Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τι ισχύει για τα πρόστιμα των τροποποιητικών δηλώσεων

Πολλές απορίες έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τα πρόστιμα των τροποποιητικών δηλώσεων μετά και τις αλλαγές που επέφερε στον Κ.Φ.Δ. ο πρόσφατος ν. 4254/2014. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο που μπερδεύει πολλούς συναδέλφους.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στις τροποποιητικές δηλώσεις είναι οι εξής:

Άρθρο 19 ΚΦΔ (ν.4174/2013)

Αιτιολογική έκθεση:
«[...] Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αυτού προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα φορολογική δήλωση περιέχει λάθος ή παράλειψη, ώστε να αποκατασταθεί το λάθος ή η παράλειψη.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η αρχική και η τροποποιητική φορολογική δήλωση θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται η προθεσμία υποβολής της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα ορίζεται ότι αυτή υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.[...]».


Κείμενο άρθρου 19 του ν.4174/2013:
«[...] 1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.[...]».


'Άρθρο 54 νόμου 4174/2013 Διαδικαστικές παραβάσεις


«[...]Αιτιολογική έκθεση: Οι διατάξεις του άρθρου 54 έχουν ως στόχο την ενίσχυση του αισθήματος δικαίου των πολιτών και παράλληλα την αύξηση της εισπραξιμότητας των προστίμων προς όφελος των δημοσίων εσόδων, μέσω του εξορθολογισμού αυτών, για την αποφυγή της επιβολής «εξωπραγματικών» προστίμων, η είσπραξη των οποίων καθίσταται δυσχερής και αμφίβολη. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 54 καθορίζονται οι παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλονται τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα. Καθιερώνεται δε για πρώτη φορά ενιαίο ύψος προστίμου για όλες τις φορολογικές διατάξεις που παραβιάζονται και ανάλογο της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων.[...]»

Τελευταίο εδάφιο παραγράφου 2 άρθρου 54 νόμου 4174/2013 (ΚΦΔ)

«[...].Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.[...]»

Το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την περίπτωση 9η της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 01-01-2014 σύμφωνα με την περίπτωση 24 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.2..

Η αιτιολογική έκθεση της προσθήκης αυτής του νόμου 4254/2014 αναφέρει :

«[...]  ζ) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο με βάση το οποίο ορίζεται ότι ειδικά στην περίπτωση της υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ' όσον η αντίστοιχη αρχική δήλωση ΦΠΑ ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 για εκπρόθεσμη υποβολή. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να μην υπόκεινται στο πρόστιμο του συγκεκριμένου άρθρου οι φορολογούμενοι που ανταποκρίθηκαν εγκαίρως και υπέβαλαν σχετική εμπρόθεσμη αρχική δήλωση και εκ των υστέρων τροποποίησαν αυτή. Είναι αυτονόητο ότι εφ' όσον από την εν λόγω εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ανακύπτει περαιτέρω φορολογική υποχρέωση, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των επόμενων άρθρων.[...]»

Από την ανάλυση των παραπάνω προκύπτει ότι :

α) Δεν επιβάλλονται τα διαδικαστικά πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ (100, 250, 500 ευρώ) σε οποιαδήποτε τροποποιητική δήλωση (ΦΠΑ,παρακρατούμενων, εισοδήματος κλπ) εφόσον αυτή υποβάλλεται εντός της καταληκτικής προθεσμίας της εκάστοτε δήλωσης.

β) Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε δήλωσης, τότε δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54, μόνο όμως εάν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και η δήλωση αυτή αφορά ΦΠΑ ή παρακρατούμενο φόρο.

γ) Εφόσον οποιαδήποτε τροποποιητική οποιοδήποτε φόρου (ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, φόρου εισοδήματος, κ.λπ.) υποβάλλεται εκπρόθεσμα και ταυτόχρονα η αρχική δήλωση είχε και αυτή υποβληθεί εκπρόθεσμα τότε, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

Είδος δήλωσης Αρχική δήλωση Τροποποιητική δήλωση Επιβάλλεται πρόστιμο διαδικαστικό του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (100,00 - 250,00 - 500,00 ευρώ)
ΦΠΑ - Παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ,φόρος μερισμάτων, φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ) Εμπρόθεσμη Εμπρόθεσμη*Όχι
ΕκπρόθεσμηΌχι
Εκπρόθεσμη ΕκπρόθεσμηΝαι
Λοιπές δηλώσεις φόρων (δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κ.λπ.) Εμπρόθεσμη Εμπρόθεσμη*Όχι
ΕκπρόθεσμηΝαι
Εκπρόθεσμη ΕκπρόθεσμηΝαι

*Εμπρόθεσμη τροποποιητική θεωρείται η τροποποιητική δήλωση η οποία υποβάλλεται εντός της προθεσμίας υποβολής της εκάστοτε δήλωσης.

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης


Ετικέτες για αναζήτηση ΦΠΑ ΚΦΔ πρόστιμα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο