Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

Την αντίθεσή του σε πολλές διατάξεις των Ε.Λ.Π. εκφράζει το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελ. και Δυτικής Ελλάδας του Ο.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την αντίθεσή του σε πολλές διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις» αλλά και διατάξεις προς την θετική κατεύθυνση εκφράζει το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ,με επιστολή που έστειλε στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη ο πρόεδρός του Γεώργιος Κουτρουμάνης, μετά από απόφαση της Τοπικής Διοίκησης στις 29/10/2014.

Συγκεκριμένα :

1. Θεωρεί λάθος την κατάργηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) καθ’ ότι το σχέδιο αυτό με τις όποιες αδυναμίες του έχει συμβάλει στη λογιστική τυποποίηση στη χώρα μας και σταδιακά με τις ερμηνείες που έχουν δοθεί από την Διοίκηση έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο με ξεκάθαρους και συγκεκριμένους κανόνες μέσα στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις,οι λογιστές και οι ελεγκτικοί φορείς του Δημοσίου. Όλες οι φορολογικές δηλώσεις και τα σχετικά έντυπα του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δομηθεί πάνω στους λογαριασμούς και στις αρχές και κανόνες που ορίζονται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.

2. Με την κατάργηση του Π.Δ. 1123/1980 και την αντικατάστασή του με ένα νέο νόμο ο οποίος θα ισχύσει άμεσα από 1-1-2015, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι λογιστές θα βρεθούν μπροστά σε ένα ασαφές λογιστικό περιβάλλον, θα απαιτηθεί η έκδοση σωρείας ερμηνευτικών οδηγιών και θα δυσκολευτεί σε μεγάλο βαθμό το έργο των λογιστών, όπως συνέβη και με τις πρόσφατες ριζικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος , στο Κ.Φ.Α.Σ. και στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.

3. Για την λογιστική υποστήριξη των νέων λογιστικών προτύπων θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα τυποποιημένα λογισμικά προγράμματα με νέα πολύπλοκα λογισμικά προγράμματα αυξημένων δυνατοτήτων τύπου E.R.P, γεγονός που σημαίνει αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις και αύξηση του χρόνου απασχόλησης για τους λογιστές.

4. Με την ολοσχερή κατάργηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012) που μόλις πρόσφατα θεσμοθετήθηκε, παραβιάζεται η αρχή της σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και αποτελεί αντικίνητρο για νέες επενδύσεις στην χώρα μας .

5. Στα θετικά σημεία του νομοσχεδίου επισημαίνονται, η συνέχιση με τον υφιστάμενο τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων των μικρών ατομικών επιχειρήσεων ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών με κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000 €,η κατάργηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάση του Ν.2065/1992 και η εισαγωγή επι μέρους νέων κανόνων που εκσυγχρονίζουν το λογιστικό μας σύστημα όπως οι νέοι κανόνες για την χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων και η δυνατότητα αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή σε νέους κανόνες των Δ.Π.Χ.Α που εισάγονται με το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου και που ενέχουν στοιχεία υποκειμενισμού, όπως η αποτίμηση στην εύλογη αξία. Εάν αυτοί οι νέοι κανόνες δεν εφαρμοστούν σωστά από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και δεν θεσπιστούν καθορισμένοι κανόνες από την Ελληνική Πολιτεία, ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε ωραιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με ανακριβή περιεχόμενο με τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας μας.

Τέλος το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι σύμφωνο με τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου λογιστικού συστήματος, όπου χρειάζεται να γίνει. Προτείνει δε οι όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες να γίνουν στο υφιστάμενο λογιστικό σύστημα με κεντρικό κορμό το Ε.Γ.Λ.Σ που έχει πια εμπεδωθεί από τους επαγγελματίες λογιστές. Μόνο έτσι θα οδηγηθούμε ομαλά σε ένα σύγχρονο, εφαρμόσιμο,αποδεκτό και χωρίς στρεβλώσεις λογιστικό σύστημα.

Από την Τοπική Διοίκηση του 10ου Περιφερειακού ΤμήματοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
10o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση : Zαίμη 21 Τ.Κ. 26223, Πάτρα
Πληρ. : Κα Νικολοπούλου Βάσω
Τηλ. : 2610 221645
Fax : 2610 273767
E-mail : [email protected]

Πάτρα 29/10/2014

Αριθμ. Πρωτ. 366

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΠ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΛΛΙΑ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις»

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, υποβάλλουμε τις απόψεις μας επί του σχεδίου νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς διατάξεις» που τέθηκε από το Υπουργείο σας σε Δημόσια διαβούλευση, με τις κάτωθι παρατηρήσεις μας :

1. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι με το σχέδιο νόμου ουσιαστικά καταργούνται ο υφιστάμενος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» βάσει του Ν.4093/2012 και οι υφιστάμενες διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που έχουν θεσπιστεί βάσει του Π.Δ. 1123/1980 και των οδηγιών του που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, καθώς και τα κλαδικά λογιστικά σχέδια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των τραπεζών.

2. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου σε σχέση με τα λογιστικά θέματα, με διαφορετική διατύπωση εξακολουθούν να ισχύουν οι σημαντικότεροι λογιστικοί κανόνες του καταργηθέντος Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, όπως η αρχή της αναγνώρισης των εσόδων και εξόδων κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως του χρόνου διακανονισμού τους (είσπραξης ή πληρωμής), η αρχή της αρχικής αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας στο κόστος κτήσεως και η αποτίμηση τους στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξία κτήσεως και της τρέχουσας αξίας. Τόσο από τις καταργούμενες διατάξεις, όσο και από τους νέους λογιστικούς κανόνες που εισάγονται στο νέο σχέδιο νόμου ακολουθείται η αρχή της συντηρητικότητας κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Δεν θα μπορούσαν άλλωστε να υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές, δεδομένου ότι η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσαρμοστεί στους λογιστικούς κανόνες με τις οδηγίες που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από αυτήν.

3. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου εισάγει νέους κανόνες και αρχές από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίοι σε επί μέρους λογιστικά γεγονότα εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν το υφιστάμενο στην Ελλάδα λογιστικό σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανόνες που ρυθμίζουν την χρηματοδοτική μίσθωση, η κατάργηση της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 και η δυνατότητα αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα όμως εισάγονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και κανόνες επιμέτρησης που ενέχουν στοιχεία υποκειμενισμού, όπως για παράδειγμα η απόσβεση των παγίων περιουσιακών στοιχείων η οποία υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη από τη Διοίκηση της επιχείρησης (οντότητας) ωφέλιμη οικονομική ζωή, οι κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία κ.λ.π. Οι κανόνες αυτοί εάν χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν από τις Διοικήσεις των επιχειρήσεων θα έχουν ως αποτέλεσμα την κατάρτιση ανακριβών οικονομικών καταστάσεων που δεν θα απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση τους. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επώνυμες πολυεθνικές εταιρείες(Enron, Lehman Brothers κ.λ.π) που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και που συνέτασσαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α ή των US GAAP με παρεμφερείς κανόνες, κατέρρευσαν ξαφνικά ως χάρτινο πύργος, ενώ στις οικονομικές τους καταστάσεις παρουσίαζαν άριστη χρηματοοικονομική διάρθρωση. Ανάλογα προς αποφυγήν παραδείγματα εταιρειών που παρουσίαζαν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α θα μπορούσαν να αναφερθούν και για επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

4. Στα θετικά του νομοσχεδίου πιστώνεται και το γεγονός ότι οι πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000 ευρώ που τηρούσαν βιβλία εσόδων εξόδων σύμφωνα με το απλογραφικό σύστημα, θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία.

5. Στα αρνητικά του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου χρεώνεται η κατάργηση του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) και των κλαδικών λογιστικών σχεδίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των Τραπεζών, τα οποία με τις όποιες αδυναμίες τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην λογιστική τυποποίηση στη χώρα μας. Οι δημόσιες αρχές, οι φορολογικοί ελεγκτές επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα με τους λογιστές των επιχειρήσεων. Τα έντυπα της φορολογίας εισοδήματος, του Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, αντλούν τα στοιχεία από συγκεκριμένους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. Όλα τα αξιόπιστα λογισμικά μηχανογραφικά προγράμματα των επιχειρήσεων στην χώρα μας έχουν καταρτιστεί και δομηθεί με βάση τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι λογιστές των επιχειρήσεων έχουν τυποποιήσει την εργασία τους και οργανώνουν τα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων έχοντας ως βάση τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ, κάνοντας ωστόσο τις αναγκαίες ελάχιστες προσαρμογές σε κάθε επιχείρηση. Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση την κωδικοποίηση, τις συγκεκριμένες αρχές και κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ, οι οποίες περιγράφονται στο νόμο και στις ερμηνείες του με ιδιαίτερη λεπτομέρεια και έτσι περιορίζεται η αυθαιρεσία των φορολογικών ελεγκτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η ΠΟΛ.1159/22.7.2011 του Υπουργείου Οικονομικών. Άλλο παράδειγμα είναι τα κλαδικά λογιστικά σχέδια Δήμων και Κοινοτήτων, Νοσοκομείων και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία έχουν καταρτιστεί με βάση τις αρχές και κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ. Γι αυτά τα Νομικά πρόσωπα έχουν καταρτιστεί αξιόπιστα λογισμικά μηχανογραφικά προγράμματα, όπου με κατάλληλη παραμετροποίηση οι λογαριασμοί (κωδικοί) του διπλογραφικού συστήματος έχουν συνδεθεί με τους κωδικούς του απλογραφικού συστήματος ( προϋπολογισμού – απολογισμού) και έτσι επιτυγχάνεται η αυτόματη διενέργεια των εγγραφών στο διπλογραφικό σύστημα.

6. Για την λογιστική υποστήριξη των νέων λογιστικών προτύπων λόγω και των σημαντικών σε σχέση με το παρελθόν φορολογικών διαφορών που θα προκύψουν, θα απαιτηθούν νέα λογισμικά μηχανογραφικά προγράμματα με αυξημένες δυνατότητες τύπου E.R.Pτα οποία είναι πολύπλοκα στην εφαρμογή τους, με σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Θα απαιτηθεί εκπαίδευση του προσωπικού με περαιτέρω συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο όπου λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας και της υπέρμετρης φορολογικής επιβάρυνσης, με δυσκολία καλύπτουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.

7. Τέλος, με το υπό διαβούλευση καταρτισθέν νομοσχέδιο καταργούνται δύο σημαντικοί νόμοι, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980) 500 και 1.500 περίπου σελίδων αντίστοιχα ο καθένας μαζί με τις ερμηνευτικές οδηγίες τους και αντικαθίστανται από ένα και μόνο νόμο μόλις 100 περίπου σελίδων. Να σημειωθεί ότι σε ανάλογο με το Ε.Γ.Λ.Σ αριθμό σελίδων περιγράφονται και αναλύονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν ότι για την ορθή εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων θα απαιτηθεί η έκδοση σωρείας ερμηνευτικών οδηγιών και θα δυσκολευτεί σε μεγάλο βαθμό το έργο των λογιστών, οι οποίοι θα κληθούν από 1-1-2015 να εφαρμόσουν τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Το επιχείρημα δε που διατυπώθηκε από συγκεκριμένο επαγγελματικό επιστημονικό φορέα με δημόσια ανακοίνωση του, ότι υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας αφού οι λογιστές έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν κατά την 1-1-2015 την κωδικοποίηση του καταργηθέντος Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και θα κληθούν να εφαρμόσουν τους νέους λογιστικούς κανόνες τους πρώτους μήνες του 2016 δεν ευσταθεί και είναι πολύ απλουστευμένο. Τούτο διότι ο λογιστής πρέπει να είναι σε θέση να δίνει μέσα από το λογιστικό του σύστημα αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης στη Διοίκηση και σε πολλές περιπτώσεις στις τράπεζες και σε λοιπούς Δημόσιους φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσεως, συντάσσοντας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ή εξωλογιστικές καταστάσεις και για να ανταποκριθεί σε αυτή την αυτονόητη υποχρέωση επιβάλλεται να έχει πλήρη γνώση όλων των λογιστικών κανόνων που ισχύουν από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου. Άλλωστε βασική αρχή του διπλογραφικού συστήματος είναι η διαρκής και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική πορεία κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, θα υπάρξει ανάγκη διευκρινήσεων για την ορθή παρακολούθηση της διακίνησης των αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης), όπου οι προϊσχύοντες νόμοι του Κ.Β.Σ και του Κ.Φ.Α.Σ. είχαν πολύ πιο συγκεκριμένες διατάξεις και παρόλα αυτά υπήρξε ανάγκη έκδοσης σωρείας ερμηνευτικών οδηγιών από την Διοίκηση, όπως για την παρακολούθηση των αποθεμάτων συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων(γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, supermarkets κ.λ.π). Οι λογιστές θα πρέπει να γνωρίζουν προ της 31-12-2014 συγκεκριμένα ποιές υποχρεώσεις έχουν σχετικά με την παρακολούθηση των αποθεμάτων, ώστε να οργανώσουν έγκαιρα τα ηλεκτρονικά τους αρχεία για την ορθή παρακολούθηση, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν διενέξεις με τους φορολογικούς ελεγκτές.

Κύριε Υφυπουργέ,

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περί καθιέρωσης στην χώρα μας νέων λογιστικών προτύπων αποτελεί συνέχεια σημαντικών αλλαγών (ανατροπών) που συντελέστηκαν τα τελευταία δυο χρόνια στη φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, με την κατάργηση του Ν. 2238/1994 και την αντικατάσταση του από το Ν. 4172/2013, στην φορολογία ακίνητης περιουσίας με την κατάργηση του Φ.Α.Π και την αντικατάσταση του από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, με την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την αντικατάσταση του από τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών βάσει του Ν. 4093/2012, ο οποίος ωστόσο μετά από μόλις δύο χρόνια εφαρμογής του αντικαθίστανται και πάλι στο σύνολό του από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Κύριε Υφυπουργέ,

Ο επιχειρηματικός κόσμος στην χώρα μας για να συνεχίσει απρόσκοπτα τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά και οι εν δυνάμει επενδυτές για να τοποθετηθούν στην χώρα μας χρειάζονται ένα δίκαιο και σίγουρα σταθερό φορολογικό - λογιστικό σύστημα, αρχές οι οποίες με την συχνή αλλαγή των νόμων, δυστυχώς διαρκώς παραβιάζονται. Τρανό παράδειγμα η κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. πριν καν καλά καλά εφαρμοστεί.

Οι επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικοί, λόγω των κοσμογονικών αλλαγών που επήλθαν τα τελευταία δυο χρόνια στην χώρα μας σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα, όπου έχει απαιτηθεί η διάθεση σημαντικού χρόνου για ενημέρωση, αλλά και λόγω των σημαντικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXIS όπου ώρες ολόκληρες ήσαν μπροστά στον Η/Υ με μεγάλες καθυστερήσεις, έχουν περιέλθει σε απόγνωση. Δεν αντέχουν πια άλλες αλλαγές. Έχουν πλέον εξαντληθεί οι δυνάμεις τους.

Κλείνοντας, ως εκπρόσωποι των οικονομολόγων της περιοχής μας, δηλώνουμε πως είμαστε θετικοί στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος λογιστικού συστήματος, όπου χρειάζεται να γίνει, με την κατάργηση κάποιων αναχρονιστικών κανόνων που όντως υπάρχουν στο Ε.Γ.Λ.Σ. Ωστόσο, για τους λόγους που επικαλεστήκαμε στην παρούσα επιστολή, προτείνουμε οι όποιες βελτιώσεις να γίνουν αφού δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβούλευση προκειμένου να υποβληθούν τεκμηριωμένες προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να μην καταργηθεί στο σύνολο του όλο το λογιστικό σύστημα της χώρας μας και ότι θετικό έχει γίνει μέχρι σήμερα.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κουτρουμάνης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο