Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση «πόθεν έσχες» το 2014

Α. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (περίπτωση ε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3491/2006, και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/2007) ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες):

-όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή ή Προϊστάμενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή,

-όλων των προϊστάμενων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) , των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί σύμφωνα με την Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από 1-2-2012, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), καθώς και των προϊσταμένων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Β΄ τάξης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος,

-όλων των προϊσταμένων των Τμημάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών που άσκησαν ελεγκτικά καθήκοντα.

Λόγω της πρόσφατης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών με τη σύσταση των νέων ειδικών αποκεντρωμένων φορολογικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), στο οποίο μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τα Δ.Ε.Κ. και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.), στο οποίο μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, διευκρινίζεται ότι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι όσοι υπάλληλοι υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2013 στις νέες αυτές υπηρεσίες, ασκώντας αντίστοιχα καθήκοντα κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Επίσης διευκρινίζεται ότι εκτός των προαναφερόμενων υπόχρεων υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, δεδομένου ότι άσκησαν ελεγκτικά καθήκοντα και:

-όσοι υπάλληλοι άλλων Τμημάτων των παραπάνω υπηρεσιών άσκησαν ελεγκτικά καθήκοντα τα οποία τους ανατέθηκαν με ημερήσια διαταγή ή με εντολές ελέγχου των προϊσταμένων τους και αφορούν σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα, κατόχους ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες

-όσοι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μετείχαν σε Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου εφόσον λειτούργησαν τέτοια κατά το 2013.

Τέλος διευκρινίζεται ότι υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οι υπόχρεοι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε ΔΟΥ Α΄ ή Β΄ τάξης των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά το έτος 2013, για όσο χρονικό διάστημα λειτούργησαν κατά το ίδιο έτος.

-όλων των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, όλων των προϊσταμένων των Τμημάτων Eλέγχου (δράσης), όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτά.

Λόγω της πρόσφατης αναδιοργάνωσης του Σ.Δ.Ο.Ε. με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προληπτικού ελέγχου και υπαλλήλων του στις Δ.Ο.Υ. διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εφόσον για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2013 άσκησαν ελεγκτικά καθήκοντα στο Σ.Δ.Ο.Ε κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Επίσης διευκρινίζεται ότι εκτός των προαναφερόμενων υπόχρεων υποχρεούνται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και όσοι υπάλληλοι άλλων τμημάτων άσκησαν ελεγκτικά καθήκοντα τα οποία τους ανατέθηκαν με ημερήσια διαταγή ή με εντολές ελέγχου των προϊσταμένων τους.

Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο ΓΕΔΔ οι προϊστάμενοι των Τμημάτων του Σ.Δ.Ο.Ε. που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη – π.χ. Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραμματισμού, κ.λπ.- ούτε οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά εκτός όσων ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα και επομένως είναι υπόχρεοι δήλωσης κατά τα παραπάνω.

-όλων των προϊσταμένων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή οποιασδήποτε ονομασίας υπηρεσιών πολεοδομίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.

Μετά το ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης >> με τον οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του τομέα πολεοδομίας ( άρθρα 94 και 95 του ίδιου νόμου) στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμους), υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις μονάδες πολεοδομίας αυτών, όπου αυτές λειτουργούν και ασκούν τις κατά νόμο αρμοδιότητες.

Λόγω διαφοροποίησης στις οικείες οργανωτικές διατάξεις των ΟΤΑ ως προς την ονομασία και το οργανωτικό επίπεδο των μονάδων πολεοδομίας διευκρινίζονται τα εξής:

-όπου δεν προβλέπεται από τις οικείες οργανωτικές διατάξεις μονάδα πολεοδομίας σε επίπεδο Διεύθυνσης αλλά μόνο Τμήμα ή Γραφείο που υπάγεται π.χ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, κ.λπ. υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι μόνο ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, ο προϊστάμενος του Τμήματος ή του Γραφείου Πολεοδομίας και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ` αυτό και όχι οι προϊστάμενοι των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης ούτε οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά.

Δεδομένου ότι με το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ248/Α’/25-11-2011) προβλέπεται η ανασυγκρότηση, ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και η μετονομασία των υπηρεσιών πολεοδομίας σε υπηρεσίες δόμησης είναι αυτονόητο ότι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτές, κατά τα παραπάνω.

Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί μέχρι τη λήψη της παρούσας υπηρεσία πολεοδομίας/δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης>> και του ν. 4030/2011 να μας γνωστοποιηθεί εγγράφως, αναφέροντας και τον Δήμο από τον οποίο εξυπηρετείται.

Β. Ειδικότερα υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το 2014 είναι:

1. όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2013 ακόμα και εάν μέσα στο 2013 αποχώρησαν (μετακίνηση, μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη, ολοκλήρωση ή όχι θητείας προϊσταμένου) προκειμένου να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από το ΓΕΔΔ ή συνταξιοδοτήθηκαν.

Διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υφίσταται για ένα έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της ιδιότητας των υπόχρεων.

Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους έχουν υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕΔΔ θα υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δηλώνοντας μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση (ακίνητα, κάθε είδους μεταφορικά μέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις, κ.λ.π.) αυτών, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους εντός του 2013.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία εντός του 2013, οι υπόχρεοι καθώς και οι σύζυγοι αυτών θα το δηλώσουν και οι δύο σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86.

Οι δηλώσεις όλων ανεξαιρέτως των υπόχρεων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο του εντύπου Ε1 οικονομικού έτους 2014, και εφόσον υπάρχουν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) μέσα στο 2013 και από αντίγραφο του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9.

2. όσοι ανέλαβαν καθήκοντα σε θέσεις για τις οποίες προβλέπεται υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά το 2013 θα υποβάλουν, ως νέοι υπόχρεοι, δήλωση στο ΓΕΔΔ για πρώτη φορά, δηλώνοντας εκτός από τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013 και τα ακίνητα, τα κάθε είδους μεταφορικά μέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κ.λπ. που κατέχουν αυτοί, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους.

Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφο του εντύπου Ε1 οικονομικού έτους 2014, και από αντίγραφα των εντύπων Ε9 του έτους 2005 και όλων των τυχόν συμπληρωματικών μετά το 2005.

Γ. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού Ή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίες είναι αρμόδιες από το νόμο για τη συγκέντρωση και αποστολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρακαλούνται να:

- κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες των υπόχρεων προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση ενυπόγραφα καθόσον για μη δήλωση περιουσιακής κατάστασης προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

- να επιστήσουν την προσοχή στους υπόχρεους για την προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή των υπευθύνων δηλώσεων του ν.1599/86 κατά περίπτωση οπωσδήποτε εντός της προβλεπόμενης από το νόμο ημερομηνίας (30-6-2014) καθώς και για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή τους, παραλείψεις (μη υποβολή των απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων, ανυπόγραφες ή ελλιπείς δηλώσεις, κ.λπ.) και σύγχυση με άλλες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (π.χ. Άρθρο 28 του ν.3528/2007 (Υ. Κ.), Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ή άλλες τυχόν ειδικές διατάξεις).

- να ενημερώσουν τους υπόχρεους να μην υποβάλλουν τις δηλώσεις απευθείας στο ΓΕΔΔ.

Τα έντυπα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων κατά περίπτωση πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο του ΓΕΔΔ, από τις Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού, οπωσδήποτε συγκεντρωτικά, ανά Φορέα ή Υπηρεσία κατά περίπτωση.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των υπόχρεων οι παραπάνω Διευθύνσεις και μόνο αυτές πρέπει να αποστείλουν απαραιτήτως στο Γραφείο του ΓΕΔΔ το συνημμένο πίνακα συμπληρωμένο, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά ([email protected]),με όλα τα αιτούμενα στοιχεία (πλήρη ονοματεπώνυμα των υπόχρεων, κ.λπ.) άμεσα με τη λήψη του παρόντος εγγράφου και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε πριν την συγκεντρωτική αποστολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/86.

Στον πίνακα αυτό θα καταγραφούν όλοι οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/86.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του φορολογικού απορρήτου με την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των συνοδευτικών στοιχείων στις διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού σε κλειστούς φακέλους.

Η παρούσα, ο συνημμένος σ’ αυτήν πίνακας και το έντυπο της δήλωσης προς αναπαραγωγή και διάθεση στους υπόχρεους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΔΔ (www.gedd.gr).

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18894
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο