Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Πλεόνασμα 1,8 δις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το μήνα Αύγουστο

«Δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες συναλλαγές στις άμεσες επενδύσεις»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


21/10/2014 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2014


Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Αύγουστο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισεκ. ευρώ, το οποίο ήταν κατά 612 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Αυγούστου του 2013, κυρίως λόγω της ανόδου του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και πλοίων. Αντίθετα, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκε, διότι οι εισπράξεις από εξαγωγές έμειναν σχεδόν στάσιμες, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές αυξήθηκε κατά 4,8%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 425 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, κυρίως λόγω του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 10,3%, αντανακλώντας άνοδο κατά 25,0% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών. Επίσης άνοδο παρουσίασαν και τα πλεονάσματα των ισοζυγίων μεταφορών και ''λοιπών'' υπηρεσιών.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 2,1 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,4 δισεκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013. Την ίδια περίοδο, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 371 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, συνολικά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2% στο οκτάμηνο έναντι της ίδιας περιόδου του 2013. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ οι εισπράξεις από εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,2%.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 922 εκατ. ευρώ λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και καυσίμων, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Αυτή οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές αυξήθηκε επίσης, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,1 δισεκ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και ''λοιπές'' υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 11,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,1% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Επίσης στο οκτάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 551 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 981 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ, και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Τον Αύγουστο του 2014, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, έναντι 2,8 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 4,6 δισεκ. ευρώ το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, έναντι 6,5 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014 πλεόνασμα 4,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 4,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Αύγουστο του 2014, δεν σημειώθηκαν αξιοσημείωτες συναλλαγές στις άμεσες επενδύσεις.

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσίασαν καθαρή εκροή 4,9 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και στην καθαρή εκροή για τοποθετήσεις κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Στις ''λοιπές'' επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εισροή 3,7 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή εισροή από τοποθετήσεις μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα και λιγότερο στη μικρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την καθαρή εκροή για τοποθετήσεις κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 249 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 1,1 δισεκ. ευρώ, λόγω της αύξησης των επενδύσεων κατοίκων στο εξωτερικό (εκροή 5,4 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο των επενδύσεων μη κατοίκων στην Ελλάδα (εισροή 4,3 δισεκ. ευρώ κυρίως λόγω των τοποθετήσεων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων).

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Στο τέλος Αυγούστου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 4,8 δισεκ. ευρώ τον Αύγουστο του 2013.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 θα ανακοινωθούν στις 20 Νοεμβρίου 2014.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2014 - Πίνακας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο