

1. Η διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 και 16 εποπτεύεται από την τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 14 του ν.3606/2007, που αποτελείται από πρόσωπα με διδακτική εμπειρία στη χρηματοοικονομική επιστήμη και στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και περιλαμβάνουν ένα μέλος που προτείνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα μέλος_που προτείνεται από τη Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή ΑΕΙ με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως Πρόεδρο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων είναι διετής. Τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε εκπαιδευτική ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενο ή τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

2. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι γραπτές και έχουν τη μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice).

3. Η Επιτροπή Εξετάσεων διαμορφώνει και διατυπώνει τα θέματα των εξετάσεων διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητά τους και επιλαμβάνεται τυχόν διευκρινήσεων επί των θεμάτων καθώς και της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο τρόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων, καθορίζονται από την Επιτροπή Εξετάσεων κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επιτροπή Εξετάσεων προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 15

Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε κατόχους ισοδύναμων Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς των κρατών-μελών της IOSCO, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β. Το προς αναγνώριση Πιστοποιητικό υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε επίσημη μετάφραση.

Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της διενεργεί απευθείας ή με κοινή απόφαση με την Τράπεζα της Ελλάδος αναθέτει τη διενέργεια Σεμιναρίου Πιστοποίησης (α1), (ε), (στ1) και (στ2) στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρίες, ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ, ή σε άλλο φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον ο εν λόγω φορέας παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα για τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου Πιστοποίησης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια Σεμιναρίου Πιστοποίησης φορέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την υλικοτεχνική υποδομή του, την κατάρτιση και εμπειρία των εισηγητών/ εκπαιδευτών του και τις εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση σεμιναρίου πιστοποίησης φορείς υποβάλλουν έγκαιρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος φάκελο προς αξιολόγηση.

3. Με κάθε φάκελο Σεμιναρίου Πιστοποίησης που υποβάλλεται προς αξιολόγηση καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000) εξ ημισείας καταβληθέντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

(α) περιγραφή του περιεχομένου/ύλης του σεμιναρίου πιστοποίησης και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται στους συμμετέχοντες,

(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/εισηγητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,

(γ) ώρες διάρκειας του σεμιναρίου,

(δ) περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που παρέχουν τα εχέγγυα της καλής διεξαγωγής του σεμιναρίου.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων που δεν αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 και του Σεμιναρίου Πιστοποίησης διεξάγεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος με τη συνδρομή της Επιτροπής Εξετάσεων. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αξιολόγηση Σεμιναρίου Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή τους. Πρόσωπα που συνδέονται με το φορέα που υποβάλλει φάκελο δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου φακέλου.

6. Τυχόν σημαντικές αλλαγές σε φάκελο της παραγράφου 2 που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο ανατέθηκε η διεξαγωγή Σεμιναρίου υποβάλλονται προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζας της Ελλάδος. Για την αξιολόγηση των εν λόγω σημαντικών αλλαγών καταβάλλεται τέλος εκατό ευρώ (€ 100).

7. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης της διεξαγωγής οποιουδήποτε σεμιναρίου - και οι φορείς διενέργειας σεμιναρίων διευκολύνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση - προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση των προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί.

8. Οι φορείς διενέργειας Σεμιναρίων Πιστοποίησης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, και διατηρούν μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου, πληροφορίες για το σεμινάριο, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή Σεμιναρίων Πιστοποίησης αναρτώνται και στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Το Σεμινάριο Πιστοποίησης καλύπτει:

(α) τα θέματα του «Νομοθετικού Πλαισίου της Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, και

(β) τα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη της ενότητας που αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (ε), (στ1) ή (στ2) αντίστοιχα.

10. Με τη λήξη του Σεμιναρίου Πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόμενο του Σεμιναρίου. Η διεξαγωγή της εξέτασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ασκούμενο προσωπικό

Άρθρο 17

1. Οι Εταιρίες έχουν τη δυνατότητα, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να απασχολούν για την παροχή των υπηρεσιών (α) και (δ) έως (ζ) της εν λόγω παραγράφου, ενήλικα πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούμενοι υπό την εποπτεία και ευθύνη προσώπων που απασχολούν οι Εταιρίες και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

2. Ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων που απασχολεί κάθε Εταιρία δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθμού των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολεί η Εταιρία, ανά ειδικότητα πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή μονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί η Εταιρία δεν εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούμενα πρόσωπα.

3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας «Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες», το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εποπτεύει μέχρι οκτώ (8) ασκούμενα πρόσωπα.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, να προσδιορίζει εκάστοτε την αναλογία ασκούμενων προς πιστοποιημένα πρόσωπα Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Εταιρίας, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού της και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 18

1. Οι Εταιρίες διασφαλίζουν ότι τα ασκούμενα πρόσωπα:

(α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, που προβλέπονται στο άρθρο 5,

(β) παρέχουν την εκάστοτε επενδυτική υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία πιστοποιημένου ως προς την εν λόγω υπηρεσία προσώπου που απασχολείται στην εταιρία,

(γ) απασχολούνται στην εν λόγω Εταιρία σύμφωνα με τις αρχές και κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 20, και (δ) αποκτούν το σχετικό Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ, εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη απασχόλησής τους στην Εταιρία ή την έναρξη συνεργασίας με την Εταιρία στην παροχή υπηρεσιών (α) και (δ) ως (ζ) του άρθρου 2.

2. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου:

(α) ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούμενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Εταιρία,

(β) προσμετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχόλησης στην Εταιρία,

(γ) προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρία του ν. 3606/2007 και του ν.4099/2012 όπως ισχύει.

3. Οι Εταιρίες τηρούν ονομαστικά για κάθε ασκούμενο πρόσωπο αρχείο που περιλαμβάνει τουλάχιστον το χρόνο έναρξης άσκησης, τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα ασκούμενα πρόσωπα πρέπει να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό, καθώς και το όνομα του εποπτεύοντος το ασκούμενο πρόσωπο.

4. Εφόσον το ασκούμενο πρόσωπο δεν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή δεν συμμετάσχει επιτυχώς στο Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16ή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 15 εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1, οι Εταιρίες διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άμεσα να απασχολείται στην παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας (α) έως (ζ) του άρθρου 2 μέχρις ότου και εφόσον αποκτήσει το σχετικό Πιστοποιητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Υποχρεώσεις Εταιριών για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και συνεργατών τους

Άρθρο 19

1. Οι Εταιρίες μεριμνούν σε διαρκή βάση για την αποτελεσματική εποπτεία της άσκησης δραστηριότητας από τα πιστοποιημένα πρόσωπα που απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ώστε αυτά να διαθέτουν τα αναγκαία ουσιαστικά προσόντα, αλλά και για τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωσή τους.

Οι Εταιρίες εξετάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το ισχύον χρηματοοικονομικό περιβάλλον την επάρκεια των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολούν καθώς και των συνεργατών τους αναφορικά με τις εξελίξεις στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες, και να προβαίνουν κατάλληλα στην ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Οι Εταιρίες τηρούν αρχείο σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει στο απασχολούμενο ή συνεργαζόμενο προσωπικό σε ατομική βάση. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.

Άρθρο 20

Ειδικότερα για το ασκούμενο προσωπικό, οι Εταιρίες διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση εποπτείας αλλά και την επαρκή εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, οι Εταιρίες διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε:

(α) η εργασία των ασκούμενων προσώπων να ελέγχεται και αξιολογείται περιοδικά και αποτελεσματικά,

(β) η εποπτεία και έλεγχος επί του κάθε ασκούμενου προσώπου να ασκείται σε ατομική βάση, και

(γ) το εποπτεύον πρόσωπο να διαθέτει το σχετικό Πιστοποιητικό για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Οι Εταιρίες:

(α) τηρούν σε έγγραφη μορφή τις παραπάνω διαδικασίες και μηχανισμούς, και

(β) διατηρούν αρχείο σχετικά με τα αποτελέσματα διενέργειας της αξιολόγησης και ελέγχου που πραγματοποιείται δυνάμει της ως άνω παραγράφου 1. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z
Διαδικαστικά ζητήματα - Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού - Ανάκληση Πιστοποιητικού

Άρθρο 21

1. Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11-14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης του άρθρου 16 ή για την απόκτηση Πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 15, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετική αίτηση, το τέλος πιστοποίησης του στοιχ. (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, είτε ατομικά είτε μέσω των Εταιριών που τους απασχολούν.

2. Οι Εταιρίες συνεργάζονται με τον ενδιαφερόμενο για την πιστοποίηση της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Οι Εταιρίες διαπιστώνουν τη συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων των ενδιαφερομένων προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου με τα απαιτούμενα στοιχεία, από τα οποία καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων-αντιρρήσεων των υποψηφίων.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα του λόγου μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

4. Το κόστος συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης του άρθρου 16 ή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης του άρθρου 22 διαμορφώνεται ελεύθερα από τους φορείς στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου και καταβάλλεται σε αυτούς είτε από τους υποψήφιους είτε από τις Εταιρίες στις οποίες απασχολούνται οι υποψήφιοι.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου.

6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης και του Σεμιναρίου Πιστοποίησης ενημερώνουν έγκαιρα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων, διασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των εξετάσεων, την επαρκή επιτήρηση και το αδιάβλητο της διεξαγωγής τους. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από το πέρας κάθε εξέτασης, οι φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για την προσέλευση και συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και τυχόν επισημάνσεις επί της διαδικασίας των εξετάσεων, περιλαμβανομένων προτάσεων βελτίωσής της.

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει πίνακα επιτυχόντων με βάση τα αποτελέσματα των Εξετάσεων τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της.

8. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τηρείται πίνακας πιστοποιημένων προσώπων ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά.

Άρθρο 22

1. Τα Πιστοποιητικά που χορηγούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει της παρούσας απόφασης έχουν ισχύ πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους. Η ισχύς των Πιστοποιητικών ανανεώνεται ανά πέντε έτη μέσω συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, εφόσον τα πιστοποιημένα πρόσωπα έχουν εργασθεί αποδεδειγμένα την τελευταία πενταετία κατ' ελάχιστον για δύο (2) έτη σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στην παροχή των υπηρεσιών (α) έως (ζ) του άρθρου 2 στις εταιρίες του άρθρου 1 ή στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους. Η προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης των συνεργατών εταιριών της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αναφέρεται σε αποδεδειγμένη σχέση συνεργασίας κατ' ελάχιστον για δύο (2) έτη με ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ κατά την τελευταία πενταετία. Τα πιστοποιημένα πρόσωπα που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση δύνανται κατ' επιλογή τους να ανανεώσουν την ισχύ του πιστοποιητικού που κατέχουν μέσω συμμετοχής στις Εξετάσεις του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11 έως 14.

2. Η ισχύς του πιστοποιητικού των προσώπων που δεν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1 ανανεώνεται μέσω επιτυχούς συμμετοχής στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς».

3. Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε ατομικά είτε μέσω της Εταιρίας που τους απασχολεί, αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7 περί μη καταδίκης και περί μη άσκησης ποινικής διώξεως, βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, (ή σύμβαση συνεργασίας με ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ), υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου και από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης (ή συνεργασίας) και ο χρόνος απόκτησης του πιστοποιητικού.

Επίσης, με την αίτηση υποβάλλεται απόδειξη καταβολής του τέλους ανανέωσης ισχύος πιστοποιητικού το οποίο ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€ 30). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο επιμόρφωσης ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Κατά τα λοιπά διαδικαστικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21.

4. Για την ανανέωση ισχύος πιστοποιητικού μέσω συμμετοχής στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης και τη σχετική ενημέρωση του πίνακα πιστοποιημένων προσώπων της παραγράφου 8 του άρθρου 21, προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 23.

5. Για τη συμμετοχή στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς», οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε ατομικά είτε μέσω της Εταιρίας που τους απασχολεί, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7 περί μη καταδίκης και περί μη άσκησης ποινικής διώξεως καθώς και απόδειξη καταβολής του τέλους ανανέωσης ισχύος πιστοποιητικού το οποίο ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€ 30) . Κατά τα λοιπά διαδικαστικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21.

6. Αναφορικά με τα πιστοποιητικά (α2) και (β1), ειδικότερα, η ανανέωση ισχύος του ενός πιστοποιητικού συμπαρασύρει χρονικά και τη λήξη ισχύος του άλλου.

7. Η ισχύς πιστοποιητικού που δεν ανανεώνεται με την ως άνω διαδικασία παύει στο τέλος του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται η σχετική πενταετία και ο κάτοχος του Πιστοποιητικού διαγράφεται από τον πίνακα πιστοποιημένων προσώπων του άρθρου 21.

Άρθρο 23

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της διενεργεί απευθείας ή με κοινή απόφαση με την Τράπεζα της Ελλάδος αναθέτει τη διενέργεια Σεμιναρίων Επιμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρίες, ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ, ή σε άλλο φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον ο εν λόγω φορέας παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα για τη διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια Σεμιναρίου Επιμόρφωσης φορέα, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η υλικοτεχνική υποδομή του, η κατάρτιση και εμπειρία των εισηγητών/ εκπαιδευτών του και οι εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση Σεμιναρίου Επιμόρφωσης φορείς υποβάλλουν έγκαιρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος, φάκελο προς αξιολόγηση.

3. Με κάθε φάκελο Σεμιναρίου Επιμόρφωσης που υποβάλλεται προς αξιολόγηση καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000) εξ ημισείας καταβληθέντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

(α) περιγραφή του περιεχομένου/ύλης του σεμιναρίου επιμόρφωσης και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται στους συμμετέχοντες,

(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/εισηγητών,

(γ) ώρες διάρκειας του σεμιναρίου,

(δ) διαδικασία αξιολόγησης της κατανόησης των συμμετεχόντων,

(ε) περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που παρέχουν τα εχέγγυα της καλής διεξαγωγής του σεμιναρίου.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων που δεν αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 και του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης διεξάγεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος με τη συνδρομή της Επιτροπής Εξετάσεων. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αξιολόγηση σεμιναρίων επιμόρφωσης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή τους. Πρόσωπα που συνδέονται με το φορέα που υποβάλλει φάκελο δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου φακέλου.

6. Τυχόν σημαντικές αλλαγές σε φάκελο της παραγράφου 2 που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο ανατέθηκε η διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης υποβάλλονται προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Για την αξιολόγηση των εν λόγω σημαντικών αλλαγών καταβάλλεται τέλος εκατό ευρώ (€ 100).

7. H Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης της διεξαγωγής οποιουδήποτε σεμιναρίου - και οι φορείς διενέργειας σεμιναρίων διευκολύνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση - προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση των προδιαγραφών που είχαν εγκριθεί.

8. Οι φορείς διενέργειας σεμιναρίων επιμόρφωσης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, και διατηρούν μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου, πληροφορίες για το σεμινάριο, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή Σεμιναρίων Επιμόρφωσης αναρτώνται και στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης επικεντρώνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς κατά την τελευταία πενταετία από το έτος διοργάνωσής του. Στους συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολουθούν επιτυχώς το σεμινάριο επιμόρφωσης χορηγείται σχετική βεβαίωση περαίωσης του σεμιναρίου.

Άρθρο 24

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από κοινού με την Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει και αξιολογεί τις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 - 14, το Σεμινάριο Πιστοποίησης του άρθρου 16 και το Σεμινάριο Επιμόρφωσης του άρθρου 22 και, αν διαπιστώνει παράβαση νόμου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως-προσφυγής, μπορεί να αποφασίζει την επανάληψή τους ολικώς ή μερικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή των Σεμιναρίων, να αναθέσει στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής Εξετάσεων ή των Σεμιναρίων τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Σε περίπτωση σοβαρών παραλείψεων ή πλημμελειών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να λαμβάνει μέτρα έως και την ακύρωση της ανάθεσης διεξαγωγής Εξετάσεων ή Σεμιναρίων.

Άρθρο 25

1. Το χορηγούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πιστοποιητικό αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι:

(α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε αυτές των κατά το άρθρο 5 και 6 της απόφασης αυτής αναφερομένων, ή

(β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την Εταιρία ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν αναιρεί την σωρευτική εφαρμογή λοιπών διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ιδίως αλλά όχι μόνον της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 περί υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 26

Πιστοποιητικά τα οποία είχαν εκδοθεί σύμφωνα με την ήδη καταργηθείσα Απόφαση 1/294/19.02.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Απόφαση 5/24.11.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντιστοιχούν στα Πιστοποιητικά της παρούσας απόφασης ως εξής:

(α) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(β) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1),

(γ) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου παροχής επενδυτικών συμβουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), ή, εφόσον το Πιστοποιητικό αυτό συνδυάζεται και με το Πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων, ή το Πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων, ή το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή/ Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων, αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β),

(δ) το Πιστοποιητικό υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ),

(ε) το Πιστοποιητικό του αναλυτή μετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (δ), (στ) το Πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων ή το Πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών ή το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή/ Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Άρθρο 27

1. Η πιστοποίηση πωλητή αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 2 και 3 της Απόφασης 2/462/7.2.2008 (ΦΕΚ 297/25.02.2008) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (ε).

2. Μετά την πάροδο των δύο (2) ετών, η ισχύς του Πιστοποιητικού (ε) ανανεώνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22.

3. Πιστοποιητικό εκκαθαριστή αξιών ή εκκαθαριστή παραγώγων που έχει χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης από το Χρηματιστήριο Αθηνών ή συνδεδεμένες με αυτό εταιρίες κατ' εφαρμογή του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (στ1) ή (στ2), αντίστοιχα. Η ισχύς των συγκεκριμένων πιστοποιητικών λήγει πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους και ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

4. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και οι κάτοχοι πιστοποιητικού της παραγράφου 3 η ισχύς του οποίου έχει λήξει ή λήγει κατά το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ενεργούν για την ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας και το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την ημερομηνία ανανέωσής του.

5. Φορείς στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί η διεξαγωγή Σεμιναρίου Πιστοποίησης (α1) του άρθρου 16 και εφόσον δεν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε αυτό δεν απαιτείται να υποβάλουν φάκελο αξιολόγησης.

Άρθρο 28 Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει ύστερα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. 3/505/3.4.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚΒ/872/11.5.2009).

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο