Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Σε ασφαλιστικές εισφορές και οι οφειλόμενοι σε υπερημερία εργοδότη μισθοί

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» υπόκεινται εφεξής σε ασφαλιστικές εισφορές και οι οφειλόμενοι σε υπερημερία εργοδότη μισθοί (άρθρο 656 ΑΚ). Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται εν προκειμένω είτε οι επιδικασθέντες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, μετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ωφελήθηκε ο εργαζόμενος, είτε οι προσδιορισθέντες βάσει δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Η συμφωνία μεταξύ δυο μερών, η οποία έχει τον χαρακτήρα συμβάσεως συμβιβασμού και καταρτίζεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις λόγω του ότι οι επιδικασθείσες τελεσιδίκως απαιτήσεις, είναι επισφαλείς, είναι έγκυρη και ισχυρή. Και τούτο γιατί ευρίσκει έρεισμα στο άρθρο 871 εδαφ. β ΑΚ κατά το οποίο με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται η επισφαλής απαίτηση και σε περίπτωση εργατικών απαιτήσεων είναι επιτρεπτός ο συμβιβασμός όταν πρόκειται περί αβέβαιων ή επισφαλών απαιτήσεων (βλ. αντ' άλλων Παπαδημητρόπουλος Εις Γεωργιάδη Σ.Ε.Α.Κ τομ. I (2010) 871 ΑΡ.27 ΚΑΙ 35). Κατά μείζονα λόγο ο συμβιβασμός, ο οποίος θα έχει το προαναφερθέν αποτέλεσμα είναι έγκυρος και ισχυρός αφού συμπλέει προς τις ρυθμίσεις του 656 ΑΚ και όπως έχει κριθεί από τη νομολογία των δικαστηρίων, χωρεί παραίτηση τόσο από την προσβολή καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ως ακύρου όσον και από μισθολογικές αξιώσεις κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια (βλ. αντ' άλλων Σιδέρης Εις Γεωργιάδη Σ.Ε.Α.Κ Τομ. I (2010) 679 αρ.3-5)

Εκτός τούτου, σε περίπτωση ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και της περιελεύσεως του εργοδότου σε υπερημερία, ο τελευταίος (δηλ. ο εργοδότης) υποχρεούται να καταβάλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αντίστοιχες προς τους μισθούς υπερημερίας ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται είτε επί των μισθών υπερημερίας οι οποίοι επιδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είτε επί των μισθών υπερημερίας που καθορίζονται συμβιβαστικώς από τα μέρη. Και τούτο διότι «ο συμβιβασμός (είτε δικαστικός, είτε εξώδικος) εξομοιούται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και υποκαθιστά αυτή δεδομένου ότι τερματίζεται οριστικά η αμφισβήτηση των συμβαλλομένων» (σχετ. το υπ' αριθμ. Πρωτ.Α/23/268/62/4.12.2009 έγγραφο του ΙΚΑ).
 

Η προαναφερθείσα λύση ισχύει προδήλως και στην περίπτωση κατά την οποία ο συμβιβασμός (δικαστικός ή εξώδικος), συνομολογηθεί μετά την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, αφού ο συμβιβασμός αυτός προβλέπεται ρητά από το νόμο (871 εδαφ.Β. ΑΚ) και στηρίζεται στην επισφάλεια των επιδικασθεισών απαιτήσεων. Ως εκ τούτων, σε περίπτωση επιτεύξεως συμβιβασμού (είτε δικαστικού είτε εξώδικου) μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων και προσκομίσεως αυτού στο ΙΚΑ, νόμιμος λόγος συντρέχει να ανακληθούν οι εκδοθείσες ήδη καταλογιστικές πράξεις και να υποβληθούν εντός 30 ημερών από της επιτεύξεως του συμβιβασμού εκ μέρους των εν λόγω εργοδοτών νέες Α.Π.Δ., οι οποίες θα υπολογίσουν σε ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα ποσά τα οποία θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε εκτέλεση του συμβιβασμού. Οίκοθεν νοείται ότι αν οι νέες Α.Π.Δ υποβληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιτεύξεως συμβιβασμού δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη. Ωσαύτως, σε περίπτωση που ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών.Σχέδιο νόμου

4. Οι κατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται είτε οι επιδικασθέντες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μετ' αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδ. δ' ΑΚ ποσών εφόσον για τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές, είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόμενους με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό. Αν ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο