Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Όλες οι νέες δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 - Περιουσιολόγιο - Δηλώσεις - Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου κ.λπ.

Εκτός από το Επιχειρησιακό σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. (2014-2015) - και το Στρατηγικό σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. (2013-2017) η ΓΓΔΕ δημοσιοποίησε και την Στοχοθεσία των ελέγχων για το 2014 καθώς και τον απολογισμό των πεπραγμένων για το 2013.

Στην έκθεση των πεπραγμένων περιλαμβάνονται και οι προγραμματισμένες δράσεις για το 2014

Αναλυτικά:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2014 ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

• Αύξηση των συνολικών εισπράξεων προ επιστροφών φόρων
• Αύξηση των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Αύξηση των εισπράξεων από δράσεις φορολογικής συμμόρφωσης
• Αύξηση της εισπραξιμότητας φόρων και προστίμων από φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

• Βελτίωση του πλαισίου χαρακτηρισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης-Διαγραφή
• Εφαρμογή διευρυμένων συμψηφισμών Δημοσίου
• Σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης και είσπραξης οφειλών
• Ενίσχυση και εντατικοποίηση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού έργου
• Αύξηση των αποτελεσμάτων από τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

• Αύξηση των επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων
• Σύσταση νέας Υπηρεσίας Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
• Παροχή νέων ή επέκταση διαθεσιμότητας των ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
• Ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου

• Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και άντλησης πληροφο ριών/δημόσιων εγγράφων από τρίτους/άλλες υπηρεσίες εντός και σταδιακά εκτός της Φορολογικής Διοίκησης
• Διαμόρφωση στρατηγικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης κατά τα έτη 2014 και 2015
• Υιοθέτηση και εφαρμογή νέας διαδικασίας επιστροφών Φ.Π.Α μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης κινδύνου
• Αύξηση και επιτάχυνση των φορολογικών υποθέσεων/διαφορών που επιλύονται σε διοικητικό επίπεδο
• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος για την κεντρική διαχείριση των επιστροφών φόρων
• Εκκαθάριση ανενεργών ΑΦΜ του μητρώου ΤΑXIS

•Μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων
•Εντοπισμός Καταπολέμηση και Τιμωρία Αποφυγής και Διαφυγής Φόρων και Τελών
•Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης

• Αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης
• Υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων των νέων κωδίκων Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), καθώς και του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
• Αναδιάρθρωση της ΓΓΔΕ και υλοποίηση της νέας δομής
• Δημιουργία - διαχείριση αρχείου καταγγελιών, παραπόνων και λοιπών αναφορών
• Δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2014 και πλήρη εφαρμογή του το 2015
• Ανάπτυξη στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού
• Ανάπτυξη στρατηγικής για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΔΕ
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών και υπαλλήλων της ΓΓΔΕ
• Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τη διασφάλιση των διαδικασιών και ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων και υπαλλήλων
• Εφαρμογή των βέλτιστων διαδικασιών σε μόνιμη βάση στα πιλοτικά τελωνεία Αερολιμένα Αθηνών και Ε' Πειραιά
Αποτελεσματικότερη και Αξιόπιστη Φορολογική καιΤελωνειακή Διοίκηση
• Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος για την υποβολή δηλώσεων και πληρωμή φόρων

Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση της ΓΓΔΕ, για τα πεπραγμένα του 2013 .

Αναλυτικά το 2013 η ΓΓΔΕ είχε παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς των δημοσίων εσόδων:

Ενίσχυση δημοσίων εσόδων

•Συνολικές Εισπράξεις προ επιστροφής φόρων 48,24 δισ. ευρώ
•Εισπράξεις από ΔΟΥ 28,84 δισ ευρώ, αυξημένες κατά 0,12% σε σχέση με τον ετήσιο στόχο
•Εσοδα ΦΠΑ από ΔΟΥ 9,3 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 3,33% σε σχέση με τον ετήσιο στόχο
•Εισπράξεις 1,52 δισ ευρώ έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους, αυξημένες κατά 38,12% έναντι του 2012
•Εισπράξεις 1,69 δισ ευρώ έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους, αυξημένες κατά 22,51% έναντι του 2012
•Αύξηση της εισπραξιμότητας του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους το 2013 (5,2%) έναντι αυτής του 2012 (4,3%)
•Εισπράξεις από μεγάλους οφειλέτες 241 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 299% έναντι του 2012
•Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων 48 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37,1% έναντι του 2012
•Εισπράξεις από στοχευμένες ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες οφειλέτων 42 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 466% έναντι του 2012
•Εναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για την επιτάχυνση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων

Συνολικές εισπράξεις προ επιστροφών φόρων

Το 2013 το σύνολο των εισπράξεων προ επιστροφών φόρων ανήλθε σε 48,24 δισ. ευρώ , έναντι ετήσιου στόχου 49,22 δισ. ευρώ (απόκλιση -2%) με βάση την εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών


Το 2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 62,3 δισ. ευρώ. Από τα 62,3 δισ. ευρώ, τα 53,02 είναι παλαιές οφειλές και τα 9,28 είναι νέα χρέη που σωρεύτηκαν από 01-12-2012 έως και 30-11-2013.
Το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε το 2012 σε 2,48 δισ. ευρώ και το 2013 σε 3,21 δισ. ευρώ. Δηλαδή, το ποσοστό αύξησης των εισπράξεων του 2013 σε σχέση με του 2012 ανήλθε σε 29,48%. Η βελτίωση της εικόνας των συνολικών εισπράξεων έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών προέκυψε ως αποτέλεσμα εντατικοποίησης των δράσεων του φοροεισπρακτι- κού μηχανισμού. Αξίζει να αναφερθεί η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, η άμεση επικοινωνία με τους φορολογούμενους με σκοπό την υπενθύμιση της πληρωμής των οφειλών τους, καθώς και η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (π.χ. κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και λοιπές στοχευμένες ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες οφειλετών).
Από τη διαχρονική κατανομή των εισπράξεων έναντι παλαιού και νέου ληξιπροθέσμου χρέους προκύπτουν τα εξής:

> Οι εισπράξεις από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 38,13% το 2013 σε σχέση με το 2012.
> Οι εισπράξεις από τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 22,59% το 2013 σε σχέση με το 2012.
Τα παραπάνω ποσοστά είσπραξης καταδεικνύουν τη δυναμική, η οποία αναπτύχθηκε το 2013 ως αποτέλεσμα των δράσεων και πρωτοβουλιών του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

> Για το 2013, οι εισπράξεις από τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 1,69 δισ. ευρώ, ενώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη εισπράχθηκαν 1,52 δισ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου 1,90 δισ. ευρώ (απόκλιση -20,1%).
> Η εισπραξιμότητα για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του δημοσίου εμφάνισε

Επιχειρησιακές δράσεις είσπραξης οφειλών από την ΕΜΕΙΣ

Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) τέθηκε στόχος είσπραξης σε ποσοστό 10% επί του στόχου των παλαιών ληξιπροθέσμων, ήτοι στόχος είσπραξης 190 εκατ. ευρώ. Από τις παρακάτω δράσεις της ΕΜΕΙΣ εισπράχθηκαν συνολικά
331.054.512 ευρώ, το οποίο αποτελεί υπέρβαση του τεθέντος στόχου κατά 74,23%, γεγονός που καταδεικνύει την ορθή στόχευση των υποθέσεων.

> Είσπραξη μεγάλων οφειλών

Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών ιδιαίτερα μεγάλου ύψους αντιμετωπίζεται από τη ΓΓΔΕ ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Από τον Μάρτιο του 2013, ως τέτοιες οφειλές έχουν χαρακτηριστεί όσες υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ ανά οφειλέτη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ανατέθηκαν στην ΕΜΕΙΣ 1500 υποθέσεις μεγάλων οφειλετών, εκ των οποίων επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων 814 υποθέσεις και ανατέθηκε η παρακολούθησή τους σε ελεγκτές. Στο πεδίο των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, πραγματοποιήθηκαν 11.641 κατασχέσεις και 25 πλειστηριασμοί ακινήτων με αξία των ακινήτων (πρώτη
προσφορά) τα 42.090.976 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι από τις 814 υποθέσεις που επιλέχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι 183 βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή έχει περατωθεί η πτώχευση, ενώ άλλες 7 υποθέσεις τελούν υπό διαδικασία εκκαθάρισης. Το ποσό που εισπράχθηκε από αυτή τη δράση ανέρχεται στα 240.974.815 ευρώ, ενώ το ποσό των διαγραφών ανήλθε στα 74.354.853 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι μόνο από τέσσερις υποθέσεις μεγάλων οφειλετών, μετά τη λήψη μέτρων εισπράχθηκαν 27 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό της ιδιαίτερης δυναμικής αυτής της δράσης, ως προς την είσπραξη εσόδων και τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

> Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε εντός του 2013 και στο πεδίο παρακολούθησης των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων για την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο. Αρχικά έγινε στόχευση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και ομάδων οφειλετών, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. Στάλθηκαν αιτήματα για διασταυρώσεις προς τη ΔΗΛΕΔ, λήφθηκαν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και τέλος έγινε παρακολούθηση των εξοφλήσεων.
Το πλήθος των κατασχετηρίων που παρακολούθησε η ΕΜΕΙΣ κατά το 2013 για ατομικές και μαζικές κατασχέσεις ήταν 7.097, ενώ το ποσό που εισπράχθηκε από τις ανωτέρω ενέργειες ανήλθε στα 47.771.602 ευρώ.

> Στοχευμένες ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης σε ομάδες μεγάλων οφειλετών Η ΕΜΕΙΣ, με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας επί ληξιπροθέσμων χρεών, εστίασε σε συγκεκριμένες ομάδες οφειλετών. Ειδικότερα, οι ομάδες διαμορφώθηκαν ως εξής: α) Μεγάλοι οφειλέτες από διάφορες διασταυρώσεις, β) Οφειλέτες με ακίνητα σε περιοχές μεγάλης αντικειμενικής αξίας,
γ) Φορολογούμενοι Μεγάλου Πλούτου, δ) Φαρμακοποιοί - Γιατροί, ε) Λοιπές Ομάδες οφειλετών ανά Κ.Α.Δ., στ) Οφειλέτες με μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Επίλυση φορολογικών διαφορών

Τον Αύγουστο του 2013 καταργήθηκε η Επιτροπή του άρθρου 70α του Ν. 2238/1994, τις αρμοδιότητες της οποίας ανέλαβε η νεοσύστατη Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Η κύρια αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αφορά στη διοικητική επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Στους οφειλέτες των παραπάνω ομάδων στάλθηκαν ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων χρεών και ειδοποιήσεις προ της λήψης μέτρων και για όσες περιπτώσεις δεν τακτοποίησαν τις οφειλές τους, λήφθηκαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής


•Διενέργεια συνολικά 23.682 φορολογικών ελέγχων (τακτικών και προσωρινών) από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΥ με αντίστοιχη βεβαίωση 1,6 δισ. ευρώ
•Διενέργεια 11.054 προσωρινών έλεγχων Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Υ. βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (στόχος 11.000) με εισπραξιμότητα 23,4% (στόχος 20%)
•Διενέργεια 16.204 προληπτικών έλεγχων (αύξηση 132% έναντι του 2012) με αντίστοιχη βεβαίωση 46 εκατ. ευρώ (αύξηση 39,5% έναντι του 2012)
•Βελτίωση του νομοθετικού πλασίου μέσω της έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των νέων ΚΦΔ, ΚΦΕ, ΚΦΑΣ, κ.α. Αποτελέσματα 2013:
•Υιοθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου (μεθοδολογία για έμμεσες τεχνικές ελέγχου, για έλεγχο τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, κ.α.)

'Εμμεσες τεχνικές ελέγχου:

Θεσπίστηκαν με το Ν.4038/2012 και αφορούν σε έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου δεν απεικονίζουν την πραγματική οικονομική του κατάσταση ή υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός σε κινητή και ακίνητη περιουσία ή υπερβολικές δαπάνες που δεν δικαιολογούνται. Με τις εν λόγω μεθόδους, οι οποίες λειτουργούν με βάση τις γενικά παραδεκτές αρχές και τεχνικές της Ελεγκτικής, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα, αναφορικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος, να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών και δεδομένων προερεντοπισμό των προς ρύθμιση θεμάτων όσο και στην επεξεργασία της νομοθετικής λύσης.

Η νομοθετική πρωτοβουλία για την υποβολή νομοσχεδίων φορολογικού ή/και τελωνειακού χαρακτήρα ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών ως μέλους της Κυβέρνησης, ενώ η κανονιστική αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ επικεντρώνεται στην έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων. Υπό αυτή την έννοια η πλειονότητα των διατάξεων που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο, τυπικά ανήκουν στο νομοθετικό έργο του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να παρατεθεί στην παρούσα έκθεση το συγκεκριμένο νομοθετικό έργο, ανεξαρτήτως του υπεύθυνου για την επεξεργασία των διατάξεων φορέα, διότι αποτυπώνει τις σημαντικότερες νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία της ΓΓΔΕ και επομένως η παράλειψη της συνοπτικής -έστω- παρουσίασής τους θα αποτελούσε σημαντικό κενό για την κατανόηση του κανονιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δρα η ΓΓΔΕ. Επιπλέον, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ ενεργοποιήθηκαν στην πλειονότητα των διατάξεων, καθώς συνήθως συμμετείχαν τόσο στον εντοπισμό των προς ρύθμιση θεμάτων όσο και στην επεξεργασία της νομοθετικής λύσης.

Φορολογικοί έλεγχοι

Τα βεβαιωθέντα ποσά κατόπιν φορολογικών ελέγχων παρουσιάζουν μείωση τα δύο τελευταία έτη. Η μείωση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι προς Κατά το 2013 πραγματοποιήθηκαν 23.682 έλεγχοι (τακτικοί και προσωρινοί) έναντι ετήσιου στόχου 32.900 ελέγχων. Η μεγάλη έκταση αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, μεταβολές αρμοδιοτήτων και προσωπικού) και η ίδρυση νέων εντός του 2013 συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του συνολικού αριθμού των φορολογικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τις ΔΟΥ. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε ο μεγάλος αριθμός έμπειρων υπαλλήλων-ελεγκτών, οι οποίοι αποχώρησαν κυρίως λόγω συνταξιοδότησης.

Τα βεβαιωθέντα ποσά κατόπιν φορολογικών ελέγχων παρουσιάζουν μείωση τα δύο τελευταία έτη. Η μείωση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι προς έλεγχο υποθέσεις επιλέγονται τα τελευταία έτη όχι μόνο με κριτήριο το ποσό βεβαίωσης αλλά, κυρίως, με την πιθανότητα είσπραξής του.

ΚΕΜΕΕΠ

Η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων μετατράπηκε σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, ανασυγκροτήθηκε και  μετονομάστηκε σε Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), με κύριες αρμοδιότητες τον φορολογικό έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται κάθε φορά, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Το ΚΕΜΕΕΠ είναι επίσης αρμόδιο για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωθέντων που προέρχονται από τους  διενεργούμενους από αυτό ελέγχους.

Το ΚΕΜΕΕΠ έχει αρμοδιότητα ελέγχου σε:
> Φορολογούμενους με ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα άνω των 25 εκατ. ευρώ.
> Συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους ή σε μητρικές επιχειρήσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
> Επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιοδήποτε μετασχηματισμό, καθώς και στις πριν τον μετασχηματισμό επιχειρήσεις.

Βάσει των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, στο ΚΕΜΕΕΠ για το 2013 υπάγονται περίπου 8.500 επιχειρήσεις.
Για το 2013 ο αριθμός των τακτικών ελέγχων που ολοκληρώθηκε ήταν 324, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 179,2 εκ. ευρώ. Το σύνολο των εισπραχθέντων φόρων και προστίμων ανέρχεται στα 97,9 εκ. ευρώ και επομένως η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 54,6% έναντι ετήσιου στόχου 75%.
Ο αριθμός των προσωρινών ελέγχων που ολοκληρώθηκε ήταν 590, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 132,7 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από έναν μόνο προσωρινό έλεγχο, που διενεργήθηκε για μη αποδοθέντα ποσά, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 2,2 εκατ. ευρώ, άμεσα με την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το σύνολο των εισπραχθέντων φόρων και προστίμων ανέρχεται στα 72,7 εκ. ευρώ και επομένως η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 54,8% έναντι ετήσιου στόχου 55%.
Αξιοσημείωτος είναι έλεγχος που ολοκληρώθηκε σε μεγάλη εταιρεία, από τον οποίο καταλογίστηκαν και εισπράχθηκαν φόροι 31,2 εκατ. ευρώ.

Στις επιτυχίες του ΚΕΜΕΕΠ αξίζει να αναφερθεί η είσπραξη παλαιών ληξιπροθέσμων οφειλών ύψους 239.703.939 ευρώ έναντι στόχου είσπραξης 77.710.177 ευρώ (ποσοστό επίτευξης στόχου 308,5%).

'Ελεγχοι φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου

Συνολικά για το 2013 ο αριθμός των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν ανέρχεται σε 454, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 73 εκ. ευρώ. Το σύνολο των εισπραχθέντων φόρων και προστίμων ανέρχεται στα 16,4 εκ. ευρώ και επομένως η εισπραξιμότητα διαμορφώθηκε στο 22,4% έναντι ετήσιου στόχου 65%.
Σημειώνεται, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2013 την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου είχαν τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητα η οποία μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στο ΚΕΦΟΜΕΠ.

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013, και η δράση του εστιάζεται στον έλεγχο των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου. Μεταξύ των δράσεων του ΚΕΦΟΜΕΠ περιλαμβάνονται:
> Έλεγχος υποθέσεων φορολογούμενων που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό. Ολοκληρώθηκαν 16 προσωρινοί και 2 τακτικοί έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.
> Εξωχώριες εταιρείες: Έχουν επιλεγεί για έλεγχο 184 υποθέσεις εξωχώριων εταιρειών βάσει διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου. Ολοκληρώθηκαν 6 προσωρινοί και τακτικοί έλεγχοι offshore  εταιρειών, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 5,1 εκατ. ευρώ αναλογούντων φόρων και προστίμων.
> Έλεγχος φορολογούμενων που πραγματοποίησαν μεταβιβάσεις ακινήτων μεγάλης αξίας: το ΚΕΦΟΜΕΠ παρακολουθεί τους ελέγχους φυσικών προσώπων που στοχεύθηκαν λόγω πωλήσεων μεγάλης αξίας (1.900 περιπτώσεις).

Έλεγχοι από τις λοιπές ΦΕΥ

Ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων (τακτικών και προσωρινών) που διενεργήθηκαν από τις λοιπές ΦΕΥ (ΔΕΚ και ΔΟΥ) ανήλθε σε 22.314 το 2013 έναντι 29.915 το 2012. Τα βεβαιωθέντα ποσά των φορολογικών ελέγχων (τακτικών και προσωρινών) που διενεργήθηκαν από τις λοιπές ΦΕΥ (ΔΕΚ και ΔΟΥ) ανήλθαν σε 1.230,4 εκ ευρώ το 2013 έναντι 1.960,6 εκ ευρώ το 2012.

Προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ και έλεγχοι λοιπών παρακρατούμενων φόρων

Συνολικά το 2013 διενεργήθηκαν 19.349 προσωρινοί έλεγχοι Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, από τους οποίους βεβαιώθηκε ποσό 387.136.647 ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 11.054 προσωρινοί έλεγχοι, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης βάσει κριτηρίων αξιολόγησης (έναντι μνημονιακού στόχου 11.000 ελέγχων).
Η συνολική βεβαίωση των ελέγχων αυτών ανήλθε σε 255.418.519 ευρώ, η είσπραξη από τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 59.711.187 ευρώ και το ποσοστό είσπραξης (είσπραξη / βεβαίωση) ανήλθε στο 23,38% (έναντι του μνημονιακού στόχου του 20%). Επιπλέον εισπράχθηκαν 46.042.278 ευρώ μέσα στο 2013 από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2012. Έτσι λοιπόν η συνολική είσπραξη
από προσωρινούς ελέγχους Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων ανήλθε στα 105.753.465 ευρώ.

Από την συνολική είσπραξη των 105.753.465 ευρώ τα 93.047.964 αφορούν προσωρινούς ελέγχους Φ.Π.Α. και τα 12.705.501 ευρώ ελέγχους Φ.Μ.Υ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 2013
1 ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 11.054
2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 255.418.519
3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 59.711.187
4 % ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 23,38%

Μείωση της γραφειοκρατίας

•Εφαρμογή e- παραβόλου και e-πληρωμών
•Ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
•Σύστημα αυτοματοποιημένων υπενθυμίσεων
•Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών εφαρμογών του TAXISnet.
•Αύξηση της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων (από το σύνολο των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, το 98,7%
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)

Δημιουργία εφαρμογών για tablets και smartphones

• Διαδικτυακή υπηρεσία πρόσβασης φορέων του Δημοσίου σε στοιχεία μητρώου φορολογουμένων
Αποτελέσματα 2013:
• Διαδικτυακή υπηρεσία υποβολής φορολογικών πιστοποιητικών


Ετικέτες για αναζήτηση έλεγχοι ΓΓΔΕ ΔΟΥ χρέη στόχοι


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο