Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Περαιτέρω μείωση στις τιμές των διαμερισμάτων κατά το α' τρίμηνο του έτους

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, (1) εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% (11,5%, 11,7%, 9,2% και 8,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα), έναντι 11,7% το 2012.

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 7,6% για τα “νέα” διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 7,5% για τα “παλαιά” (ηλικίας άνω των 5 ετών). Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων ανήλθε στο 10,4%, έναντι 10,2% των “παλαιών” (2012: “νέα” -12,1%, “παλαιά” -11,4%).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 10,6% στην Αθήνα, 7,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2012 ήταν 11,9%, 8,8%, 10,1% και 7,9% αντίστοιχα. Τέλος, οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες κατά 8,4% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2013.

Για το σύνολο του 2013, οι τιμές των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5%, έναντι 11,8% το 2012 (ο δείκτης αστικών περιοχών με βάση τον Ν. 4254/2014 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων).

Πιο αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ “νέων” (έως 5 ετών) και “παλαιών” (άνω των 5 ετών) διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Δείκτες συναλλαγών (εκτιμήσεων) επί οικιστικών ακινήτων (2)

Οι συναλλαγές (εκτιμήσεις) επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το α΄ τρίμηνο του 2014 τις 3.903, έναντι 3.933 το δ΄ τρίμηνο του 2013 (αναθεωρημένα στοιχεία). Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των εκτιμήσεων το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν σημαντικά μειωμένος, κατά 63,3%. (3) Σε ολόκληρο το 2013 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 24.100 (αναθεωρημένα στοιχεία), καταγράφοντας σημαντική μείωση, κατά 22,2%, έναντι του προηγούμενου έτους (2012: 30.964).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το α΄ τρίμηνο του 2014 μειωμένος κατά 63,4% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2013, ενώ ολόκληρο το 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο όγκος των εκτιμήσεων, σε τετραγωνικά μέτρα, μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 23,1%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το α΄ τρίμηνο του 2014 μειωμένη κατά 66,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2013. Η μέση ετήσια μείωση το 2013 ήταν 29,4% (αναθεωρημένα στοιχεία).


ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

 

2012

2013*

2013 *

2014 *

α΄

β΄*

γ΄*

δ΄*

α΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

    Δείκτης τιμών (2007=100)

78,0

69,9

72,1

70,4

69,5

67,7

66,7

    (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-11,7

-10,3

-11,5

-11,7

-9,2

-8,6

-7,5

 

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

   1.  Νέα (έως 5 ετών)

        Δείκτης τιμών (2007=100)

80,1

71,8

74,3

71,9

70,8

70,3

68,7

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-12,1

-10,4

-10,2

-11,6

-10,2

-9,4

-7,6

   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

        Δείκτης τιμών (2007=100)

76,6

68,7

70,8

69,4

68,7

66,1

65,4

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-11,4

-10,2

-12,3

-11,8

-8,5

-8,0

-7,5

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

   1.  Αθήνα

        Δείκτης τιμών (2007=100)

76,9

67,8

70,4

68,2

67,8

64,8

62,9

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-11,8

-11,9

-12,9

-12,8

-10,6

-10,9

-10,6

   2.  Θεσσαλονίκη

        Δείκτης τιμών (2007=100)

71,2

64,9

68,2

65,6

62,3

63,6

63,1

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-13,6

-8,8

-7,6

-10,7

-9,7

-7,3

-7,4

   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις

        Δείκτης τιμών (2007=100)

80,3

72,2

74,0

72,8

71,8

70,1

70,1

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-10,7

-10,1

-11,3

-11,1

-9,1

-8,6

-5,3

   4.  Λοιπές περιοχές

        Δείκτης τιμών (2007=100)

80,7

74,2

75,5

74,4

73,9

73,2

72,7

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-11,6

-7,9

-10,3

-10,6

-6,2

-4,3

-3,8

   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)

        Δείκτης τιμών (1997=100)

199,2

178,2

184,7

179,6

177,1

171,4

169,2

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-11,8

-10,5

-11,1

-11,6

-9,9

-9,5

-8,4

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΕΠΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (2)

 

2012

2013*

2013 *

2014 *

α΄

β΄*

γ΄*

δ΄*

α΄*

   1.  Συναλλαγές (εκτιμήσεις)

        Αριθμός

30.964

24.100

10.638

5.099

4.430

3.933

3.903

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-27,7

-22,2

61,3

-26,4

-23,5

-66,3

-63,3

   2.  Όγκος συναλλαγών (εκτιμήσεων) σε τετραγωνικά μέτρα

        Δείκτης όγκου (2007=100)

20,6

15,9

28,0

13,5

11,6

10,4

10,2

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-26,6

-23,1

58,3

-27,1

-24,8

-66,4

-63,4

   3.  Αξία συναλλαγών (εκτιμήσεων)

        Δείκτης αξίας (2007=100)

17,3

12,2

22,3

10,1

9,0

7,4

7,5

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-35,9

-29,4

38,2

-35,7

-30,8

-69,5

-66,2* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

(1) Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές, καθώς και με τον αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών στην αγορά οικιστικών ακινήτων, χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η Τράπεζα από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα στοιχεία των εκτιμήσεων για τα οικιστικά ακίνητα που συγκεντρώνονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρχές του 2009 με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008. Εκτός των άλλων, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία όλων των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (έως το τέλος Απριλίου του 2014) έφθασε συνολικά τις 633,9 χιλιάδες περίπου (66,9% διαμερίσματα, 19,3% μονοκατοικίες, 5,9% μεζονέτες, 5,8% οικόπεδα, 2,1% λοιπά).

(2) Οι δείκτες συναλλαγών βασίζονται στις εκτιμήσεις των μηχανικών των αρμόδιων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά µε την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα δανείων. Μέρος των εκτιμήσεων αυτών είναι πιθανό να μη συνδέεται με αγοραπωλησία οικιστικών ακινήτων, αλλά να αφορά επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφαλίσεων (επί ακινήτων) για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.

(3) Η καταγραφείσα αύξηση του αριθμού των εκτιμήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 και το πρώτο τρίμηνο του 2013 σχετίζεται με την απόφαση συγκεκριμένων μεγάλων εμπορικών τραπεζών για την επανεκτίμηση σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου των οικιστικών ακινήτων τους τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή στοιχείο εξασφάλισης χορηγούμενων δανείων.


Ετικέτες για αναζήτηση ακίνητα διαμερίσματα δείκτης τιμών


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο