Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αύξηση κατά 1,9% του Α.Ε.Π. κατά το 3ο τρίμηνο 2014 σε σχέση με το 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 3ο Τρίμηνο 2014 (Προσωρινά στοιχεία)


Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 3ο τρίμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία).

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία1, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου2, κατά το 3ο τρίμηνο 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,7%3, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2014. Σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2013, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2013 έναντι της αύξησης 1,7% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 3ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 14-11-2014.

Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014 (Πίνακας 8).

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,6 % σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014 (Πίνακας 8).

Αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 8). Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,2% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Μείωση κατά 2,5% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 8). Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 9,1%.

Οι ετήσιες μεταβολές με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2013 (Πίνακας 7). 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,7 % σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2013 (Πίνακας 7).

Αύξηση κατά 6,9% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 7). Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,0%.

Αύξηση κατά 3,0% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2013 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 7). Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 6,5%.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010

Στις 26 Ιουνίου 2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 174/1) ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ESA 2010. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA 2010) αντικατέστησε το σύστημα ESA 1995 (Κανονισμός 2223/96), προκειμένου να προσαρμοστούν οι εθνικοί λογαριασμοί στο νέο οικονομικό περιβάλλον, τις εξελίξεις στη μεθοδολογική έρευνα και τις ανάγκες των χρηστών.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή με την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων του τριμηνιαίου ΑΕΠ του 2ου τριμήνου 2014, την 1-9-2014 είχε ενημερώσει για τις εργασίες αναθεώρησης και των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που περιλάμβαναν πέραν της εφαρμογής του νέου συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (ESA 2010) επιπλέον την προγραμματισμένη αναθεώρηση του έτους βάσης των εθνικών λογαριασμών, από το έτος 2005 στο έτος 2010, με την αξιοποίηση νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές για την παραγωγή των εθνικών λογαριασμών και με ποιοτικό έλεγχο των πηγών και των μεθόδων, όπου ήταν απαραίτητο.

Στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζεται η εφαρμογή των ανωτέρω εργασιών στην κατάρτιση του τριμηνιαίου Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και των συνιστωσών του για το διάστημα μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2014.

Με το παρόν δελτίο τύπου δημοσιεύεται για πρώτη φορά ενιαία, συνεχής και συγκρίσιμη χρονολογική σειρά τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών από το 1ο τρίμηνο 1995. Η σειρά είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0704

Η κατάρτιση αυτής της σχετικά μακράς χρονολογικής σειράς του τριμηνιαίου ΑΕΠ(από το 1995), εκπληρώνει ένα χρόνιο αίτημα πολλών χρηστών που ήταν σε εκκρεμότητα. Μέχρι την κατάρτιση της παρούσας χρονολογικής σειράς, δεν υπήρχε μια ενιαία συνεπής σειρά στοιχείων του τριμηνιαίου ΑΕΠ για την Ελλάδα.

Επιπλέον ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 549/2013 σχετικά με το πρόγραμμα διαβίβασης των στοιχείων για τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί καταρτίζονται σε συμμόρφωση με τη μεθοδολογία του ESA 2010 για τη περίοδο που ξεκινάει από το 1ο τρίμηνο 1995 και μετά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογικές και στατιστικές αλλαγές που εισάγονται στην κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών σύμφωνα με το ESA 2010 και αντικατοπτρίζονται στους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, μπορούν να αντληθούν από το πρόσφατο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις 10/10/2014 με την ανακοίνωση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών. Το σχετικό δελτίο τύπου διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0702/PressReleases/A0702_SEL15_DT_AN_00_2013_02_F_GR.pdf

Εποχική Διόρθωση

Με το παρόν δελτίο τύπου η ΕΛΣΤΑΤ ξεκινάει εκ νέου τη δημοσίευση εποχικά διορθωμένων στοιχείων του τριμηνιαίου ΑΕΠ. Η παραγωγή εποχικά διορθωμένων τριμηνιαίων στοιχείων για το ΑΕΠ ήταν και αίτημα των χρηστών αλλά και απαίτηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Η ΕΛΣΤΑΤ σταμάτησε τη δημοσίευση εποχικά διορθωμένων στοιχείων τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών το 2011 γιατί προέκυψε ότι δεν παρουσίαζαν αξιόπιστα αποτελέσματα. Στις σχετικές ανακοινώσεις (Δελτίο Τύπου της 8ης Σεπτεμβρίου 2011 και επόμενα) η ΕΛΣΤΑΤ είχε ενημερώσει τους χρήστες ότι ο λόγος για τη μη αξιοπιστία και επομένως τη διακοπή της δημοσίευσης του εποχικά διορθωμένου τριμηνιαίου ΑΕΠ, ήταν η διακοπή/ασυνέχεια(break) στη χρονολογική σειρά των τριμηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης το 2009.

Αυτή η διακοπή/ασυνέχεια οφειλόταν σε μια απαραίτητη αλλαγή στη μεθοδολογία, η οποία την προκειμένη στιγμή εφαρμόστηκε στα στοιχεία από το 2009 και έπειτα, ενώ τα τριμηνιαία στοιχεία πριν το 2009 καταρτίζονταν βάσει ανεπαρκούς μεθοδολογίας. Αυτή η κατάσταση με τη σειρά της σήμαινε ότι τα τριμηνιαία στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης με την αρμόζουσα μεθοδολογία, ήταν διαθέσιμα μόνο για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο (πολύ λίγες παρατηρήσεις) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία η μέθοδος της εποχικής διόρθωσης και να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα τριμηνιαία στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2009 και μετά καταρτίσθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ βάσει κυρίως άμεσων πηγών στοιχείων, ενώ τα τριμηνιαία στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης πριν το 2009 είχαν υπολογισθεί στο παρελθόν κατανέμοντας, ως επί το πλείστον, ισόποσα τα ετήσια στοιχεία στα τρίμηνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή/ασυνέχεια στις χρονοσειρές των τριμηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, με τα στοιχεία από το 2009 και μετά να παρουσιάζουν εποχικότητα ενώ τα στοιχεία από το 2008 και πριν να παρουσιάζουν μικρή έως και καθόλου εποχικότητα.

Από το 2011 μέχρι τώρα προέκυψε σημαντικός επιπλέον αριθμός τριμηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης (παρατηρήσεις) με χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας. Παράλληλα η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με τη Eurostat προέβη σε επανεκτίμηση των απαραίτητων τριμηνιαίων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο 1995-2008 με χρήση κατάλληλων στατιστικών τεχνικών οι οποίες δημιούργησαν εποχικότητα σε εκείνες τις χρονοσειρές. Βάσει όλων αυτών των στοιχείων στη συνέχεια η ΕΛΣΤΑΤ παρήγαγε εποχικά διορθωμένα τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1995-2014 ακολουθώντας τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την εποχική διόρθωση4.

Η εποχική διόρθωση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό JDEMETRA+ με προσαρμογές στο ελληνικό ημερολόγιο. Οι ημερολογιακές προσαρμογές χρησιμοποιήθηκαν για τη διόρθωση του διαφορετικού αριθμού εργάσιμων ημερών σε κάθε τρίμηνο για εκείνες τις χρονοσειρές όπου η διακύμανση των εργάσιμων ημερών θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική. Η εποχική διόρθωση (και ημερολογιακή διόρθωση, όπου ήταν απαραίτητο) έγινε με την εφαρμογή της μεθόδου TRAMO/SEATS.


1Εποχική και ημερολογιακή διόρθωση
2Αλυσωτοί δείκτες όγκου
3το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 0,74 %, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2014 έναντι της αύξησης 0,65% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 3ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 14-11-2014
4Οι μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο της Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/documents/ESS_Guidelines_on_SA.pdf


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΛΣΤΑΤ ΑΕΠ εξαγωγές εισαγωγές


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο