Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα Ο.Α.Ε.Ε.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα ΟΑΕΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη διαμεσολαβήσει τόσο στο θέμα της παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους ασφαλισμένους, όσο και στην παροχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για την εξόφληση καθυστερούμενων οφειλών.

Οι τελευταίες εξελίξεις στα θέματα αυτά έχουν ως εξής:

• Ρύθμιση οφειλών

Με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014 θεσπίστηκε νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 7.11.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και ειδικότερα στη με αριθμό 27 από 11.11.2014 Εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον επιθυμείτε την υπαγωγή στο νέο αυτό σύστημα θα πρέπει να επισκεφτείτε το αρμόδιο υποκατάστημα ΟΑΕΕ της περιοχής σας ή το αρμόδιο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Οφειλόμενων Οφειλών) μέχρι 31.3.2015, που έχει οριστεί κατ’ αρχήν ως καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του δικαιώματος υπαγωγής στη νέα ρύθμιση.

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7.4.2014) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, «Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης».

Περαιτέρω, με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.80000/7870/305/16.6.2014 (ΦΕΚ Β 1619), παρέχεται περίθαλψη και στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών (3) προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 € και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/3.6.2014 (ΦΕΚ Β 1465) Υπουργική Απόφαση δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους για όσο διάστημα χρειάζεται. Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων είναι τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από τον Διοικητή σε κάθε νοσοκομείο. Περαιτέρω, αναφορικά με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως ιατρικές εξετάσεις, συνταγογράφηση, σημειώνεται ότι αυτές παρέχονται από τις δομές που υπάγονται στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ισότιμα στους πολίτες, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κατάσταση.

Επίσης, με την υπ’ αρ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432/28.6.2014 (ΦΕΚ Β 1753) Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων, των ανασφάλιστων ελλήνων πολιτών που στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, καθώς και των ασφαλισμένων που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους.

Η αναφορά πολιτών στο Συνήγορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρμόδια διοικητικά όργανα ή την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των δικαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
Τμήμα Επικοινωνίας:
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο