Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σύσταση της Ε.Ε. για τη φορολόγηση πλοίων με αλλοδαπή σημαία και προειδοποιήσεις για μη εφαρμογή μίας δέσμης μέτρων σε άλλα θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να σταματήσει τις φορολογικές διακρίσεις για πλοία με αλλοδαπή σημαία.

Δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας και συστάσεις γιατί δεν συμμορφώνεται με υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων σχετικά με τις υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 147 αποφάσεις, μεταξύ των οποίων 39 αιτιολογημένες γνώμες και 4 αποφάσεις παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει,.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της ΕΕ

Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο στην ΕΛΛΑΔΑ για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ανεπαρκή επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. Πέντε έτη μετά την πρώτη απόφαση, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα, προτείνοντας κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 14 904 736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72 864 ευρώ μέχρις ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις.

Δικαιώματα των επιβατών: Η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να διασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με λεωφορεία και πούλμαν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο να υιοθετήσουν τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011].

Το Λουξεμβούργο δεν έχει θεσπίσει ακόμη σύστημα κυρώσεων για να διασφαλίσει τον απόλυτο σεβασμό του κανονισμού. Στην Ελλάδα οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν μπορούν να επιβάλουν τους κανόνες, περιλαμβανομένων των κυρώσεων, αναφορικά με ορισμένες υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν που καλύπτονται από τον κανονισμό. Ο κανονισμός ορίζει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορεία και πούλμαν στην ΕΕ και άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Μαρτίου 2013, ημερομηνία μέχρι την οποία όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν βάσει της νομοθεσίας να εκπληρώσουν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Τα αιτήματα της Επιτροπής λαμβάνουν τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο πρέπει εντός δύο μηνών να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού· στην αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία για τα πρατήρια καυσίμων αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επισήμως από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της, η οποία επιτρέπει στα πρατήρια καυσίμων στα χερσαία σύνορά της με τους Κήπους (Τουρκία), την Κακκαβιά (Αλβανία) και τους Ευζώνους (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) να πωλούν καύσιμα χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όταν ένα όχημα εφοδιάζεται με καύσιμα, το καύσιμο θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει πωληθεί για κατανάλωση και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παραμείνει υπό καθεστώς αναστολής φόρων. Ως εκ τούτου, στην πώληση του εν λόγω καυσίμου θα πρέπει να χρεώνονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν η Ελλάδα δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για συμμόρφωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. (Αρ. αναφ.: 2013/2038).

Φορολογία: Η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ να σταματήσει τις φορολογικές διακρίσεις για πλοία με αλλοδαπή σημαία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει τους κανόνες φορολογικών διακρίσεων για πλοία με αλλοδαπή σημαία. Σύμφωνα με τους ελληνικούς φορολογικούς κανόνες, τα πλοία με ελληνική σημαία και ορισμένα σκάφη τα οποία διαχειρίζεται η Ελλάδα εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος και αντ' αυτού υπόκεινται στον απλοποιημένο και χαμηλότερο ειδικό φόρο χωρητικότητας για ναυτικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, τα πλοία με αλλοδαπή σημαία υπόκεινται σε λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς φόρου εισοδήματος. Επιπλέον, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει εξαίρεση φόρου εισοδήματος για μερίσματα από οντότητες που χρησιμοποιούν πλοία με ελληνική σημαία, αλλά όχι για μερίσματα από εταιρείες που χρησιμοποιούν πλοία με αλλοδαπή σημαία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιοι κανόνες αντίκεινται στους κανόνες της ΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. (Αρ. αναφ.: 2012/4155)

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει τους κανόνες ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας, καθώς και ένα σαφές σύνολο δικαιωμάτων για νόμιμους διακινούμενους εργαζομένους


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει επαρκή δράση για να εφαρμόσει την οδηγία 2011/98/EΕ. Η οδηγία εισάγει ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους της ΕΕ και κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος. Η αποκαλούμενη «οδηγία ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας» έπρεπε να είχε εφαρμοστεί έως τις 25 Δεκεμβρίου 2013.

Παρά την προειδοποιητική επιστολή που εστάλη τον περασμένο Ιανουάριο (το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας επί παραβάσει), οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμα κοινοποιήσει κανένα μέτρο μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Γι' αυτό η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας της με το δίκαιο της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ.


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΕ καύσιμα πλοία απόβλητα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο