Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ποιοι κοινωνικοί πόροι καταργούνται

Ποια ασφαλιστικά ταμεία χάνουν και πόσα-Αναλυτικά στοιχεία

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης περιγράφονται αναλυτικά οι πόροι που καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2015 γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια εσόδων για τα Ταμεία και τους ασφαλισμένους τους.

Αναλυτικά καταργούνται οι αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα, διατάξεις:

Υποπερ. Δικαιούχο Ταμείο Καταργούμενη διάταξη Περιγραφή καταργούμενου Κοινωνικού Πόρου
α) Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) Πρώτο εδάφιο άρθρου 5 ν.1878/1944 (Α,217) - Ποσοστό 5% στα καθοριζόμενα τέλη Δημοσίευσης εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών.
β) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) περιπτώσεις 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της Υ. Α. 4888.6598/8.2.1928 (Παράρτημα 26) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν.2868/1922 (Α'119) και των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ/τος 142/1996 (Α'109). - Το προϊόν της εκποιήσεως των αζητήτων εμπορευμάτων μετά την αφαίρεση των οφειλομένων στο Ταμείο του Ο.Λ.Θ.


- Το προϊόν από την εκποίηση άχρηστων υλικών του Ο.Λ.Θ.


- Ποσοστό 2% που υπολογίζεται στην αξία των εκτελουμένων στον Ο.Λ.Θ. έργων και των πάσης φύσεως υλικών που προμηθεύεται και γενικά σε κάθε πληρωμή με εξαίρεση τις αποδοχές του μόνιμου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και Λιμενεργατικού προσωπικού και του προσωπικού του Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ.

γ) ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΠΕΤ) και ΤΑΠΙΤ /Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων ν.δ. 1924/1942 (Α'274) και Υπουργική Απόφαση Φ80000/19898/875/29.9.2008 (Β'2132) - 2% επί της εκάστοτε τιμής πωλήσεως τσιμέντου.
δ) ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944 (Α' 190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α'286) και της ΥΑ Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β'1621) κατά το μέρος που αφορά τους ανωτέρω πόρους υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). - Κράτησις 2% επί της αξίας των δι' εργολαβίας υπό των Δήμων και Δημοτικών Αγαθοεργών Ιδρυμάτων εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και των δια δημοπρασίας προμηθευομένων υπ' αυτών παντός είδους υλικών.


- Κράτησις 2% επί των υπό των Δήμων και των Δημοτικών Ιδρυμάτων καταβαλλομένων ενοικίων.

ε) Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ περίπτωση β' και γ' της παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 3607/2007 (Α'245) και της Υ.Α. Φ30215 /81/3/ 16.2.2010 (Β'160). - Οι πόροι από το κληρικόσημο υπέρ του πρώην Τ.Α.Κ.Ε.:
1. Στις άδειες γάμου, βαπτίσεις, μνημόσυνα, διαζύγια σε 3€.
2. Στα έγγραφα χειροτονίας, χειροθεσίας, διορισμού και απόλυσης ανωτέρου και κατωτέρου κλήρου σε 3€.
3. Στις αιτήσεις προς Εφημέριους, Εκκλησιαστικές Αρχές, Εκκλησιαστικούς Οργανισμούς και Εκκλησιαστικά Ιδρύματα καθώς και στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή επικυρώσεις που εκδίδονται από τους παραπάνω σε 2€.
4. Στις αποδείξεις δαπανών όλων των Ιερών Ναών και όλων των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων καθώς και στα πάσης φύσεως έργα που εκτελούνται από όλους τους Ιερούς Ναούς, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και Ιερές Μονές σε 4%.


- Η προβλεπόμενη από το άρθρο 46 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α') εισφορά επί των κηρωδών υλών.

στ) Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ. παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α'100) και της ΥΑ Κ1-141/3.2.2009 (Β'198). - Το ποσοστό 0,8% επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων που αποδίδεται ως επιχορήγηση, στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
ζ) ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ) άρθρο μόνο του ν. 1114/1944 (Α'12). - 0,5% επί των γενικά εισπραττομένων εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
η) ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΕΥΕΕΟ) παρ. 2 [1] του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α'246), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - 10% από τα έσοδα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
θ) ΟΑΕΕ,ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ - ΤΑΠΕΑΠΙ) και ΤΑΠΙΤ/Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών παρ. 5β [2] και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α'117) και παρ. 2 (πρώτο εδάφιο) της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/18926/832/1.8.2008 (Β' 1621). - 0,5% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από παντός είδους αμοιβαία στοιχήματα.


- 10% από τα ανεξαργύρωτα δελτία στοιχημάτων.

ι) ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ) - παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α'197)


- άρθρο 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α'42)

- 1% για κάθε είδος προμήθεια της ΕΥΔΑΠ.


- 1% για κάθε λογαριασμό υδροληψίας.

ια) ΕΤΕΑ (τ ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ) περ. ζ, η, θ, και ι του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α'459), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Καταστατικού (Β'42/1943) του τ. ΤΕΑΧ, και της ΥΑ ΦΙ 14/1134/12.11.2001 (Β'1449). - Εισφορά 3,3 δρχ ή 0,01 ευρώ εισπραττόμενη ανά 11 τόνους παραγομένου τσιμέντου.


- Εισφορά 3,4 δρχ ή 0,01 ευρώ εισπραττόμενη ανά 170 κιλά διατιθέμενου άνυδρου οινοπνεύματος.


- Εισφορά 3,4 δρχ ή 0,01 ευρώ εισπραττόμενη ανά 170 κιλά παραγόμενης νωπής ζύμης αρτοποιίας.
 

- Εισφορά 3,2 δρχ ή 0,01 ευρώ εισπραττόμενη ανά 8 τόνους παραγομένων ή εισαγομένων οξέων.

ιβ) ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) Άρθρο 43 του ν.1959/1991 (Α'123). - 2% στα ετήσια έσοδα από τις ιατρικές εξετάσεις των οδηγών αυτοκινήτων, δίτροχων- τρίτροχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων.
ιγ) ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) Παρ. 3, άρθρο 7 του ν.2286/1995 (Α'19) - 0,30% υπέρ τ.ΤΕΑΔΥ και 0,25% υπέρ του Δημοσίου από τις προμήθειες που συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς, στους οποίους ανατέθηκε η σύναψη συμβάσεων ή και η εκτέλεση κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και από τις υπηρεσίες εμπορίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που διενεργούνται από τις ίδιες ή που έχουν ανατεθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς.
ιδ) ΕΤΕΑ (τ.ΤΕΑΠΟΚΑ) - περ. ε' του άρθρου 5 του ν.980/1942 (Α'24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.3518/2006 (Α'272)


- πρώτο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 13του ν.3050/2002 (Α' 214) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006

- Ποσοστό 0,4% επί των κατ' έτος πραγματοποιούμενων εσόδων κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης του οποίου το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α., αποδιδόμενο από αυτούς στο Ταμείο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από την είσπραξη τους.


- Οι Οργανισμοί, το προσωπικό των οποίων υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΟΚΑ, αντί της εισφοράς, που προβλέπεται από το εδάφιο ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 980/1942 (ΦΕΚ 24 Α), καταβάλλουν στο ΤΕΑΠΟΚΑ για κάθε υπάλληλο τους ετήσιο ποσό ίσο με εκείνο που αναλογεί σε κάθε διοικητικό υπάλληλο του Ι.Κ.Α. από τη συνολική ετήσια εισφορά, που καταβάλλει το Ίδρυμα σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 980/1942.

ιε) ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ) περ.α' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α'118) - Είσπραξη παραβόλων για χορήγηση σήματος από τον EOT.
ιστ) Μ.Τ.Π.Υ. - περ. γ της παρ. 1 και της προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1050/1942 (Α'36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ.γ της παρ. 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ.422/1981 (Α'114),


- άρθρο 5 του ν.δ. 1050/1942 και της παρ. Α του άρθρου 22 του π.δ.422/1981 υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

- 1% κράτηση επί των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών και οποιονδήποτε άλλων αμοιβών και αποζημιώσεων, επιδομάτων, επιμισθίων κ.λ.π. στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί με νόμο από την ασφάλιση του ΜΤΠΥ (Μη μέτοχοι).


- 3% ή 1,5% κράτηση επί των πραγματοποιούμενων πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών, ενοικίων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκτελούμενων έργων και πάσης φύσεως Δημόσιων πληρωμών.

ιζ) Μ.Τ.Π.Υ. - παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του ν.2452/1996 (Α'283) υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.. - 6,4% συνολική κράτηση υπέρ των δικαιούχων φορέων ασφάλισης του αστυνομικού προσωπικού, επί των κάθε φύσεως λειτουργικών δαπανών και επί των δαπανών για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων γενικά.


- Το καθαρό προϊόν από την εκποίηση του άχρηστου υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας .

ιη) Ο.Α.Ε.Ε. παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.663/1977 (Α 215), όπως τροποποιήθηκαν με άρθ. 24 του ν. 2145/1993 (Α 88) και έκτο εδάφιο άρθ. 14 του π. δ. 258/2005 , όπως ισχύει - Έσοδα εκ του ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και μετατροπών σε χρήμα.
ιθ) ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ περίπτωση β, γ, δ και στ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν.2326/1940 - 1% επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ


- 1‰ επί του προϋπολογισμού οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή οικοδομών, με εξαίρεση τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες


- 1‰ επί της αξίας των εισαγομένων από την αλλοδαπή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών


- Μηχανόσημα

κ) Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ) περίπτωση ε, του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1950, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 2906/1954 - 0,5% επί της αξίας των εκτελουμένων πάσης φύσεως στρατιωτικών έργων του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος.
κα) ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ παρ. 3 του άρθρου 6 του ΝΔ 3348/1955. - Εισφορά κλινικών και λοιπών ιδρυμάτων, ύψους 150 δρχ.(€ 0,44) για την περιοχή Αθηνών - Θεσσαλονίκης και 100 δρχ.(€ 0,29) για την υπόλοιπη χώρα, ανά κλίνη.
κβ) Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ) - παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.2042/1992 (Α'75) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής Υπουργικών Αποφάσεων 3422/1-3-1993 (Β'690) και 2313.5/35/1993 (Β'846). - 8% επί των εισπραττομένων από τα Λιμενικά Ταμεία της Χώρας δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού των πάσης φύσεως πλοίων- πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων.
- περ. ζ της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.2008/1992 (Α'16) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2042/1995 (Α'75) η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν.3569/2007 (Α'122). - 2,22% επί των ρυμουλκικών δικαιωμάτων όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τους οικείους κανονισμούς λιμένος.
- παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.δ.718/1270 (Α'241) σε συνδυασμό με την παρ. 14 του άρθρου 16 του ν.3170/1955 (Α'76) - 5% επί των εισπραττόμενων φαρικών τελών που αποδίδονται υπέρ του δημοσίου.
- παρ. 6 του άρθρου 176 του νδ. 187/1973 (Α'261) - 2% επί των καταβαλλομένων μισθωμάτων των άγονων γραμμών.
- παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2399/1976 (Α'90) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α'23) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του Πρ. Δ/γματος 242/2003 (Α'219) - 30% από τα έσοδα που προκύπτουν βάση του πάγιου τέλους 5 % επί των εισιτηρίων πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ και υδροπτέρυγων πλοίων γραμμών εξωτερικού.
κγ) Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ. περ. α' και β' της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.δ. 135/1946 (Α'299) και του άρθρου 2 της Υ.Α. 131/3/1780 (Β'1088/74) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. - Εισφορά 0,40 Ευρώ για κάθε 25 χιλιόγραμμα αλεύρων ανεξαρτήτως τύπου και ποσοστό 2,9% επί του προκύπτοντος ποσού αποδίδεται στην Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος.
κδ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑ-ΠΕΠ) Παράγραφος 15 του άρθρου 17 του Ν. 3144/2003 (Α' 111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και παράγραφο 3 του άρθρου 19 της Υπουργικής Απόφασης
Φ51020/5 3 5 8/123/21.2.2013 (Β'409)
- Εισφορά εργοδοτριών εταιριών, που ανέρχεται σε ποσοστό 1‰ (ένα τοις χιλίοις) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των εργοδοτριών εταιρειών. Το προκύπτον ποσό κάθε οικονομικής χρήσης καταβάλλεται από τις εταιρείες στο Ταμείο μέσα στο επόμενο έτος σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
κε) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ) Παράγραφος α' του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/1942 (Α'43) και παράγραφος 3 της Υπουργικής Απόφασης
37068/Σ. 1202/3.11.1943 (Β'198) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και υποπαράγραφος 1.1. της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β'411).
- Το ισόποσο του δύο επί τοις εκατό (2%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων πυρός, ατυχημάτων εν γένει και αυτοκινήτων. Στον βασικό κλάδο «Ατυχημάτων εν γένει» περιλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα, τα προσωπικά ατυχήματα, η γενική αστική ευθύνη, η εμπιστοσύνη υπαλλήλων, η θραύση κρυστάλλων, η ληστεία και η ευθύνη εργολάβων.


- Το ισόποσο του ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων Μεταφορών, θαλάσσης, Ευθύνης, Αποζημιώσεως χαλάζης, κλοπής, κτηνών, πίστεως, θραύσεως, μηχανών πλοίων και αεροσκαφών, νομικής προστασίας και ειδικών κινδύνων.


- Το ισόποσο του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί των ασφαλίστρων του πρώτου μόνον έτους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και κεφαλαιοποίησης και προσθέτων καλύψεων επί του αυτού ασφαλιστηρίου καθοριζομένου ανωτάτου ορίου ασφαλίστρων για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού ίσου προς έξι επί τοις εκατό (6%) επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.


- Το ισόποσο του ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων παντός κλάδου.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο