Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πτώση παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2014 τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2014

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,97 εκατοστιαίες μονάδες. (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Αύγουστο του 2014, στο 1,34%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,28%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων παρουσίασε οριακή μείωση και διαμορφώθηκε επίσης στο 0,28%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,13%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,31%, τον Αύγουστο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,46%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,75%.

Τον Αύγουστο του 2014, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,79%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε επίσης μείωση 11 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,26%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 6,35%, ενώ για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ τα μέσα επιτόκια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 5,64% και 5,56%, αντίστοιχα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,98%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,82 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Τον Αύγουστο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,59%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,41%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,47% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,38%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,93% και 4,48%, αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,30%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Ιούνιος     2014

Ιούλιος     2014

Αύγουστος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,33

0,29

0,28

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,30

0,30

0,28

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

2,39

2,28

2,13

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,51

1,45

1,34

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,52

14,43

14,46

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,00

6,90

6,79

Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια

8,40

8,37

8,26

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

6,73

7,13

6,75

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:      

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

 -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

5,83


5,29

5,20

6,12


5,64

5,54

6,35


5,64

5,56

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

2,80

3,00

2,98

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,18

5,37

5,31

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,67

3,92

3,97


 
Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Ιούνιος      2014

Ιούλιος     2014

Αύγουστος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

2,71

2,57

2,47

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως  2 έτη

2,57

2,44

2,38

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,74

1,66

1,59

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια  άνω των 5 ετών

2,98

2,94

2,93

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,57

4,46

4,48

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,46

5,33

5,30

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,48

5,43

5,41

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,74

3,77

3,82


 
* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.

**Για τον υπολογισμό του μέσου αυτού επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.


Ετικέτες για αναζήτηση δάνεια καταθέσεις επιτόκια


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο