Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ανοικτή Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜμΕ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
http://www.eneiset.gr

Ανοικτή Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜμΕ

29 Σεπτεμβρίου 2014

Λάβαμε ενημέρωση από τον ΣΕΒ για διαβούλευση σχετικά με το ως άνω θέμα. Θεωρούμε ότι αυτή η δημόσια διαβούλευση είναι χρήσιμη για όλες τις εταιρείες και όχι μόνο τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Εξάλλου, οι όποιες πρωτοβουλίες για τις ΜΜΕ δεν πρέπει να ανταγωνίζονται τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ας σημειωθεί ότι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜΜΕ που ισχύει από την 1.1.2005 προβλέπει ότι αυτές πρέπει να είναι εταιρείες με εργαζόμενους που να μην ξεπερνούν τους 250, να έχουν πωλήσεις έως €50 εκ. και με σύνολο ενεργητικού και παθητικού μικρότερο από €43 εκ.

Με αφορμή αυτή την πρόσκληση, επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά την ανάγκη απάντησης στις Ευρωπαϊκές έρευνες. Πολλά έχουν αλλάξει στην γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Ένα από αυτά είναι ότι οι τρεις νέες εποπτικές αρχές (η EBA για τις τράπεζες, η ESMA για τις εταιρείες και η EIOPA για τους ασφαλιστικούς φορείς) είναι υποχρεωμένες βάσει καταστατικού να διεξαγάγουν μια ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA - Cost Benefit Analysis). Μολονότι η έρευνα για τις ΜΜΕ δεν προέρχεται από τις νέες αυτές αρχές, κρίνουμε σκόπιμο για τις εισηγμένες να ενημερωθούν κατά πόσο αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τους δημιουργήσουν προβλήματα.

Τέλος, στην περίπτωση που οι εταιρείες μας αποφασίσουν να συμμετάσχουν, παρακαλούμε να μας κοινοποιηθούν οι χειρισμοί που θα επιλεχθούν, καθώς και τυχόν απορίες επί του θέματος, ώστε να τις υποστηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε.

____________________________________

9 /9/2014 – 15/12/2014

Πώς θα κάνουμε την ΕΕ καλύτερη για τις ΜμΕ; η Επιτροπή ζητά την άποψή σας

Τι χρειάζονται οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στην Ευρώπη από τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ; Αυτό αποτελεί το κύριο ερώτημα της διαβούλευσης που ξεκίνησε σήμερα η Επιτροπή για να συμβάλει στην αναβάθμιση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (SBA). Η πρωτοβουλία SBA - η οποία αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των μικρών εταιρειών - έχει ήδη αποδείξει πόσο καλή βάση είναι για την πολιτική σχετικά με τις ΜμΕ. Καθώς βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (μέσω των χρηματοδοτικών μέσων CIP και τώρα του COSME), ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν λύσεις που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές αλλού, αλλά και να παρουσιάσουν εξίσου καλές δικές τους ιδέες. Ο συνδυασμός της με σημαντικές πρωτοβουλίες για έξυπνη νομοθεσία έχει συμβάλει στην επιτυχημένη προσπάθεια των ΜμΕ να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.

Ο κ. Ferdinando Nelli Feroci, αρμόδιος επίτροπος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να βαδίζει στον δρόμο της ανάκαμψης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Small Business Act εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜμΕ να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θέλει να μάθει τι σκέπτεστε και είναι έτοιμη να ακούσει τις παρατηρήσεις σας.»

Πέντε πυλώνες που θα βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ να ευδοκιμήσουν

Τη φετινή άνοιξη, επιχειρηματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπρόσωποι ΜμΕ των εθνικών κυβερνήσεων (απεσταλμένοι των ΜμΕ) συμφώνησαν ήδη ότι οι τέσσερις υπάρχοντες πυλώνες της SBA θα πρέπει να διατηρηθούν:

• Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: παρά τις κάποιες ενδείξεις μιας θετικότερης προοπτικής, οι ΜμΕ εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ανάγκη από οικονομικά προσιτές λύσεις για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών τους αναγκών.
• Πρόσβαση στις αγορές / διεθνοποίηση: για να αναπτυχθούν οι ΜμΕ, πρέπει να διερευνηθούν νέες αγορές.
• Επιχειρηματικότητα: η διαρκής υποστήριξη των δυνητικών επιχειρηματιών είναι ζωτικής σημασίας λόγω των ποσοστών της ανεργίας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ιδίως μεταξύ των νέων.
• Βελτίωση της νομοθεσίας: η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον τομέα αυτόν.
Για να περιοριστούν οι διαφορές δεξιοτήτων που διαπιστώνονται μεταξύ των οικονομιών της Ευρώπης, συμφωνήθηκε, επίσης, να προστεθεί ένα πέμπτος πυλώνας ώστε να γίνει ακόμη πιο σταθερή η πολιτική της ΕΕ για τις ΜμΕ:
• Κατάρτιση και δεξιότητες των επιχειρηματιών και του προσωπικού: για να αναπτυχθεί η οικονομία, οι επιχειρηματίες θα πρέπει αφενός να διαθέτουν οι ίδιοι δεξιότητες και αφετέρου να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρόσκληση για δράση

Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα επιζητεί περισσότερες πληροφορίες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και των επιχειρηματικών οργανώσεων, που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η SBA θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

Καθώς οι δημόσιες διαβουλεύσεις που διοργανώνει η Επιτροπή παραμένουν ανοιχτές για 12 εβδομάδες, η εν λόγω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15/12/2014.

Η διεύθυνση για τη δημόσια διαβούλευση είναι εδώ.

Νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις («Small Business Act»)

Η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008, αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜμΕ στην οικονομία της ΕΕ και για πρώτη φορά θεσπίζει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής για τις ΜμΕ για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η συνολική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας, να παγιωθεί οριστικά η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις ως τις δημόσιες υπηρεσίες, και να προωθηθεί η ανάπτυξη των ΜμΕ βοηθώντας τις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η πρωτοβουλία «Small Business Act» για την Ευρώπη αφορά όλες τις ανεξάρτητες εταιρείες που έχουν λιγότερους από 250 εργαζομένους, δηλαδή, το 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Ιστορικό

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με αποτέλεσμα μόχλευσης που μπορεί να αποδώσει έως και 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις ΜμΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ΜμΕ, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Το πρόγραμμα COSME βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) χάρη στο οποίο διοχετεύθηκαν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε μορφή δανείων και 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε πάνω από 328.000 ΜμΕ στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2007-2013.

Περισσότερες πληροφορίες:

«Small Business Act» για την Ευρώπη

Επανεξέταση των επιδόσεων των ΜμΕ και στοιχεία ανά χώρα σχετικά με την SBA

Διακρίνεται ανάκαμψη στον ορίζοντα; Ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ 2012/13

Απαντώντας στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων


International Trade and Relations
SEV
Hellenic Federation of Enteprises


5, Xenophontos Str., 105 57 Athens, Greece
T: +30 211 5006 120, +30 211 5006 000, F: +30 210 3222 929
E: [email protected] ● www.sev.org.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο