Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δημόσια Διαβούλευση της Ρ.Α.Ε. για τις μεθόδους υπολογισμού και διαχωρισμού της παραγόμενης ενέργειας από Α.Π.Ε.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΙΕΑΣ
ΡΑΕ

Ημερομηνία: 24.07.2014

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων σχετικά με μεθόδους υπολογισμού και διαχωρισμού της παραγόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση πρόταση τροποποίησης του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων σχετικά με μεθόδους για α) την εκτίμηση της ωριαίας παραγωγής από εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ του δικτύου χαμηλής τάσης και β) το διαχωρισμό της παραγόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις σταθμών ΑΠΕ.  Σημειώνεται ότι πρόκειται για επαναληπτική διαβούλευση, καθώς η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διενήργησε ήδη στο διάστημα 14.07.2014-18.07.2014 σχετική δημόσια διαβούλευση, χωρίς να υποβληθεί κανένα σχόλιο από συμμετέχοντες.

Η τροποποίηση του Εγχειριδίου κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής κατανάλωσης του Δικτύου Διανομής, αφετέρου λόγω της ανάγκης να καθοριστεί η μέθοδος διαχωρισμού της προς τιμολόγηση ενέργειας σε περιπτώσεις επαύξησης εγκατεστημένης ισχύος Σταθμών Παραγωγής ΑΠΕ, με διαφορετικό καθεστώς τιμολόγησης των τμημάτων της αρχικής εγκατάστασης και της επαύξησης.

Η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ τροποποίηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-186235), αφορά την προσθήκη των παρακάτω παραγράφων στο κείμενο του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων (Έκδοση 6.0):

«….
8.1.11.3 Εκτίμηση Ενέργειας Παραγωγών από ΑΠΕ οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής στη ΧΤ.

Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης αποκλίσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική κατανάλωση στο Δίκτυο Διανομής, είναι απαραίτητο, στην κατανάλωση η οποία μετράται στους Υ/Σ των Ορίων του Συστήματος Μεταφοράς προς το Δίκτυο Διανομής να προστεθεί η παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι συνδέονται στη ΜΤ και στη ΧΤ.
Λόγω της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ωριαία βάση, είναι δεδομένο ότι αφενός απαιτούνται ωριαίες μετρήσεις από όλους τους σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής, αφετέρου οι μετρήσεις αυτές πρέπει να παρέχονται από ηλεκτρονικούς τηλεμετρούμενους μετρητές του Άρθρου 3 του παρόντος Εγχειριδίου. Δεδομένου ότι στους σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι συνδέονται στη ΧΤ (κυρίως Φ/Β σταθμοί) και σε αυτούς του Ειδικού Προγράμματος Φ/Β σε Στέγες Κτηρίων με εγκ.ισχύ≤10kW, δεν έχουν ακόμη εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί τηλεμετρούμενοι μετρητές, συνεπώς οι μετρήσεις της ενέργειας που παράγεται δεν είναι δυνατόν να παρέχονται σε ωριαία βάση, ο υπολογισμός της ωριαίας παραγόμενης ενέργειας γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:

όπου:
EPV,LV,tεm η υπολογιζόμενη ωριαία ενέργεια που παράγεται από Φ/Β στη ΧΤ και από Φ/Β Στεγών

EPV,MV,tεm η πιστοποιημένη τηλεμετρούμενη ωριαία ενέργεια που παράγεται από Φ/Β σταθμούς στη ΜΤ και καταγράφεται από Καταχωρημένους Μετρητές
tεm η ώρα t του μήνα m για την οποία γίνεται εκτίμηση της παραγωγής από Φ/Β Δικτύου ΧΤ,

Pinst,PV,LV η συνολική εγκατεστημένη ισχύ των Φ/Β στη ΧΤ και των Φ/Β Στεγών,

Pinst,PV,MV  η συνολική εγκατεστημένη ισχύ των Φ/Β σταθμών στη ΜΤ και

prp, δείκτης που δηλώνει μέγεθος (παραγόμενη ενέργεια, μέση τιμή εγκατεστημένης ισχύος) το οποίο αφορά σε συγκεκριμένη παρελθούσα πρόσφατη χρονική περίοδο αναφοράς για την οποία υπάρχουν απολογιστικά δεδομένα παραγωγής από Φ/Β Δικτύου ΧΤ και ΜΤ.

Ο τύπος δύναται να εφαρμόζεται αναλογικά και για μικρές ανεμογεννήτριες και άλλες μικρές εφαρμογές ΑΠΕ.»
Επιπλέον, η ΡΑΕ θεωρεί χρήσιμο να εξετασθεί από τον ΑΔΜΗΕ η σκοπιμότητα εφαρμογής της παραπάνω σχέσης διακριτά για γεωγραφικές περιοχές με παρόμοιες κλιματικές συνθήκες (ποσοστά ηλιοφάνειας), βάσει στοιχείων εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής από φ/β σταθμούς του Δικτύου Διανομής του Διασυνδεδεμένου Συστήματος που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ.

«…
8.1.13.4 Υπολογισμός δεδομένων μετρήσεων σε περίπτωση επαύξησης εγκατεστημένης ισχύος Σταθμού Παραγωγής ΑΠΕ

Σε περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενος Σταθμός Παραγωγής ΑΠΕ προβαίνει σε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του, είτε μέσω της προσθήκης νέου εξοπλισμού είτε όχι, και η παραγόμενη ενέργεια υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς τιμολόγησης όσον αφορά στην αρχική εγκατάσταση του Σταθμού και στην επέκτασή του, ο διαχωρισμός της προς τιμολόγηση ενέργειας, το σύνολο της οποίας μετράται στο όριο σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο, γίνεται ως εξής:

Α. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η εγκατάσταση μετρητή για τη διακριτή καταμέτρηση της ενέργειας που παράγεται από τον παραγωγικό εξοπλισμό στον οποίο αφορά η επαύξηση, όπως ιδίως όταν λόγω της επαύξησης υλοποιείται νέα σύνδεση του Σταθμού ΑΠΕ, ο διαχωρισμός της συνολικής παραγωγής του Σταθμού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους μετρήσεις παραγόμενης ενέργειας.

Β. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του μετρητή ως άνω, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ποσότητες παραγόμενης ενέργειας από κάθε μονάδα του Σταθμού, όπως αυτές καταγράφονται από το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Σταθμού και των επιμέρους μονάδων του και δηλώνονται υπεύθυνα στον ΑΔΜΗΕ από τον Παραγωγό.

Γ. Στις περιπτώσεις που η επαύξηση ισχύος γίνεται χωρίς προσθήκη νέου εξοπλισμού,  όπως επίσης και στην περίπτωση επαύξησης έως 10% επί της αρχικής εγκατεστημένης ισχύος στο πλαίσιο χορήγησης βεβαίωσης μεταβολών άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγική ισχύ του Σταθμού πριν και μετά την επαύξηση ισχύος σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις:
Εinit η υπολογιζόμενη ενέργεια η οποία πρόκειται να τιμολογηθεί και αφορά στην αρχική εγκατάσταση του Σταθμού,

Εext η υπολογιζόμενη ενέργεια η οποία πρόκειται να τιμολογηθεί και αφορά στην επέκταση του Σταθμού,

Mtot η ενέργεια η οποία εγχέεται από το σύνολο του Σταθμού στο Σύστημα/Δίκτυο Διανομής και μετράται από έναν ή περισσότερους εγκατεστημένους μετρητές στο όριο σύνδεσης του Σταθμού με το Σύστημα/Δίκτυο,

Pinst,init  η εγκατεστημένη ισχύς της αρχικής εγκατάστασης του Σταθμού

Pinst,ext  η εγκατεστημένη ισχύς της επέκτασης του Σταθμού

Pinst,tot  η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Σταθμού (Pinst,init  + Pinst,ext).
Ο διαχωρισμός της συνολικής τιμολογούμενης ενέργειας σύμφωνα με τα ανωτέρω εφαρμόζεται αρχής γενομένης από την ημερομηνία θέσης σε δοκιμαστική λειτουργία της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Σταθμού και με απαραίτητη προϋπόθεση ο Παραγωγός να προσκομίσει στον ΑΔΜΗΕ υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ημερομηνία σύνδεσης των εγκαταστάσεων της ανωτέρω επαύξησης ισχύος στις αρχικές εγκαταστάσεις του Σταθμού.»

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Τρίτη 29 Ιουλίου 3:00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο