Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Έλλειμμα 870 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Δεκέμβριο του 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


20/02/2015 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2014

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Δεκέμβριο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 870 εκατ. ευρώ, κατά 626 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Δεκεμβρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω περιορισμού των καθαρών τρεχουσών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ. Τον ίδιο μήνα, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων παρουσίασε αύξηση, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε μικρή άνοδο.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 171 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, λόγω της σημαντικής πτώσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν οι καθαρές δαπάνες για αγορές πλοίων και λοιπών αγαθών. Επισημαίνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν άνοδο, ενώ η συνολική δαπάνη για εισαγωγές δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς η αύξηση των πληρωμών για εισαγωγές πλοίων και λοιπών αγαθών αντισταθμίστηκε από τη μείωση των πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε μόνο κατά 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αποκλειστικά λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου των μεταφορών (θαλάσσιων και αεροπορικών). Αντίθετα, τα ισοζύγια των ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκαν.

Το 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 1,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,1 δισεκ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Επίσης, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 251 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, το 2014, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,4% (έναντι 1,9% το 2013). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 11,2%.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 747 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων περιορίστηκαν. Τέλος, το έλλειμμα των λοιπών αγαθών αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα της αύξησης της δαπάνης για εισαγωγές, η οποία αντιστάθμισε την άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισεκ. ευρώ για το 2014 οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% σε σύγκριση με εκείνες του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 23% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 233 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ, και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το Δεκέμβριο του 2014, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 245 εκατ. ευρώ, κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του Δεκεμβρίου του 2013. Το 2014, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 2,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 3,0 δισεκ. ευρώ το 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε, το 2014, πλεόνασμα 5,2 δισεκ. ευρώ το 2014, έναντι 7,5 δισεκ. ευρώ το 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το 2014, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 4,2 δισεκ. ευρώ, κατά 38 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Δεκέμβριο του 2014, οι άμεσες επενδύσεις από κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 130 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εκροή 100 εκατ. ευρώ για την αγορά ακινήτου στην Ιταλία από την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (μέσω της ιταλικής εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία FONDO PICASSO). Οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 217 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 160 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της μητρικής Crystal Almond SARL (Λουξεμβούργο) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Wind Hellas.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 960 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού, καθώς και στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις λοιπές επενδύσεις παρατηρήθηκε καθαρή εισροή 1,9 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση (εισροή 4,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αποπληρωμή δανείων από κατοίκους ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ, αλλά και από την αύξηση (εκροή 1,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού.

Το 2014, σημειώθηκε καθαρή εισροή άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα από μη κατοίκους ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ, ενώ στις άμεσες επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 645 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 7,0 δισεκ. ευρώ, καθώς η καθαρή εκροή (8,9 δισεκ. ευρώ) για επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των υποχρεώσεων (1,9 δισεκ. ευρώ). Η τελευταία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (8,2 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή εισροή ύψους 3,8 δισεκ. ευρώ, που αντανακλά την άνοδο των υποχρεώσεων των κατοίκων, οφείλεται στην καθαρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς το εξωτερικό (εισροή 5,7 δισεκ. ευρώ) και αντισταθμίστηκε εν μέρει από την πτώση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή 1,7 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,1 δισεκ. ευρώ έναντι 4,2 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Ιανουαρίου 2015 θα ανακοινωθούν στις 23 Μαρτίου 2015.

Σχετικός σύνδεσμος:  Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2014 - Πίνακας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο