Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μερική επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΔΙΒΕΕΤ

Μερική επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΔΙΒΕΕΤ σε όσους κατέβαλλαν κατά το παρελθόν εισφορές, αποφασίστηκε από την ηγεσία των υπ. Eργασίας και Oικονομικών.

Η σχετική εγκύκλιος προβλέπει:


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ


Α. Εγκρίνεται το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) Νο 2341152228 με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» και ΙΒΑΝ GR 1201000230000002341152228.

Β. Στο λογαριασμό αυτό μεταφέρονται:

α) Το χρηματικό υπόλοιπο του διαχειριστικού λογαριασμού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) της Ε΄ Υπηρεσιακής Μονάδας που συστάθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2676/1999, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. α, του άρθρου 45 του ν. 3220/2004, με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΤΕΑ.

β) Το χρηματικό υπόλοιπο, ύψους 48.195.073,00 ευρώ, του λογαριασμού Νο 2341119127 «Ε.Δ. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ πρόσθετου μερίσματος 1-7-2001 / 31-7-2004» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με εντολή της Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου.

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο, ύψους 48.297.567,22 ευρώ, της πρόσθετης κράτησης για τον ίδιο σκοπό επί της παροχής ΔΙΒΕΕΤ για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της οικ. 2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρηση λογαριασμού», με εντολή της Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου.

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Δικαιούχοι της πρόσθετης κράτησης ορίζονται:

α) οι ήδη μερισματούχοι - συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ) για τους οποίους είχε γίνει η πρόσθετη κράτηση επί της αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ με σκοπό την καταβολή πρόσθετου μερίσματος και στους οποίους έχει ήδη καταβληθεί πρόσθετο μέρισμα και προκύπτει ποσό επιστροφής σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην παρ. 3 της παρούσας.

β) οι μελλοντικοί μερισματούχοι του ΕΤΕΑ (συνταξιούχοι και λαμβάνοντες προκαταβολή σύνταξης) για τους οποίους έχει γίνει κράτηση για το πρόσθετο μέρισμα, το οποίο δεν τους έχει καταβληθεί.

γ) οι εν ενεργεία υπάλληλοι για τους οποίους έχει γίνει η πρόσθετη κράτηση επί της αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ με σκοπό την καταβολή πρόσθετου μερίσματος από το ΤΕΑΔΥ.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ


α) Το ΕΤΕΑ, με τη δημοσίευση της παρούσας, συντάσσει και αποστέλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη ΓΓΠΣ / Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης και σε έντυπη μορφή στη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου, αναλυτικούς, ανά όνομα και ΑΦΜ, πίνακες με τα ποσά που έχουν λάβει ήδη ως πρόσθετο μέρισμα οι ήδη μερισματούχοι – συνταξιούχοι.

β) Η ΓΓΠΣ συντάσσει, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου α΄ αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικούς πίνακες σύμφωνα με τους δικαιούχους των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 της παρούσας.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο εμφανίζονται αναλυτικά ανά δικαιούχο και ΑΦΜ:

βα) Η πρόσθετη κράτηση επί της αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ, για τους δικαιούχους της παρ. 2 της παρούσας.

ββ) Για τους δικαιούχους της περ. α΄ της παρ. 2 της παρούσας επιπλέον υπάρχουν διακριτές στήλες στις οποίες θα εμφανίζονται:

i) Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους.

ii) Το πηλίκο του Ποσού της Ατομικής Πρόσθετης Κράτησης (Π.Α.Π.Κ.) προς το Ποσό του Καταβληθέντος Μερίσματος (Π.Κ.Μ.). Η εισαγωγή των συνταξιούχων αυτών στο ηλεκτρονικό αρχείο θα γίνεται με βάση το πηλίκο αυτό και με φθίνουσα σειρά.

iii) Το πηλίκο της Συνολικής Εισφοράς Πρόσθετης Κράτησης (Σ.Ε.Π.Κ.) προς το Ποσό προς Διάθεση (Π.π.Δ.). Η στήλη αυτή ενημερώνεται προοδευτικά μετά από κάθε δικαιούχο μερισματούχο – συνταξιούχο της περ. α΄ της παρ. 2 της παρούσας με το νέο πηλίκο.

Δικαιούχοι τελικά προς συμμετοχή στη διανομή του διαθέσιμου ποσού του λογαριασμού είναι όλοι οι δικαιούχοι των περ. β΄ και γ΄ καθώς και οι μερισματούχοι - συνταξιούχοι της περ. α΄ της παρ. 2 της παρούσας για τους οποίους ισχύει ότι το πηλίκο Π.Α.Π.Κ. προς το Π.Κ.Μ. είναι μεγαλύτερο από το πηλίκο Σ.Ε.Π.Κ. προς το Π.π.Δ..

γ. Ο τύπος υπολογισμού εφαρμόζεται ως εξής:

Υπολογισμός Τελικού Αναλογούντος ποσού των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 της παρούσας (μερισματούχοι ΕΤΕΑ – συνταξιούχοι)

(Π.Α.Π.Κ.) Χ (Π.π.Δ.)/Σ.Ε.Π.Κ. - Π.Κ.Μ. = Τ.Π.


Υπολογισμός Τελικού Αναλογούντος ποσού της περ. γ΄ της παρ. 2 της παρούσας (εν ενεργεία υπάλληλοι)

(Π.Α.Π.Κ.) Χ (Π.π.Δ.)/Σ.Ε.Π.Κ. = Τ.Π.

όπου:
Π.Α.Π.Κ.= Ποσό Ατομικής Πρόσθετης Κράτησης
Π.Κ.Μ.= Ποσό Καταβληθέντος Μερίσματος
Σ.Ε.Π.Κ. = Συνολική Εισφορά Πρόσθετης Κράτησης (όλων των Δικαιούχων)
Π.π.Δ = Ποσό προς Διάθεση (σύνολο υπολοίπου λογαριασμού και ποσό Καταβληθέντος Μερίσματος)
Τ.Π.= Τελικό Αναλογούν Ποσό

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

α) Η ΓΓΠΣ δημιουργεί στο διαδικτυακό της τόπο (taxisnet) στο πεδίο Δράσεις – Μισθοί και Συντάξεις, ειδική εφαρμογή στην οποία εμφανίζεται ανά δικαιούχο και ΑΦΜ, το ποσό της προς επιστροφή πρόσθετης κράτησης, η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ και το τελικό ποσό για κάθε ένα δικαιούχο ξεχωριστά με ενσωματωμένα κείμενα που επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης:

αα) για την αποδοχή ή μη των όρων επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς και,

αβ) για την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων ή μέσων για τη διεκδίκηση της πρόσθετης εισφοράς ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

αγ) σε περίπτωση αποδοχής των όρων επιστροφής, για την παραίτησή τους από τυχόν ήδη ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα και την παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης της πρόσθετης εισφοράς στο μέλλον.

αδ) τη συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου του ΕΤΕΑ με την οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΤΕΑ η βεβαίωση παραίτησής τους από την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

β) Η γνωστοποίηση των αναλογούντων ποσών γίνεται ως εξής:

βα) για τους εν ενεργεία υπαλλήλους μέσω της εφαρμογής του taxisnet – προσωποποιημένη πληροφόρηση - μισθοί.

ββ) για τους ήδη συνταξιούχους μέσω της εφαρμογής του taxisnet – προσωποποιημένη πληροφόρηση – συντάξεις και μέσω της ΓΓΠΣ με προσωπική επιστολή.

γ) Οι δικαιούχοι επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς εισέρχονται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς τους στο taxisnet προκειμένου να δηλώσουν τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους περί των όρων επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς.

δ) Στις περιπτώσεις όπου οι εν ενεργεία υπάλληλοι ή οι ήδη μερισματούχοι δηλώσουν ότι δεν συμφωνούν με τους όρους επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς, τα ποσά που τους αναλογούν επιστρέφονται σε λογαριασμό διαχείρισης του ΕΤΕΑ.

ε) Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους ή ήδη συνταξιούχους – μερισματούχους που τυχόν αποβιώσουν μέχρι την ημερομηνία της διανομής των προς διάθεση ποσών, τα υπέρ τους αναλογούντα ποσά επίσης επιστρέφονται στο ΕΤΕΑ.

στ) Η προθεσμία δήλωσης συμφωνίας ή μη περί των όρων επιστροφής από τους δικαιούχους ορίζεται σε ένα μήνα μετά την γνωστοποίηση των αναλογούντων ποσών στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

ζ) Μέσα σε ένα μήνα από την ηλεκτρονική δήλωση της αποδοχής των όρων επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς, οι δικαιούχοι που τυχόν έχουν ασκήσει ένδικα βοηθήματα ή μέσα, υποχρεώνονται να προσκομίσουν στο ΕΤΕΑ αμετάκλητη βεβαίωση περί της παραίτησής τους από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και στη συνέχεια να εισέλθουν στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (taxisnet) στο πεδίο Δράσεις – Μισθοί και Συντάξεις και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής στο ΕΤΕΑ της ως άνω βεβαίωσης παραίτησής τους.

η) Σε αντίθετη περίπτωση, τα καταβαλλόμενα αναλογούντα ποσά αναζητούνται με επιμέλεια της Δ24 – Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου, καταλογίζονται σε βάρος των ανοικείως λαβόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ


Η ΓΓΠΣ αποστέλλει ταυτόχρονα:

α) ηλεκτρονικό αρχείο στη ΔΙΑΣ ΑΕ το οποίο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των δικαιούχων, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών (που έχουν δηλωθεί για την καταβολή μισθοδοσίας, συντάξεων και προκαταβολής σύνταξης) και τα καθαρά πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο για τη διανομή των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΙΑΣ ΑΕ.

β) έντυπο αρχείο στη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου, αρμοδίως υπογεγραμμένο, το οποίο περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου και τα ποσά της αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ, ανά δικαιούχο και συνολικά.

γ) Η καταβολή του τελικού πληρωτέου αναλογούντος ποσού στους δικαιούχους γίνεται με εντολές της Δ24, μέσω του διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ ΑΕ), με χρέωση του προαναφερθέντος λογαριασμού Νο 2341152228 και πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, οι οποίες εκδίδονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη διαδικασία της ρητής δήλωσης των δικαιούχων περί της σύμφωνης γνώμης τους με τους όρους επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς.

δ) Η αμοιβή ΔΙΑΣ ΑΕ ορίζεται σε 0,04 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εγγραφή και καταβάλλεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, από τη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου σε βάρος του λογαριασμού Νο 2341152228. Επί της αμοιβής ΔΙΑΣ ΑΕ υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες αποδίδονται από τη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου.

ε) Τυχόν απορρίψεις από τη καταβολή του διατιθέμενου ποσού πιστώνονται από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, στο λογαριασμό Νο 2341152228, γνωστοποιούνται από τη ΔΙΑΣ ΑΕ στη ΓΓΠΣ και τη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου και παραμένουν σε αυτόν μέχρι της οριστικής διάθεσης των ποσών.

στ) Οι δικαιούχοι, των οποίων η πληρωμή απορρίπτεται λόγω λανθασμένου / κλειστού λογαριασμού κ.λ.π., υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα στη ΓΓΠΣ νέο τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να διενεργηθεί η επαναπίστωση του ποσού.

ζ) Αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού Νο. 2341152228 θα αποστέλλονται στο Γ.Λ.Κ. (Δ24 /Τμήμα Α΄).

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Η ΓΓΠΣ μεριμνά για την ενσωμάτωση του πρόσθετου μερίσματος στην ετήσια βεβαίωση των παρεχόμενων αποδοχών / συντάξεων των δικαιούχων που εκδίδει για τις ετήσιες δηλώσεις εισοδήματος.

7. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού Νο 2341152228 μεταφέρεται σε λογαριασμό διαχείρισης του ΕΤΕΑ με εντολή της Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου.

β) Μετά την κατάθεση των ανωτέρω ποσών και τη μεταφορά τυχόν υπολοίπων σε λογαριασμό διαχείρισης του ΕΤΕΑ, ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών Νο 2341152228 κλείνει με εντολή της Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου προς στην ΤτΕ.

γ) Η ΓΓΠΣ αποστέλλει στο ΕΤΕΑ, στη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της πληρωμής, τις δηλώσεις περί αποδοχής ή μη των όρων επιστροφής της πρόσθετης κράτησης από τους δικαιούχους και τις δηλώσεις περί παραίτησης από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων.

δ) Με την παρούσα απόφαση καταργούνται οι διατάξεις της αρ. 2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

8. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ευθύνονται για τυχόν λάθη και παραλείψεις τους κατά το μέρος της συμμετοχής τους στην προαναφερόμενη διαδικασία αναφορικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης του λογαριασμού.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Ετικέτες για αναζήτηση ΓΓΠΣ ΕΤΕΑ ΔΙΒΕΕΤ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο