Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και τις οργανώσεις να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

Όλοι οι πολίτες και όλες οι οργανώσεις καλούνται να συμμετέχουν στη διαβούλευση αυτή.

Περίοδος διαβούλευσης :Από: 01/12/2014 μέχρι : 15/03/2015

Στόχος της διαβούλευσης

Κύριος στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι να συγκεντρωθούν απόψεις και εισηγήσεις από το κοινό στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησης της οδηγίας για τον χρόνο εργασία και τις πιθανές τροποποιήσεις της.

Η ανακοίνωση της επιτροπής

Καλούμε τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις δημοσιές αρχές να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους μέσω του συνδέσμου διαδικτυακού ερωτηματολογίου (EUSurvey).

Οι εισηγήσεις που θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Συμβουλευτείτε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.

Για να συμεττέχετε στην δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ

Δείτε αναλυτικά το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης:

Έχετε υπόψη ότι:

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας καθορίζει μόνο ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, στους εθνικούς νόμους και κανόνες, υψηλότερο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

Κατά την απάντηση του ερωτηματολογίου, μην ξεχνάτε ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας εφαρμόζεται μόνο σε μισθωτούς και όχι σε αυτοαπασχολούμενους. Να έχετε επίσης υπόψη ότι η οδηγία αυτή δεν καθορίζει επίπεδα αμοιβών για τον χρόνο εργασίας, κάτι που εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών.

Το έγγραφο αναφοράς παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στο ερωτηματολόγιο. Να το συμβουλεύεστε όποτε κρίνετε σκόπιμο.

Για ορισμένες ερωτήσεις σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε συμπληρωματικά σχόλια, και στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να διατυπώσετε λεπτομερέστερα τις απόψεις σας.1. Οι στόχοι και η προσέγγιση της αναθεώρησης της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας

1. A. Αντίκτυπος της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας

Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο αντίκτυπος της ισχύουσας οδηγίας για το χρόνο εργασίας που παρέχει στους εργαζομένους δικαίωμα σε ανώτατο μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας (σήμερα ορίζεται στις 48 ώρες) και σε ελάχιστες ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης;

Διαφωνώ πλήρως Μάλλον διαφωνώ Χωρίς γνώμη< Μάλλον συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως
Προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και όσων εργάζονται μαζί τους*
Διασφαλίζει ισότιμους όρους εργασίας σε όλη την ενιαία αγορά, αποτρέποντας έτσι τις χώρες από το να υποβαθμίζουν τα εργασιακά τους πρότυπα για να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα*
Τονώνει την παραγωγικότητα κυρίως μέσω της ανάπτυξης ενός υγιούς ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού*
Επιτρέπει την ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας*
Επιτρέπει στους εργαζόμενους να συνδυάζουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή*
Έχει αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας*
Η αυτοαπασχόληση χρησιμοποιείται για να καταστρατηγείται η εφαρμογή των ορίων που επιβάλλει η οδηγία*
Έχει αντίκτυπο στο κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης*
Δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο*

Τεκμηριώστε τη γνώμη σας όσον αφορά τον αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και όσων εργάζονται μαζί τους
Τεκμηριώστε τη γνώμη σας όσον αφορά τον αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας
Τεκμηριώστε τη γνώμη σας όσον αφορά τον αντίκτυπο στο κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης

2. Θεματικές ερωτήσεις

2. A. Πεδίο εφαρμογής


Παράλληλες συμβάσεις


[μόνο μία απάντηση είναι δυνατή]
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν οι κανόνες σχετικά με τον χρόνο εργασίας εφαρμόζονται ανά εργαζόμενο ή ανά σύμβαση
Η οδηγία θα πρέπει να ορίζει ότι οι κανόνες για τον χρόνο εργασίας εφαρμόζονται ανά εργαζόμενο όταν ο εργαζόμενος έχει υπογράψει περισσότερες από μια σύμβαση με τον ίδιο εργοδότη
Η οδηγία θα πρέπει να ορίζει ότι οι κανόνες για τον χρόνο εργασίας εφαρμόζονται ανά εργαζόμενο όταν ο εργαζόμενος έχει υπογράψει, γενικά, περισσότερες από μια σύμβαση
Η οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει ότι εφαρμόζεται μόνο ανά σύμβαση
Άλλο
Δεν γνωρίζω

2. Β. Έννοια του χρόνου εργασίας


Ο χρόνος εφημερίας αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να παραμείνει στον χώρο εργασίας (ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που ορίζεται από τον εργοδότη) και να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ένας γιατρός που παραμένει τη νύχτα στο νοσοκομείο, όπου μπορεί να αναπαύεται εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη φροντίδας ασθενών.

Βάσει της ισχύουσας οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο, ο χρόνος εφημερίας θεωρείται πλήρης χρόνος εργασίας, για τους σκοπούς της οδηγίας, ανεξάρτητα από το αν παρέχονται ενεργώς υπηρεσίες κατά το διάστημα αυτό. Η περίοδος του χρόνου εφημερίας κατά την οποία ο εργαζόμενος παρέχει ενεργώς υπηρεσίες ονομάζεται συνήθως «ενεργός εφημερία», ενώ η περίοδος κατά την οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες αναφέρεται ως «ανενεργός εφημερία».

(Βλέπε ειδικότερα τις υποθέσεις C-303/98 Simap, C-151/02 Jaeger, C-14/04 Dellas)

Δώστε την γνώμη σας σχετικά με τις ακόλουθες πιθανές αλλαγές στην αντιμετώπιση του χρόνου εφημερίας βάσει της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας:


Ιδιαίτερα ανεπιθύμητη Ανεπιθύμητη Καμία προτίμηση Επιθυμητή Πολύ επιθυμητή
Να μη γίνει καμία αλλαγή στους ισχύοντες κανόνες*
Να ενσωματωθεί η ερμηνεία του Δικαστηρίου στην οδηγία (δηλ. κωδικοποίηση που διευκρινίζει ότι ο χρόνος εφημερίας πρέπει να προσμετράται
ως χρόνος εργασίας)*
Να κατοχυρωθεί η αρχή ότι ο ορισμός του «χρόνου εφημερίας» θα πρέπει να συμφωνείται από κοινού σε κάθε τομέα από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, καθορίζοντας π.χ. ότι μόνο μέρος της ανενεργού εφημερίας θα προσμετράται ως χρόνος εργασίας*

Χρόνος επιφυλακής


Ο χρόνος επιφυλακής αντιστοιχεί στην περίοδο κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παραμένει στον χώρο εργασίας, αλλά πρέπει να διατηρεί δυνατότητα επικοινωνίας και να είναι να έτοιμος να παράσχει υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ένας τεχνικός πυρηνικού σταθμού βρίσκεται σπίτι του, αλλά πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μεταβεί στον σταθμό για να παράσχει υπηρεσίες εφόσον χρειαστεί.

Βάσει της ισχύουσας οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο, ο χρόνος επιφυλακής δεν πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας για τους σκοπούς της οδηγίας. Μόνον ο ενεργός χρόνος επιφυλακής, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος απαντά σε κλήση, πρέπει να προσμετράται πλήρως ως χρόνος εργασίας.
(Βλέπε ειδικότερα τις υποθέσεις C-303/98 Simap, C-151/02 Jaeger, C-14/04 Dellas)Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τις ακόλουθες πιθανές αλλαγές στην αντιμετώπιση του χρόνου επιφυλακής βάσει της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας:

Ιδιαίτερα ανεπιθύμητη Ανεπιθύμητη Καμία προτίμηση Επιθυμητή Πολύ επιθυμητή
Να μη γίνει καμία αλλαγή στους ισχύοντες κανόνες*
Να ενσωματωθεί η ερμηνεία του Δικαστηρίου στην οδηγία (δηλ. κωδικοποίηση που διευκρινίζει ότι ο χρόνος επιφυλακής δεν προσμετράται υποχρεωτικά ως χρόνος εργασίας)*
Να καθιερωθεί η υποχρέωση να προσμετράται μερικώς ο χρόνος επιφυλακής ως χρόνος εργασίας για τους σκοπούς της οδηγίας*
Να καθιερωθεί ανώτατο όριο του αριθμού ωρών που ένας εργαζόμενους μπορεί να καλείται να βρίσκεται σε επιφυλακή σε μια δεδομένη περίοδο (π.χ. 24 ώρες την εβδομάδα), καθώς και δυνατότητα παρέκκλισης για τον καθορισμό διαφορετικού ορίου βάσει συλλογικών συμβάσεων*

Αντισταθμιστική ανάπαυση


Βάσει της ισχύουσας οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο, ο εργαζόμενους που κατά παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες δεν έχει λάβει, όπως δικαιούται, την ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 διαδοχικών ωρών σε διάστημα 24 ωρών, θα πρέπει να λαμβάνει ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής ανάπαυσης (δηλ. 11 ώρες) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρατεταμένης περιόδου εργασίας. Η διάταξη αυτή συνεπάγεται ανώτατο όριο 24 ωρών για κάθε διαδοχική βάρδια.
Βλέπε ειδικότερα την υπόθεση C-151/02 Jaeger)Πώς αξιολογείτε την ενδεχόμενη εισαγωγή στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας διατάξεων σχετικά με την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να λαμβάνεται η αντισταθμιστική ανάπαυση;
Ιδιαίτερα ανεπιθύμητη Ανεπιθύμητη Καμία προτίμηση Επιθυμητή Πολύ επιθυμητή
Να μη γίνει καμία αλλαγή στους ισχύοντες κανόνες*
Να ενσωματωθεί η ερμηνεία του Δικαστηρίου στην οδηγία (δηλ. κωδικοποίηση που να αποσαφηνίζει ότι η αντισταθμιστική ανάπαυση πρέπει να χορηγείται αμέσως μετά το πέρας της παρατεταμένης περιόδου εργασίας)*
Να επιτρέπεται στους εργοδότες να χορηγούν αντισταθμιστική ανάπαυση εντός 2
ημερών*
Να προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αντισταθμιστικής ανάπαυσης εντός 4 ημερών*

Περίοδος αναφοράς


Το ανώτατο όριο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας 48 ωρών που προβλέπει η οδηγία για τον χρόνο εργασίας είναι ο μέσος όρος του χρόνου εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες εβδομάδες μπορεί να ζητηθεί από τον εργαζόμενο να εργαστεί πάνω από 48 ώρες, εφόσον αυτό αντισταθμίζεται από λιγότερες ώρες εργασίας άλλες εβδομάδες. Αυτός ο μέσος όρος πρέπει να υπολογίζεται για μια συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή μια «περίοδο αναφοράς». Προς το παρόν, το σύνηθες όριο για την περίοδο αναφοράς είναι 4 μήνες και το διάστημα αυτό μπορεί, σε ορισμένους τομείς, να παραταθεί δια νόμου μέχρι και σε 6 μήνες, και, βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, σε 12 μήνες.


Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας η καταλληλότερη προσέγγιση όσον αφορά το όριο της περιόδου αναφοράς για τον υπολογισμό του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας:
[μόνο μία απάντηση είναι δυνατή]
Να μην επέλθει καμία αλλαγή στις ισχύουσες διατάξεις
Να επιτραπεί να ορίζονται δια νόμου περίοδοι αναφοράς μέχρι και 6 μήνες σε κάθε κλάδο και να διατηρηθεί η πρόβλεψη ότι μπορούν να ορίζονται μέχρι και 12 μήνες μόνον βάσει συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Να διατηρηθεί η διάταξη ότι οι περίοδοι αναφοράς μπορούν να ορίζονται δια νόμου μέχρι και 4 μήνες σε κάθε κλάδο, αλλά να επιτραπεί να ορίζονται δια νόμου περίοδοι αναφοράς μέχρι και 12 μήνες σε ορισμένους συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. για να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης ή οι διακυμάνσεις της ζήτησης)
Να επιτραπούν και οι δύο παραπάνω επιλογές (επιλογές 2 και 3), γεγονός που συνεπάγεται ότι θα μπορούν να ορίζονται δια νομού περίοδοι αναφοράς μέχρι και 6 μήνες σε οποιονδήποτε κλάδο καθώς και περίοδοι αναφοράς μέχρι και 12 μήνες σε συγκεκριμένους κλάδους
Να επιτραπεί να ορίζονται δια νόμου περίοδοι αναφοράς μέχρι και 12 μήνες σε οποιονδήποτε κλάδο
Άλλο
Δεν γνωρίζω


Ρήτρα εξαίρεσης


Βάσει της ισχύουσας οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν το όριο των 48 ωρών στον εβδομαδιαίο μέσο χρόνο εργασίας, εφόσον ο εργαζόμενος συμφωνήσει με τον εργοδότη ατομικά και με ελεύθερη βούληση και εφόσον δεν υφίσταται ζημία για ανάκληση της συμφωνίας αυτής («ρήτρα εξαίρεσης»).
Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη ρήτρα εξαίρεσης;*

[μόνο μία απάντηση είναι δυνατή]
Πρέπει να παραμείνει ως έχει
Θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά θα πρέπει να προστεθούν στην οδηγία αυστηρότεροι όροι προστασίας των εργαζομένων
Θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά θα πρέπει να προβλέπεται στην οδηγία ότι η ρήτρα εξαίρεσης δεν μπορεί να συνδυάζεται με άλλες παρεκκλίσεις που προβλέπει η ισχύουσα οδηγία
Θα πρέπει να καταργηθεί, αλλά σε αντιστάθμιση θα πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές παρεκκλίσεις για τους εργοδότες (π.χ. που θα επιτρέπουν την μη καταμέτρηση του χρόνου εφημερίας πλήρως ως χρόνου εργασίας)
Πρέπει να καταργηθεί
Άλλο
Δεν γνωρίζω
Αυτόνομοι εργαζόμενοι

Οι «αυτόνομοι εργαζόμενοι», όπως για παράδειγμα διευθυντικά στελέχη, μπορούν από μόνοι τους να καθορίζουν πλήρως τον χρόνο εργασίας τους (π.χ. να αποφασίζουν πότε και πόσες ώρες θα εργάζονται). Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να εφαρμόζουν τις κύριες διατάξεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας σε τέτοιους εργαζόμενους.

Επιλέξτε την καταλληλότερη, κατά τη γνώμη σας, απάντηση:*
[μόνο μία απάντηση είναι δυνατή]

Η ισχύουσα οδηγία για τον χρόνο εργασίας προβλέπει επαρκή απαλλαγή για τους αυτόνομους εργαζόμενους και δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί
Θα πρέπει να διατηρηθεί η ουσία της ισχύουσας απαλλαγής αλλά με σαφέστερη διατύπωση, ώστε να ενισχυθεί η νομική σαφήνεια και να αποτραπούν τυχόν καταχρήσεις
Ο ορισμός των αυτόνομων εργαζομένων είναι πολύ περιορισμένος και θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων που θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται
Ο ορισμός των αυτόνομων εργαζομένων είναι πολύ ευρύς και θα πρέπει να περιοριστεί
Άλλο
Δεν γνωρίζωΗ ισχύουσα οδηγία για τον χρόνο εργασίας, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο, εφαρμόζεται στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τους πυροσβέστες κατά την κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Η ισχύουσα οδηγία περιέχει αρκετές παρεκκλίσεις εφαρμοστέες στον χρόνο εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης των εργαζομένων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις καταστροφών.

Δώστε τη γνώμη σας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης:*
[μόνο μία απάντηση είναι δυνατή]

Οι ισχύοντες κανόνες συνδυάζουν ικανοποιητικά την ανάγκη να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των προσώπων που εργάζονται με αυτούς ή για αυτούς με την ανάγκη να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν
Οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να διατηρηθούν κατ’ ουσία, αλλά χρειάζεται να αποσαφηνιστούν με βάση την νομολογία του Δικαστηρίου για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου
Θα πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον παρεκκλίσεις που θα εφαρμόζονται σε όλες ή σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους
Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στους εργαζομένους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Άλλο
Δεν γνωρίζωΔιευκρινίστε γιατί η οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης:*


Η ισχύουσα οδηγία για τον χρόνο εργασίας προβλέπει παρέκκλιση για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όταν απαιτείται συνεχής παροχή υπηρεσίας, η οποία σημαίνει, κυρίως, ότι μπορούν να αναβάλλονται ως ένα βαθμό οι περίοδοι ανάπαυσης του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης.Θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική διάταξη για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ασθενών;Διατυπώστε τη γνώμη σας:*


Η ισχύουσα οδηγία για τον χρόνο εργασίας προβλέπει παρέκκλιση για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όταν απαιτείται συνεχής παροχή υπηρεσίας, η οποία σημαίνει, κυρίως, ότι μπορούν να αναβάλλονται ως ένα βαθμό οι περίοδοι ανάπαυσης του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης.

Θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική διάταξη για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ασθενών;

Οι ισχύοντες κανόνες παρέχουν επαρκή ασφάλεια στους ασθενείς
Οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να διατηρηθούν κατ’ ουσία, αλλά να αποσαφηνιστούν με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τον χρόνο εφημερία και τη χρονική στιγμή παροχής της αντισταθμιστικής ανάπαυσης, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου
Θα πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον παρεκκλίσεις εφαρμοστέες στο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να βελτιωθεί η συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
Θα πρέπει να προβλεφθεί μια πιο περιορισμένη παρέκκλιση για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών·
Άλλο
Δεν γνωρίζω


Διευκρινίστε πώς θα πρέπει να περιοριστεί η ισχύουσα παρέκκλιση:*
Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας συντάχτηκε τουλάχιστον πριν από μια 20ετία, όταν οι τεχνολογίες ΤΠ δεν ήταν τόσο αναπτυγμένες και δεν υπήρχαν ακόμα πολλές από τα σημερινές μορφές εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αλλαγές στις μορφές και στην οργάνωση της εργασίας, θα πρέπει κατά τη γνώμη σας η οδηγία για τον χρόνο εργασίας να περιλάβει ειδικούς κανόνες για συγκεκριμένες καταστάσεις και μορφές συμβάσεων, όπως η τηλεργασία, οι συμβάσεις ακαθόριστου ωραρίου, το ευέλικτο ωράριο, οι συμβάσεις που βασίζονται στις επιδόσεις χωρίς όρους όσον αφορά τον χρόνο εργασίας, κ.λ.π;

Δώστε τη γνώμη σας:*
[είναι δυνατές περισσότερες της μίας απάντησης]
Οι ισχύοντες κανόνες είναι ικανοποιητικοί και δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν
Οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν λόγω της αυξανόμενης τηλεργασίας
Οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν λόγω λόγω των συμβάσεων ακαθόριστου ωραρίου
Οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν λόγω της αυξημένης χρήσης ευέλικτου ωραρίου εργασίας
Οι κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν λόγω της αυξημένης χρήσης συμβάσεων που βασίζονται στις επιδόσεις χωρίς όρους για τον χρόνο εργασίας
Άλλο
Δεν γνωρίζω

Τεκμηριώστε τη γνώμη σας όσον αφορά την τηλεργασία:*

Τεκμηριώστε τη γνώμη σας όσον αφορά τις συμβάσεις ακαθόριστου ωραρίου:*

Τεκμηριώστε τη γνώμη σας όσον αφορά το ευέλικτο ωράριο:*Πιστεύετε ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει καλύτερα τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με την καθιέρωση των ακόλουθων δικαιωμάτων;
Ιδιαίτερα ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο Καμία προτίμηση Επιθυμητό Πολύ επιθυμητό
Το δικαίωμα του εργαζομένου να ζητά ειδικές ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας
(π.χ. ευέλικτο ωράριο, τηλεργασία) ανάλογα με την προσωπική του κατάσταση, και να λαμβάνεται το αίτημα αυτό δεόντως υπόψη
Το δικαίωμα του εργαζομένου να ζητά ημερήσια ανάπαυση τμηματικά,
αντί χωρίς διακοπή, ώστε να μπορεί, π.χ., να επιστρέφει στο σπίτι του νωρίς το απόγευμα για να συνεχίσει την εργασία του από το σπίτι το βράδυ, και να διαπιστώνει ότι το αίτημά του αυτό λαμβάνεται δεόντως υπόψη


Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους ακόλουθους στόχους όσον αφορά το μέλλον της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας;
Εντελώς ασήμαντος Λίγο σημαντικός Αρκετά σημαντικός Πολύ σημαντικός Δεν γνωρίζω
Να διατηρηθεί η σημερινή οδηγία για τον χρόνο εργασίας αλλά παράλληλα να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα την μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία και θα την εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά*
Να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια, ώστε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία να γίνουν σαφέστερα και πιο κατανοητά και προσβάσιμα από όλους*
Να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας για τους εργαζομένους*
Να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου για τους εργοδότες*
Να προβλεφθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων*
Να προστατεύονται τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη (συνεργάτες, επιβάτες, ασθενείς κ.λ.π.)*

Προσέγγιση όσον αφορά το μέλλον της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας

Ποια από τις ακόλουθες προσεγγίσεις προτιμάτε όσον αφορά το μέλλον της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας;*

Ποια από τις ακόλουθες προσεγγίσεις προτιμάτε όσον αφορά το μέλλον της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας;*
[μόνον μία απάντηση είναι δυνατή]
Καμία νέα πρωτοβουλία (διατήρηση των ισχυόντων κανόνων)
Να μην γίνουν νομοθετικές αλλαγές, αλλά να ληφθούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της νομικής σαφήνειας ούτως ώστε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία να καταστούν σαφέστερα και πιο κατανοητά και προσβάσιμα από όλους (ερμηνευτική ανακοίνωση· «κωδικοποίηση» της νομολογίας (δηλ. σαφής αναφορά της νομολογίας του Δικαστηρίου στο νομικό κείμενο)
Να γίνουν νομοθετικές αλλαγές αλλά να αφορούν κυρίως τους τομείς όπου υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη από την άποψη της συνέχειας της παροχής υπηρεσίας (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, τομείς που λειτουργούν όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες, όπως τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης)
Να γίνουν νομοθετικές αλλαγές οι οποίες θα οδηγήσουν σε συνολική αναθεώρηση της οδηγίας, συνδυάζοντας απλουστεύσεις και συμπληρωματικές παρεκκλίσεις και, παράλληλα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε υπαναχώρηση όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων.
Άλλο

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο