Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Με τροπολογία οι προϋποθέσεις για την παράταση εξόφλησης δανείων από το ΕΤΕΑΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας -Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις"


Αιτιολογική Έκθεση

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 γίνεται αντικατάσταση και αλλαγή - παράταση της ημερομηνίας λήξης ομολόγων τα οποία θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την 10.8.2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός 1.500.000.000 ευρώ) που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3775/2009 και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του τρόπου αντικατάστασης των ομολόγων, της τιμής αποτίμησης, της απόδοσης των δεδουλευμένων τόκων και της επιστροφής αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο. Με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στη συνέχεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων από τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα της πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στις ως άνω προϋποθέσεις παράτασης υπάγονται όχι μόνο οφειλές από τα προγράμματα εγγυήσεως δανείων κεφαλαίου κινήσεως (α' και β' φάση) που είχαν χορηγηθεί από την πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το σύνολο των προγραμμάτων της πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και της νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 επέρχονται τροποποιήσεις στα τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του Ν.3775/2009 (Α' 122), όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο ένατο του Ν.3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ώστε οι διατάξεις να είναι συμβατές με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με τη βεβαιούσα αρχή, όσον αφορά τον έλεγχο και την ευθύνη των ποσών που βεβαιώνει. Επιπλέον, θεσπίζεται αναγκαία νομοθετική πρόβλεψη για την υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών, εγγυητών και λοιπών συνυποχρέων μετά την κατάπτωση της εγγύησής της, έτσι ώστε οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν τα εγγυημένα από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. δάνεια να λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα:

α) Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 11 του 2362/1995 (Α' 247), συνάγεται ότι, η βεβαιούσα εν τη ευρεία έννοια αρχή πρέπει να προσδιορίζει τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής. Στις περιπτώσεις χορηγούμενων δανείων με την εγγύηση της Ε.Τ.Ε.ΑΝ.Α.Ε., η Αρχή που μπορεί να προσδιορίσει τα ανωτέρω είναι μόνο η ίδια η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., η οποία έχει τον πλήρη έλεγχο για τις εγγυήσεις που έχει παράσχει και για τις πληρωμές στις οποίες έχει προβεί λόγω κατάπτωσης των εγγυήσεων αυτών.

β) Με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μετά την εξόφληση αυτών από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. λόγω της κατάπτωσης της εγγύησής της και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση ορίζεται ότι: α) η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., η οποία είναι η καθ' ύλην αρμόδια να εγκρίνει μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου, αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησής της και να πληρώνει τα πιστωτικά ιδρύματα, έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει τα ποσά που προκύπτουν από την κατάπτωση της εγγύησής της και β) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν τα εγγυημένα από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. δάνεια λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Προτεινόμενη ρύθμιση

Άρθρο....
Τροποποιήσεις στο άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (Α' 122)


1. Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α' 122) τροποποιείται ως εξής:

«6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και έχουν διάρκεια μέχρι 10.8.2019.».

Β. Στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (Α' 122) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με την αριθμ. 2/58044/0023Α7/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 1828), τα οποία θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την 10.8.2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ) αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστάμενα και ημερομηνία λήξης 10.8.2019.

Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης" (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τυχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ.ΔΗ.Χ.).

Τα ανωτέρω ομόλογα καλύπτουν τον κίνδυνο που αναδέχεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ από την παροχή εγγυήσεων. Επίσης, αυτά θα μπορούν μέχρι τη λήξη τους, να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τυχόν υφιστάμενες ή μη αναδιαρθρωμένες οφειλές, μη θεωρούμενες ως νέες, που υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νομισματικών και πιστωτικών Αρχών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων.

Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξη τους.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον ΟΔ.ΔΗ.Χ.».

2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 ( Α' 122) αντικαθίστανται ως εξής:

«Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., και ήδη, μετά την έναρξη ισχύος του ν.3912/2011 (Α' 17), της ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), οι σχετικές απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε η εγγύησή της, καθώς και κατά των τυχόν συνεγγυητών και λοιπών συνυποχρέων, καθίστανται απαιτήσεις του Δημοσίου. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυποχρέων. Οι εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις υπέρ των απαιτήσεων αυτών, διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στις εμπράγματες ασφάλειες διενεργείται ατελώς και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1957/1991 (Α' 114). Η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν αποστολής, από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., του χρηματικού καταλόγου και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταμειακή βεβαίωση των οφειλών. Για τυχόν διαγραφή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης το οποίο αποστέλλει στη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου η τελευταία να διαγράψει, ολικώς ή μερικώς την οφειλή.

Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. υποχρεούται σε ετήσια βάση να υποβάλλει, προς έλεγχο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα βεβαιωθέντα ποσά υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για καταπτώσεις εγγυήσεων της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. οι οποίες έχουν επέλθει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και εκκρεμεί η ταμειακή βεβαίωση των οφειλών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων, τα αρμόδια όργανα για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, ο τρόπος ταμειακής βεβαίωσης, η διαδικασία επιστροφής από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. των δικαιολογητικών για τις βεβαιώσεις ποσών κατάπτωσης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θέμα.»


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΤΕΑΝ δάνεια ομόλογα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο