Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Στα 2,5 δις ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο πεντάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2014

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών


Το Μάιο του 2014 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 246 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 70 εκατ. το Μάιο του 2013, λόγω της αύξησης των ελλειμμάτων κυρίως του εμπορικού ισοζυγίου αλλά και του ισοζυγίου εισοδημάτων και της εμφάνισης ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων, έναντι πλεονάσματος το Μάιο του 2013. Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών αντιστάθμισε μερικώς τις ανωτέρω εξελίξεις.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 345 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2013 λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κυρίως και δευτερευόντως πλοίων. Αντίθετα, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς καύσιμα και πλοία δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή, αν και οι εισπράξεις από εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό ταχύτερο από το ρυθμό αύξησης των αντίστοιχων πληρωμών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 190 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των «λοιπών» υπηρεσιών, που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις κατασκευαστικές υπηρεσίες. Η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ήταν μικρή, καθώς οι εισπράξεις δεν παρουσίασαν αξιόλογη άνοδο το Μάιο του 2014, αν και ο αριθμός των αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασε αύξηση κατά 12,6%. Η μικρή επίσης αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά τη βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των θαλάσσιων μεταφορών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 2,5 δισεκ. ευρώ, κατά 832 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά το εμπορικό έλλειμμα, η αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές κυρίως πλοίων, οι οποίες διπλασιάστηκαν, αλλά και καυσίμων αντιστάθμισαν τη μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στη μείωση της δαπάνης για εισαγωγές, δεδομένου ότι, οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, έμειναν σχεδόν στάσιμες. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 565 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 834 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και λιγότερο στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους, αυτές αυξήθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 17%, ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 16,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 318 εκατ. ευρώ από ό,τι την ίδια περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το Μάιο του 2014 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 1,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 3,4 δισεκ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, κατά 633 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε το Μάιο του 2014 έλλειμμα 259 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 56 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 το εν λόγω ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 1,05 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάιο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή (αύξηση) ύψους 653 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 595 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της εταιρίας Capital Group Companies Inc (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) 39 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή 358 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην μείωση (εκροή) κατά 3,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στην αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ. Οι ανωτέρω κινήσεις αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση (εισροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 4,6 δισεκ. ευρώ.

Όσον αφορά τις ''λοιπές'' επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εκροή 217 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (εκροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού, κίνηση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 881 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) ύψους 258 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εισροή 5,1 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, κίνηση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή αύξηση (εισροή) των δανειακών υποχρεώσεων του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαΐου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,0 δισεκ. ευρώ έναντι 4,9 δισεκ. ευρώ το Μάιο του 2013.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Ιουνίου 2014 θα ανακοινωθούν στις 20 Αυγούστου 2014.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο