Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Πως θα λειτουργούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης - Κανονισμός Δεοντολογίας

Προθεσμία 3 μηνών δίνεται από το υπουργείο Εργασίας, στις  διοικήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης έτσι να εφαρμόσουν νέους κανόνες λειτουργίας, και διαχείρισης ώστε να διασφαλίζουν τις παροχές που “υπόσχονται”.

Με την Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ θεσπίζεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Με τον Κανονισμό προβλέπεται η ρύθμιση κανόνων Δικαίου βάσει των οποίων καθορίζονται πρότυπα χρηστής και συνετής Διοίκησης και Διαχείρισης των Τ.Ε. Α. Μέσω των ταμείων αυτών υλοποιείται ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο οποίος θεσπίστηκε στη χώρα μας με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α'160/11.07.2002), υπό το πρίσμα και της Οδηγίας 2003/41 της EE με σκοπό τη χορήγηση ασφαλιστικής προστασίας, σε προαιρετική ή υποχρεωτική βάση, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Τα Τ.Ε.Α. χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Τα Δ.Σ. των Τ.Ε.Α. υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του κανονισμού να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις και να υποβάλουν προς έγκριση στην Εποπτεύουσα Αρχή αναπροσαρμοσμένους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας.

Δείτε εδώ την απόφαση και τον Κανονισμό Δεοντολογίας των ΕΤΑ


Τα Τ.Ε.Α. για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους καταρτίζουν και υποβάλλουν στις κατά περίπτωση προβλεπόμενες αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές:
 
α. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τα παραρτήματά του

β. Κανονισμό Επενδύσεων

γ. Κανονισμό Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής

δ. Κανονισμό Παροχών

ε. Κανονισμό Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας και είσπραξης εσόδων
 
στ. Κανονισμό Προμηθειών
 
ζ. Αναλογιστική Έκθεση
 
η. Έκθεση κινδύνων
 
θ. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
 
ι. Οργανόγραμμα επικαιροποιημένο
 
κ. Απογραφικά Δελτία

Όταν απαιτείται καταρτίζεται Σχέδιο Χρηματοδότησης το οποίο συντάσσεται παράλληλα με τον προϋπολογισμό και υποβάλλεται μαζί με αυτόν στο τέλος κάθε έτους.
 
Οι ανωτέρω κανονισμοί ως και κάθε τροποποίηση τους μπορεί να είναι αυτοτελή κείμενα ή να ενσωματώνονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Επίσης, κοινοποιούνται στην αρμόδια κατά περίπτωση Εποπτεύουσα Αρχή με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. των Τ.Ε.Α.
 
Τα Τ.Ε.Α. υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υποβάλλουν τα επισυναπτόμενα στο Παράρτημα ερωτηματολόγια.
 
Τα T.E.A. επίσης κοινοποιούν στην Εποπτεύουσα Αρχή και στις Εποπτικές Αρχές οποιαδήποτε πληροφορία και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας , τα στοιχεία που απαιτούνται για την τήρηση της «μηχανογραφικής εφαρμογής Μητρώου Τ.Ε.Α. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από αυτές.

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ταμεία Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης

1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8370/117 (ΦΕΚ Β'727/14.05.2004)
2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Οικονομολόγων-Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20163/292 (ΦΕΚ Β'1307/26.08.2004)
3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ.-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α ΕΛ.ΤΑ), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/19631/283 (ΦΕΚ Β'1364/06.09.2004)
4. Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Γεωτεχνικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Γ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/8889/122 (ΦΕΚ Β'818/04.07.2006)
5. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο Ν.Π.Ι.Δ., Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20964/ 255 (ΦΕΚΒ'2192/23.10.2008)
6. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (Τ.Ε.Α. -Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.),
Υπουργική Απόφαση Φ.51020/12693/ 141 (ΦΕΚ Β'1028/29.05.2009)
7. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α - Ν.Π.Ι.Δ.),
Υπουργική Απόφαση Φ.51020/15970/182 (ΦΕΚ Β'1903/04.09.2009)
8. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών JOHNSON and JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. JandJ/JC - Ν.Π.Ι.Δ.),
Υπουργική Απόφαση Φ.51020/10407/104 (ΦΕΚ Β'715/26.05.2010)
9. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ), Υπουργική Απόφαση Φ.51020/17229/147 (ΦΕΚ Β' 1279/06-08-2010)


Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης

1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. -ΕΑ.ΠΑ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) (ΦΕΚ Β'411/22.2.2013)
Υπουργική Απόφαση Φ51020/4883/105/21.2.2013
2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α. Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) (ΦΕΚ Β'412/22.2.2013)
Υπουργική Απόφαση Φ51020/5352/121/21.2.2013
3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΈΤ-Ν.Π.ΙΑ.) (ΦΕΚ Β'410/22.2.2013)
Υπουργική Απόφαση Φ51020/5054/113/21.2.2013
4. Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α. Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.) (ΦΕΚ Β'409/22.2.2013)
Υπουργική Απόφαση Φ51020/5358/123/21.2.2013


Ετικέτες για αναζήτηση παροχές ταμεία ασφάλισης


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο