Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η τροπολογία για την μείωση κατά 30% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Ολόκληρη η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων».

Με την προτεινόμενη διάταξη, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, μειώνεται από τριακόσια τριάντα (330) ευρώ το χιλιόλιτρο, σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ το χιλιόλιτρο. Με την εν λόγω μείωση των συντελεστών ΕΦΚ κατά 30%, αποσκοπείται η φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, με απώτερο στόχο την αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω χρήσης υποκατάστατων προϊόντων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών\ κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις/αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων».

Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και άλλες διατάξεις.

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α', της παραγράφου 2, του άρθρου 73 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ' για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια' για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ το χιλιόλιτρο.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντα νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α) της παραγράφου 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 :
«α) Για την εφαρμογή της περίπτωσης ζ' το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, διατίθεται κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους.»

Αριθμ. 273/39/2014
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων».

1. Με την υπόψη τροπολογία μειώνεται, από τριακόσια τριάντα (330) σε διακόσια τριάντα (230) Ευρώ το χιλιόλιτρο, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης, που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους.

2. Από τις προτεινόμενες διατάξεις και με βάση τον περσινό όγκο κατανάλωσης (1.086.013 χιλιόλιτρα) προκύπτει απώλεια εσόδων του Δημοσίου της τάξεως των 133.580.000 £υρώ περίπου (108.600.000 Ευρώ από ΕΦΚ και 24.980.000 Ευρώ από ΦΠΑ). Επειδή, όμως, η μείωση ΕΦΚ αποτελεί κίνητρο, αναμένεται αύξηση του όγκου κατανάλωσης που θα οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό της ανωτέρω απώλειας. Αν δε η αύξηση του όγκου κατανάλωσης είναι 43,5% η απώλεια εξαλείφεται, ενώ στην περίπτωση υπέρβασης προκύπτει πρόσθετη αύξηση εσόδων από τον ΕΦΚ.

Ειδική έκεθση

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας και με βάση τον περσινό όγκο κατανάλωσης (1.086.013 χιλιόλιτρα) προκύπτει απώλεια εσόδων του Δημοσίου της τάξεως των 133.580.000 Ευρώ περίπου (108.600.000 Εϋρώ από ΕΦΚ και 24.980.000 Ευρώ από ΦΠΑ).

Η παραπάνω απώλεια αναμένεται να αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και την αναμενόμενη αύξηση του όγκου κατανάλωσης. Ειδικά για τον ΕΦΚ η απώλεια θα εξαλειφθεί πλήρως, εφόσον η κατανάλωση αυξηθεί σε ποσοστό 43,5% ενώ στην περίπτωση υπέρβασης προκύπτει πρόσθετη αύξηση εσόδων από τον ΕΦΚ.

Αθήνα, Σεπτεμβρίου 2014

Έκθεση συνεπειών ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Τροποποίηση διάταξης στα άρθρο 73 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)    

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 11. Γενική Αξιολόγηση

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

Με την προτεινόμενη τροποποίηση με την οποία προβλέπεται μείωση των συντελεστών ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται κατά τη χειμερινή περίοδο (15 Οκτωβρίου - 30 Απριλίου), κατά 30%, αποσκοπείται η φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου θέρμανσης, με απώτερο στόχο την αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω χρήσης υποκατάστατων προϊόντων . που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 73 του ν.2960/2001 και συγκεκριμένα αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, με το οποίο καθορίζεται ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους. Ειδικότερα μειώνεται ο εν λόγω συντελεστής από τριακόσια τριάντα (330) ευρώ το χιλιόλιτρο, σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ το χιλιόλιτρο.    

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Α. Οικονομία

Από τη ρύθμιση αυτή αναμένεται μείωση των δημοσίων εσόδων.

Β. Κοινωνία και πολίτες

Με την μείωση των συντελεστών ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου, θα ωφεληθούν οικονομικά οι καταναλωτές των εν λόγω προϊόντων (οικιακή χρήση, δημόσιο, νοσοκομεία, σχολεία κ.λ.π.), καθόσον θα μειωθεί η λιανική τιμή πώλησης τους.

Επιπλέον, με την εν λόγω μείωση δίνεται κίνητρο για στροφή των πολιτών στη χρήση των εν λόγω προϊόντων και στη μείωση της κατανάλωσης υποκατάστατων προϊόντων που επιφέρουν ατμοσφαιρική ρύπανση

Τέλος, από την αναμενομένη αύξηση, της κατανάλωσης των προϊόντων αυτών, προκύπτει όφελος (αύξηση πωλήσεων) σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα διακίνησής τους (εταιρείες πετρελαιοειδών, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, πρατήρια κ.λ.π.).    

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αναφορικά με την μείωση των συντελεστών Εφκ στο πετρέλαιο θέρμανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.    

12.' διαφάνεια και διαβούλευση

12.1. αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

12.2. αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.


Ετικέτες για αναζήτηση τροπολογία ΕΦΚ πετρέλαιο


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο