Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών το Αύγουστο κατά 1,4 δις. Το σύνολο των ληξιπροθέσμων αγγίζει τα 69 δις

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και το τέλος του Αυγούστου αγγίζει τα 66 δις από τα οποία τα 14 δις είναι αφορούν πτωχευμένες εταιρίας και δημόσιο.

Στο 2014 έχει δημιουργηθεί νέο ληξιπρόθεσμο που αγγίζει τα 9,7 δις από τα οποία έχει εισπραχθεί ή ρυθμισθεί μόνο 1.200 δις Δηλαδή το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος για το οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται στα 8,6 δις.

Μόνο για τον μήνα Αύγουστο το ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε κατά 1,4 δις

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φορολογική διοίκησης για το οκτάμηνο του 2014


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας 2014
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ Στόχος 2014: α)Είσπραξη 1,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 2,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/2014 , β) Είσπραξη 16% των νέων οφειλών μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 25% των νέων οφειλών μέχρι 31/12/2014 ]Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 62,303 62,096 61,883 61,644 61,172 61,025 60,740 60,585
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) 4,901 4,899 4,887 4,880 4,606 4,604 4,499 4,498
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,501 9,533 9,543 9,531 9,535 9,530 9,532 9,525
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 47,728 47,491 47,282 47,063 46,862 46,721 46,540 46,393
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0,173 0,173 0,171 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 0,205 0,401 0,561 0,702 0,852 0,994 1,139 1,238
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,040 0,068 0,115 0,190 0,523 0,544 0,674 0,705
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8) 0,962 2,356 3,562 4,325 5,198 6,225 7,237 8,654
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) 0,061 0,211 0,328 0,432 0,585 0,739 0,934 1,146
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) 0,002 0,014 0,026 0,043 0,055 0,069 0,089 0,098
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/((8)-(10)) 6,38% 9,02% 9,27% 10,10% 11,37% 12,01% 13,06% 13,40%
Πλήρεις Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 250 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 500 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου] ,μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 988 880 811 804 791 754 691 717
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 9 29 42 36 22 41 38 18 235
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)*
5 2 8 0 15
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 14 31 50 36 22 41 38 18 250
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,56 5,7 6,8 6,3 11,6 18,1 122,5 31,5 207,88
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,51 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,91
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00 17,61 16,36 36,45
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 120,06 0,3 22,3 0,2 2,3 8,6 4,8 3,0 161,55
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)* 2,84 2,0 13,9 2,3 21,00
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,00 0,0 0,1 0,0 0,0 43,2 0,0 0,0 43,33
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)* 0,00 0,08 0,0 1,5 1,56
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 128,97 8,16 43,13 10,27 13,96 69,88 127,39 34,47 436,23
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 2,30 0,26 0,82 0,33 1,47 1,6 1,8 22,71 31,29
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 8,56 12,06 7,98 7,0 7,36 14,1 17,6 18,35 93,03
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,00 0,07 16,09 0,19 1,76 0,1 1,6 0,00 19,83
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)* 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 10,91 12,39 24,89 7,54 10,60 15,75 21,05 41,06 144,19
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 8,46% 151,83% 57,71% 73,45% 75,91% 22,54% 16,53% 119,11% 33,05%
Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των μερικών ελέγχων
Μερικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 340 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 448 399 376 408 346 316 272 349
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 50 44 27 47 71 48 47 16 350
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)*
1 0 3 0 4
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 51 44 30 47 71 48 47 16 354
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 0,6 10,4 1,7 3,2 13,7 7,2 32,7 1,5 70,9
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 27,1 0,0 27,3
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013(€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 0,0 0,6 48,1
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)* 6,1 0,0 0,5 0,3 6,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6) 7,0 10,4 2,2 3,5 13,7 54,7 59,8 2,0 153,3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0,0 7,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 7,8
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 4,5 2,1 7,4 1,2 4,2 13,2 4,5 12,9 50,1
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 4,9 9,3 7,4 1,2 4,4 13,4 4,6 13,0 58,2
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 69,5% 89,3% 333,6% 33,6% 32,2% 24,5% 7,7% 646,0% 38,0%
*Από τον Μάϊο 2014 οι υποθέσεις , οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών συμπεριλαμβάνονται στο γενικό πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων, στην γενική βεβαίωση και στην γενική είσπραξη (Η παρατήρηση αφορά και τους πλήρεις και τους μερικούς ελέγχους)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή , Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 5 1 3 4 4 2 4 1 24
Έλεγχοι μεγάλου πλούτου , [Στόχος 2014: 307 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 720 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 142 393 1277 1307 1222 1122 1075 1066
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 43 7 18 19 86 171 105 30 479
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
14 10 2 3 0 4 33
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 57 17 20 22 86 175 105 30,0 512
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,7 0,6 0,1 0,2 12,8 51,3 81,8 8,7 161,2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) -6,5 -3,3 -3,5 -1,5 -1,2 0,0 0,0 -0,3 -16,3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 2,1 2,6 3,8 1,5 0,5 0,0 0,0 0,3 10,8
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 8,6 2,4 0,3 0,1 0,0 0,5 11,9
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Γενικό Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 16,5 5,6 4,2 1,8 13,3 51,8 81,9 9,0 184,1
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)* 0,5 0,1 0,05 0,03 0,24 0,22 12,6 0,4 14,1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)* 1,9 8,1 1,43 0,98 1,24 2,1 11,7 2,8 30,3
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,2 0,3 0,1 0,0 0,10 0,0 0,0 0,1 0,8
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0,0 1,6 0,0 0,0 0,00 0,0 1,6
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 2,6 10,0 1,6 1,0 1,6 2,3 24,4 3,4 46,8
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 15,71% 179,33% 37,74% 55,82% 11,88% 4,41% 29,74% 37,38% 25,4%
*Η είσπραξη του Ιανουαρίου αφορά μόνο το ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται η είσπραξη του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης
*Για τον Απρίλιο 2014 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης.Επικαιροποίηση στοιχείων Φεβρουαρίου
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 11 1 0 0 3 49 73 10 147
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 1.202 816 2.018
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 78 22 21 25 9 5 22 13 195
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 42 12 6 21 7 5 16 10 119
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.) 15,31 2,88 0,733 11,286 3,365 4,948 27,644 8,48 74,64
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο