Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ.

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. T01/652/38/11.6.2014:

Νέοι Κωδικοί Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της πρόσθετης ειδικής εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (δηλ. 6% + 3% = 9%) του μόνιμου προσωπικού της Δ.Ε.Η., που απασχολούνται σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η., δημιουργήθηκαν και έχουν εφαρμογή, από 1-12-2013, οι παρακάτω νέοι Κωδικοί Ειδικοτήτων και Κ.Π.Κ.

Οι εν λόγω κωδικοί έχουν ήδη δοθεί στην Δ.Ε.Η., από τον Μάρτιο του 2014, προκειμένου να απεικονιστεί ορθά η επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της, στην Α.Π.Δ. του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στον Κ.Α.Δ. 4012 ή 4013 θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω Κωδικοί Ειδικοτήτων και Κ.Π.Κ.

Κωδικός Ειδικότητας Περιγραφή Ειδικότητας Κ.Π.Κ.
734321 Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η. 2135
222001 Μηχανικοί Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η. 2131

Ο Κ.Π.Κ. 2131 περιλαμβάνει τους κλάδους, ασθένεια σε χρήμα, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Ε.Τ.Ε.Α. και αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 20,51% (11,83% εργοδότη και 8,68% ασφαλισμένου).

Ο Κ.Π.Κ. 2135 περιλαμβάνει τους κλάδους ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Ε.Τ.Ε.Α. και αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 19,31 (11,03% εργοδότη και 8,28% ασφαλισμένου).

Καταχώρηση στην Α.Π.Δ. του ποσού των 140,80 € (αρθ. 2 ν.3513/2006)

Με το Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 107/2007 δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του ποσού των 140,80 € (εδ. α΄ του άρθρου 2 του ν.3513/2006), το οποίο αφορά τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Από 1-12-2013, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του ανωτέρω πόσου, για τους νέους ασφαλισμένους, θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Ειδικότητας 261040 με Κ.Π.Κ. 152 (13,33% εργοδότη και 6,67% ασφαλισμένου = 20%) στον Κ.Α.Δ. 7512 ή 7522.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 107/2007

Προσδιορισμός χρόνου Επικουρικής Ασφάλισης για μισθολογική περίοδο απασχόλησης 1/2014

Ως γνωστό, στους εργοδότες οι οποίοι είχαν υποβάλλει Α.Π.Δ. μηνός 12/2013, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., παρασχέθηκε η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., για τον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., προκειμένου να απεικονιστεί ορθά η ασφάλιση των μισθωτών τους στην Α.Π.Δ. και δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο 17/14, για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 12/2013.

Επειδή, αρκετοί εργοδότες μη λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο, υπέβαλλαν Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 1/2014, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., κατ’ εξαίρεση, παρασχέθηκε εκ νέου η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 1/2014, μόνο για τον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α.

Για τον λόγο αυτό, για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 1/2014, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 17/14 (σελ. 10), για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 12/2013.

Δηλαδή, για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης 12/2013 και 1/2014 και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει εγγραφή στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου με Κ.Π.Κ. 991 ή 992 (χωρίς ημέρες εργασίας) θα χορηγείται, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κλάδου Ε.Τ.Ε.Α., όπως αυτός προκύπτει από τον Λογαριασμό Ασφαλισμένου για τον χρόνο Κύριας ασφάλισης.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά θέματα υπαγωγής στην Επικουρική Ασφάλιση, πληροφορίες θα παρέχονται από τις παρακάτω αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α., όπως αυτές μας γνωστοποιήθηκαν από το εν λόγω Ταμείο, μετά από σχετικό αίτημα μας (προφορικό).:

  Υπηρεσίες Ε.Τ.Ε.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. Κεντρική Υπηρεσία Φιλελλήνων 13-15,
106 82 Αθήνα
210 3275000
2. Διεύθυνση
Ασφάλισης και Παροχών
Πειραιώς 9-11,
105 52 Αθήνα
210 5219739
3. Α΄ Διεύθυνση τ. ΕΤΕΑΜ Πειραιώς 9-11
105 52 Αθήνα
210 5219742
4. Β΄ Διεύθυνση
τ.ΤΕΑΙΕΓΕ, τ.ΤΕΑΠΟΖΟ
Ευαγγελιστρίας 5
176 71Καλλιθεα
210 9507445
210 9507465
5. Γ΄Διεύθυνση τ.ΤΕΑΠ ΟΤΕ, τ.ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ, τ.ΤΕΑΠ ΕΤΒΑ Πειραιώς 9-11,
105 52 Αθήνα
210 5219730
6. Δ΄ Διεύθυνση
τ.ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ, ΔΕΗ
Πειραιώς 9-11,
105 52 Αθήνα
210 5219780
7. Διεύθυνση τ.ΤΕΑΠΟΚΑ Φιλελλήνων 13-15,
106 82 Αθήνα
210 3275183
8. Διεύθυνση τ.ΤΕΑΥΕΚ Ευαγγελιστρίας 5
176 71Καλλιθεα
210 9507371
9. Διεύθυνση τ.ΤΕΑΔΥ Φιλελλήνων 13-15,
106 82 Αθήνα
210 3275166
10. Διεύθυνση τ.ΤΕΑΧ Ευαγγελιστρίας 5
176 71Καλλιθεα
210 9507353
11. Διεύθυνση τ.ΤΑΔΚΥ Φιλελλήνων 13-15,
106 82 Αθήνα
210 3275166
12. Διεύθυνση τ.ΤΕΑΥΝΤΠ Ευαγγελιστρίας 5
176 71Καλλιθεα
210 9507356
Ετικέτες για αναζήτηση ΑΠΔ ΟΑΕΔ ΕΤΕΑ εισφορές ΟΕΚ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο