Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα πάντα ηλεκτρονικά - Το νέο επιχειρισιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 - 2015

Παρουσιάστηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014 και το 2015.

Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται οι στόχοι και οι δράσεις που θα υλοποιήσουν όλοι οι φορείς των οποίων επικεφαλής είναι η Γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το δυσκολότερο έργο φαίνεται να το αναλαμβάνει η ΔΗΛΕΔ, αφού πρέπει να υλοποιήσει πλήθος νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες δράσεις της ΓΓΔΕ όπως περιγράφονται στο Επιχειρησιακό σχέδιο.Λήψη Μέτρων για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς


  • κατάρτιση και έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς,
  • διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τη διασφάλιση των διαδικασιών. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) έλεγχοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2013, οι οποίοι υπερέβησαν τον προγραμματισμό για όλο το έτος του 2013 [στόχος 2013: επτά (7) έλεγχοι].
  • σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων υπό τον Υπουργό Οικονομικών (Ν. 3943/2011), της οποίας οι αρμοδιότητες το προσωπικό και οι πόροι μεταβιβάστηκαν στη Γ.Γ.Δ.Ε. από την Οικονομική Επιθεώρηση τον Ιούλιο του 2013 με υπουργική απόφαση. Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας αυξήθηκαν οι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. για το έτος 2013,
  • διενέργεια εσωτερικών ελέγχων περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) έλεγχοι προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. - Δ.Ε.Κ. και εβδομήντα δύο (72) έλεγχοι ελεγκτών Δ.Ο.Υ.- Δ.Ε.Κ. με ετήσιο στόχο εκατόν δέκα (110) και εκατόν τριάντα (130) αντίστοιχα.
  • Προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Ενδεχόμενο αποτέλεσμα αυτής της δράσης ήταν η σημαντική αύξηση των καταγγελιών/αναφορών το 2013. Το σύνολο των καταγεγραμμένων καταγγελιών από τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (Γ.Δ.Φ.Ε. και Ε.Δ.Ε., Γ.Χ.Κ., Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης) ανά έτος ανέρχεται σε περίπου 649 καταγγελίες το 2011, 453 το 2012, και 995 το 2013 (διάγραμμα 3-22).


Επιδιώξεις - Στόχοι

ΕΤΟΣ 2014

Σχεδιασμός και τεκμηρίωση των νέων επιχειρησιακών διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων των νέων κωδίκων Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), καθώς και του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 

Στόχος 4.2:    Αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Δ.Ε και υλοποίηση της νέας δομής (πλην των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ) μέχρι 30-6-2014. Υλοποίηση της νέας δομής για τη Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. μέχρι 31-12-2014. Μεταβατικό διάστημα λειτουργίας της Γεν. Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση διάταξης για την κατάργησή της.   

Στόχος 4.3:    Δημιουργία-διαχείριση αρχείου καταγγελιών, παραπόνων και λοιπών αναφορών.   
Στόχος 4.4:    Δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.   

Στόχος 4.5:    Ανάπτυξη στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού
•    ανάπτυξη σχεδίου στελέχωσης των Υπηρεσιών μέχρι 31-5-2014
•    προσλήψεις τουλάχιστον τριακοσίων (300) νέων υπαλλήλων μέχρι 30-9¬2014,
•    ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού μέχρι 30-9-2014,
•    ανάπτυξη και εφαρμογή νέου συστήματος προαγωγών μέχρι 30-6-2014,
•    ανάπτυξη και υλοποίηση νέου συστήματος βαθμολογίου μέχρι 31-12-2014.   

Στόχος 4.6:    Ανάπτυξη στρατηγικής για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.   

Στόχος 4.7:    Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών και υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.   

Στόχος 4.8:    Διεξαγωγή ταχύρρυθμου σεμιναρίου σχετικά με την εξυπηρέτηση και το σεβασμό προς τον πολίτη σε όλους τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης μέχρι 31-3-2014.   

Στόχος 4.9: Στόχος 4.10:    Υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς.
Διενέργεια 30 εσωτερικών ελέγχων (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) για τη διασφάλιση των διαδικασιών.   

Στόχος 4.11:    Διενέργεια 125 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων Διευθύνσεων/ Τμημάτων και 150 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων.   


ΕΤΟΣ 2015

Στόχος 4.12:    Ανάπτυξη νέου μισθολογικού συστήματος σε σύνδεση με την αποδοτικότητα μέχρι 31-12-2015 και εφαρμογή αυτού από 1-1-2016.   

Στόχος 4.13:    Επανεξέταση και σταδιακή κατάργηση κάθε πλεονάζουσας οργανωτικής δομής.
Περαιτέρω μείωση του αριθμού των Δ.Ο.Υ. και των Γ.Ε.Φ., υπό την προοπτική ηλεκτρονικοποίησης της επικοινωνίας με τον πολίτη.   

Στόχος 4.14:    Πλήρες ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο με διεύρυνση βάσεων συγκέντρωσης πληροφοριών (ακίνητα, οχήματα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, καταθέσεις, συλλογές, κ.λπ.) μέχρι 30-4¬2015 (με αυτόματη ενημέρωση μεταβολής στοιχείων φορολογίας κεφαλαίου μετά και την ολοκλήρωση της εφαρμογής).   


ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Αύξηση της δυναμικότητας για εισπράξεις μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών, μηχανογραφικών συστημάτων, μεθόδων είσπραξης και εξειδίκευσης των στελεχών.

1.1    Εφαρμογή του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

1.5    Επικαιροποίηση Ο.Π.Σ. TAXIS για την υποστήριξη του σχεδίου αναδιοργάνωσης του Πτωχευτικού Κώδικα, τις ειδικές εκκαθαρίσεις, τις συμφωνίες πιστωτών του αρ.44 και τη ρύθμιση του αρ. 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε.

1.6    Αναθεώρηση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

1.9    Συνολική αξιολόγηση του προφίλ επικινδυνότητας των φορολογουμένων με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος μοριοδότησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (Δημιουργία Προφίλ Οφειλέτη).


Μέσω των παραπάνω δράσεων θα επέλθει ταχεία και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σε ειδικά θέματα είσπραξης, εκσυγχρονισμός υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, αποτελεσματικότερη επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, αποτελεσματικότερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με έκδοση αποφάσεων υπέρ αυτού, κάλυψη νομικών κενών με πρόσκληση έκδοσης γνωμοδοτήσεων και σαφής και ορθή απεικόνιση των δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών, απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών είσπραξης, ορθή απεικόνιση των δημοσίων εσόδων με την κατάργηση των διπλών εγγραφών χρεών, δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης των δεδομένων στις ειδικές κατηγορίες οφειλετών, ορθή απεικόνιση στο TAXIS της κατάστασης των φορολογουμένων υπό ειδικό καθεστώς, ευκολότερη και ορθότερη διαχείριση των υποθέσεων από τις Δ.Ο.Υ. και κατάργηση χειρόγραφου αρχείου. Τέλος η υλοποίηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συνδυασμό με τις εισπρακτικές δράσεις αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα της επόμενης διετίας.


ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3. Ενίσχυση εφαρμογής των ενεργειών ηλεκτρονικών εισπράξεων
 
1.2    Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικών οίκοθεν εισπράξεων.

1.3    Σύστημα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης προγραμμάτων πλειστηριασμού (Ν. 4110/2013).
   
1.4    Επέκταση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας προγραμμάτων πλειστηριασμού.

1.8    Εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών: 1) ενημέρωσης νέων οφειλετών σε μηνιαία βάση (automated printed and electronic reminders), 2) Επέκταση πλήρους αυτοματοποίησης διαδικασίας και e-κατασχετηρίων για οφειλές ως 10.000 ευρώ με βάσει το έτος και είδος οφειλής.
   
1.10    Επέκταση των e-κατασχετηρίων σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

1.11    Direct Debiting για μικρού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω 1.000 ευρώ (π.χ. τέλη κυκλοφορίας).
 


Μέσω των παραπάνω δράσεων αναμένεται αύξηση εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών με επιτάχυνση διαδικασιών είσπραξης τους, μείωση λειτουργικού κόστους, μείωση κόστους εξόδων διοικητικής εκτέλεσης Δικαστικών Επιμελητών, απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενημέρωσης οφειλετών και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς επίσης ποιοτικότερη παρακολούθηση της πορείας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προβλέπεται επίσης μείωση διαχειριστικού κόστους των Δ.Ο.Υ. και η αποσυμφόρησή τους που συνεπάγεται εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού με αξιοποίηση του σε αποδοτικότερες για την είσπραξη δράσεις. Επιπλέον, στα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση εισπράξεων έναντι των στόχων και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οφειλών μικρού ύψους αλλά μεγάλου συνολικού μεγέθους για την οποία δεν υπάρχει εναλλακτική δράση, έγκαιρος προσδιορισμός τυχόν αποκλίσεων και αστοχιών και άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων.
Επιπροσθέτως, αναμένεται επιτάχυνση διαδικασιών είσπραξης και κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, σχηματισμός ημιαυτοποιημένης διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης (end to end debt collection), έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς τις θετικές ή αρνητικές δηλώσεις τρίτων και απόδοση τυχόν κατασχεθέντων ποσών, μείωση κινδύνου φαινομένων διαφθοράς στα εμπλεκόμενα μέρη, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση διασταυρώσεων οφειλετών, ενημέρωση του συνόλου των νέων οφειλετών, αύξηση πίεσης για εκούσια συμμόρφωση και διαφάνεια-προσέλκυση περισσότερων πλειοδοτών σε πρόγραμμα πλειστηριασμού μέσω της δημοσίευσης στο διαδίκτυο. Τέλος, επιδιώκεται ορθή και άμεση διενέργεια του συμψηφισμού, καθώς επίσης τυποποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών που έπονται του συμψηφισμού (π.χ. επιστροφές).


4.2. Στρατηγικός Στόχος 2: Εντοπισμός, καταπολέμηση και τιμωρία της αποφυγής και διαφυγής φορών και τελών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων με την εισαγωγή πιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης κινδύνου, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων.


2.1    Δημιουργία προδιαγραφών αρχείων που τηρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις (Standard Audit File).
 
2.2    Συγκέντρωση και διάθεση όλων των ταυτοποιούμενων και αξιοποιήσιμων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. στο προφίλ φορολογουμένων του ELENXIS.

2.3    Δημιουργία Κριτηρίων Ανάλυσης Κινδύνου για τις νέες μορφές ελέγχου, όπως αυτές προβλέπονται από το νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

2.4    Προγραμματισμός και υλοποίηση διασταυρωτικών δράσεων Φορολογίας Εισοδήματος (στοιχείων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και υποβληθείσων φορολογικών δηλώσεων, στοιχεία ακινήτων-τεκμήρια-εισοδήματα από τρίτους κ.α., αξιολόγηση, άμεση απευθείας επικοινωνία με φυσικά και νομικά πρόσωπα).

2.5    Προγραμματισμός και υλοποίηση διασταυρώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (διασταυρώσεις, άμεση απευθείας επικοινωνία με φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα).

2.8    Επικαιροποίηση της εφαρμογής της Διενέργειας Ελέγχων (Audit Assistant) του Ο.Π.Σ. ELENXIS με βάση τις αλλαγές του νέου  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

2.9    Επικαιροποίηση των ελεγκτικών ηλεκτρονικών εργαλείων / εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή της διενέργειας ελέγχων (Audit Assistant).

2.11 Εκκαθάριση του Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ.

2.19    Υλοποίηση και λειτουργία συστήματος συγκέντρωσης στοιχείων συναλλαγών (αποδείξεων λιανικής πώλησης, τιμολογίων κλπ.).

2.20    Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.

2.23 Διασταύρωση με Υπουργείο Συγκοινωνιών για ανασφάλιστα οχήματα.


Μέσω των παραπάνω δράσεων αναμένεται αύξηση των φορολογικών εσόδων και μείωση των διαφυγόντων φόρων, καθώς επίσης ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου ελεγκτικού έργου. Επιπρόσθετα, μέσα από τη χρήση πιο εξελιγμένων μεθόδων διασταυρώσεων και συγκέντρωσης στοιχείων θα εξοικονομηθεί χρόνος, θα απελευθερωθεί ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες άλλων υπηρεσιών και παράλληλα θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων προκειμένου το φορολογικό σύστημα να γίνει πιο ευέλικτο, αξιοκρατικό και αξιόπιστο. Το ελεγκτικό έργο θα βελτιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά, θα επέλθει αύξηση των υποβληθείσων δηλώσεων (αρχικών και τροποποιητικών), θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή πιο αποτελεσματικά και θα αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση.
Επιπλέον, θα γίνει εκκαθάριση του Υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς ΑΦΜ και θα δημιουργηθεί σύστημα εντοπισμού ανενεργών επιχειρήσεων. Τέλος, θα υλοποιηθούν ηλεκτρονικά συστήματα για τη κεντρική συγκέντρωση στοιχείων συναλλαγών και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.


4.3. Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης

Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που αφορούν δικηγορικούς συλλόγους, λιμεναρχεία, γραμματείς δικαστηρίων, συμβολαιογράφους και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

-Δημιουργία των απαιτούμενων μηχανογραφικών εφαρμογών για την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων και τη μετέπειτα επεξεργασία τους.

-Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 Ν. 2961/2001.

-Δημιουργία εφαρμογής για την υποβολή των στοιχείων ιδιωτικών συμφωνητικών.


3.12 Ανάπτυξη συστήματος διαλειτουργικότητας και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με υπηρεσίες του Υπ. Οικ. και του λοιπού Δημόσιου Τομέα.

3.14    Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων κατόχων πλοίων.

3.15    Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Ε.Φ.Α. (για εξωχώριες εταιρίες κατοχής ακινήτων). Θέσπιση και δημοσιοποίηση προδιαγραφών λειτουργίας

3.16    Υπηρεσιών (service standards) για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μέσω των παραπάνω δράσεων θα επέλθει σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας στις Δ.Ο.Υ., θα ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητά τους, ενώ παράλληλα θα μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης συγκεκριμένων συναλλαγών. Επιπλέον θα υπάρξει αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν δικηγορικούς συλλόγους, λιμεναρχεία, γραμματείς δικαστηρίων, συμβολαιογράφους και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Υλοποίηση εφαρμογών για υποβολή ενιαίας δήλωσης Φ.Μ.Υ. και ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ, για παραλαβή δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 Ν. 2961/2001 και υποβολή των στοιχείων ιδιωτικών συμφωνητικών. 

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν πληροφοριακές εφαρμογές για την αποτελεσματική υποβολή δηλώσεων κατόχων πλοίων και Ε.Φ.Α. για εξωχώριες εταιρίες κατοχής ακινήτων.

Τέλος, θα υλοποιηθούν ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας με το Υπ. Οικ. και το λοιπό Δημόσιο Τομέα και θα τεθούν προδιαγραφές λειτουργίας Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.


Ετικέτες για αναζήτηση Γ.Γ.Δ.Ε. Taxis TAXIS


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο