Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η εποπτεία του Ο.Ε.Ε. στον Υπουργό ανάπτυξης

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού ανάπτυξης ανατίθενται οι αρμοδιότητες του Υπουργού και των Υφυπουργών ανάπτυξης .

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά:

Αριθμ. 34658/4.7.2014

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

α) Προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντονίζει την πολιτική αυτή και εποπτεύει την εφαρμογή της από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

β) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας,

γ) εκπροσωπεί το Υπουργείο στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και χειρίζεται την εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους τους τομείς.

Άρθρο 2

1. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου αναθέτουμε:

Α. Την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
β) Της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
γ) Της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής.
δ) Της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

Β. Την εποπτεία των ακόλουθων φορέων:
α) Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE S.A.),
β) Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Ο.Π.Ε.), για τις ανάγκες της εφαρμογής του άρθρου του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4242/2014.
γ) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).
δ) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.).
ε) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.).
στ) Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε..

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής και, από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής και της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Η εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ανήκουν στον Υπουργό.

Άρθρο 3

1. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμο Γιακουμάτο του Χαραλάμπους αναθέτουμε:

Α. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και

β) της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Β. Την εποπτεία επί των οργανισμών, λοιπών φορέων και ανεξάρτητων αρχών που αναφέρονται σε αντικείμενο αρμοδιότητας των υπηρεσιών της υποπαραγράφου Α΄, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

Γ. Την υλοποίηση, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του έργου με τίτλο «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους, ήτοι στους τομείς επεξεργασίας τροφίμων, λιανικού εμπορίου, οικοδομικών υλικών και τουρισμού».

Δ. Την έκδοση και την πρόταση για την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας σε εφαρμογή του Ν. 4155/2013 (Α΄/122) και την εν γένει υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και των Κεντρικών Αρχών Προμηθειών.

2. Στις αρμοδιότητες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται από τον Υπουργό:

α) Η εποπτεία επί του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.) και επί του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο.).

β) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, του έργου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει τα υποέργα της απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης για επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, τη βελτίωση των επιμέρους δεικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας και τη βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics) κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αδειοδότησης και χωροθέτησής τους.

γ) Τα θέματα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 1 του Ν. 4224/2013 Α΄/288, Π.Υ.Σ. 6/2014 Α΄/39) αναφορικά με τις δράσεις για την προώθηση της δημιουργίας του μόνιμου μηχανισμού επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους προκειμένου περί νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

δ) Η σύναψη συμφωνιών με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 4

1. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο του Κωνσταντίνου αναθέτουμε:

Α. Την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), συμπεριλαμβανομένων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν ως προς το ΕΣΠΑ 2007−2013 και το ΕΣΠΑ 2014−2020 κατά την κείμενη νομοθεσία κατ’ εφαρμογή της πολιτικής που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό.

Οι συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η ένταξη έργων και μελετών στο ετήσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι τροποποιήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων, άρθρα 15 και 21 του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 Α΄/242, άρθρα 78, 79, 80 του Ν. 4270/2014 Α΄/143), καθώς και οι αποφάσεις μεταφοράς των έργων του ΕΣΠΑ 2007−2013 στο ΕΣΠΑ 2014−2020 υπογράφονται από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό, ο οποίος καθορίζει τις προτεραιότητες και διασφαλίζει την ολοκληρωμένη και συντονισμένη αξιοποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ 2014−2020 ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού.

β) Της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, πλην των θεμάτων της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού.

Β) Την εποπτεία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. και επί των οργανισμών, λοιπών φορέων και ανεξάρτητων αρχών, που αναφέρονται σε αντικείμενο αρμοδιότητας των υπηρεσιών των υποπεριπτώσεων α και β της περίπτωσης Α της παρούσας παραγράφου.

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως, επίσης, η τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007−2013 και 2014−2020 ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη αντίθετων ισχυουσών διατάξεων, όλες οι αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται με την παρούσα στους Υφυπουργούς ανήκουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Στις αρμοδιότητες η άσκηση των οποίων ανατίθεται στους Υφυπουργούς δεν περιλαμβάνονται ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων και ανεξάρτητων αρχών, η έκδοση αποφάσεων σύναψης συμβάσεων, προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών κατά το Π.Δ. 4/2002 (Α΄/3), η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων, η τοποθέτηση αυτών και όλα τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, καθώς και οι αποφάσεις διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ανήκουν στον Υπουργό.

3. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση και μεταβιβάζονται στους Υφυπουργούς περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η συμμετοχή στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα,
στ) η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, αμειβόμενων ή μη,
ζ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων.

4. Οι αρμοδιότητες των περιπτ. ε΄, στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται παραλλήλως και από τον Υπουργό.

5. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρμοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

Άρθρο 6

Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26.6.2013 (Β΄/1653) και 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (Β΄/1653) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο