Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πλεόνασμα 1,6 δισεκ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το μήνα Σεπτέμβριο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


20/11/2014 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2014

 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Σεπτέμβριο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισεκ. ευρώ, το οποίο ήταν κατά 652 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, η οποία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές καυσίμων, από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και μεταφορές.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 223 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και πλοίων. Αντίθετα, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκε παρά την άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές (κατά 9,4%), καθώς αυξήθηκε και η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές με ταχύτερο ρυθμό (11,6%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 425 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 10,9%, αντανακλώντας άνοδο κατά 23,0% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 3,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 2,4 δισεκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013. Επίσης, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 3,2 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,4 δισεκ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,5% (έναντι 2,8% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,2%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 11,6%.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 698 εκατ. ευρώ λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων περιορίστηκαν, όπως και το έλλειμμα των λοιπών αγαθών, η μείωση του οποίου οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές αυξήθηκε επίσης, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,5 δισεκ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 11,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,2% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Επίσης στο εννεάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 430 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 854 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ, και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το Σεπτέμβριο του 2014, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 57 εκατ. ευρώ, έναντι 8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, λόγω της αύξησης των πληρωμών των λοιπών (εκτός γενικής κυβέρνησης) τομέων. Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 1,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 2,8 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 4,6 δισεκ. ευρώ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, έναντι 6,4 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 πλεόνασμα 5,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 5,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Σεπτέμβριο του 2014, οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 173 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της συμμετοχής της Eurobank στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στο Λουξεμβούργο Eurobank Holding S.A. Oι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρή εισροή 309 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αντισταθμίστηκε κατά ένα μέρος από την καθαρή εκροή για τοποθετήσεις κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Στις λοιπές επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εκροή 1,5 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην μείωση τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα και στη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την καθαρή μείωση των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 422 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 793 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των επενδύσεων κατοίκων στο εξωτερικό (εκροή 5,8 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο των επενδύσεων μη κατοίκων στην Ελλάδα, κυρίως σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (εισροή 8 δισεκ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 3,4 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή 13,7 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε από την καθαρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς το εξωτερικό (εισροή 8,5 δισεκ. ευρώ) και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή 2,5 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5 δισεκ. ευρώ έναντι 4,6 δισεκ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2013.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Οκτωβρίου 2014 θα ανακοινωθούν στις 22 Δεκεμβρίου 2014.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2014 - Πίνακας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο