Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Για ποιές υποθέσεις παραπέμπει η Ευρωπαική Ένωση την Ελλάδα στο Δικαστήριο

Δημόσιες συμβάσεις: η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες· κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού. Όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την προτεινόμενη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό. Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν μια σύμβαση, για τον μόνο λόγο ότι η χρηματοοικονομική τους επάρκεια είναι διαφορετική –συνήθως μεγαλύτερη– από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία. Κατά συνέπεια, οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η αγορά στις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: Η Επιτροπή παροτρύνει 12 κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα μέτρα πλήρους εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη


Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει επίσημο αίτημα στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, και το Ηνωμένο Βασίλειο για κοινοποίηση των μέτρων πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (2011/24/ΕΕ). Η παρούσα οδηγία αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την επιλογή τους να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και να απαιτήσουν ανάκτηση των εξόδων στο κράτος καταγωγής τους. Ορίζει επίσης ότι τα συστήματα υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους ασθενείς όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν να επιλέξουν με πλήρη επίγνωση την αγωγή στην οποία θα υποβληθούν σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία έχει εφαρμοστεί μερικώς στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις της οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν ένα πεδίο που κυμαίνεται από τη σαφή εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην οδηγία για την ανάκτηση των εξόδων της περίθαλψης που λαμβάνεται στο εξωτερικό έως την υποχρέωση των εθνικών σημείων επαφής να συνεργάζονται για την κατανόηση των τιμολογίων. Η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν κοινοποιήσει κανένα μέτρο εφαρμογής της οδηγίας.

Έως σήμερα τα παραπάνω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ή έχουν μεταφέρει μερικώς την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, μολονότι η προθεσμία μεταφοράς ήταν η 25η Οκτωβρίου 2013. Οι χώρες αυτές πρέπει μέσα σε δύο μήνες να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/24/ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα μεταφοράς, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Η Επιτροπή ζητεί από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να διασφαλίσουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή των αλιευτικών δεδομένων με άλλα κράτη μέληΗ Επιτροπή έχει απευθύνει επίσημο αίτημα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία με το οποίο τις καλεί να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας, ειδικότερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους να διασφαλίζουν την απευθείας ηλεκτρονική ανταλλαγή των αλιευτικών δεδομένων με άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα συστήματα που να επιτρέπουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή αλιευτικών δεδομένων. Η έλλειψη ενός τέτοιου συστήματος δεν θα επιτρέπει, ενδεχομένως, στα σκάφη των άλλων κρατών μελών να ασκούν το δικαίωμά τους να αλιεύουν στις εν λόγω τρεις χώρες ούτε να εκφορτώνουν ή να πωλούν αλιεύματα στο έδαφός τους. Ομοίως, τα αλιευτικά σκάφη με σημαία Βουλγαρίας, Ελλάδας ή Σλοβενίας ενδέχεται να μην μπορούν να αλιεύουν εκτός των υδάτων των εν λόγω χωρών ούτε να εκφορτώνουν ή να πωλούν αλιεύματα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών, πληροφορίες που περιέχει το ημερολόγιο αλιείας, δηλώσεις εκφόρτωσης και άλλες δηλώσεις. Αυτές οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2010 για όλα τα κράτη μέλη. Η πλήρης και ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την αλιεία συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή και αποβλέπει στην εξασφάλιση βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών.

Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί δώδεκα κράτη μέλη να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την κοινή διαχείριση του εναέριου χώρουΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα επισήμως την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να βελτιώσουν τα έξι διαφορετικά λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου (FABs) στα οποία ανήκουν. Τα ΛΤΕΧ είναι κοινοί εναέριοι χώροι που καθορίζονται με βάση τις ροές κυκλοφορίας και όχι τα κρατικά σύνορα. Συνιστούν δε καίριο βήμα προς ένα αποτελεσματικότερο, λιγότερο δαπανηρό και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σιμ Κάλας δήλωσε: «Οφείλουμε να υπερβούμε επιτέλους τα εθνικά σύνορα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Τα Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου είναι ένα αναγκαίο, ζωτικής σημασίας στοιχείο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Σήμερα οι κοινοί αυτοί εναέριοι χώροι υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Επισήμως έχουν καθοριστεί αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Καλώ τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να προωθήσουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ουρανού»


Ετικέτες για αναζήτηση νομοθεσία ΕΕ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο