Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την ανθρωπιστική κρίση

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων.

Με το νομοσχέδιο αναλυτικά θεσπίζονται μέτρα για την ανακούφιση οικονομικά αδύνατων φυσικών προσώπων και νοικοκυριών της κοινωνίας. Ειδικότερα:

Κεφάλαιο Πρώτο

1.α. Παρέχεται, για το έτος 2015, δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος έως 300 kwh μηνιαίως, για τις ανάγκες της κύριας κατοικίας νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31-1-2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές δύναται να ρυθμιστούν.

β. Η χρηματική αξία των παραπάνω παροχών δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

γ. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας θα συμφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. (άρθρο 1)

2.α. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο εντός του δήμου της κύριας κατοικίας τους. Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα (70) ευρώ ανά άτομο και τα διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου ΦΠΑ.

γ. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. (άρθρο 2)

3. Χορηγείται επίσης, για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από κάθε πηγή. (άρθρο 3)

4. α. Εξαιρούνται από τις προαναφερόμενες παροχές όσοι ήδη ωφελούνται από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοηθείας για τους Απόρους και από το θεματικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς να καθορίσουν με απόφασή τους, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τις συμπράξεις με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των προαναφερόμενων. (άρθρα 4 και 5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Με τις διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου ρυθμίζονται οργανωτικής φύσεως ζητήματα. Ειδικότερα:

1.α. Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α' της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω νέας Γενικής Γραμματείας, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης (AFCOS) σύμφωνα με την παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αρ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013. γ. Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς μεταφέρονται, με τις αρμοδιότητες, υπηρεσίες και δομές τους: αα) το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και ββ) το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.). (άρθρα 6-8)

2. α. Στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς λειτουργούν Γραφεία Συντονισμού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού: i) του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.),ii) της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, iii) των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, και iv) του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται με μετατασσόμενους ή αποσπώμενους μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η απόσπαση διαρκεί τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.

β. Στη Γενική Γραμματεία λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
- Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)
- Γραφείο Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης. (άρθρο 9)

3. α. Προβλέπεται ο τρόπος συνεργασίας της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας με την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς.

β. Επίσης, η εν λόγω Γενική Γραμματεία συνεργάζεται με τον Συνήγορο του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρεσία, δομή και ελεγκτικό μηχανισμό αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

γ. Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, μεταξύ των οποίων προβλέπεται ο επιχειρησιακός έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (άρθρα 10 - 12)

4. α. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας και των κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το συντονισμό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών, τη δημιουργία επιτελικού σχεδιασμού κ.λπ. Για τις συντονισμένες δράσεις των ελεγκτικών μηχανισμών που υπάγονται ή συντονίζονται από την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, εκπονείται ενιαίος Προϋπολογισμός δαπανών και καθορίζονται η αναγκαία στελέχωσή τους και συμμετοχή τους σε συντονισμένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τους.
β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας εξειδικεύεται η διοικητική δομή της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας, καθορίζεται η κατανομή αρμοδιοτήτων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της. (άρθρα 13 - 14)

5. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, σχετικά με τη σύσταση θέσης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καταργούνται.
(άρθρο 15)

6. α. Προβλέπεται η σύσταση με π.δ., που εκδίδεται με πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Γενικής Γραμματείας για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π), καθώς και θέσης Γενικού Γραμματέα με βαθμό α' της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.

β. Με το ανωτέρω π.δ., καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας σε διευθύνσεις και τμήματα, ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Οι θέσεις του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας πληρούνται με απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με μετατάξεις και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και με διορισμό μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών. (άρθρο 16)

7. Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και διοριζόμενων υπαλλήλων στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο Γενικές Γραμματείες για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την υποβοήθηση του έργου του ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) για κάθε μία εξ' αυτών, εκ των οποίων ο αριθμός των μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15). (άρθρο 17)

8. Η απόφαση του Πρωθυπουργού, αναφορικά με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), καθώς και του τρόπου και του ύψους αμοιβής των μελών τους, εκδίδεται χωρίς πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εν λόγω αρμοδιότητα, του Πρωθυπουργού, εξαιρουμένων των μισθολογικών θεμάτων, επιτρέπεται με απόφασή του, να μεταβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.
(άρθρα 18 - 20)

9. Αίρεται ο ισχύον περιορισμός για τη σύσταση μέχρι τριών (3) συνολικά θέσεων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών ανά υπουργείο, (άρθρο 21)

10.α. Συνιστάται σε κάθε υπουργείο από μία (1) θέση μετακλητού αναπληρωτή γενικού γραμματέα με βαθμό β' της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ειδικά δε για τα υπουργεία που προέκυψαν από συγχώνευση, συνιστώνται θέσεις αντίστοιχες του αριθμού των συγχωνευόμενων υπουργείων. Ο συνολικός αριθμός των εν λόγω θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18).

β. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διορισμού των αναπληρωτών γενικών γραμματέων.

γ. Σε κάθε θέση αναπληρωτή γενικού γραμματέα υπουργείου, συνιστάται μία θέση (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μια (1) θέση ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δο.χ.), οι οποίες καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού από το Δημόσιο, ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα. (άρθρο 22)

11. α. Μειώνεται κατά μία (1), ο αριθμός των θέσεων των μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων σε καθένα από τα γραφεία υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, καθώς και ο αριθμός των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων και συνεργατών που συνιστώνται σε καθένα από τα γραφεία υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985.

β. Αυξάνεται κατά πέντε (5) και ανέρχεται συνολικά σε δέκα (10), ο αριθμός των υπαλλήλων που επιτρέπεται να αποσπάται από το Δημόσιο ή από ν.π.δ.δ. σε πολιτικά γραφεία αντιπροέδρων Κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών, ενώ η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται και για τα γραφεία αναπληρωτών υπουργών.

γ. Συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών στα γραφεία των υπουργών Επικρατείας.

δ. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και υπουργών. Το εν λόγω προσωπικό υπηρετεί εθελοντικά και δεν λαμβάνει οποιοδήποτε μισθό, αμοιβή ή αποζημίωση, πλην των οδοιπορικών εξόδων.

ε. Μειώνεται κατά μία (1), ο αριθμός των θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων που συνιστώνται σε καθένα από τα γραφεία γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών.

στ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
(άρθρα 23 - 26)

12. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτά (υπουργεία) μετονομάζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις. (άρθρο 27)

13. Καταργείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα, οι αρμοδιότητες της οποίας ασκούνται εφεξής από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (όπως αυτή μετονομάζεται με τις προτεινόμενες διατάξεις). Σε αυτήν μεταφέρονται τα όργανα, οι θέσεις προσωπικού με τους εποπτευόμενους φορείς, καθώς και οι σχετικές πιστώσεις της καταργούμενης γραμματείας. (άρθρο 28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθμίζονται κυρίως ζητήματα για τη μεταφορά μαθητών και για τη παράταση της χορήγησης ασφαλιστικών παροχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. Ειδικότερα:

1. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών και συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:

α. Παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 που βρίσκονται σε ισχύ την 28-2-2015 και έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις (εκτέλεση δρομολογίων από προσωρινούς μειοδότες ή κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού ή ανάθεση δρομολογίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης).

β. Τροποποιείται από τότε που ίσχυσε (11-9-2014) η διάταξη του άρθρου δέκατου έβδομου του ν.4286/2014 και ορίζεται ότι, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η μεταφορά μαθητών για το τρέχον σχολικό έτος καθ' υπέρβαση των προβλεπόμενων χιλιομετρικών αποστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι, το συνολικό κόστος μεταφοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια (και όχι στην οικεία περιφερειακή ενότητα) δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής χρονιάς και στο πλαίσιο των διατάξεων για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικών ετών 2014 και 2015.

γ. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων, η εκκαθάριση, σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών, δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο δίμηνο του οικονομικού έτους 2014, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. (άρθρο 29)

2. Παρατείνονται:

α. Εκ νέου μέχρι τις 29-2-2016 (έληξε 28-2-2015) η κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των: ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζομένων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, υπό τις μνημονευόμενες προϋποθέσεις, ανέργων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 όπως ισχύει (άνεργοι ηλικίας άνω των 29 μέχρι 55 ετών). Όμοια παράταση δίνεται για τους:
- ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ,
- ασφαλισμένους του τομέα μηχανικών του ΕΤΑΑ,
- υπερήλικες ασφαλισμένους του ΟΓΑ,
καθώς και για τα προστατευόμενα μέλη τους, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

β. Για ένα έτος και μέχρι τις 29-2-2016, παροχές ασθένειας σε είδος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους και έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010, υπό τις μνημονευόμενες προϋποθέσεις.

γ. Για τρεις (3) μήνες (έληξε 26.2.2014) η προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας ως σχολικού φύλακα, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις Σχολικών Φυλάκων, έως την ισχύ του ν.4172/2013.

δ. Εκ νέου έως τις 30-6-2015 (έληξαν 28-2-2015) οι προθεσμίες για την: υποχρεωτική ένταξη των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. στο Ε.Τ.Ε.Α.,
δυνατότητα αυτοδίκαιης μετατροπής των Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Τ.Α.Λ.Σ και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης.
(άρθρα 30 και 31)Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση εδώ


Ετικέτες για αναζήτηση επιδότηση παροχές ανθρωπιστική


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο