Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Όλες οι ομάδες εργασίας του Υπ. Οικονομικών - Ποιό είναι το έργο τους και πότε ολοκληρώνουν τις εργασίες τους

Τα τελευταία δύο χρόνια πολλές επιτροπές αλλά και ομάδες εργασίας, συγκροτήθηκαν από το Υπ. Οικονομικών, με σκοπό να μελετήσουν και να γνωμοδοτήσουν για διάφορα θέματα, όπως το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (ν.4172/2013) ο ΚΦΔ, ο ΕΝΦΙΑ, οι αντικειμενικές αξίες και άλλα.

Οι ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο τους είναι αναλυτικά :

Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών για την υλοποίηση των διατάξεων, σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014
Τροποποίηση με :Δ6Α 1121296 ΕΞ 2014/1.9.2014
'Εργο της ομάδαςα) Η προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών, των εφαρμογών και διαδικασιών για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), καθώς και η ανάπτυξη πλάνου και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης .

β) Η διερεύνηση προσαρμογής των εντύπων και ηλεκτρονικών φορμών, καθώς και η διασφάλιση της κατάλληλης προετοιμασίας υλοποίησης των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

γ) Η επιμέλεια για την έγκαιρη παροχή οδηγιών και την σύνταξη εγκυκλίων για την υλοποίηση των Ε.Λ.Π., καθώς και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις που προσκρούουν στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο των εργασιών της μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των εργασιών της το Γραφείο του Υφυπουργού και το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Η συνεργασία του Συντονιστή και των μελών της Ομάδας μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.
Ολοκλήρωση έργου:31/12/2014.

Ομάδα Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτήν
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1022652 ΕΞ 2013/6.2.2013
Τροποποίηση με :Δ6Α 1088996 ΕΞ 2013/30.5.2013 ,Δ6Α 1118811 ΕΞ 2013/25.7.2013 ,Δ6Α 1196525 ΕΞ 2013/24.12.2013 ,Δ6Α 1048061 ΕΞ 2014/17.3.2014 ,Δ6Α 1117888 ΕΞ 2014/18.8.2014
'Εργο της ομάδαςα) θα αναπτύξει, κατ΄αρχάς, την μεθοδολογία της εργασίας της (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των ενεργειών της και της εσωτερικής κατανομής έργου), με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης,

β) θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, με την Διεύθυνση Οργάνωσης, με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και με την Ομάδα Διοίκησης Έργου « για την διαδικαστική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

γ) θα υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές προόδου στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υφυπουργό Οικονομικών στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

δ) θα παραδίδει σταδιακά το παραχθέν έργο, ανά τομέα λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, τον οποίο θα εξετάζει, ώστε αυτό να αξιοποιείται για την εκτέλεση των εσωτερικών ελέγχων.
Ολοκλήρωση έργου:Μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Ομάδα Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη μεταφορά φακέλων εκκρεμών υποθέσεων, εντολών και αρχείου Υπηρεσιών της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1103068ΕΞ 11.7.2014
'Εργο της ομάδαςi. ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων και εντολών, την συσχέτιση με τυχόν υπάρχοντα και σχετιζόμενα με αυτές (εκκρεμή) έγγραφα των κατωτέρω Οργανικών Μονάδων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που είχαν έδρα στο νομό Αττικής, καθώς και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, ήτοι:
α) της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών,
β) της Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών,
γ) της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Αττικής και
δ) της Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά,
ii. αξιολόγηση των ως άνω εκκρεμών υποθέσεων και εντολών, με σκοπό την, κατά προτεραιότητα, μεταφορά (αποστολή) αυτών στις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες υποδοχής.
iii. μεταφορά (αποστολή) των ως άνω φακέλων εκκρεμών υποθέσεων στις εκ του νόμου καθοριζόμενες Υπηρεσίες υποδοχής και
iv. επίβλεψη της μεταφοράς του περαιωμένου Αρχείου των Υποθέσεων των ανωτέρω τέως Οργανικών Μονάδων σε ενιαίο χώρο.
Ολοκλήρωση έργου: έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014

Ομάδα Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύνταξη έκθεσης για τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση του έργου για την καταπολέμηση της απάτης Φ.Π.Α-Carousel όπως παρουσιάσθηκε από τον εκπρόσωπο της Βελγικής Φορολογικής Διοίκησης
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1032381 ΕΞ 2014/18.2.2014
'Εργο της ομάδαςΔ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η σύνταξη έκθεσης/ενημερωτικού, όπου θα αναφέρονται τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση του έργου για την καταπολέμηση της απάτης Φ.ΠΑ.-Carousel, όπως παρουσιάσθηκε από τον εκπρόσωπο της Βελγικής Φορολογικής Διοίκησης κ. Yannic Hulot και η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την σκοπιμότητα υιοθέτησής του.
Ολοκλήρωση έργου:Μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1096894 ΕΞ 2014/27.6.2014
Τροποποίηση με :Δ6Α 1120690 ΕΞ 2014/29.8.2014
'Εργο της ομάδαςα) Η ιεράρχηση και ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την νομοθετική κάλυψη σε επίπεδο δευτερογενούς νομοθεσίας (Κοινές Υπουργικές αποφάσεις - Κ.Υ.Α. ή Υπουργικές αποφάσεις - Υ.Α.) των συστημάτων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
β) Η δημιουργία τεχνογνωσίας και η επιλογή των βέλτιστων τεχνικοοικονομικών προτάσεων.
γ) Η επεξεργασία και η σύνταξη των απαιτούμενων αποφάσεων που υπολείπονται (Κ.Υ.Α., Υ.Α.), με βάση τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικές προτάσεις και σε συνεργασία , όπου απαιτείται, με την Νομική Υποστήριξη αυτής.
δ) Ο εντοπισμός τυχόν νομοθετικών κενών στην πρωτογενή νομοθεσία (όπως, τροποποιήσεις / αλλαγές, προσθήκες σε διατάξεις νόμων) και η διαχείρισή τους από την Νομική Υποστήριξη της Ομάδας.
ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους θεσμοθετημένων συστημάτων και η αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων λειτουργίας τους.
Ολοκλήρωση έργου:Μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της

Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών αναφορικά με τις ψηφιακές υπογραφές στο Υπουργείο Οικονομικών
Σύσταση με απόφαση : Αριθ. πρωτ.: 2/43092/0004/29.5.2014
'Εργο της ομάδαςΈργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών αναφορικά με τις ψηφιακές υπογραφές στο σύνολο των οργανικών μονάδων του νέου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών και η διερεύνηση της ανάγκης ενοποίησης των διαφόρων συστημάτων του Υπουργείου. Τα μέλη της ομάδας θα συνεργάζονται με τις επιμέρους Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα παρέχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και συνδρομή στην ομάδα κατά την εκτέλεση του έργου της.
Ολοκλήρωση έργου:Μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της

Επιτροπή Αξιών Ακινήτων (Επ.Αξι.Α.), για την μελέτη και εκπόνηση συστήματος καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας
Σύσταση με απόφαση : Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 111284 ΕΞ 2014/13.8.2014
'Εργο της ομάδαςΔ. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η εκπόνηση συστήματος καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές.
Στα πλαίσια του έργου της, η Επιτροπή θα τηρήσει το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:
α) Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2014 θα έχει εκπονήσει Πρόγραμμα Δράσης για την επίτευξη των σκοπών της.
β) Μέχρι τον Ιανουάριο 2015 θα έχει καθορίσει και αναπτύξει τις απαραίτητες μεθοδολογίες εκτίμησης αξιών ακινήτων ανά κατηγορία και θα έχει συλλέξει στοιχεία και πληροφόρηση για την αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των διοικητικών αξιών των ακινήτων ανά γεωγραφικές ζώνες, ώστε να αντανακλούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς.
γ) Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015 θα έχει εκπονήσει ένα σύστημα καθορισμού διοικητικών αξιών ακινήτων.
δ) Μέχρι τον Ιανουάριο 2016 θα έχει καταρτίσει Δείκτη (ή Δείκτες) Τιμών Ακινήτων.
Ολοκλήρωση έργου:Μέχρι τον Ιανουάριο του 2016

Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)
Σύσταση με απόφαση : Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1105904 ΕΞ 28.6.2013
'Εργο της ομάδαςΈργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και ο καθορισμός του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ., του τρόπου και του χρόνου υποβολής των οικονομικών στοιχείων για την συγκρότηση και παρακολούθηση του περιουσιολογίου, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας ή διαδικασίας.
Ολοκλήρωση έργου:Μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της

Ομάδα Διαβούλευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων της «Αγοράς», σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1116007 ΕΞ 2014/12.8.2014
'Εργο της ομάδαςα) η μελέτη των υφιστάμενων ή δημιουργούμενων προβλημάτων της «Αγοράς» σε Φορολογικά και Τελωνειακά θέματα (όπως, ενδεικτικά, πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και σχετικές καθυστερήσεις, υπερφορολόγηση), που προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων ή των προωθούμενων μέτρων και

β) η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων.
Ολοκλήρωση έργου:Δεν προβλέπεται

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας, για την αξιολόγηση των έως τώρα νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών, για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και την διατύπωση προτάσεων, για περαιτέρω απελευθέρωση όπου αυτό κριθεί επ΄ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1120033 ΕΞ 2014/28.9.2014
'Εργο της ομάδαςΈργο της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την Ενωσιακή νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα είναι:
- Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου/ Γενικής Γραμματείας καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.
- Η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων /οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
- Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
Ολοκλήρωση έργου:Εως το τέλος του 2014

Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), συγκρότηση και ορισμός των μελών αυτής
Σύσταση με απόφαση : Δ6Α 1084784 ΕΞ 2014/2.6.2014
'Εργο της ομάδας1. Η υποβολή προτάσεων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την επικαιροποίηση του Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.
2. Η ένταξη των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου, που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α' 163), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως υπηρεσιών - χρηστών του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., καθώς και των υπόχρεων προσώπων σε αυτό.
3. Η εξέταση της νομιμότητας του αιτήματος ένταξης ενός Φορέα στο σύστημα, ύστερα από μελέτη και εξέταση, τόσο των σχετικών με την άρση του τραπεζικού απορρήτου διατάξεων που τον αφορούν, όσο και της ορθότητας - πληρότητας του αιτήματος και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος στον Φορέα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό, η Ομάδα Υποστήριξης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.:
α) Εισάγει στο Σύστημα τα στοιχεία του Φορέα και τα στοιχεία του Πιστοποιητή.
β) Γνωστοποιεί ηλεκτρονικά την ένταξη του Φορέα σε όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα.
γ) Κοινοποιεί την ένταξη του Φορέα στους Γενικούς Γραμματείς Δημοσίων Εσόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει τον Φορέα.
Ολοκλήρωση έργου:Διαρκής

Ομάδα Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ
Σύσταση με απόφαση : Αριθ. πρωτ.: 2/ 65760/0004/29.8.2014
'Εργο της ομάδαςΈργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι η παρακολούθηση της νέας διαδικασίας πληρωμών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.
Ολοκλήρωση έργου:Δεν προβλέπεται
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο