Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

567 εκατ. ευρώ πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο επτάμηνο Ιαν.-Ιουλ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


22/09/2014 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2014

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2013. Σημειώνεται όμως ότι τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους είχε παρατηρηθεί σημαντική άνοδος του πλεονάσματος κυρίως λόγω της εισροής 1,5 δισεκ. ευρώ από την πρώτη δόση του Προγράμματος Αγοράς Τίτλων (SMP), η οποία είχε καταγραφεί στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων. Χωρίς την έκτακτη αυτή εισροή, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τον Ιούλιο του 2013, θα είχε διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο του φετινού Ιουλίου. Τον Ιούλιο του 2014, άνοδο σημείωσε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών και περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων. Αντίθετα, αυξήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Πάντως, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,4 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 211 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2013, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Επίσης, μικρή αύξηση κατέγραψαν και οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα των λοιπών αγαθών περιορίστηκε, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 11,3%, ενώ αυξήθηκε και η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 472 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, αλλά και των ισοζυγίων μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων) και λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14,4% αντανακλώντας άνοδο κατά 29,4% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 567 εκατ. ευρώ, ήταν δηλαδή μεγαλύτερο κατά 169 εκατ. ευρώ εκείνου της ίδιας περιόδου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και εισοδημάτων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος και τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Ειδικότερα, όσον αφορά το εμπορικό έλλειμμα, η σημαντική αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, αλλά και καυσίμων, υπεραντιστάθμισε τη μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές, δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές έμεινε σχεδόν στάσιμη. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 984 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,7 δισεκ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών αλλά και από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 13,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 20,8% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 534 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2,8 δισεκ. ευρώ, ήταν δηλαδή μικρότερο κατά 1,1 δισεκ. ευρώ από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013, κυρίως λόγω του περιορισμού των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (SMP) τον μήνα Ιούλιο, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Τον Ιούλιο του 2014, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα πολύ μικρότερο εκείνου του Ιουλίου του 2013, το οποίο ήταν εξαιρετικά αυξημένο λόγω των μεταβιβάσεων από την ΕΕ στη γενική κυβέρνηση. Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 1,85 δισεκ. ευρώ, έναντι 2,8 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 4,6 δισεκ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, ήταν δηλαδή μικρότερο κατά 2 δισεκ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε τον Ιούλιο του 2014 πλεόνασμα 1,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 4,5 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, το εν λόγω ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 3,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν αύξηση (καθαρή εισροή) 83 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 78 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της μητρικής εταιρίας Consolidated Lamda Holdings (Λουξεμβούργο) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση (καθαρή εκροή) κατά 5 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή 766 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε κυρίως από την καθαρή αύξηση (εισροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσον αφορά τις ''λοιπές'' επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εκροή 486 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα και την αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, κινήσεις που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,0 δισεκ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) ύψους 304 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή 3,8 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 5,6 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους και την καθαρή μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Στο τέλος Ιουλίου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,0 δισεκ. ευρώ έναντι 4,6 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 2013.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Αυγούστου 2014 θα ανακοινωθούν στις 21 Οκτωβρίου 2014.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2014 - Πίνακας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο