Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οικειοθελής και όχι υποχρεωτική η ετήσια παροχή της Ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της κρίσης- Δείτε την τροπολογία

Τροπολογία με την οποία κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας, κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται η οικειοθελής -και όχι υποχρεωτική- «οικονομική παροχή» η οποία υπολογίζεται βάση των πλοίων τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα. Καταργείται συνεπώς η εισφορά που προέβλεπε το άρθρο 14 του ν.4223/2013.

Το ποσό της οικειοθελούς οικονομικής παροχής είχε συμφωνηθεί να ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140 εκ. ευρώ ετησίως για την τριετία 2014-2016, δηλαδή συνολικά υπολογιζόταν στα 420 εκ. ευρώ.

Με το συνυποσχετικό συμφωνήθηκε η καταβολή του ποσού των 105 εκ. ευρώ για την τετραετία 2014-2017 και άρα το συνολικό καταβλητέο ποσό θα είναι το ίδιο, δηλαδή 420 εκ. ευρώ.

Δείτε την τροπολογία

Τροπολογία   
Στο σχέδιο νόμου: «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων»

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του άρθρου... Επί της παραγράφου 1:

Α. Γενική παρουσίαση

Με την παράγραφο ι του προτεινόμενου άρθρου κυρώνονται α) το από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι ατομικώς ενός εκάστου από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I αυτού, και β) η από 31 Ιουλίου 2014 συνημμένη σε αυτό Πρόσθετη Πράξη. Με το Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη συμφωνήθηκε η δημιουργία πλαισίου για την Οικειοθελή Παροχή ενός εκάστου των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας του Παραρτήματος I του Συνυποσχετικού προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, την οποία διέρχεται η χώρα μας, η Ναυτιλιακή Κοινότητα οικειοθελώς συμφώνησε ήδη από τις αρχές του 2013, να συνδράμει οικονομικά την Ελληνική Δημοκρατία.
Για το σκοπό αυτό, με το από 18 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικό δημιουργήθηκε το πλαίσιο, βάσει του οποίου, για την τριετία 2014-2016, καταβάλλεται οικειοθελής οικονομική παροχή των Ελλήνων εφοπλιστών παράλληλα με τις ισχύουσες φορολογικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη φορολογία πλοίων στα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία.

Το ποσό της οικειοθελούς οικονομικής παροχής είχε συμφωνηθεί να ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα έτη 2014, 2015 και 2016, δηλαδή συνολικό ποσό 420 εκατομμυρίων ευρώ στην τριετία 2014-2016. Με την Πρόσθετη Πράξη τροποποιήθηκε το Συνυποσχετικό και συμφωνήθηκε η καταβολή του ποσού των 105 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως επί τέσσερα διαδοχικά έτη 2014-2017, με συνολικό καταβλητέο ποσό στην τετραετία ποσό 420 εκατομμυρίων ευρώ.
Για το τελευταίο έτος συμφωνήθηκε να διενεργηθεί νωρίτερα η καταβολή, προκειμένου η καταβολή του έτους 2017 να υπολογιστεί στο έτος 2016.

Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του σεβασμού του ιδιαίτερου θεσμικού κανονιστικού καθεστώτος του Ν. 27/1975, ως ισχύει, του ειδικού νομοθετικού καθεστώτος του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και των εκδιδόμενων βάσει αυτού εγκριτικών πράξεων, καθώς και της κοινής σχετικής νομοθεσίας κατά τα λοιπά, υπό το φως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος.

Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο συνίσταται στην υιοθέτηση, ήδη από το 1939, ενός εδραιωμένου και πλήρως λειτουργικού συστήματος αντικειμενικής φορολόγησης των υπόχρεων πλοιοκτητών με βάση τη χωρητικότητα και την ηλικία των υπό ελληνική σημαία πλοίων. Στη συνέχεια, με σειρά διαχρονικών νομοθετημάτων, οι κρίσιμες διατάξεις των οποίων είναι αυξημένης τυπικής ισχύος και προστατεύονται από το Ελληνικό Σύνταγμα, δημιουργήθηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. άρθρο 13 ν.δ. 2687/1953 KCa ν. 27/1975) για να προσελκύσει την παλιννόστηση των, υπό σημαία τρίτων κρατών, ελληνόκτητων πλοίων.

Η διατήρηση αυτού του πλαισίου αποτελεί κρίσιμο θέμα για τη διατήρηση των πλοίων αυτών εντός της Ελλάδας, καθώς αυτό το πλαίσιο συντέλεσε καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας, αναδεικνύοντας την σε στρατηγικό τομέα που διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Είναι προφανές ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της χώρας, με ιδιαίτερο βάρος και συμβολή στα μακροοικονομικά μεγέθη της και στην περαιτέρω ανάπτυξή της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το θεσμικό καθεστώς της Ελληνικής Ναυτιλίας ακολουθήθηκε και από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με στόχο να διαφυλαχθεί ο ναυτιλιακός κλάδος, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), δεδομένου ότι η ναυτιλία αποτελεί τομέα στρατηγικής σημασίας και στο επίπεδο της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της παραπάνω αναγκαιότητας και καθώς ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την Τριμερή και με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4223/2013 (Α' 287) η οικειοθελής παροχή, η οποία καταργείται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος και αντικαθίσταται με την Κύρωση του Συνυποσχετικού και της Πρόσθετης Πράξης που το συνοδεύει λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της αρμόδιας Δ/νσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές και δεδομένου ότι «η «παροχή» δεν επιβάλλεται σε ανταπόδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας παρεχομένης από το κράτος προς τους επιβαρυνόμενους με αυτήν, η επιβαλλόμενη «παροχή» συνιστά φόρο, ο οποίος πρέπει να εξεταστεί υπό το φως των ρυθμίσεων του άρθρου 107 παρ. 1 του Συντάγματος, στο βαθμό που καταλαμβάνει και πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 σε συνάρτηση και προς τη ΣτΕ 1685/2013 (Ολομ.) επί του ζητήματος της έκτακτης εισφοράς του άρθρου ι8 του ν.3758/2009.» προτείνεται η κατάργηση της διάταξης με παράλληλη κύρωση του Συνυποσχετικού και της Πρόσθετης Πράξης για να μην δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με τη φύση της οικειοθελούς συνεισφοράς και του προσωρινού χαρακτήρα της.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η κύρωση του Συνυποσχετικού και της Πρόσθετης Πράξης με βάση την οποία θα καταβληθεί άμεσα η οικειοθελής συνεισφορά της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας για το έτος 2014, προκειμένου να μην διακινδυνευτεί διαρροή από το ελληνικό νηολόγιο με κατεύθυνση νηολόγια τρίτων χωρών, μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών, εκτός Ελλάδας, και συνακόλουθα σε απώλεια θέσεων εργασίας και ναυτικής τεχνογνωσίας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω είναι απολύτως κρίσιμη η διαφύλαξη του ιδιαίτερου καθεστώτος της Ελληνικής Ναυτιλίας με την παράλληλη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής από τη Ναυτιλιακή Κοινότητα της οικειοθελούς συνεισφοράς και μάλιστα την πλέον κρίσιμη στιγμή εξόδου της χώρας από τη μακροχρόνια ύφεση.

Β. Ειδικότερα

Στο Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη περιλαμβάνονται προβλέψεις για τον υπολογισμό της οικειοθελούς παροχής, το χρόνο και τρόπο καταβολής της, την ευθύνη καταβολής της, τη δυνατότητα τροποποίησης του Συνυποσχετικού και λοιπές ρυθμίσεις (εφαρμοστέο δίκαιο, ανωτέρα βία κοκ).

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της οικειοθελούς παροχής γίνεται:

1. Με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται κάθε μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας ως εξής:

α. Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση.

β. Για τα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 27/1975. όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι ι και 5•

2. Για τα ποσά που καταβάλλονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011, επί των εισαγομένων εισοδημάτων των μετόχων των πλοιοκτητριών εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται στο ν.27/1975

3. Για τα ποσά που καταβάλλονται από την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.4141/2013, που αντικατέστησε την παράγραφο ι του άρθρου 43 του ν.4111/2013.

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής που αφορά τη φορολογία των πλοίων, οι εταιρείες υποβάλλουν σχετική δήλωση στη Φορολογική Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου εκάστου έτους. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η καταβολή της οικειοθελούς παροχής θα πραγματοποιείται μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους. Ειδικά για το έτος 2014 οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται μέγρι 30.9.2014. Η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014. Ειδικά για το έτος 2017 η καταβολή της οικειοθελούς παροχής θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να προσμετρηθεί στο προηγούμενο έτος

Οι συμβαλλόμενοι θα παρακολουθούν απολογιστικά τις χρηματικές καταβολές της οικειοθελούς παροχής και, σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της οικειοθελούς παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 20ΐ6, υπολείπονται των οριζόμενων στο σημείο Γ' του Συνυποσχετικού, όπως τροποποιείται με την Πρόσθετη Πράξη, η Ναυτιλιακή Κοινότητα αποδέχεται να προτείνει τους βέλτιστους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα καλυφθεί ενδεχόμενη διαφορά από αυτήν. Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 20ΐ6, υπερβαίνουν τα οριζόμενα ποσά στο Συνυποσχετικό, όπως τροποποιείται με την Πρόσθετη Πράξη, η διαφορά θα προσμετρηθεί για το έτος 2017- Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2017 υπερβεί απολογιστικά το ποσό των 420 εκατομμυρίων ευρώ, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Η οικειοθελής παροχή θα καταβληθεί από ένα έκαστο των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας απευθείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την καταβολή του αναλογούντος ποσού, κάθε υπόχρεο μέλος θα λαμβάνει βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης διαχειριστριών εταιρειών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού, κάθε μέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας υπέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αναλογίας στην οικειοθελή παροχή. Τα υπόλοιπα μέλη του Παραρτήματος I δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση του μέρους της οικειοθελούς παροχής που αναλογεί σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με το ύψος και την εκπλήρωση της οικειοθελούς παροχής από τα υπόλοιπα μέλη κατά το μέρος που τους αναλογεί.

Προβλέπεται επίσης ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα συμβαλλόμενα μέρη. Για το λόγο αυτό συνοδεύεται το Συνυποσχετικό από την Πρόσθετη Πράξη που κυρώνεται μαζί με αυτό, καθώς στο ίδιο το Συνυποσχετικό προβλέπεται ότι τροποποίησή του χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωσή του με νέο νόμο.
Επίσης, ορίζεται ότι όσα από τα μέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν στην οικειοθελή παροχή μετά την υπογραφή του παρόντος, θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τέλος, περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, επίλυσης διαφορών και εφαρμοστέου δικαίου.

Επί της παραγράφου 2:

Η διάταξη αυτή καταργείται καθώς παρέλκει η εφαρμογή της συνεπεία της κύρωσης του Συνυποσχετικού και της συνημμένης σε αυτό Πρόσθετης Πράξης.

Επί του άρθρου... Επί της παραγράφου 1:

Μετά τη νεότερη τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής που αφορά η ρύθμιση του άρθρου 70 του ν.4170/2013 (Α'163) προέκυψαν εκτάσεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι ευχέρειες διαχείρισης των οποίων αποσαφηνίζονται με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η προσθήκη του κατωτέρω άρθρου στο σχέδιο νόμου και καλείται η εθνική αντιπροσωπεία για την ψήφιση αυτού.

Άρθρο ...
Κύρωση συνυποσχετικού με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα

1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως α) το από ι8 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικό, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι ατομικώς ενός εκάστου από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I αυτού, και β) η από 31 Ιουλίου 2014 συνημμένη σε αυτό Πρόσθετη Πράξη, των οποίων το κείμενο έχει ως εξής:

Α. «ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 31η Ιουλίου 2013 αφενός

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αντώνη Σαμαρά (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο»)
και αφετέρου

2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή του παρόντος από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα») καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,

Έχοντας υπ' όψιν:

Α. Την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει οικειοθελώς (στο εξής η «Οικειοθελής Παροχή») στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Β. Την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει οικονομικά τη χώρα. Γ. Το γεγονός ότι η οικειοθελής παροχή μαζί με την φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα, με τον ν. 4110/2013 και την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά όπως προβλέπεται στην παρ. ι του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 που αντικατέστησε την παρ. ι του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140.000.000 ευρώ ετησίως.

Δ. Τον σεβασμό στο ιδιαίτερο θεσμικό κανονιστικό καθεστώς του Ν. 27/1975, ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό το φως των παραγράφων ι και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος.

Ε. Τη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου να αποδεχτεί την Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας, να συμβάλλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.
Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1°. Σκοπός του Συνυποσχετικού

Σκοπός του Συνυποσχετικού είναι η δημιουργία πλαισίου για την Οικειοθελή Παροχή ενός εκάστου των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας του Παραρτήματος I προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 2° Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται το παρόν Συνυποσχετικό και ως ημερομηνία λήξης του ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής για ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I.

ΑΡΘΡΟ 3° Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής

1. 0 υπολογισμός της Οικειοθελούς Παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται έκαστος των συμβαλλομένων ως ακολούθως:

α. Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ' έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση, β. Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ' έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 27/1975. όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι ι και 5•

2. Για τον επακριβή υπολογισμό της Οικειοθελούς Παροχής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλουν δήλωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της Οικειοθελούς Παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με την υπογραφή του παρόντος. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της χρήσης 2013.

3. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο πραγματικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής

1.    Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβάλλεται από ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I του παρόντος, σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016.

2.    Το κατ' έτος οφειλόμενο από ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I του παρόντος ποσό θα καταβληθεί χρονικά έτσι, ούτως ώστε να προσμετράται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου για την παρελθούσα οικονομική χρήση δηλαδή η καταβολή του 2014 να προσμετράται στο οικονομικό έτος 2013, του 2015 να προσμετράται στο
οικονομικό έτος 2014, και η καταβολή του 20ΐ6 να προσμετράται στο οικονομικό έτος 2015-

ΑΡΘΡΟ 5° Τρόπος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής

1. Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβληθεί από ένα έκαστο των μελών του Παραρτήματος I του παρόντος απευθείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Με την καταβολή του αναλογούντος ποσού, κάθε υπόχρεο μέλος του Παραρτήματος I του παρόντος θα λαμβάνει βεβαίωση της οικείας Εφορίας, η οποία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης διαχειριστριών εταιρειών που εκδίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΑΡΘΡΟ 6° Ευθύνη καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής

1. Με την υπογραφή του παρόντος Συνυποσχετικού, κάθε μέλος του Παραρτήματος I καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος και υπέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αναλογίας στην Οικειοθελή Παροχή.

2. Τα υπόλοιπα μέλη του Παραρτήματος I δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υπογραφή του παρόντος δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των μελών του Παραρτήματος I ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.


ΑΡΘΡΟ 7° Ενημέρωση Συμβαλλομένων

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων και τα μέλη του Παραρτήματος I δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με το ύψος και την εκπλήρωση της Οικειοθελούς Παροχής από τα υπόλοιπα μέλη κατά το μέρος που τους αναλογεί.

Άρθρο 8° Τροποποίηση

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Εάν το Συνυποσχετικό κυρωθεί τροποποιημένο, η Ναυτιλιακή Κοινότητα δεν δεσμεύεται από αυτό.

3. Μετά την κύρωση του Συνυποσχετικού, τροποποίησή του χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωσή του με νέο νόμο.

4. Το ισχύον κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος Συνυποσχετικού νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεμέλιο του.


ΑΡΘΡΟ 9° Δυνατότητα συμμετοχής νέων μελών

Όσα από τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Οικειοθελή Παροχή μετά την υπογραφή του παρόντος, θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τα νέα αυτά μέλη θα ισχύουν οι διατάξεις του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Συνυποσχετικού.

ΑΡΘΡΟ 10° Ανωτέρα Βία

Η εφαρμογή του Συνυποσχετικού από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση των όρων του.

ΑΡΘΡΟ 11° Γνωστοποιήσεις - Κοινοποιήσεις

Κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σε σχέση με το παρόν Συνυποσχετικό είναι ισχυρή μόνο εφόσον απευθύνεται εγγράφως για το μεν ελληνικό δημόσιο προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη δε Ναυτιλιακή Κοινότητα προς το εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12° Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

1.    Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

2.    Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, διένεξη ή διαφωνία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το Συνυποσχετικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την οποία ρητώς τα μέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία στον Πειραιά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

3.    Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας.

4.    Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια.

Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο    Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα
Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης
Αντώνης Σαμαράς    Θεόδωρος Βενιάμης»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ


Στον Πειραιά σήμερα στις 12-7-2013 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως εκπροσωπούνται, καλούμενοι στο παρόν Συμφωνητικό ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος» και από κοινού «Συμβαλλόμενοι», Έχοντας υπ' όψιν:

Α. Την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει οικειοθελώς (στο εξής η «Οικειοθελής Παροχή») στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Β. Την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει οικονομικά τη χώρα. Γ. Το γεγονός ότι η οικειοθελής παροχή μαζί με την φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα, με τον ν. 4110/2013 και την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά όπως προβλέπεται στην παρ. ι του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 140.000.000. ευρώ ετησίως.

Δ. Τον σεβασμό στο ιδιαίτερο θεσμικό κανονιστικό καθεστώς του Ν.27/1975 ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του Ν.Δ.2687/1953 και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό το φως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος.

Ε. Τη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου να αποδεχτεί την Οικειοθελή Παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας, να συμβάλλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο οικείο θεσμικό πλαίσιο. Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1°. Σκοπός του Συμφωνητικού

Σκοπός του Συμφωνητικού είναι η δέσμευση των Συμβαλλομένων ότι θα προβούν στην Οικειοθελή Παροχή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος και του Συνυποσχετικού το οποίο πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 2° Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού

Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ημερομηνία υπογραφής του από τους Συμβαλλόμενους, όπως εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, και ως ημερομηνία λήξης του ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής.


ΑΡΘΡΟ 3° Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής

1. Ο υπολογισμός της Οικειοθελούς Παροχής γίνεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, ή διαχειρίζεται έκαστος των συμβαλλομένων ως ακολούθως:
α. Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ' έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση.
β. Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ' έτος επί τριετία ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 27/1975. όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5.

2. Για τον επακριβή υπολογισμό της Οικειοθελούς Παροχής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλουν δήλωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της Οικειοθελούς Παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με την υπογραφή του παρόντος. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της χρήσης 2013.

3. Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο πραγματικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες.


ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής

1. Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβάλλεται από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών, σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου άρθρου, κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016.
2. Το κατ' έτος οφειλόμενο από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών ποσό θα καταβάλλεται πλήρως έως την 30ή Ιουνίου του εκάστου έτους, ήτοι έως την 30.06.2014 για το έτος 2013, έως την 30.06.2015 για το έτος 2014, έως την 30.06.2016 για το έτος 2015.


ΑΡΘΡΟ 5° Τρόπος καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής

Η Οικειοθελής Παροχή θα καταβληθεί από ένα έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών απευθείας προς το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού και του Συνυποσχετικού το οποίο πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλομένων και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 6° Ευθύνη καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος υπέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη προς το Ελληνικό Δημόσιο για την εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που του αναλογεί σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υπέχουν καμία ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση του μέρους της Οικειοθελούς Παροχής που βαρύνει άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτελεί εξάλλου συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού ούτε θα συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος της, ή σε βάρος των μελών του διοικητικού της Συμβουλίου, του προσωπικού της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 7° Ενημέρωση Συμβαλλομένων

Οι Συμβαλλόμενοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση σχετικά με το ύψος και την εκπλήρωση της Οικειοθελούς Παροχής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δε επιτρέπει τη χορήγηση των σχετικών πληροφοριών προς τους λοιπούς Συμβαλλομένους.

ΑΡΘΡΟ 8° Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο

Οι Συμβαλλόμενοι διά του παρόντος εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να διαπραγματευτεί και να υπογράψει για λογαριασμό τους Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο θα καταγράφονται οι ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παροχής, ο μηχανισμός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συμφωνητικού. Με την υπογραφή του Συνυποσχετικού με το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυμβαλλόμενος του Ελληνικού Δημοσίου, φέροντας τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με αυτό. Ο εξουσιοδοτούμενος προς υπογραφή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δημοσίου, των υπολοίπων Συμβαλλομένων ή τρίτων ούτε μπορεί να εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή με άλλο τρόπο σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό ή το Συνυποσχετικό με το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 9° Τροποποίηση

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 10° Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ανακύψει από το παρόν συμφωνητικό ή σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή του, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από ένα Συμβαλλόμενο μέρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται οριστικώς και αποκλειστικώς με διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Εφαρμοστέο είναι σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δίκαιο.

Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.    Α.Β. MARITIME INC
2.    A.C.A. SHIPPING CORP.
3.    A.E. NOMIKOS SHIPPING INVESTMENTS LIMITED
4.    A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA
5.    ADELFIA SHIPPING ENTERPRISES SA
6.    AEGEAN BULK CO, INC
7.    AEGEAN BUNKERING SERVICES INC.
8.    AEGEAN CARGO MANAGEMENT S.A
9.    AEGEAN SHIPPING ENTERPRISES CO.
10.    AEGEAN SHIPPING MANAGEMENT SA
11.    AEGEUS SHIPPING SA
12.    AEOLIAN INVESTMENTS S.A.
13.    AEOLOS MANAGEMENT SA
14-    AGENCY TRUST LTD
15.    AIMS SHIPPING CORPORATION
16.    AKTI SHIPPING S.A.
17-    ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT INC
18.    ALEXANDRIA SHIPPING S.A.
19-    ALISON MANAGEMENT CORP.
20.    ALKON HOLDING INC
21.    ALLOCEANS SHIPPING COMPANY LIMITED
22.    ALLSEAS INC.
23-    ALLSEAS MARINE S.A.
24-    ALMA SHIPMANAGEMENT AND TRADING S.A.
25.    ALMI MARINE MANAGEMENT SA
26.    ALMI TANKERS S.A
27.    ALNAV NAFTILIAKI SA
28.    ALON MARITIME CORPORATION
29.    ALPHA SIGMA SHIPPING CORP.
30.    ALPHA TANKERS AND FREIGHTERS INTERNATIONAL LTD
31.    AMALTHIA MARINE INC
32.    AMETHYST MANAGEMENT LTD
33.    ANANGEL MARITIME SERVICES INC
34.    ANBROS MARITIME SA
35•    ANCORA INVESTMENT TRUST INC
36.    ANDRIAKI SHIPPING CO LTD
37-    ANGELAKOS (HELLAS) SA
38.    ANTARES SHIPMANAGEMENT S.A.
39•    ANTHONY GIAVRIDIS MARITIME INC
40.    APOLLONIA LINES SA
41.    ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD
42.    ARCHIPELAGO SHIPPING SA
43-    ARION SHIPPING LTD
44-    ARISTA SHIPPING S.A
45-    ARISTON NAVIGATION CORP.
46.    ARTEMISION MARITIME CO LTD
47•    ASTERISMOS NAVIGATION CORPORATION
48.    ASTRON SHIPMANAGEMENT S.A
49•    ATHENIAN SEA CARRIERS LTD
5θ.    ATHENIAN SHIP MANAGEMENT INC
51•    ATHENS DIVERSIFIED SHIPPING CO
52.    ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT LTD
53-    ATLANTIC DREDGING CORPORATION
54-    ATLANTIS MANAGEMENT INC
55-    ATLAS MARITIME LTD
56.    AVIN INTERNATIONAL SA
57-    BALTHELLAS CHARTERING SA
58.    BALTMED REEFER SERVICES LTD
59-    BARU DELTA MARITIME INC
60.    BLUE LINE SHIP MANAGEMENT S.A.
61.    BLUE OCEAN MARITIME INC.
62.    BLUE PLANET SHIPPING LIMITED
63.    BRAVE MARITIME CORPORATION INC
64.    BRIGHT NAVIGATION INC
65.    BRITISH BULKERS, INC
66.    BULKSEAS MARINE MANAGEMENT S.A.
67.    BYZANTINE MARITIME CORPORATION
68.    CALYPSO MARINE COMPANY LIMITED
69.    CANDIDE INVESTMENTS CORPORATION
70.    CAPE OFFSHORE LTD.
71.    CAPE SHIPPING SA
72.    CAPITAL MANAGEMENT SERVICES SA
73-    CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP
74.    CARRAS (HELLAS) SA
75-    CHANDRIS (HELLAS) INC
76.    CHARTERWELL MARITIME S.A.
77.    CHARTWORLI) MARITIME MANAGEMENT CORPORATION
78.    CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION
79-    CHEMNAV SHIPMANAGEMENT LTD
8ο.    CHIOS NAVIGATION (HELLAS) LTD
8ι.    CHRONOS SHIPPING CO LTD
82.    CLEMKO SHIP MANAGEMENT S.A.
83.    CLEOPATRA SHIPPING AGENCY LTD
84.    COMMERCIAL SHIPPING and TRADING COMPANY LIMITED
85.    COMMON PROGRESS COMPANIA NAVIERA SA
86.    CONBULK SHIPPING SA
87.    CONSOLIDATED MARINE MANAGEMENT INC
88.    CORAL SHIPPING CORP.
8q.    COSMOS MARINE MANAGEMENT S.A.
9θ.    COSTAMARE SHIPPING COMPANY SA
91.    CYPRUS SEA LINES CO. LTD
92.    D and S SHIPMANAGEMENT S.A.
93-    D. EFTHYMIOU SHIPPING SA
94-    DALEX SHIPPING COMPANY SA
95-    DALNAVE NAVIGATION INC
96.    DALOMAR SHIPPING S.A.
97-    DANAOS SHIPPING COMPANY LIMITED
98.    DEKOIL INC.
99-    DELFI SA
100.    DELTA INTERNATIONAL SHIPPING CO S.A.
101.    DELTA TANKERS LTD
102.    DERIVATIVES SHIPPING S.A
103•    DIAMANTIS PATERAS MARITIME LTD
104•    DIAMLEMOS SHIPPING CORPORATION
105•    DIANA SHIPPING SERVICES S.A.
106.    DIANIK BROSS SHIPPING CORPORATION S.A.
107•    DILESHIP MARINE CORP
108.    DND MANAGEMENT INC
109•    DOIL STEAMSHIP LIMITED
110.    DORIAN (HELLAS) SA
111.    DST SHIPPING INC
112.    DYNACOM TANKERS MANAGEMENT LTD
113•    DYNAGAS LTD
114•    E.NOMIKOS CORP.
115.    EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
116.    EFNAV COMPANY LIMITED
117.    EFSHIPPING COMPANY SA
118.    ELEMENT SHIPMANAGEMENT SA
119.    ELETSON CORPORATION
120.    ELMAR SHIPPING COMPANY SA
121.    ELMIRA SHIPPING AND TRADING S.A
122.    ELMIRA TANKERS MANAGEMENT S.A.
123.    EMPIRE BULKERS LIMITED
124.    EMPIRE CHEMICAL TANKER HOLDINGS INC
125.    EMPIRE NAVIGATION INC.
126.    EMPROS LINES SHIPPING COMPANY SP S.A
127•    EMPROS SHIPMANAGEMENT LTD.
128.    EMPROS SHIPPING MANAGEMENT SA
129.    ENESEL S.A
130.    ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.
131.    ENTRUST MARITIME CO LTD
132.    EPIDAURUS SA
133.    EQUINOX MARITIME LTD
134-    ESTORIL NAVIGATION LTD
135-    EUROBULK LTD.
136.    EURONAV SHIP MANAGEMENT (HELLAS) LTD
137-    EUROPEAN PRODUCT CARRIERS LTD
138.    EUROTANKERS INC
139•    EVALEND SHIPPING CO SA
140.    EVIA ISLAND LTD
141.    EVRIPOS SHIPMANAGEMENT INC
142.    FAF ALIOS SHIPPING SA
143-    FAIRDEAL GROUP MANAGEMENT SA
144-    FAIRSKY SHIPPING AND TRADING SA
145-    FCN MANAGEMENT INC
146.    FIRODI SHIPPING LTD
147-    FIRST LINES COMPANY SA
148.    FIVE OCEANS SALVAGE CONSULTANTS LIMITED
149-    F-MARITIME S.A.
ISO.    FOMENTOS ARMADORA S.A.
151.    FRANCO COMPANIA NAVIERA SA
152.    FREE BULKERS S.A
153.    G BULK CORP
154-    GasLog LNG Services Ltd.
155.    GENERAL MARITIME ENTERPRISES CORPORATION
156.    GENOA MARITIME SA
157.    GLEAMRAY MARITIME INC
158.    GLOBUS SHIPMANAGEMENT CORP.
159.    GOLDEN FLAME SHIPPING SA
160.    GOLDEN UNION ENTERPRISES SA
161.    GOLDEN UNION SHIPPING COMPANY SA
162.    GOLDENPORT MARINE SERVICES INC
163.    GOLDENPORT SHIPSMANAGEMENT LIMITED
164.    GOOD FAITH SHIPPING COMPANY SA
165.    GOURDOMICHALIS MARITIME S.A
166.    GRACE MANAGEMENT S.A.
167.    GS MARITIME CO LTD
168.    HALKIDON SHIPPING CORPORATION
169.    HELLENIC CARRIERS CORPORATION SA
170.    HELLENIC SHIPMANAGEMENT CORP.
171.    HELLENIC STAR SHIPPING COMPANY SA
172.    HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION
173.    HORIZON TANKERS LIMITED S.A
174.    LASON HELLENIC SHIPPING CO LIMITED
175.    IKAROS SHIPPING AND BROKERAGE LTD
176.    ILIOS SHIPPING COMPANY S.A.
177.    IMPERIAL BULKERS MANAGEMENT INC.
178.    IMS S.A.
179.    INTERNATIONAL MARINE MANAGEMENT COMPANY INC
180.    INTERUNITY MANAGEMENT CORPORATION SA
181.    IOLCOS HELLENIC MARITIME ENTERPRISES CO LTD
182.    IONIA MANAGEMENT SA
183.    IONIAN SHIPPING AND TRADING CORP.
184.    IONIC SHIPPING (MGT) INC.
185.    I RIKA SHIPPING S.A.
186.    J.G. GOUMAS (SHIPPING) COMPANY SA
187.    J.G. ROUSSOS SHIPPING SA
188.    J.P. SAMARTZIS MARITIME ENTERPRISES COMPANY SA
189.    JME NAVIGATION S.A.
190.    JOHN J. RIGOS MARINE ENTERPRISES S.A.
191.    KALLIANIS BROS SHIPPING S.A.
192.    KALLIANIS COMPANIA Ν AVI ERA SA
193.    KARGO CARRIERS S.A.
194.    KARLOG SHIPPING COMPANY LTD
195.    KASSLAN MARITIME NAVIGATION AGENCY LIMITED
196.    KATSIKIS AND SIGALAS LTD
197.    KBS LTD
198.    KONKAR SHIPPING AGENCIES SA
199.    KON-QUEST S.A
200.    KOUROS MARITIME ENTERPRISES INC
201.    KRISTEN MARINE S.A
202.    KRITSAS SHIPPING SA
203.    KYKLADES MARITIME CORPORATION
204.    L.P.L. SHIPPING SA
205-    LAM DA MARITIME SA
2θ6.    LARUS S.A.
207•    LASKARIDIS SHIPPING COMPANY LTD
2θ8.    LAVINIA CORPORATION
209•    LEMAR SHIPPING INC
210.    LEON SHIPPING and TRADING S.A.
211.    LEROS MANAGEMENT S.A.
212.    LIDMAR SHIPPING AND TRADING COMPANY LTD
213.    LL ENERGY S.A
214•    LOAD LINE MARINE S.A.
215.    LOMAR SHIPPING AND MANAGEMENT INC
216.    LOTUS SHIPPING COMPANY LIMITED
217•    LOUCAS G. MATSAS MARITIME ENTERPRISES S.A.
218.    MACKEM MANAGEMENT S.A.
219.    MAGNA MARINE INC
220.    MAJESTIC INTERNATIONAL CRUISES INC
221.    MANTINIA SHIPPING COMPANY SA
222.    MARAN GAS MARITIME INC
223.    MARAN TANKERS MANAGEMENT INC
224•    MARASTRO COMPANIA NAVIERA S.A.
225.    MARE MARITIME COMPANY S.A.
226.    MARE SHIPMANAGEMENT S.A
227•    MARINE MANAGEMENT BULK SERVICES INC.
228.    MARINE MANAGERS LTD
229.    MARINE TRUST LTD
230.    MARITIME CONSORTIUM OF THESSALONIKI INC
231.    MARITIME ENTERPRISES MANAGEMENT S.A
232.    MARITEAM SERVICES INC
233-    MARMARAS NAVIGATION LIMITED
234.    MARYVILLE MARITIME INC
235.    MEADWAY SHIPPING AND TRADING INC
236.    MEANDROS LINES SA
237.    MEDCARE SHIPPING SA
238.    MEDTANKERS MANAGEMENT LTD
239-    MEGA SHIPPING LINE CORP.
240.    MEGA TUGS SALVAGE AND TOWAGE S.A
241.    METROSTAR MANAGEMENT CORP.
242.    MIDSHIP MARITIME S.A.
243.    MILLENIA MARITIME INC
244.    MINERVA MARINE INC
245-    MODION MARITIME MANAGEMENT SA
246.    MYKONOS SHIPPING COMPANY LIMITED
247-    N.G.LIVANOS MARITIME COMPANY LIMITED
248.    NAFTOMAR SHIPPING AND TRADING CO LTD
249-    NARVAL SHIPPING CORPORATION
25θ.    NAVARONE S.A
251.    NAVIGATOR TANKERS MANAGEMENT S.A.
252.    NAVINA MARITIME SA
253•    NAVIOS SHIPMANAGEMENT INC
254•    NAVIOS TANKERS MANAGEMENT INC.
255-    NAVITAS COMPANIA MARITIMA SA
256.    NEDA MARITIME AGENCY CO LTD
257•    NEPTUNE LINES SHIPPING AND MANAGING ENTERPRISES
258.    NEREUS SHIPPING S.A.
259-    NEW SHIPPING LIMITED
200.    NEWPORT S.A.
201.    NGM ENERGY S.A.
202.    NICHOLAS G.MOUNDREAS SHIPPING SA
263.    NIDEIR MARITIME INC
204.    NIOVIS SHIPPING COMPANY S.A.
265.    OCEAN WAVE MARITIME CO
266.    OCEANFLEET SHIPPING LIMITED
267.    OCEANFREIGHT MARITIME LTD.
268.    OCEAN GOLD TANKERS INC
269.    ODYSEA CARRIERS S.A.
270.    OMICRON SHIP MANAGEMENT INC
271.    OPERA S.A.
272.    ORDER SHIPPING COMPANY LIMITED
273.    ORMOS COMPANIA NAVIERA SA
274.    ORPHEUS MARINE TRANSPORT CORPORATION
275.    Ρ AND Ρ SHIPPING COMPANY (HELLAS) SA
276.    PACIFIC and ATLANTIC (SHIPMANAGERS) INC.
277-    PALO MAR MARITIME INC.
278.    PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD.
279-    PARADISE NAVIGATION SA
28ο.    PARALOS MARITIME CORPORATION S.A
281.    PEGASUS MARITIME ENTERPRISES INC
282.    PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A.
283.    PHOENIX SHIPHOLDING CORP.
284.    PITIOUSA SHIPPING SA
285.    PL SHIPPING CO.
286.    PLEIADES SHIPPING AGENTS SA
287.    PLUTOFYLAX SHIPPING CORPORATION
288.    POLEMBROS SHIPPING LIMITED
289.    POLYAR SHIPPING CO. LTD.
290.    POSEIDON SHIPPING CO LTD
291.    PRIMAL SHIPMANAGEMENT INC
292.    PRIME GAS MANAGEMENT INC.
293.    PRIME MARINE MANAGEMENT INC
294.    PRIMEBULK SHIPMANAGEMENT LTD
295.    PRIMEROSE SHIPPING CO. LTD
296.    PRODUCT SHIPPING AND TRADING S.A.
297.    PROMETHEUS SHIPPING S.A
298.    PROSPERITY BAY SHIPPING COMPANY LTD
299.    PROTANK MANAGEMENT S.A.
300.    PYXIS MARITIME CORP.
301.    QUANTUM SHIPPING LTD.
302.    QUEENSWAY NAVIGATION CO LTD
303.    RANGER MARINE SA
304.    REEFER AND GENERAL SHIP MANAGEMENT COMPANY INC
305.    REGAL AGENCIES CORP.
306.    REMI MARITIME CORPORATION
307.    REV MARITIME LTD.
308.    ROSWELL NAVIGATION CORP.
309.    ROSWELL TANKERS CORP.
310.    ROXANA SHIPPING SA
311.    S. FRANGOULIS (SHIPMANAGEMENT) LIMITED
312.    SAFE SPRING MARINE S.A.
313.    SAFETY MANAGEMENT OVERSEAS SA
314•    SAINT MICHAEL SHIPPING COMPANY LTD
315.    SAMOS STEAMSHIP COMPANY
316.    SEA GATE NAVIGATION LTD
317.    SEA GLOBE MANAGEMENT AND TRADING INC.
318.    SEA HAWK MARITIME S.A.
319.    SEA JUSTICE SA
320.    SEA PIONEER SHIPPING CORPORATION
321.    SEA TRADERS SA
322.    SEA WORLD MANAGEMENT AND TRADING INC
323.    SEADAR SHIPMANAGEMENT S.A.
324.    SEALESTIAL NAVIGATION CO.
325.    SEALINK NAVIGATION LTD
326.    SEAMAR MANAGEMENT S.A.
327.    SEAMAX MARINE INC
328.    SEASTAR CHARTERING LTD
329.    SEASTAR MARITIME MANAGEMENT SA
330.    SHELTON NAVIGATION S.A.
331.    SIFNOS NAVIGATION SA
332.    SILO MANAGEMENT SA
333.    SILVER LAKE SHIPPING COMPANY SA
334.    SILVER MARITIME INC
335.    SIRIOS SHIP MANAGEMENT COMPANY LTD
336.    SOVEREIGN NAVIGATION CORPORATION
337.    SPRING MARINE MANAGEMENT S.A.
338.    SPRINGFIELD SHIPPING COMPANY PANAMA SA
339.    STAM SHIPPING S.A.
340.    STAMCO SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED
341.    STANDARD BULK TRANSPORT CORPORATION
342.    STAR BULK MANAGEMENT INC
343.    STAR MARINE MANAGEMENT INC
344.    STARBULK S.A.
345.    STAVROS DAIFAS MARINE ENTERPRISES SA
346.    STAVROS ROUSSOS MANAGEMENT AND CHARTERING SA
347.    STEALTH MARITIME CORP.SA
348.    STYGA COMPANIA NAVIERA SA
349.    SUN ENTERPRISES LTD
350.    SVITZER Salvage B.V.
351.    SWISSMARINE INC
352.    TARGET MARINE SA
353.    TEAM FUEL CORP.
354.    TECHNOMAR SHIPPING INC
355.    TEO SHIPPING CORPORATION
356.    THALKAT SHIPPING SA
357•    THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC
358.    THIRD MILLENIUM SHIPPING LTD
359.    TIDE LINE INC
360.    Titan Maritime Ltd
361.    TMS Bulkers Ltd
362.    TMS CARDIFF GAS LTD
363.    TMSDRYLTD
364.    TMS TANKERS LTD
365.    TOISA LIMITED
366.    TRADE FORTUNE INC
367.    TRANSBULK MANAGEMENT INC
368.    TRANSMAN SHIPMANAGERS SA
369.    TRANSMAR SHIPPING COMPANY S.A.
370.    TRANSMED SHIPPING CO. LTD
371•    TRANSMED SHIPPING LIMITED
372.    TRIBULK SHIPPING LTD
373.    TRI-MARINE SA
374-    TRISTAR MANAGEMENT LTD.
375.    TRITEA MARITIME LTD
376.    TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT ("TCM") S.A.
377•    TSAKOS ENERGY MANAGEMENT LTD
378.    TSAKOS SHIPPING AND TRADING SA
379-    TSANGARIS BROS LTD
38ο.    TSAVLIRIS RUSS (WORLD WIDE SALVAGE AND TOWAGE) LIMITED
381.    TSAVLIRIS SALVAGE (INTERNATIONAL) LIMITED
382.    TST INTERNATIONAL S.A.
383.    UNIMAR SUCCESS S.A.
384-    UNIMED GLORY S.A
385-    UNION COMMERCIAL INCORPORATED
386.    UNION MARINE ENTERPRISES SA
387-    UNIT MARITIME INC
388.    UNIT MARITIME TANKERS S.A.
389-    Unitized Ocean Transport Limited
39θ.    V. SHIPS GREECE LTD
391-    VAL ENTERPRISES S.A
392-    VALERIE SHIP MANAGEMENT LLC
393-    VALIANT SHIPPING SA
394-    VAMVASHIP MARITIME SA.
395-    VARSHIP SHIPPING CO LTD
396.    VITA MANAGEMENT SA
397-    VRONTADOS SA
398.    VULCANUS TECHNICAL MARITIME ENTERPRISES S.A.
399-    W.E.M LINES SA
4θθ.    WESTGATE TANKSHIPS INC.
4θΐ.    WINDFORCE MARITIME ENTERPRISES INC
402.    WORLD MANAGEMENT INC
4θ3•    Ζ and G HALCOUSSIS CO LTD
4θ4•    ZEPHYROS MARITIME COMPANY
4θ5•    ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4θ6.    ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ
407•    ΑΚΤΑΙΑ ΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
408.    ΑΚΤΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4θ9•    ΑΚΤΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4ΐο.    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4ΐι.    ΑΛΦΑ ΦΟΡΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
412.    ΑΜΑΡΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
413-    ΑΝΤΑΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
414.    ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
415-    ΑΥΛΙΣ Ν.Ε.
416.    ΒΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
417-    ΒΗΤΑ Α ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
418.    ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
419-    ΓΚΡΕΚΟΜΑΡ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕ
420.    ΓΡΑΜΜΑΙ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ Ν.Ε.
421.    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ Ν.Ε.
422.    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
423.    ΕΝΩΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΏΝ ΒΟΛΟΥ Ν.Ε.
424.    ΕΥΡΙΠΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν.Ε.
425.    ΕΥΡΩΠΗ ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
426.    ΗΝΩΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
427.    ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
428.    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
429.    ΘΗΣΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
430.    ΙΝΤΕΡΓΙΟΥΝΙΤΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
431.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
432.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 12 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
433.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 14 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
434.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 15 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ
435.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΐ6 - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
436.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΐ8 ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
437.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 2θ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
438.    ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ II ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
439.    ΚΑΡΩΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
440.    ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ Ν.Ε.
441.    ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΣ (ΕΛΛΑΣ) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΊΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
442.    ΛΟΥΚΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
443.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ - ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
444.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
445.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ - ΛΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
446.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
447.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ - ΧΙΟΣ I ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
448.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
449.    ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
450.    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ II ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
451.    ΜΑΡΔΙΑΝ ΔΥΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
452.    ΜΑΡΔΙΑΝ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
453.    ΜΑΡΔΙΑΝ ΤΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
454.    ΜΑΡΙΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ν.Ε.
455.    ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ VII ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
456.    ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ Χ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
457.    ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ XII ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
458.    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΝΕ
459.    ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ II ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
460.    ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΝ
461.    ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ
462.    ΝΙΒΕΡ ΛΑΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
463-    ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ν.Ε.
464-    ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ
465-    ΟΛΥΜΠΟΣ Ν.Ε.
466.    ΠΑΓΑΣΗΊΊΚΟΣΝ.Ε.
467-    ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
468.    ΠΗΛΙΟΝ Ν.Ε.
469-    ΠΛΕΖΙΟΥΡ ΚΡΟΥΪΖΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
47θ.    ΠΟΛΡΩΜ ΟΙΛ Ν.Ε.
471.    ΠΡΟΒΙΝΓΕΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
472.    ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΝ
473-    ΣΕΙΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
474-    ΣΙΦΝΟΣ II ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
475-    ΣΟΥΔΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
476.    ΤΖΕΤ - ΤΑΝΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
477-    ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
478.    ΦΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Β. «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 31η Ιουλίου 2014 αφενός


1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Αντώνη Σαμαρά (στο εξής το «Ελληνικό Δημόσιο»)
και αφετέρου

2. Ατομικώς ένα έκαστο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφαίνονται στο Παράρτημα I, του Συνυποσχετικού, τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμη, στον οποίο συντρέχει η ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής η «Ναυτιλιακή Κοινότητα»)
καλούμενοι στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, ένας έκαστος «Συμβαλλόμενο Μέρος», από κοινού «Συμβαλλόμενοι»,
Συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα: Άρθρο ι
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο ι του Άρθρου 8 του από ι8 Ιουλίου 2013 Συνυποσχετικού μεταξύ των Συμβαλλομένων στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη, οι Συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε τροποποίηση της παραγράφου Γ' του προοιμίου
και των άρθρων 3 «Υπολογισμός Οικειοθελούς Παροχής» και 4 «Χρόνος Καταβολής της Οικειοθελούς Παροχής» κατά τα οριζόμενα στα κατωτέρω άρθρα της παρούσης Πρόσθετης Πράξης.


Άρθρο 2
Το σημείο Γ' του προοιμίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Το γεγονός ότι η Οικειοθελής Παροχή μαζί με τη φορολογική υποχρέωση που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται στην Ελλάδα, με τις διατάξεις του ν.4110/2013, την επιβληθείσα έκτακτη εισφορά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ι του άρθρου 45 του ν.4111/2013, που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011, επί των εισαγομένων εισοδημάτων των μετόχων των πλοιοκτητριών εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται στο ν.27/1975, πιστεύεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της σημερινής χωρητικότητας, ότι θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των io5.ooo.ooo ευρώ ετησίως.»


Άρθρο 3
1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου ι του άρθρου 3 η φράση «καταβάλλεται κατ' έτος επί τριετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία»

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου ι του άρθρου 3 η φράση «καταβάλλεται κατ' έτος επί τριετία» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται κατ' έτος επί τετραετία».

3. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 ως εξής: «4- Για τον υπολογισμό του ποσού της Οικειοθελούς Παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011, υπολογιζομένης της εισφοράς αυτής από το φορολογικό έτος (χρήση) 2013 και μέχρι τη λήξη ισχύος του Συνυποσχετικού και της παρούσης Πρόσθετης Πράξης, επί των εισαγομένων εισοδημάτων των μετόχων των πλοιοκτητριών εταιρειών, όπως βεβαιώνεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. 5. Οι συμβαλλόμενοι θα παρακολουθούν απολογιστικά τις χρηματικές καταβολές της Οικειοθελούς Παροχής και, σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 20ΐ6, υπολείπονται των ποσών που ορίζονται στο σημείο Γ" του προοιμίου του παρόντος, η Ναυτιλιακή Κοινότητα αποδέχεται να προτείνει τους βέλτιστους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα καλυφθεί ενδεχόμενη διαφορά από την Ναυτιλιακή Κοινότητα. » 6. Σε περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά της Οικειοθελούς Παροχής μέχρι και το τέλος του έτους 2016, υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο σημείο Γ' του προοιμίου του παρόντος, η διαφορά θα προσμετράται για το έτος 2017. Στην περίπτωση κατά την οποία, το καταβληθέν ποσό της Οικειοθελούς Παροχής για τα έτη 2014-2017 υπερβεί απολογιστικά το ποσό που ορίζεται στο σημείο Γ' του προοιμίου, τότε η διαφορά αυτή, μετά από κοινή συμφωνία της Κυβέρνησης με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, θα διατεθεί υπέρ του ειδικού σκοπού του Κεφαλαίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης.»


Άρθρο 4
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού αριθμείται ως μόνη παράγραφος του άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής:

Ι. η φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά το χρονικό διάστημα 2014-2017».

Στο τέλος της προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για τον υπολογισμό και την καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής που αφορά τη φορολογία των πλοίων, οι εταιρείες υποβάλλουν σχετική δήλωση στη Φορολογική Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου εκάστου έτους. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιείται μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους.
Ειδικά για το έτος 2014 οι ως άνω δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014- Η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014. Ειδικά για το έτος 2017 η καταβολή της Οικειοθελούς Παροχής θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να προσμετρηθεί στο προηγούμενο έτος.»


2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Συνυποσχετικού διαγράφεται.Άρθρο 5
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Συνυποσχετικού «Έναρξη και λήξη ισχύος του Συμφωνητικού», η έναρξη ισχύος της παρούσης Πρόσθετης Πράξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα Πρόσθετη Πράξη, και ως ημερομηνία λήξης ορίζεται ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής της Οικειοθελούς Παροχής, όπως ορίζεται στο Συνυποσχετικό, που τροποποιείται με την παρούσα.
Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπογράφεται ως έχει σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα.


01 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ελληνικό Δημόσιο    Για τη Ναυτιλιακή Κοινότητα

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης
Αντώνης Σαμαράς    Θεόδωρος Βενιάμης ».


Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του ν.4223/2013 (Α' 287).

[Αρθρο 14. Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας

1. Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ετήσια παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής:
α. Για όλα τα πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόμου, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) παραπάνω έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου προβλεπόμενες μειώσεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975.
β. Για τα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία (3) επόμενα έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 26 του ν. 27/1975.]Άρθρο... Λοιπές διατάξεις

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν.4170/2013 (Α' 163), η υφιστάμενη περίπτωση (δ) αναριθμείται σε (ε) και προστίθεται νέα περίπτωση (δ) ως εξής: «(δ) η παράταση του δικαιώματος που περιγράφεται στην παράγραφο ι του άρθρου 3 του συμβολαίου, καθώς και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 920/1971 (Α' 148) και η επέκταση του δικαιώματος αυτού επί της παραλίας και»

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν.4170/2013, μετά τις λέξεις «μπορεί να λυθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή να τροποποιηθεί, ιδίως δε να ορισθεί η διατήρηση του δικαιώματος που περιγράφεται στην παράγραφο ι του άρθρου 2 και η παράταση της διάρκειας αυτού»

γ. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 70 του ν.4170/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5 Στη συνολική έκταση του ακινήτου που αφορά η από 20.12.1975 σύμβαση που κυρώθηκε δια του ν. 377/1976 (Α' 177) ανήκουν και οι εκτάσεις συνολικής επιφανείας 7.015,37 τετραγωνικών μέτρων που προέκυψαν από νεότερη ορθή εφαρμογή του με αριθμό 3517/1958 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Αμοιραδάκη, νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 35 και με αύξοντα αριθμό 482 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας, σε συνδυασμό με την από 01.03.2010 γεωαναφορά της γραμμής του χειμέριου κύματος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά και ευρίσκονται ανάμεσα στο ως άνω ακίνητο και την κατά τα ως άνω γραμμή του χειμέριου κύματος.

Το δημόσιο κτήμα με αριθμό βιβλίου καταγραφής 240Π της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά συνολικής επιφανείας 7-223,13 τετραγωνικών μέτρων περιέρχεται δια του παρόντος μετά των επ' αυτού συστατικών και παραρτημάτων κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα της έκτασης που αποκτά, το δικαίωμά του επ' αυτής και μνεία της παρούσας διάταξης. Η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας της αποκτώμενης έκτασης ή/και στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, εφόσον λειτουργεί τέτοιο.
Η έκταση συνολικής επιφανείας 2.728,73 τ.μ. που εμφαίνεται με στοιχεία ..." στο από 16/4/2014 απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του τοπογράφου μηχανικού Διονυσίου Σκουρλή, νομίμως θεωρημένου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, χαρακτηρίζεται τουριστικό δημόσιο κτήμα, κατά την έννοια των άρθρων 12α - Ι2γ του ν.δ. 180/1946 (Α' 324) και η διοίκηση και διαχείρισή του ανατίθεται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.».


Ετικέτες για αναζήτηση πλοία εισφορά εφοπλιστών ναυτιλιακή


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο