Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων, άνοδος για χορηγήσειςΤραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Απρίλιος 2014

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασε, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 4,13 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Απρίλιο του 2014, στο 1,69%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,34%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,34%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,71%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,82%, τον Απρίλιο του 2014. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,86%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορώθηκε στο 7,69%.

Τον Απρίλιο του 2014, τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,22% και 9,12%, αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 6,68% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 5,95% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 107 μονάδες βάσης στο 6,64% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και δαμορφώθηκε στο 3,03%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Πτώση παρουσίασε, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Tο επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,74 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2014, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,89%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,01% και 5,77% αντίστοιχα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,82%.

Τον Απρίλιο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,85%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,59%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Φεβρουάριος 2014

Μάρτιος   2014

Απρίλιος 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,33

0,33

0,34

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,35

0,38

0,34

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

2,80

2,81

2,71

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,74

1,76

1,69

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,71

14,66

14,86

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,23

7,23

7,22

Επαγγελματικά  χωρίς καθορισμένη διάρκεια

9,17

9,15

9,12

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

7,80

7,81

7,69

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:      

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

 -δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

6,78

5,82

5,88

6,39

5,85

5,57

6,68

5,95

6,64

Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος

2,73

2,95

3,03

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,40

5,46

5,82

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,66

3,70

4,13

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

 

Φεβρουάριος 2014

Μάρτιος   2014

Απρίλιος  2014

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

3,00

2,96

2,89

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως  2 έτη

2,86

2,88

2,78

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,92

1,90

1,85

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια  άνω των 5 ετών

3,01

3,02

3,01

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,73

4,71

4,82

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,75

5,75

5,77

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,59

5,58

5,59

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,67

3,68

3,74

* Το επιτοκιακό περιθώριο ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του μέσου αυτού επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

 


Ετικέτες για αναζήτηση δάνεια καταθέσεις επιτόκια επιχειρήσεις


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο