Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για απόσπαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 3798

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΝΠΔΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων κατηγορίας ΠΕ Ελεγκτών και δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων για τις ανάγκες των εποπτικών Διευθύνσεών της με την απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από άλλες υπηρεσίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2324/1995 για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Δικαίωμα υποβολής έχουν υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων οργανισμών ή Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Προκειμένου για δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η απόσπαση τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γίνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο αποσπώμενος υπάλληλος.

Προκειμένου για υπαλλήλους Δημόσιων Οργανισμών ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η απόσπασή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Δημόσιου Οργανισμού ή Ν.Π.Ι.Δ.

Σε κάθε περίπτωση, στην οικεία απόφαση ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο διενεργείται η απόσπαση, ο οποίος μπορεί κάθε φορά να παρατείνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τήρηση της παραπάνω διαδικασίας.

Ο χρόνος απόσπασης των υπαλλήλων θα λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου.

Επισημαίνεται ότι:

α) Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του

β) Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4024/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει α) οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα λαμβάνουν τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου και β) η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων και οι εργοδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Β. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Ελεγκτών θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

β) Εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

γ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογίζεται.

Γ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Οικονομολόγων θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης.

β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής που αποδεικνύεται με:
ι) Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή
ιι) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή
ιιι) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

γ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογίζεται.

Δ. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν από 29/10/2014 έως 28/11/2014 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση απόσπασης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια του περιεχομένου του.
3) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχίων ξένων γλωσσών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα κατά περίπτωση προσόντα.

Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

4) Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας τους από το οποίο να προκύπτουν τα έτη προϋπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης.

5) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο αιτών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gr).

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από τον υποβληθέντα φάκελο και ενδεχομένως και την διενέργεια συνεντεύξεων με τους επικρατέστερους από αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή στα τηλέφωνα 2103377213, 2103377272 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο