Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική (Logistics)

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εισήχθη σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις Ρυθμίσεις Θεμάτων Εφοδιαστικής (logistics)


Εισήχθη σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής (Γ΄ Θερινό Τμήμα) το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις Ρυθμίσεις θεμάτων εφοδιαστικής (logistics).

Η εφοδιαστική μπορεί σήμερα να δώσει μεγαλύτερη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, ως εξωστρεφής κλάδος που ενισχύει τη διεθνή θέση και ανταγωνιστικότητα της χώρας και προσφέρει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί σχετικά με τη σημασία της εφοδιαστικής για την παγκόσμια οικονομία ότι ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται στα 5,4 τρις € ή 13,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος για την ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί η γεωγραφική της θέση, καθώς το 52% του διερχόμενου φορτίου που διακινείται μέσω του Σουέζ με κατεύθυνση προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλήγει σε λιμένες της Μεσογείου, ενώ από εκεί μεταφέρεται με άλλα μεταφορικά μέσα προς το Βορρά. Η Ελλάδα βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και της διώρυγας του Σουέζ.

Ωστόσο, ο κλάδος της εφοδιαστικής στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ, ενώ, ακριβώς λόγω της εμπορευματικής κίνησης και της γεωγραφικής θέσης της χώρας, μπορεί ν’ αναπτυχθεί πολύ περισσότερο.

Το σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης προσέγγισης και μιας εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, που κατέχει σχετική τεχνογνωσία.

Αποτελεί προϊόν της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τα logistics, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και της αγοράς, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή.

Όπως είναι γνωστό, το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, σε συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και συζητήθηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή αρχές Ιουνίου.

Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου από την Επιτροπή συνεχίστηκε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, ενώ στο πνεύμα της συνεχιζόμενης διαβούλευσης ενσωματώθηκαν ήδη, στο κείμενο που έφθασε στο Τμήμα ως πρακτικό της Επιτροπής, ιδέες και προτάσεις που προτάθηκαν τόσο από φορείς όσο και από Βουλευτές.

Αναφέρεται ενδεικτικά η καλύτερη όσμωση με το ν.3982/2011 για τα επιχειρηματικά πάρκα, η αξιοποίηση για τις οικείες επιχειρήσεις του ΓΕΜΗ, η σύνθεση του Συμβουλίου Εφοδιαστικής, η φύση και ο χαρακτηρισμός των εθνικής εμβέλειας πάρκων ως «επιχειρηματικών / εμπορευματικών» κ.α.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου:

• Θέτει το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ταχεία και οργανωμένη ανάπτυξη του κλάδου.

• Περιέχει σύγχρονούς ορισμούς και ειδικά στον όρο της εφοδιαστικής προσδίδει και αναγνωρίζει το σύνθετο ρόλο που σήμερα διαδραματίζει για τη μεταφορά, διαμεταφορά, αποθήκευση αλλά και τη συσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση προϊόντων (αρ.1).

• Αναφέρει ότι το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), δηλαδή η μονάδα των logistics, δεν περιορίζεται μόνο στις κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής αλλά επεκτείνεται και σε συμπληρωματικές δραστηριότητες (αρ.1).

• Απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης στον κλάδο των logistics στο πνεύμα του πρόσφατου νόμου – πλαισίου 4262/2014 για την αδειοδότηση επιχειρήσεων. Κύριο κριτήριο για την ακολουθητέα διαδικασία αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής αποτελεί η περιβαλλοντική κατάταξη των Κέντρων αυτών επί τη βάσει των διατάξεων του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων (αρ.8).

• Ορίζει ότι τα περισσότερα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Α΄, κατατάσσονται δηλαδή στην κατηγορία Β΄ ή δεν κατατάσσονται λόγω της ιδιαίτερα μικρής όχλησης για το περιβάλλον, θα αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών που θα καθορισθούν με την έκδοση υπουργικής αποφάσεως (αρ.8).

• Εξισώνει τους όρους δόμησης των αποθηκευτικών χώρων με τα βιομηχανικά κτήρια και καταργεί το διαχωρισμό βιομηχανικής-εμπορικής αποθήκης. Ήταν ένα αίτημα του κλάδου που ικανοποιείται και θα διευκολύνει την υλοποίηση επενδύσεων (αρ.8).

• Θέτει για πρώτη φορά κανόνες για την αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων εντός του αστικού ιστού μέσω των σχετικών ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και δράσεις για την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής (green logistics). Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η ανάπτυξη πρακτικών αστικής μεταφοράς που προωθούν την αποσυμφόρηση του αστικού οδικού δικτύου, τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την εξοικονόμηση πόρων, την αειφόρο ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων (αρ.4-5).

• Προβλέπει τη δημιουργία εθνικής εμβέλειας πάρκων εφοδιαστικής, τα οποία θα υπάγονται σε διαδικασίες fast track ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών (αρ.14).

• Δίνει τη δυνατότητα ώστε στα ακίνητα του Θριασίου πεδίου και του στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσ/νικη, να αναπτύσσονται επιχειρηματικά πάρκα εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας (αρ.15).

• Προβλέπει την τυποποίηση στα ελληνικά Logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) (αρ.16).

• Αναβαθμίζει την υφιστάμενη Επιτροπή logistics σε Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, χωρίς επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό (αρ.7).

• Προβλέπει ότι όσες εγκαταστάσεις φέρουν τα χαρακτηριστικά των ΚΑΔ και έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, δεν χρειάζονται νέα διαδικασία αδειοδότησης.

• Ορίζει ότι όσες εγκαταστάσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, μπορούν να λάβουν ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς την επιβολή προστίμου, εντός περιόδου δύο ετών από την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των ΚΑΔ (αρ.13).

• Για τις επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά ΚΑΔ που λειτουργούν σε περιοχές με ασύμβατες προς τη δραστηριότητα αυτή χρήσεις γης, εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης προθεσμίας μετεγκατάστασης (αρ.75§1 ν.3982/2011).

• Η εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική συμπληρώνεται, τέλος, με: α) κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση μέσω του νέου ΕΣΠΑ και β) τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών υποδομών, χωρίς τον οποίο δεν είναι ευχερής η ανάπτυξη των Logistics.

Από το Γραφείο Τύπου


Ετικέτες για αναζήτηση logistics Logistics εφοδιαστική


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο