Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Αντί σχολίου της Δευτέρας - Ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων της εβδομάδας που πέρασε

Όπως αναφέραμε και στο τελευταίο σχόλιο της Δευτέρας  η αγαπημένη σας στήλη θα επανέλθει μαζί με το νέο χρόνο μετά από μια μικρή διακοπή λόγω εορτών.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σας λείψει η ενημέρωση. "Αντί Σχολίου" λοιπόν, σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος που πέρασε, χωρίς τους δικούς μας σχολιασμούς.

Πριν ξεκινήσουμε την ανασκόπηση, σας υπενθυμίζουμε ότι το φορολογικό αρχείο του κόμβου είναι ήδη ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές που επέφεραν οι τρεις σημαντικοί νόμοι :

Σημαντικοί Νόμοι που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

[4316/2014] ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Δείτε τις αλλαγές εδώ : Taxheaven - Άμεση ενημέρωση - Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση - Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νόμος 4314/2014

 

[4315/2014] ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

[4314/2014] ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4314 Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Δείτε τις αλλαγές εδώ : Δείτε όλες τις αλλαγές που επήλθαν μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ των δύο τελευταίων νόμων 4315/2014 και 4316/2014

 

Ενδεικτικά οι Βασικότερες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4316/2014 είναι :

 • Προβλέπεται ότι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παρέχονται έως και τις 31.12.2015. Με αυτόν τον τρόπο αναπροσαρμόζουμε τον ορίζοντα άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ. Ενισχύουμε την ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη, όπως είναι το έτος 2015.
 • Δίνεται η δυνατότητα στις Συνεταιριστικές Τράπεζες να εισάγουν ομόλογα και προαιρετικές μερίδες σε οργανωμένες αγορές, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, ώστε να αντλήσουν κεφάλαια από τις οργανωμένες αγορές.
 • Επίσης χορηγείται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού.
 • Ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1.1.2015. Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία φάση ενσωμάτωσης της Οδηγίας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, τροποποιείται ο τόπος φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μη υποκείμενους στο φόρο (π.χ. ιδιώτες). Το κράτος εγγραφής της εταιρείας εισπράττει τον φόρο, και τον διανέμει στη συνέχεια σε κάθε κράτος-μέλος κατανάλωσης. Αυτή η διαδικασία θα γίνεται ανά τρίμηνο.
 • Με την Οδηγία καθιερώνονται δύο ειδικά καθεστώτα, με βάση τα οποία οι υποκείμενοι σε φόρο μπορούν να υποβάλουν μία ενιαία δήλωση ΦΠΑ, με την οποία θα αποδίδουν το φόρο που οφείλεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υποκείμενοι σε φόρο πλέον δεν θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μεμονωμένες δηλώσεις σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο έχουν δραστηριότητα/κατανάλωση.  Το πρώτο ειδικό καθεστώς αναφέρεται σε παρόχους μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο. Το δεύτερο ειδικό καθεστώς αναφέρεται σε παρόχους εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης, δηλ. σε κράτος του λήπτη.
 • Παράταση χρόνου παραγραφής για ορισμένες υποθέσεις
 • Παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
 • Δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από κατασκευαστικές επιχειρήσεις για νεόδμητα ακίνητα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την αποπεράτωσή τους. Ο φόρος θα πληρώνεται όταν το νεόδμητο πωληθεί.
 • Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), που λήγει στις 19-12-2014, μέχρι και την 30-12-2014.
 • Η υποβολή των δηλώσεων έτους 2010 που πραγματοποιείται έως και 30-12-2014 θα θεωρείται εμπρόθεσμη, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα έτη 2011 έως 2014.
 • Οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2014, θα δηλωθούν μέχρι και 31-03-2015, ενώ η διαρκής ενημέρωση του Περιουσιολογίου ακινήτων με τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης θα ισχύσει από 01-01-2015.
 • Παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα έτος, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015, ενώ το μέτρο επεκτείνεται και στα αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.2001.
 • Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και η προθεσμία για τον τελωνισμό και την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων, στο πλαίσιο της ειδικής ρύθμισης της απόσυρσης.
 • Με την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αυξάνεται η προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατά 30 ημέρες ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.(Από 60 ημέρες σε 90 ημέρες)
 • Παράλληλα αυξάνεται κατά δέκα μέρες (από 20 σε 30) και η προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων των αιτημάτων αναστολών που ενδεχομένως να συνοδεύουν τις ενδικοφανείς προσφυγές, με σκοπό την ευχερέστερη και ενδελεχή εξέτασή τους.
 • Διατηρείται σε ισχύ η εξουσιοδοτική βάση για τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο. Οι αρχικές εξουσιοδοτικές διατάξεις καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 στο πλαίσιο της βελτίωσης και περαιτέρω απλούστευσης του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 • Συμπληρώνεται το πλαίσιο που αφορά στις δεσμεύσεις που επιβάλλει ο Οικονομικός Εισαγγελέας και τις περιπτώσεις ανάκλησης των δεσμεύσεων αυτών. Για λόγους αποσυμφόρησης προβλέπεται ότι με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση διάταξης δέσμευσης στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

   
 

Ενδιαφέροντα άρθρα

 

Υποβολή νέου εντύπου στο ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την γνωστοποίηση αδειών.

 

Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή

Υπενθύμιση για πληρωμή τελών

 

Απογραφή την κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014

Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων νόμου 89/1967

 • ΠΟΛ.1261/22.12.2014 Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) [Περίληψη : Αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 27-35 του ν.3427/2005, δεν υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους αλλά μόνο για τα κέρδη που προκύπτουν αποκλειστικά από τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, όπως αυτή περιγράφεται στην ειδική άδεια που χορηγείται με την Απόφαση του ΥΠΑΝ, δεδομένου ότι δεν έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα να ασκούν άλλη δραστηριότητα από αυτή που εγκρίνεται με την Υπουργική Απόφαση.]

Φορολογική κατοικία

 • ΠΟΛ.1260/19.12.2014 Σχετικά με τη φορολογική κατοικία [Περίληψη : Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη υποβάλει μέρος αυτών ή δεν τα έχουν υποβάλει καθόλου, με βάση τα οποία θα προκύπτει ότι όντως είχαν μεταφέρει το κέντρο του οικογενειακού τους βίου (οικογενειακή εστία) ή το κέντρο του επαγγελματικού τους βίου, της ύπαρξής τους και των βιοτικών τους σχέσεων (κέντρο ζωτικών συμφερόντων), στην αλλοδαπή. Λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων και τα δικαολογητικά που απαιτούνται σε ορισμένες περιπτώσεις.]

Πρόστιμα Ενδοομιλικών

ΕΝΦΙΑ

Νέες οδηγίες για τον έμμεσο προσδιορισμό φόρου φυσικών προσώπων από την Γ.Γ.Δ.Ε.
 

 • ΠΟΛ.1259/22.12.2014 Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/ 17.02.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων [ Περίληψη : Για το διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού, όταν η πρώτη ελεγχόμενη χρήση είναι η 1/1-31/12/2000, και ο ελεγχόμενος/νη, ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, δηλώνουν ότι την 31/12/1999 κατείχαν: υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή και,επενδυτικά προϊόντα (μετοχές ,ομόλογα, repos έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κ.λπ.) ή και ακίνητα, και εφόσον αποδεικνύεται η κατοχή τους από επίσημα δικαιολογητικά (έγγραφα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αναλυτική κίνηση της μερίδας του από το Χ.Α., πινάκια ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κ.λπ.). Τότε, για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπολοίπων των τραπεζικών καταθέσεων την 31/12/1999, θα αναγράφεται δε στην ένδειξη «Υπόλοιπα χρηματοπιστωτικών λογαριασμών στην έναρξη της πρώτης ελεγχομένης χρήσης» χωρίς να διερευνάται η ύπαρξη πραγματικού διαθέσιμου κεφαλαίου προηγούμενων ετών (1999 και παλαιοτέρα).
   

Πρόστιμα έλεγχοι

Εργατικά ασφαλιστικά

 

Λοιπά θέματα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο