Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων-Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ - Εννεάμηνο 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Δεκέμβριος 2014
www.minfin.gr

Όπως είναι γνωστό, με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ενσωματώθηκε στο ν. 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η Κεντρική Διοίκηση όσο και τα νομικά πρόσωπα που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους, που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των εννεάμηνων στόχων.

Η υλοποίηση των στόχων των νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με την ΥΑ 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012 θεσπίσθηκε να παρακολουθούνται όλοι οι φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 οι φορείς αυτοί ήταν είκοσι επτά (27). Με την ΥΑ 2/43504/ΔΠΓΚ/30-5-2014 τροποποιήθηκε το προαναφερθέν κριτήριο παρακολούθησης από 20 σε 10 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των υπό παρακολούθηση φορέων από είκοσι επτά (27) σε πενήντα οκτώ (58) για το εννεάμηνο του 2014.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το πραγματοποιηθέν οικονομικό αποτέλεσμα του εννεάμηνου (έσοδα μείον έξοδα), των πενήντα οκτώ (58) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους εννεάμηνου που είχαν τεθεί από τους φορείς. Στο οικονομικό αποτέλεσμα περιλαμβάνεται και η επίπτωση των απλήρωτων οφειλών.

Από τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα (Υλοποίηση στόχων εννεάμηνου 2014) προκύπτουν τα ακόλουθα:

• Τα συνολικά αποτελέσματα των πενήντα οκτώ (58) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το στόχο του εννεάμηνου κατά 122 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται.

• Τριάντα έξι (36) φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το εννεάμηνο του 2014. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ΤΕΙ Αθήνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), 3η ΥΠΕ και Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

• Ένας (1) φορέας (η Ελληνική Στατιστική Αρχή) δεν έχει προς το παρόν αποστείλει στοιχεία παρακολούθησης στοχοθεσίας.

• Εικοσιένα (21) φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΜΟΔ ΑΕ, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ΕΚΑΒ, ΟΚΑΝΑ και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Ειδικότερα για τους εν λόγω φορείς οι αποκλίσεις δικαιολογούνται απόλυτα και αυτό γιατί οι αποκλίσεις αυτές εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

• Για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υπήρξε πρόβλεψη εννεάμηνου εσόδων από το ΠΔΕ της τάξεως των 2,9 εκατ. ευρώ, όπου το μεγαλύτερο μέρος εισπράχθηκε στις αρχές μηνός Οκτωβρίου.

• Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων υπάρχει ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους στόχους εννεάμηνου που έχουν τεθεί. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

• Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, ο ΕΦΕΤ και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.

• Η απόκλιση των εξόδων της ΜΟΔ ΑΕ οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης διαγωνισμών έργων.

• H απόκλιση των εσόδων για το ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε σχέση με τους στόχους του εννεάμηνου αιτιολογείται διότι δεν ρευστοποιήθηκαν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 66,5 εκατ. ευρώ.

• Η απόκλιση εξόδων του ΕΚΑΒ οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες συντήρησης και κίνησης των οχημάτων του.

• Για τον ΟΚΑΝΑ η εμφανιζόμενη απόκλιση ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ, οφείλεται σε αυξημένες δαπάνες λειτουργικού χαρακτήρα των περιφερειακών μονάδων του.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4242/2014 το νομικό πρόσωπο "ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε." μετονομάστηκε σε "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.". Ο προϋπολογισμός του εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις 23-09-2014.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο