Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: Συνάντηση της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ταχύτερη αξιοποίηση του ειδικού κονδυλίου των 6 δισεκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2014

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: συνάντηση της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ταχύτερη αξιοποίηση του ειδικού κονδυλίου των 6 δισεκατ. ευρώ

Εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συναντώνται στις Βρυξέλλες στις 11 Ιουλίου με σκοπό να επισπεύσουν τον προγραμματισμό και την πρακτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου που διοργάνωσε η Επιτροπή. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνεργασία για τον προγραμματισμό μέτρων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, έτσι ώστε όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη να μπορέσουν να αρχίσουν να λαμβάνουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατόν.

Ο Επίτροπος κ. László Andor, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, δήλωσε: «Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν με ενεργητικό τρόπο μέτρα για την υλοποίηση των «εγγυήσεων για τη νεολαία», με τη στήριξη των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η χρηματοδότηση της ΠΑΝ έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο, δεδομένου ότι θα παράσχει άμεση στήριξη στους νέους, προσφέροντάς τους μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, μια περίοδο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας ή έναν κύκλο μαθημάτων κατάρτισης. Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τον προγραμματισμό μέτρων για τη στήριξη των νέων, μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» και να βοηθήσει να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Χρήματα από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, που προγραμματίζεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2014-20, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μέτρα που απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 ετών (ή εάν ένα κράτος μέλος το αποφασίσει, μέχρι 29 ετών), κυρίως για εκείνους που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) σε περιφέρειες στις οποίες η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25 % (2012). 20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων», επειδή έχουν τέτοιες περιφέρειες. Με τη χρηματοδότηση της άμεσης προσφοράς θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης, η «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» στηρίζει άμεσα την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων «εγγυήσεων για τη νεολαία».

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1 Σεπτεμβρίου 2013, πράγμα που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ από τότε. Οι εθνικές αρχές πρέπει να υποβάλουν επιχειρησιακά προγράμματα που να περιλαμβάνουν μέτρα για τη χρήση της χρηματοδότησης από την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» για να εγκριθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους των κανονισμών που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Γαλλίας για την ΠΑΝ (IP/14/622), το δε σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος της Ιταλίας για την ΠΑΝ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την Επιτροπή. Άλλα κράτη μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία, βρίσκονται επίσης στη διαδικασία εφαρμογής των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

Ιστορικό του φακέλου

Η πρόταση της Επιτροπής για τις εγγυήσεις για τη νεολαία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938), εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ στις 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152), τέλος, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013. Η λογική των «εγγυήσεων για τη νεολαία» είναι πολύ απλή — αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι κανένας νέος δεν μένει άνεργος ή ανενεργός για περισσότερο από τέσσερις μήνες. Σύμφωνα με τις «εγγυήσεις για τη νεολαία», θα πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους νέους κάτω των 25 ετών ποιοτική θέση εργασίας, θέση πρακτικής άσκησης, μαθητείας ή επιμόρφωσης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή αποχωρούν από την εκπαίδευση. Μια τέτοια διαρθρωτική μεταρρύθμιση αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Και τα 28 κράτη μέλη υπέβαλαν σχέδια εφαρμογής των «εγγυήσεων για τη νεολαία» και πραγματοποιούν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία των δικών τους προγραμμάτων «εγγυήσεων για τη νεολαία» (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρέχοντας περισσότερα από 10 δισεκατ. ευρώ ετησίως, κατά την περίοδο 2014-2020, είναι η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της ΕΕ για την εφαρμογή των «εγγυήσεων για τη νεολαία».

Με σκοπό να συμπληρώσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις περιφέρειες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την αεργία των νέων, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να δημιουργήσουν ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), για τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25%. Η χρηματοδότηση της ΠΑΝ περιλαμβάνει 3 δισεκατ. ευρώ από μια νέα ειδική γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ για την απασχόληση των νέων (επισπεύδεται η χορήγηση για το 2014-15) και συνοδεύεται από τουλάχιστον 3 δισεκατ. ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τα κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων προσφέρεται περισσότερο για τη στήριξη ατόμων, ιδίως ΝΕΕΤ, παρά για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΚΤ). Η ΠΑΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη δραστηριοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, η πρώτη επαγγελματική εμπειρία, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης και μαθητείας, η υποστήριξη για την ίδρυση επιχειρήσεων σε νέους επιχειρηματίες, η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι στοχευμένες επιδοτήσεις μισθών και προσλήψεων.Κράτος μέλος

Περιφέρειες επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - ειδική χρηματοδότηση (σε εκατ. ευρώ)*

Αυστρία

Όχι

-

Βέλγιο

Ναι

39,64

Βουλγαρία

Ναι

51,56

Κροατία

Ναι

61,82

Κύπρος

Ναι

10,81

Τσεχική Δημοκρατία

Ναι

12,71

Δανία

Όχι

-

Εσθονία

Όχι

-

Φινλανδία

Όχι

-

Γαλλία

Ναι

289,76

Γερμανία

Όχι

-

Ελλάδα

Ναι

160,24

Ουγγαρία

Ναι

46,49

Ιρλανδία

Ναι

63,66

Ιταλία

Ναι

530,18

Λετονία

Ναι

27,1

Λιθουανία

Ναι

29,69

Λουξεμβούργο

Όχι

-

Μάλτα

Όχι

-

Πολωνία

Ναι

235,83

Πορτογαλία

Ναι

150,2

Ρουμανία

Ναι

99,02

Σλοβακία

Ναι

67,43

Σλοβενία

Ναι

8,61

Ισπανία

Ναι

881,44

Σουηδία

Ναι

41,26

Κάτω Χώρες

Όχι

-

Ηνωμένο Βασίλειο

Ναι

192,54
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο